11.09.2018. ārkārtas domes sēde (protokols Nr.12)

11.09.2018. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
11.09.2018. ārkārtas domes sēdes protokols Nr. 12
410. Par grozījumu 2016.gada 25.augusta „Kārtībā, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 11.septembrī                                                                                                                                            

Nr.410            

          (protokols Nr.12,  1.punkts)

 

 

Par grozījumu 2016.gada 25.augusta „Kārtībā, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu

 

Pašvaldība 2016.gada 25.augusta sēdē apstiprināja 25.08.2016. „Kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai” (prot.Nr.15, 1) 2018.gada 14.augustā MK apstiprināja grozījumus noteikumos Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”. Līdz ar to jāveic grozījumi arī pašvaldības mērķdotācijas sadales kārtībā.

Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt šādus grozījumus „Kārtībā, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai”:

1.    Izteikt 8.3, un 8.5. punktus šādā redakcijā:

‘’8.3. papildu finansējumu (izņemot finansējumu to pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai, kuri nodarbināti pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā) attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros ne mazāk kā 14,5 % apmērā no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas - samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai’’;

‘’8.5 papildus finansējumu atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga palīgs) darba samaksai (izņemot pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai) 5,43 % apmērā no aprēķinātās šo noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunktā minētās mērķdotācijas’’;

2.                  papildināt noteikumus ar 8.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

‘’8.3.1 papildu finansējumu pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, kā arī samaksai par pedagogu papildu pienākumiem un pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai līdz 3 % no šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.5. apakšpunktā minētās mērķdotācijas’’;

3.                  Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.septembri.

 

Lēmumu izsniegt:

A.Purviņai, Priekules vidusskolai, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolai, Krotes Kronvalda Ata pamatskolai, Virgas pamatskolai, Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas"

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

411. Par „Kārtības, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 11.septembrī                                                                                                                                            

Nr.411            

          (protokols Nr.12,  2.punkts)

 

Par „Kārtības, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības  izglītības iestādēs” apstiprināšanu

Priekules novada pašvaldība dome 2016.gada 25.augustā ir apstiprinājusi “Kārtību, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs”.

Sakarā ar iepriekš veikto skolu reorganizāciju, noteikumos precizēta kārtība, kā nosaka skolas administrācijas likmes un atalgojumu. Tā kā noteikumos jau iepriekš bijuši vairāki grozījumi, A.Purviņa ierosinu apstiprināt noteikumus jaunā redakcijā.

Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Apstiprināt  „Kārtību, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības  izglītības iestādēs”.

 

Lēmumu izsniegt:

Izglītības vadītājai, Priekules vidusskolai, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolai, Krotes Kronvalda Ata pamatskolai, Virgas pamatskolai, Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas", Priekules Mūzikas un mākslas skolai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

412. Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksta apstiprināšanu no 2018.gada 1.septembra

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 11.septembrī                                                                                                                                            

Nr.412            

          (protokols Nr.12,  3.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksta apstiprināšanu no 2018.gada 1.septembra

           

Atbilstoši izstrādātājai Kārtībai, kādā finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada izglītības iestādēs, nepieciešams apstiprināt pedagogu amatu un amatalgu sarakstu no 2018.gada 1.septembra. Štatu saraksts izveidots pamatojoties uz izglītojamo skaitu, kas ir ievadīti Valsts izglītības informatizācijas sistēmā 2018.gada 1.septembrī.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Apstiprināt Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu no 2018.gada 1. septembra Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts no 2018.gada septembra uz 2 lp.

 

Lēmumu izsniegt:

A.Purviņai, Grāmatvedībai, Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas" , Krotes Kronvalda Ata pamatskolai, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolai, Virgas pamatskolai, Priekules Mūzikas un mākslas skolai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

413. Par atklāta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 11.septembrī                                                                                                                                            

Nr.413            

          (protokols Nr.12, 4 .punkts)

 

Par atklāta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu

Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk - IKVD) Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (turpmāk - PuMPuRS) plāno uzsākt aktivitātes priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo iesaistei jauniešu aktivitātēs un iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības (turpmāk – jaunatnes iniciatīvu projekti).

Atbilstoši 12.07.2016 Ministru Kabineta noteikumu Nr. 460 33. punktam, atbalsts tiek piešķirts atklāta projektu konkursa veidā, ko organizē projekta sadarbības partneri – pašvaldības, katra atsevišķi vai veidojot stratēģisko partnerību savā starpā.

Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu projektā PuMPuRS noteiktos mērķus:

-           palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;

-           iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” atlases nolikumu.

Pielikumā:

1.      Atlases konkursa nolikums uz 10 lp.

2.     Nolikuma 1.pielikums- Priekules novada pašvaldības PMP plāns uz 4 lp.

3.     Nolikuma 2.pielikums- Projekta iesnieguma veidlapa uz 4lp.

4.      Nolikuma 3.pielikums- Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā uz 1lp.

5.      Nolikuma 4.pielikums- Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem

6.      Nolikuma 5.pielikums- Vērtēšanas kritēriji uz 3 lp. 

 Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                             V.Jablonska

414. Par līguma slēgšanu par centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Priekules novada Priekulē ar SIA “Priekules nami”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 11.septembrī                                                                                                                                            

Nr.414            

          (protokols Nr.12,  5.punkts)

 

Par līguma slēgšanu par centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Priekules novada Priekulē ar SIA “PRIEKULES NAMI”

 

            Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgādi un kanalizāciju, siltumapgādi, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu).

 

            Priekules novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI”, reģ. Nr.42103020465, veic siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Priekules novadā Priekules pilsētā, pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” statūtiem.

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” ir Priekules novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Priekules novada pašvaldībai, līdz ar to tā atrodas pilnīgā pašvaldības kontrolē.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7.pantu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Enerģētikas likuma 51.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantu, Komercdarbības atbalsta kontroles likumu, Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumus Nr.495 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” un 2018.gada 24.jūlija noteikumus Nr.448 “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi", atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Slēgt līgumu ar SIA “PRIEKULES NAMI” (vienotais reģistrācijas Nr.42103020465) par siltumapgādes sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu Priekules novada Priekulē. Līgums pielikumā.

2.      Noteikt līguma termiņu – 10 gadi no līguma noslēgšanas brīža.

3.      Pilnvarot Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāju noslēgt lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

 

 

Izsūtāms: SIA “Priekules nami”

 

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

415. Par brīvpusdienu piešķiršanu Priekules novada izglītības iestāžu 5. klašu skolēniem

  

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 11.septembrī                                                                                                                                            

Nr.415            

          (protokols Nr.12,  6.punkts)

 

Par brīvpusdienu piešķiršanu Priekules novada izglītības iestāžu 5. klašu skolēniem

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta pirmā daļa noteic, ka valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību. Minētā panta ceturtā daļa paredz, ka valsts un pašvaldības var sniegt atbalstu ģimenes un bērnu izglītības, veselības nostiprināšanas, kultūras un sporta, kā arī atpūtas iestādēm un organizācijām, lai sekmētu bērna fizisko attīstību un radošo darbību. Priekules novada dome 2018.gada budžetā ir paredzējusi finanšu līdzekļus brīvpusdienu piešķiršanai Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu 5.klašu skolēniem no 2018.gada 1.septembra. Ņemot vērā minēto un to, lai nodrošinātu visiem Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu 5.klašu izglītojamajiem brīvpusdienas, saglabātu esošo izglītojamo skaitu novada izglītības iestādēs un uzlabotu izglītības iestāžu apmeklētību, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu, kā arī 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt brīvpusdienas, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli, 2018./2019. mācību gadam visiem Priekules novada pašvaldības izglītības 5. klašu skolēniem, kuru ēdināšana netiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem.

2. Brīvpusdienas tiek piešķirtas 100% apmērā, atbilstoši katrā skolā noteiktajai vienas pusdienu ēdienreizes cenai par faktiski saņemto pusdienu porciju skaitu noteiktajās klašu grupās:

2.1. Krotes Kronvalda Ata pamatskolā un Virgas pamatskolā, kur ēdināšanu nodrošina Priekules novada pašvaldība – atbilstoši ar pašvaldības domes lēmumu apstiprinātajai pusdienu cenai;

2.2. Priekules vidusskolā un Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā, kur ēdināšanu nodrošina uzņēmēji – atbilstoši pēc cenu aptaujas rezultātiem noteiktajai pusdienu cenai.

3. Līdzekļus brīvpusdienu finansēšanai paredzēt no pašvaldības budžeta.

4. Lēmums stājas spēkā ar 17.09.2018.

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

416. Par papildus finansējuma piešķiršanu no pašvaldības līdzekļiem pedagogu atalgojumam

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 11.septembrī                                                                                                                                            

Nr.416            

          (protokols Nr.12,  7.punkts)

 

Par papildus finansējuma piešķiršanu no pašvaldības līdzekļiem pedagogu atalgojumam

 

2018.gada 14.augustā MK pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi". Tie paredzēja saglabāt pedagogiem atalgojumu par 1 likmi EUR 680. Izmaiņas skāra tikai lielo skolu direktoru atalgojumu, stundu atalgojuma aprēķināšanas kārtību un kārtību, kā nosaka piemaksas apmēru 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpei.

Jautājums par pedagogu darba samaksas palielināšanu tika izskatīts atkārtoti un 2018.gada 11.septembrī pieņemti MK noteikumi Nr.584 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", nosakot, ka zemākā pedagoga mēneša alga ir EUR 710. Bez tam par EUR 50 mēnesī tiek palielināts arī mazo (līdz 500 izglītojamie) izglītības iestāžu vadītāju atalgojums.

Atbilstoši kārtībai, kādā Priekules novada pašvaldība piešķir pedagogu likmes pirmsskolas izglītības pedagogiem, šajā mācību gadā palielinās pirmsskolas audzinātāju likmju skaits, kas finansējami no pašvaldības līdzekļiem. Tas saistīts galvenokārt ar pirmsskolas bērnu skaita pieaugumu vecumā līdz 5 gadiem Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas" un 5-6 gadīgo bērnu skaita samazināšanos, līdz ar to 5-6 gadīgo apmācībai paredzētās valsts mērķdotācijas samazināšanos.

Plānojot Priekules novada pašvaldības 2018.gada budžetu, finansējums  pedagogu atalgojumam periodam no 2018. gada septembra līdz decembrim tika rezervēti EUR 52228 apmērā, pedagogu darba algas pieaugumam finansējums netika paredzēts, kā arī netika paredzēta pirmsskolas pedagogu likmju skaita palielināšanās. Pēc pieņemtajiem grozījumiem 05.07.2016 MK noteikumos  Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un bērnu skaita izmaiņām novada izglītības iestādēs, pedagogu atalgojumam nepieciešamais finansējums šim periodam ir EUR 62404, kopējais pieaugums ir EUR 10176, t.sk. vispārējās izglītības nodrošināšanai – EUR 7438, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšanai EUR 2738.

Trūkstošā finansējuma nodrošināšanai nepieciešams novirzīt neplānotos ieņēmumus no pašvaldības īpašumu pārdošanas.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem 30.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Piešķirt papildus nepieciešamo finansējumu pedagogu atalgojumam periodam no 01.09.2018. līdz 31.12.2018 no neplānotajiem ieņēmumiem no pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanas EUR 10716 apmērā, no tiem:

1.1. vispārējās izglītības nodrošināšanai EUR 7438,

1.2. profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšanai EUR 2738.

2.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Priekules novada pašvaldības izglītības vadītājai Agritai Purviņai.

Lēmums nosūtāms: Izglītības vadībai, Finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības  domes priekšsēdētāja                                       Vija Jablonska