02.08.2017. ārkārtas domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.4)

02.08.2017. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
02.08.2047. ārkārtas domes sēdes protokols Nr.4
360. Par ceļa reālservitūta līgumu slēgšanu un līgumu reģistrēšanu zemesgrāmatā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 2. augustā                                                                                                                               

Nr. 360                   

(protokolsNr.4,1.punkts)

Par ceļa reālservitūta līgumu slēgšanu un līgumu reģistrēšanu zemesgrāmatā

 Izskatot jautājumu par ceļa reālservitūta līgumu slēgšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā tika konstatēts, ka:

Būvprojekta "Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai" izstrādes gaitā konstatēts, ka Virgas pagastā pašvaldības ceļa “Kīru ceļš” daļa atrodas privātpersonai piederošajā zemes vienības “Pori”, kadastra apzīmējums 6498 001 0052, robežās ( zemes robeža noteikta pa ceļa vidu un nav noteikts ceļa servitūts).

Kalētu pagastā Laukmales ielas pārbūves būvprojekts izstrādāts līdz ceļa krustojumam, kurš atrodas privātpersonai piederošā zemes vienībā “Juzupi”, kadastra apzīmējums 6464 001 0377.

Būvatļaujas saņemšanai pašvaldībai ir jānoslēdz ceļa reālservitūta līgumi ar zemes “Pori” Virgas pagastā un “Juzupi” Kalētu pagastā īpašniekiem.

            Saskaņā ar LR Civillikuma:

 - 1156.pantu ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību uz braucamo ceļu. Ceļa servitūts ir reālservitūts;

- 1231.pantu servitūtus nodibina ar likumu, ar tiesas spriedumu, ar līgumu vai testamentu;

- 1235.pantu no servitūta izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā abām pusēm, t. i. valdošā un kalpojošā nekustamā īpašuma īpašniekiem, tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemes grāmatās; līdz tam laikam viņu starpā pastāv vienīgi personiska saistība, kuras ierakstīšanu zemes grāmatās var tomēr prasīt katra puse, ja vien izpildīti visi citi servitūtam nepieciešamie noteikumi.

 Ceļa reālservitūta lielums zemes vienībā “Pori” Virgas pagastā- garums 731 m un platums 6 m. Platība 0,4386 ha.

Ceļa reālservitūta lielums zemes vienībā “Juzupi” Kalētu pagastā- garums 15 m un platums 12 m. Platība 0,01 ha.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Civillikuma 1231.panta 3.apakšpunkta, 1232.panta, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noslēgt ceļa reālservitūta līgumus ar zemes vienības “Juzupi”, kadastra apzīmējums 6464 001 0377, Kalētu pagasts un zemes vienības “Pori”, kadastra apzīmējums 6498 001 0052, Virgas pagastā, īpašniekiem par ceļa servitūta nodibināšanu, saskaņā ar grafisko pielikumu (pielikumi).

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai organizēt servitūta līguma parakstīšanu un reģistrēt servitūta līgumus Kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā. 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Unai Ržepickai un nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

361. Par līdzfinansējumu projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 2. augustā                                                                                                                               

Nr. 361                    

(protokolsNr.4,2.punkts)

Par līdzfinansējumu projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Priekules nami” 01.08.2017. iesniegums par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Sabiedrība plāno iesniegt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai projekta iesniegumu darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķi (turpmāk tekstā – SAM) 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” otrās atlases kārtas ierobežotā projektu iesniegumu atlasē, ar iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 4.augustam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumi, 2.pielikumā noteikto, Priekules aglomerācijai piešķirtais finansējums ir EUR 1 752 710 (pie maksimālā atbalsta apjoma 85 %) un sasniedzamo iznākumu rādītājs – iedzīvotāju skaits 817 (pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaits).

29.10.2015. Priekules novada pašvaldības dome (protokols Nr.15, lēmums Nr.17) pieņēma lēmumu piedalīties potenciālā projekta „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas Priekules pilsētas aglomerācijā” ar sākotnēji Priekules aglomerācijai plānoto Kohēzijas fonda atbalsta apjomu EUR 1 878 160 un kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaitu 672  iedzīvotāji.

Projekta ietvaros paredzēts jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, esošu kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un pārsūknēšanas staciju izbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā ar mērķi attīstīt ūdenssaimniecības pakalpojumus, uzlabot vides stāvokli, mazinot vides piesārņojumu.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldības dome ir deleģējusi SIA „Priekules nami” pašvaldības funkciju – ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -2(Inese Meļķe, Ruta Balode), Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Priekules nami” projekta  „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” īstenošanu līdz 2022.gada 31.decembrim.

2.      Projekta finanšu avoti:

Finanšu avoti

EUR

Kohēzijas fonds

1 752 710, 00

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums

309 302,00

Projekta kopējās izmaksas

2 062 012,00

 

3.      Projektu līdzfinansēt ņemot aizdevumu Valsts Kasē.

4.      Noteikt, ka ar šā lēmuma spēkā stāšanas dienu, spēku zaudē 29.10.2015. Priekules novada pašvaldības domes (protokols Nr.15, lēmums Nr.17) lēmums „Par projektu „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas Priekules pilsētas aglomerācijā”. 

5.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

           

Lēmums paziņojams:

1 eks. Finanšu nodaļai,

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļai,

1 eks. SIA “Priekules nami”.