28.08.2014. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.16)

1.§ Par Priekules novada Priekules pilsētas bibliotēkas nolikuma un Priekules pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu

 1.2014.gada 11.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules pilsētas bibliotēkas vadītājas Zentas Svaras iesniegums ar lūgumu apstiprināt Priekules novada Priekules pilsētas bibliotēkas nolikumu un Priekules pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumus.

 

 

2.Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu pašvaldībām ir pienākums  rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), savukārt likuma 21.panta 1.daļas 8.punkts nosaka, ka tikai dome var  apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus.

 

3.Bibliotēku likuma  4.pants nosaka, ka bibliotēku darbības tiesiskais pamats ir Bibliotēku likums, likums "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku", citi likumi un normatīvie akti, kā arī bibliotēku nolikumi (statūti). Bibliotēkas nolikumu (statūtus) apstiprina tās dibinātājs, kas šajā gadījumā ir Priekules novada pašvaldības dome.

Bibliotēku likuma 5.pants 3.daļa nosaka, ka valsts un pašvaldību bibliotēkās lietotāja apkalpošana un bibliotēkas informācijas sistēmu izmantošana ir bez maksas. Bibliotēkas pakalpojumu veidus, par kuriem ņemama samaksa, nosaka bibliotēkas nolikums (statūti) un bibliotēkas lietošanas noteikumi. Valsts bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojumu noteikšanas metodiku nosaka Ministru kabinets, bet pašvaldību bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un maksas apmēru nosaka attiecīgās pašvaldības dome.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu, 21.panta 1.daļas 8.punktu, Bibliotēku likuma 4.panta 2.daļu, 5.panta 3.daļu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Apstiprināt Priekules novada Priekules pilsētas bibliotēkas nolikumu.

 

2.Apstiprināt Priekules novada Priekules pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumus.

 

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Pielikumā:

Priekules pilsētas bibliotēkas nolikums uz 5 lp.

un

Priekules pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi uz 3 lp.

2.§ Par Priekules novada Kalētu pagasta bibliotēkas nolikuma un Kalētu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu

 1. 2014.gada 2.jūlijā Priekules novadā Kalētu pagastā saņemts Kalētu pagasta bibliotēkas vadītājas Mirdzas Liepiņas lūgums apstiprināt Priekules novada Kalētu pagasta bibliotēkas nolikumu un Kalētu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumus.

 

 

2.Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu pašvaldībām ir pienākums  rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), savukārt likuma 21.panta 1.daļas 8.punkts nosaka, ka tikai dome var  apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus.

 

3.Bibliotēku likuma  4.pants nosaka, ka bibliotēku darbības tiesiskais pamats ir Bibliotēku likums, likums "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku", citi likumi un normatīvie akti, kā arī bibliotēku nolikumi (statūti). Bibliotēkas nolikumu (statūtus) apstiprina tās dibinātājs, kas šajā gadījumā ir Priekules novada pašvaldības dome.

Bibliotēku likuma 5.pants 3.daļa nosaka, ka valsts un pašvaldību bibliotēkās lietotāja apkalpošana un bibliotēkas informācijas sistēmu izmantošana ir bez maksas. Bibliotēkas pakalpojumu veidus, par kuriem ņemama samaksa, nosaka bibliotēkas nolikums (statūti) un bibliotēkas lietošanas noteikumi. Valsts bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojumu noteikšanas metodiku nosaka Ministru kabinets, bet pašvaldību bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un maksas apmēru nosaka attiecīgās pašvaldības dome.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu, 21.panta 1.daļas 8.punktu, Bibliotēku likuma 4.panta 2.daļu, 5.panta 3.daļu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Apstiprināt Priekules novada Kalētu pagasta bibliotēkas nolikumu.

 

2.Apstiprināt Priekules novada Kalētu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumus.

 

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pielikumā:

Kalētu pagasta bibliotēkas nolikums uz 5 lp.

un

Kalētu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi uz 4 lp.

 

3.§ Par Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas bibliotēkas nolikuma un Bunkas pagasta Bunkas bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu

 1. 2014.gada jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta Bunkas bibliotēkas vadītājas Svetlanas Grinbergas lūgums apstiprināt Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas bibliotēkas nolikumu un Bunkas pagasta Bunkas bibliotēkas lietošanas noteikumus.

 

 

2.Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu pašvaldībām ir pienākums  rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), savukārt likuma 21.panta 1.daļas 8.punkts nosaka, ka tikai dome var  apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus.

 

3.Bibliotēku likuma  4.pants nosaka, ka bibliotēku darbības tiesiskais pamats ir Bibliotēku likums, likums "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku", citi likumi un normatīvie akti, kā arī bibliotēku nolikumi (statūti). Bibliotēkas nolikumu (statūtus) apstiprina tās dibinātājs, kas šajā gadījumā ir Priekules novada pašvaldības dome.

Bibliotēku likuma 5.pants 3.daļa nosaka,  ka valsts un pašvaldību bibliotēkās lietotāja apkalpošana un bibliotēkas informācijas sistēmu izmantošana ir bez maksas. Bibliotēkas pakalpojumu veidus, par kuriem ņemama samaksa, nosaka bibliotēkas nolikums (statūti) un bibliotēkas lietošanas noteikumi. Valsts bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojumu noteikšanas metodiku nosaka Ministru kabinets, bet pašvaldību bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un maksas apmēru nosaka attiecīgās pašvaldības dome.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu, 21.panta 1.daļas 8.punktu, Bibliotēku likuma 4.panta 2.daļu, 5.panta 3.daļu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Apstiprināt Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas bibliotēkas nolikumu.

 

2.Apstiprināt Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas bibliotēkas lietošanas noteikumus.

 

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pielikumā:

Bunkas pagasta Bunkas bibliotēkas nolikums uz 5 lp.

un

Bunkas pagasta Bunkas bibliotēkas lietošanas noteikumi uz 2 lp.

4.§ Par Priekules novada Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas nolikuma un Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu

 1. 2014.gada jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas vadītājas Litas Vēkauses lūgums apstiprināt Priekules novada Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas nolikumu un Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas lietošanas noteikumus.

 

 

2.Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu pašvaldībām ir pienākums  rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), savukārt likuma 21.panta 1.daļas 8.punkts nosaka, ka tikai dome var  apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus.

 

3.Bibliotēku likuma  4.pants nosaka, ka bibliotēku darbības tiesiskais pamats ir Bibliotēku likums, likums "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku", citi likumi un normatīvie akti, kā arī bibliotēku nolikumi (statūti). Bibliotēkas nolikumu (statūtus) apstiprina tās dibinātājs, kas šajā gadījumā ir Priekules novada pašvaldības dome.

Bibliotēku likuma 5.pants 3.daļa nosaka,  ka valsts un pašvaldību bibliotēkās lietotāja apkalpošana un bibliotēkas informācijas sistēmu izmantošana ir bez maksas. Bibliotēkas pakalpojumu veidus, par kuriem ņemama samaksa, nosaka bibliotēkas nolikums (statūti) un bibliotēkas lietošanas noteikumi. Valsts bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojumu noteikšanas metodiku nosaka Ministru kabinets, bet pašvaldību bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un maksas apmēru nosaka attiecīgās pašvaldības dome.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu, 21.panta 1.daļas 8.punktu, Bibliotēku likuma 4.panta 2.daļu, 5.panta 3.daļu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Apstiprināt Priekules novada Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas nolikumu.

 

2.Apstiprināt Priekules novada Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas lietošanas noteikumus.

 

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pielikumā:

Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas nolikums uz 5 lp.

un

Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas lietošanas noteikumi uz 2 lp.

5.§ Par Priekules novada Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēkas nolikuma un Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu

 1.2014.gada jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēkas vadītājas Elīnas Kurovskas lūgums apstiprināt Priekules novada Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēkas nolikumu un Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēkas lietošanas noteikumus.

 

 

2.Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu pašvaldībām ir pienākums  rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), savukārt likuma 21.panta 1.daļas 8.punkts nosaka, ka tikai dome var  apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus.

 

3.Bibliotēku likuma  4.pants nosaka, ka bibliotēku darbības tiesiskais pamats ir Bibliotēku likums, likums "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku", citi likumi un normatīvie akti, kā arī bibliotēku nolikumi (statūti). Bibliotēkas nolikumu (statūtus) apstiprina tās dibinātājs, kas šajā gadījumā ir Priekules novada pašvaldības dome.

Bibliotēku likuma 5.pants 3.daļa nosaka,  ka valsts un pašvaldību bibliotēkās lietotāja apkalpošana un bibliotēkas informācijas sistēmu izmantošana ir bez maksas. Bibliotēkas pakalpojumu veidus, par kuriem ņemama samaksa, nosaka bibliotēkas nolikums (statūti) un bibliotēkas lietošanas noteikumi. Valsts bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojumu noteikšanas metodiku nosaka Ministru kabinets, bet pašvaldību bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un maksas apmēru nosaka attiecīgās pašvaldības dome.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu, 21.panta 1.daļas 8.punktu, Bibliotēku likuma 4.panta 2.daļu, 5.panta 3.daļu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Apstiprināt Priekules novada Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēkas nolikumu.

 

2.Apstiprināt Priekules novada Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēkas lietošanas noteikumus.

 

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pielikumā:

Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēkas nolikums uz 5 lp.

un

Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēkas lietošanas noteikumi uz 2 lp.

6.§ Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2014.gada 14.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 2014.gada 21.augusta finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi 2014.gada 14.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” (noteikumi pielikumā).

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā:

Saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2014.gada 14. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2014.gadam’’uz 1 lp.

7.§ Par noteikumu „Noteikumi par avansa izsniegšanu un norēķināšanās kārtību Priekules novada pašvaldībā” apstiprināšanu

 Pamatojoties uz LR likumu „Par grāmatvedību”, MK 21.10.2003. noteikumiem Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, MK 15.12.2009. noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti”, MK 21.10.2003. noteikumiem Nr. 584 „Kases operāciju uzskaites noteikumi”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

Apstiprināt noteikumus „Noteikumi par avansa izsniegšanu un norēķināšanās kārtību Priekules novada pašvaldībā”.

Pielikumā:

 „Noteikumi par avansa izsniegšanu un norēķināšanās kārtību Priekules novada pašvaldībā”.

8.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā

 Gramzdas pamatskolā līdz šim uz 2 pirmsskolas grupām strādāja tikai 1 skolotāja palīgs (aukle). Tā kā 2014./15.m.g. plānots pirmsskolas grupā uzņemt arī 1,5 gadus vecus bērnus, nepieciešamas pirmsskolas skolotāja palīga likmes palielināt.

 

            Pēc vecāku lūguma ir pagarināts dežūrgrupas darba laiks gan no rīta, gan pēcpusdienā un palielinājies ir bērnu skaits 5.,6. gadīgo grupās ir nepieciešams papildus 0.25 likmes audzinātāja palīga.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, uz 21.08.2014.gada tautsaimniecības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu Gramzdas pamatskolā.

2.      Grozījumus finansēt no Gramzdas pamatskolas budžeta – struktūrvienība 09.2103, kods 1110 - EUR 1380 un kods 1210 – EUR 325,54.

3.      Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu Kalētu pamatskolā.

4.      Grozījumus finansēt no Kalētu pamatskolas budžeta – struktūrvienība 09.2104, kods 1110 – 358.00 EUR  un kods 1210 – 84.45 EUR.

5.      Grozījumi struktūrvienībās stājas ir spēkā ar 2014.gada 1.septembri.

 

Pielikumā:

1.pielikums - Grozījumi Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā  uz 1 lp.

9.§ Par vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām

 Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 2.2 daļu pašvaldība nosaka vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs. Minētās vidējās izmaksas un to aprēķināšanas kārtību pašvaldība publisko savā mājaslapā internetā.

 

Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta 2.2 daļai, ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības iestādē, tad pašvaldība šim privātam pakalpojuma sniedzējam sedz izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Savukārt, Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr. 1523 „Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” nosaka, ka pašvaldības atbalsts par vienu bērnu tiek noteikts tādā apmērā, kas atbilst bērna deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai, taču, ja maksa par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē ir mazāka nekā pašvaldības atbalsts, pašvaldības atbalstu nodrošina tādā apmērā, kāda ir maksa par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē.

Aprēķinot vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs izmantota Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumiem” 20.2 punktā noteiktā izmaksu aprēķina kārtība, katrā pamatizglītības iestādē nodalot pirmsskolēniem paredzēto finansējumu un pēc tam iegūstot novadā vidējo vienam pirmsskolas audzēknim paredzēto finansējumu.

Papildus A.Purviņa informē, ka Priekules novadā nav reģistrēta rinda uz pirmsskolas izglītības programmām un šis aprēķins ir tikai informatīvs, lai izpildītu normatīvo aktu prasības.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt „Vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas aprēķināšanas kārtību”.

2.      Apstiprināt 2014.gadā vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas vienā mēnesī 90,37 euro apmērā.

3.      Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā apstiprinātās 2014.gadā vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas un to aprēķināšanas kārtību.

 

Pielikumā:

2.pielikums -„Vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas aprēķināšanas kārtība’’.

3.pielikums -Vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas aprēķins uz 1lp. 

10.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2014.gadam

 Saņemts izglītības vadītājas Agritas Purviņas iesniegums par nepieciešamiem grozījumiem pašvaldības finansēto pedagoģisko darbinieku amatu un amatalgu sarakstā, sakarā ar izmaiņām pedagogu darba samaksas noteikumos, kas paredz, ka pedagogu zemākā mēneša darba algas likme ir 420 euro līdzšinējo 398,4 euro vietā.

 

A.Purviņa ierosina sociālā pedagoga amatu apvienot vienā amatā, iekļaujot to Sociālā dienesta amatu un amatalgu sarakstā. Tiek sniegts šāds aprēķins:

 

Iestāde, struktūrvienība

Amata nosaukums

Kods pēc profesiju klasifikatora

Vienību skaits

Mēnešu skaits

Slodze

Darba stundu skaits nedēļā

Mēneša darba alga, EUR

9.2102

Sociālais pedagogs- Krote

2359 01

 

 

0,15

4,5

63,00

9.2103

Sociālais pedagogs - Gramzda

2359 01

 

 

0,1

3

42,00

09.2106

Sociālais pedagogs Virga

2359 01

 

 

0,13

3,9

54,60

9.2104

Sociālais pedagogs - Kalēti

2359 01

 

 

0,17

5,1

71,40

9.1001

Sociālais pedagogs- Dzirnaviņas

2359 01

 

 

0,13

3,9

54,60

09.2101

Sociālais pedagogs – Priekules vidusskola

2359 01

 

 

0,33

9,9

159,65

 

Kopā

 

 

 

1,01

30,3

445,25

 

Sociālais pedagogs novadā

 

1

4

1,00

30

445,25

 

A.Purviņa paskaidro, ka sasummējot visas skolā plānotās likmes, tā nedaudz pārsniedz 1 likmi, t.i.1,01. Ierosina virzīt apstiprināšanai 1 likmi - 30 darba stundas nedēļā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību.

            Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2014.gadam Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto . pielikumu.

 

Pielikumā:

4.pielikums -grozījumi Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2014.gadam uz 1 lp.

 

11.§ Par grozījumiem „Kārtībā, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai”

 Saņemts izglītības vadītājas Agritas Purviņas iesniegums ar lūgumu veikt izmaiņas Kārtībā, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai. Lūgums pamatots ar izmaiņām 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību.

           

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Papildināt 2013.gada 26.septembra domes sēdē (protokols Nr.7, 16§) apstiprināto „Kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai” papildinot lēmuma pielikuma 7.punktu ar 7.4 apakšpunktu šādā redakcijā:

 

‘’7.4. profesionāli orientēta virziena vidējās izglītības programmās skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,3.’’

12.§ Par iestādes vadītāju darba samaksas finansēšanu Priekules novada izglītības iestādēs no 2014.gada septembra līdz decembrim

 2014.gada 8.augustā saņemts Priekules novada izglītības metodiķes A.Purviņas iesniegums ar lūgumu sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju iestādes vadītāju darba samaksai.

Atbilstoši 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.836  „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un to grozījumiem iestāžu vadītāju zemākās mēneša darba algas likmes nav mainījušās un ir

-          ar skolēnu skaitu līdz 100 – euro 700,05;

-          no 101 līdz 150 – euro 715,70;

-          no 151 līdz 250 – euro 737,05.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju darba likmes un darba algas no valsts budžeta mērķdotācijas no 2014.gada septembra līdz decembrim

 

Likme

Darba alga EUR

Gramzdas pamatskola

0,636

445,23

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

0,6

429,42

Kalētu pamatskola

0,75

536,78

Priekules vidusskola

1

889,29

Virgas pamatskola

0,7

500,99

Purmsātu speciālā internātpamatskola

1

928,85

  1. Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju darba likmes un darba algas no pašvaldības budžeta no 2014.gada septembra līdz decembrim:

 

Likme

Darba alga EUR

Gramzdas pamatskola

0,27

189,01

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

0,4

286,28

Kalētu pamatskola

0,25

178,93

Virgas pamatskola

0,3

214,71

Priekules mūzikas un mākslas skola

1

737,05

Kalētu mūzikas un mākslas skola

0,9

630,05

PII „Dzirnaviņas”

1

715,70

13.§ Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2014.gada septembra līdz decembrim

 2014.gada 8.augusts saņemts A.Purviņas iesniegums ar lūgumu sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai. 2014. gada 12.augustā ir apstiprināts Ministru kabineta rīkojums ”Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2014.gadam”.

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2014.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

 

 

Darba samaksai vienam mēnesim EUR

VSAOI

EUR

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Algas fonds

admini-strācijai

Kopā

Priekules vidusskola

16 996

2 681

19 677

4641,80

24 318,80

Gramzdas pamatskola

 4 883

 560

 5 443

1284,00

6 727,00

Kalētu pamatskola

 7 723

 920

 8 643

2038,88

10 681,88

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

 6615

 830

 7 445

1756,28

9 201,28

Virgas pamatskola

5602

 710

 6 312

1489,00

7 801,00

KOPĀ

 

5 701

47 520

11 186,37

58 729,96

Valsts budžetā plānots

 

 

 

 

58 730,00

 

2.      Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2014.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

 

Darba samaksai vienam mēnesim

EUR

VSAOI

EUR

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Priekule PII

1 935

456

2 391

Gramzdas pamatskola

484

114

598

Kalētu pamatskola

1 048

247

1 295

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

1 011

238

1 249

Virgas pamatskola

660

156

816

Kopā

 

 

6349

Valsts budžetā plānots

 

 

6350

 

 

3.      Valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2014.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

 

Stundu skaits  nedēļā

Darba samaksai vienam mēnesim EUR

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Priekules vidusskola

43

860

1062,87

Gramzdas pamatskola

9

180

222,46

Kalētu pamatskola

15

300

370,77

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

13

260

321,33

Virgas pamatskola

11

220

271,90

Priekules Mūzikas un mākslas skola

5

100

123,59

Kopā

96

 

2372,92

Valsts budžetā plānots

 

 

2378,50

Paliek rezervei

0,2%

 

5,58

 

4.      Purmsātu speciālās internātpamatskolas pedagogu darba samaksai no valsts piešķirtās mērķdotācijas no 2014.gada septembra līdz decembrim var izmantot 31 007 euro, kopā ar VSAOI – 38 321 euro.

5.      Mērķdotācijas apjomu, kas paredzēts piemaksām par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi, aprēķināt atbilstoši MK noteikumiem papildus 1.un 2.punktā noteiktajam, šādā apjomā mēnesī:

5.1.   pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2409,58 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 568,42  euro.

5.2.    pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai 170,73 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 40,27 euro;

5.3.   interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai – 76,06 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām-17,94 euro.

6.      Mērķdotācijas apjomu, kas paredzēts piemaksām par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi Purmsātu speciālajā internātpamatskolā nodarbinātajiem pedagogiem, aprēķināt atbilstoši MK noteikumiem, šādā apjomā mēnesī – pedagogu darba samaksai 450,68 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 106,32 euro.

7.       Izglītības metodiķei A.Purviņai veikt piemaksu aprēķina atbilstības kontroli, apstiprinot tarifikāciju.

14.§ Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pirmsskolas skolotājām, kurām darba samaksa tiek veikta no pašvaldības budžeta

 Saskaņā ar 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836  Pedagogu darba samaksas noteikumi 281. punktu, pedagogiem, kuriem ir piešķirta 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpe, nosaka piemaksu attiecīgi 31,87 euro, 79,68 euro un 99,60 euro apmērā par vienu pedagoga darba likmi proporcionāli tarificētajai slodzei.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.        Noteikt piemaksu par 3.pedagogu darba kvalitātes pakāpi Kalētu pamatskolas pirmsskolas skolotājai B.S., atbilstoši viņas darba slodzei 1,183 – 37,23 euro mēnesī par periodu no 2014.gada 1.septembra līdz 31.decembrim. Kopā 4 mēnešos – Ls 184,05 euro, ieskaitot nodokļus.

2.                  Piemaksu iestādē Kalētu pamatskola finansēt no Kalētu pamatskolas budžeta.

3.        Noteikt piemaksu par 3.pedagogu darba kvalitātes pakāpi Virgas pamatskolas pirmsskolas skolotājai Z.Ū., atbilstoši viņas darba slodzei 1,333 – 42,49 euro mēnesī par periodu no 2014.gada 1.septembra līdz 31.decembrim. Kopā  4 mēnešos – 210,05 euro, ieskaitot nodokļus.

4.        Piemaksu iestādē Virgas pamatskola finansēt no Virgas pamatskolas budžeta.

5.        Noteikt piemaksu par 3.pedagogu darba kvalitātes pakāpi Priekules PII „Dzirnaviņas” pirmsskolas skolotājai I.G. atbilstoši viņas darba slodzei 0,854 – 27,22 euro mēnesī par periodu no 2014.gada 1.septembra līdz 31.decembrim. Kopā 4 mēnešos – 134,56 euro, ieskaitot nodokļus.

6.        Piemaksu iestādē Priekules PII „Dzirnaviņas” finansēt no Priekules PII „Dzirnaviņas” budžeta.

7.        Noteikt piemaksu par 3.pedagogu darba kvalitātes pakāpi Krotes Krovalda Ata pamatskolas pirmsskolas skolotājai K.M. atbilstoši viņas darba slodzei 1,333 – 42,49 euro mēnesī par periodu no 2014.gada 1.septembra līdz 31.decembrim. Kopā 4 mēnešos – 210,05  euro, ieskaitot nodokļus.

8.      Piemaksu iestādē Krotes Krovalda Ata pamatskola finansēt no Krotes Krovalda Ata pamatskolas budžeta.

15.§ Par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana), Ministru kabineta 11.03.2008.noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, kas nosaka, ka pašvaldību speciālo budžetu – ceļu un ielu fondu – izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidēja termiņa programmām (trijiem gadiem) un finanšu komitejas 21.08.2014. sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2014.-2016.gadam.

2.      Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam finansējumam kārtējam gadam.

3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

Pielikumā:

5.pielikums -  Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2014.-2016. gadam uz 1 lp.

16.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā „Par limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefona lietošanai darba pienākuma pildīšanai 2014.gadā” (protokols Nr.11, 12.§)

 Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā „Par limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefona lietošanai darba pienākuma pildīšanai 2014. gadā” (protokols Nr.17, 12.§)  šādus grozījumus:

                                                               

1.Noteikt sekojošos mēneša limitus mobilo telefona lietošanai sekojošai personai Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai ar 2014.gada 6.augustu:

 

Priekules novada pašvaldība:

 

113. Alīda Putere, (ūdenskrātuves uzraugs),                      

             Telefona Nr.; (29377366);                                                              7,- euro

17.§ Par grozījumiem 2014.gada 27.marta lēmumā „Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos’’

 Priekules pagasta Kalna ielas 1 iedzīvotāji lūdza uzstādīt atkritumu konteineru 0.24 m3 norādot izvešanas biežumu vienu reizi mēnesī. Izdarot aprēķinu (0.24*13*7.90/12/5) atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir EUR 0.41 vienam iedzīvotājam.

Priekules pagasta „Lielās gobas” iedzīvotāji lūdz noteikt atkritumu izvešanas biežumu katru nedēļu (līdz šim bija divas reizes mēnesī), līdz ar to mainās atkritumu apsaimniekošanas tarifs mēnesī vienam iedzīvotājam. Izdarot aprēķinu (0.24*53*7.90/12/20), atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir EUR 0.42 vienam iedzīvotājam.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts Arta Brauna; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izdarīt grozījumus 2014.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.7) „Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos” izsakot lēmuma 4.punktu šādā redakcijā: „4.Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu vienai personai Priekules novada Priekules pagastā EUR bez PVN:

 

1.1.Altajs                     0.43

1.2.Nākotnes iela 11   1.03

1.3.Nākotnes iela 8     1.11

1.4.Nākotnes iela 10   1.11

1.5.Nākotnes iela 15   1.11

1.6.Lielās gobas          0.42

1.7.Mucenieki             0.50

1.8.Zvaigznes              0.99    

1.9.Saulaines               0.99

1.10.        Kalna iela 1                 0.41

 

2.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.septembri.

 

Deputāte A.Brauna atturas no balsojuma, jo sarakstā nav iekļauta māja ‘’Audari’’.

18.§ Par grozījumiem 2014.gada 27.marta lēmumā „Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”

 Apstiprinot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifus adresēs Priekules pagasta „Altajs”, „Audari”, „Lielās gobas” un „Mucenieki”, netika noteikts tarifs par kanalizāciju. Izdarot aprēķinus un izanalizējot esošo situāciju Priekules pagasta „Altajs” un „Audari” kanalizācijas tarifs aprēķināts 90% apmērā no ūdensapgādes tarifa, kas „Altajs” ir EUR 0.51 par m3, „Audari” – EUR 0.50 par m3. Priekules pagasta „Lielās gobas” un „Mucenieki” kanalizācijas tarifs noteikts 100% no ūdensapgādes tarifa, un tas ir EUR 0.56 par m3.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts ArtaBrauna; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt grozījumus 2014.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.7, 7.§) „Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”, izsakot lēmuma 1.pielikuma sadaļu „Priekules pagasts” šādā redakcijā:

 

Ūdensapgāde m3

Kanalizācija m3

Altajs

0.57

0.51

Kalnenieki

0.54

0.49

Saulaine, Graudu iela

0.61

0.55

Mazgramzda

0.66

-

Lielās gobas

0.56

0.56

Mucenieki

0.56

0.56

Audari

0.56

0.50

Lielā iela 3;4;6

0.56

-

Auseklīši

0.56

-

 

1.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.septembri.

19.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Lielā iela 2, Audari, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 004 0067, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Ar 2014.gada 26.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.13, 24.§) nekustamais īpašums – Lielā iela 2, Audari, Priekules pag., Priekules novads, kadastra numurs 6482 004 0067 nodots atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

 

2014.gada 11.augustā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Ausekļa iela 3/5, Liepāja, LV – 3401, noteicis, ka Priekules novada, Priekules pagasta Audaros, Lielā iela 2, visvairāk iespējamā tirgus vērība uz 2014.gada 04.augustu ir 3091,00 EUR (trīs tūkstoši deviņdesmit viens euro un nulle euro centi).

 Nekustamais īpašums sastāv no viena zemesgabala, kadastra apzīmējums 6482 004 0067 ar kopējo platību 1,2 ha un vienstāva divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 6482 004 0067 001 ar kopējo platību 117 m2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr146. Par nekustamo īpašumu vai tā daļu nav nodibinātas īres līgumiskās attiecības.

     Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 3314,82 EUR (trīs tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro un astoņdesmit divi euro centi), ko veido:

1)  Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 3091,00 EUR (trīs tūkstoši deviņdesmit viens euro un nulle euro centi),

2)  Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 223,82 EUR (divi simti divdesmit trīs euro un astoņdesmit divi euro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  Apstiprināt nekustamajam īpašumam – apbūvētam zemesgabalam Lielā iela 2, Audari, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 004 0067, nosacīto cenu un pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 3314,82 EUR (trīs tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro un astoņdesmit divi euro centi);

2. Apstiprināt nekustamajam īpašumam – apbūvētam zemesgabalam Lielā iela 2, Audari, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 004 0067, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafiskos attēlojumus.

 

Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim;

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

 

20.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka iela 11, , Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0157, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Ar 2014.gada 26.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.13, 15.§) nekustamais īpašums – Parka iela 11, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0157 nodots atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

 

2014.gada 11.augustā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Ausekļa iela 3/5, Liepāja, LV – 3401, noteicis, ka Priekules novada, Priekulē,  Parka ielā 11, nekustamā īpašuma  visvairāk iespējamā tirgus vērība uz 2014.gada 04.augustu ir 1563,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit trīs euro un nulle euro centi).

 Nekustamais īpašums sastāv no viena zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 003 0157 ar kopējo platību 1621 m2 un vienstāva divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 6415 003 0157 001 ar kopējo platību 63,1 m2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 243. Par nekustamo īpašumu vai tā daļu nav nodibinātas īres līgumiskās attiecības.

     Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1702,15 EUR (viens tūkstotis septiņi simti divi euro un piecpadsmit euro centi), ko veido:

1)  Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 1563,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit trīs euro un piecpadsmit euro centi);

2)  Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 139,15 EUR (simtu trīsdesmit deviņi euro un piecpadsmit  euro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  Apstiprināt nekustamajam īpašumam – apbūvētam zemesgabalam Parka iela 11, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0157, nosacīto cenu un pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 1702,15 EUR (viens tūkstotis septiņi simti divi euro un piecpadsmit euro centi).

2. Apstiprināt nekustamajam īpašumam – apbūvētam zemesgabalam Parka iela 11, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6482 003 0157, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafiskos attēlojumus.

 

Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.