18.04.2011. sēdē pieņemtais lēmums (protokols nr.6)

1.§. Par atbalstu projektam „Bunkas kultūras nama skatuves un palīgtelpu vienkāršota rekonstrukcija”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.Atbalstīt investīciju projekta iesniegšanu ELFLA tehniskā projekta “Bunkas kultūras nama skatuves un palīgtelpu vienkāršota rekonstrukcija” īstenošanai atklātā projektu iesniegumu konkursā Latvijas lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros par summu Ls 31883,60 t.sk. publiskais finansējums Ls 28695,24, pašvaldības finansējums 3188,36 un PVN kā neatliekamais maksājums Ls 7014,39.

2. Projekta īstenošanas vajadzībām ņemt kredītu valsts kasē uz tehniskā projekta īstenošanas laiku.