VECĀKA INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI ATZINUMA TIESAI SNIEGŠANAS JAUTĀJUMOS

Pārzinis personas datu apstrādei: Priekules novada dome, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 63461006, elektroniskā pasta adrese: dome@priekulesnovads.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists: Jānis Hermanis, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 20211325, elektroniskā pasta adrese: gdpr@sits.lv .

Jūsu un Jūs bērna/u personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, bērna veselības, attīstības, izglītības un kopumā aprūpes nodrošināšanas dati, Jūsu veselības dati, nodarbinātība, ģimenes stāvoklis, dzīves apstākļi, informācija, ko var sniegt tiesībaizsardzības iestādes (t.sk., dati par sodāmību un pārkāpumiem), kā arī citi dati un informācija, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem ir obligāta vai konkrētajā gadījuma nepieciešama bāriņtiesas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei konkrētā mērķa ietvaros) apstrādes mērķis: tiesas pieprasījuma sniegt informāciju/atzinumu civillietā izpildei nepieciešamo apstākļu noskaidrošanas un lēmuma pieņemšanas nodrošināšanai.

Bērnam tiks nodrošinātas tiesības tikt uzklausītam lietā, ņemot vērā bērna vecumu un briedumu.

Tiesiskais pamats Jūsu un Jūsu bērna/u personas datu apstrādei: tiesas pieprasījums un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (saskaņā ar Civillikumu, Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17., 50., 50.1pants, u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Civilprocesa likumu).

Personas datu saņēmēji: tiesa, konkrētās lietas dalībnieki, lietā pieaicināts tulks, pēc attiecīgā pieprasījuma tiesībaizsardzības iestādes (policija, prokuratūra), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (lietas pārbaudes veikšana), Tiesībsarga birojs (lietas pārbaudes veikšana), personas un iestādes, kurām tiks nosūtīts pārziņa pieprasījums par informācijas sniegšanu (tiks nodoti tikai tādi dati, kuri nepieciešami informācijas pieprasījuma izpildei).

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumiem Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un Priekules novada bāriņtiesas lietu sarakstam.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: Pieprasīt pārzinim izsniegt Jūsu kā datu subjekta apstrādātos personas datus, kuri ir pārziņa rīcībā, lūgt neprecīzo personas datu labošanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam. Tāpat likumā noteiktajos gadījumos Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).