23.12.2010. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.21.)

1.§ Par grozījumiem 27.08.2009.Priekules novada domes sēdes 15.§ 13.punktā Nolikums „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē”

Sakarā ar to, ka 2010.gada 12.oktobrī (prot.Nr.52,25.§) izdoti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Veikt šādus grozījumus Priekules novada domes 27.08.2009. (prot.Nr.6)  15.§ 13.punktā - Nolikums „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē”,  9.nodaļā „Komandējumi un darba braucieni”:

 

      1.        Svītrot apakšpunktos 1.1.,1.2.,1.5.,2.,2.2.,2.3.,6.3.,7.,7.7.4.,8.,8.3.,9.3.3.1.1.

                 „219”un aizstāt ar „969”.

2.                  Svītrot 6.punktā „219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieka darba braucieniem saistītie izdevumi” II nodaļā un pielikumā noteiktās komandējuma ( darba braucieni) izdevumu samaksas normas” un  aizstāt ar sekojošu tekstu  „969 „Kārtība kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” III un IV nodaļā  un pielikumā noteiktās komandējuma izdevumu samaksas normas, izņemot gadījumu, ja komandējuma izdevumi netiek atlīdzināti no pašvaldības līdzekļiem.

3.                  Papildināt 7.4.1. apakšpunktu ar vārdiem „Ar priekšsēdētājas atļauju darbiniekam var atlīdzināt pārbraukšanas izdevumus no apdzīvotas vietas ārvalstīs ,kura nav saistīta ar komandējumu, uz komandējuma vietu, ja šie izdevumi ir ekonomiski pamatoti un nav lielāki par pārbraukšanas izdevumiem no dzīvesvietas līdz komandējuma vietai.”

4.                  Papildināt ar  jaunu apakšpunktu 7.4.1.1. „Pārbraukšanas izdevumus no vienas ārvalsts uz otru (ja darbinieks nosūtīts uz vairākām valstīm). Ar priekšsēdētāja  atļauju darbiniekam var atlīdzināt pārbraukšanas izdevumus no komandējuma vietas vienā ārvalstī uz apdzīvotu vietu, kura nav saistīta ar komandējumu, un no šīs apdzīvotās vietas uz nākamā komandējuma vietu, ja darbinieks ir nosūtīts vairākos komandējumos pēc kārtas un atgriešanās pastāvīgajā darba (dienesta) vietā starp diviem komandējumiem ir neizdevīga ekonomisku apstākļu dēļ”.

5.                  Papildināt ar jaunu 7.4.1.2. apakšpunktu „ Izdevumus komandējuma laikā par autostāvvietu un iebraukšanu teritorijās, kur ir noteikta maksa (nodeva) par transportlīdzekļu iebraukšanu, un par maksas ceļu un tiltu lietošanu (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti)”.

6.                  Papildināt ar jaunu apakšpunktu 7.4.1.3. „Komisijas maksu bankas iestādei, ja bankā notikusi čeku vai valūtas apmaiņa pret citas valsts valūtu (atbilstoši noteiktajai komandējuma izdevumu summai vai avansam)”.

7.                  Svītrot apakšpunktos 7.4.3. un 8.2.6. vārdus „Latvijas teritorijas pilsētās” un ierakstīt „attiecīgās valsts”.

8.                  Papildināt ar jaunu apakšpunktu 7.9.7. „Medicīnas un transportēšanas izdevumus”.

9.                  Papildināt ar jaunu apakšpunktu 7.9.8. „Izdevumus, kas saistīti ar vakcināciju”.

10.              Papildināt ar jaunu apakšpunktu 7.9.9.”Izdevumus,kas saistīti ar dalības maksu pasākumos ( piemēram, semināri, konferences)”.

11.              Papildināt ar jaunu apakšpunktu 7.10.” Ja darbinieks ar domes priekšsēdētāja atļauju savā pastāvīgajā darba (dienesta) vietā atgriežas no komandējuma vietas pēc komandējumam noteiktā laika vai uz komandējuma vietu dodas pirms komandējumam noteiktā laika (piemēram, pavada komandējuma vietā atpūtas, svētku dienas un (vai) atvaļinājuma dienas), viņam saskaņā ar šo noteikumu 7.4.1.apakšpunktu atlīdzina ceļa (transporta) izdevumus.”

12.              Papildināt  ar jaunu apakšpunktu 9.3.3.3. „Avansa atlikuma summu atmaksā latos (ja avanss izmaksāts latos), attiecīgajā konvertējamā valūtā (ja avanss izsniegts valūtā) vai atbilstošu summu citā konvertējamā valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam kursam dienā, kad darbinieks veic norēķinus ar pašvaldību par komandējuma vai darba brauciena izdevumiem, vai saskaņā ar iesniegto valūtas maiņas kvīti (ja avansā saņemtā valūta ārvalstīs apmainīta pret attiecīgās valsts valūtu). Atmaksājamām naudas summām un avansa norēķiniem par komandējumu tiek piemērots valūtas maiņas kvītī norādītais valūtas kurss vai, ja šādas kvīts nav, Latvijas Bankas noteiktais valūtas kurss dienā, kad darbinieks veic norēķinus ar pašvaldību par komandējuma vai darba brauciena izdevumiem”.

13.              Aizstāt  7.7.3.1.apakšpunktā  „30” ar „40”.

14.              Aizstāt  7.7.3.2.apakšpunktā  „20” ar „30”.

15.              Papildināt nodaļu ar jaunu 10.punktu „Komandējumi ārvalstīs „  ar šādiem apakšpunktiem:

10.1.        Ja darbinieks bijis komandējumā ārvalstīs, viņam atlīdzina              izdevumus:

10.1.1.  par laiku, kad, dodoties uz citu valsti, darbinieks atradies Latvijas Republikas teritorijā, − atlīdzina  izdevumus kā  Latvijas republikā atrodoties komandējumā;

10.1.2.  sākot ar dienu, kad tika šķērsota Latvijas Republikas valsts robeža, dodoties komandējumā, un beidzot ar dienu, kad tika šķērsota Latvijas Republikas valsts robeža, atgriežoties no komandējuma, − saskaņā ar MK Nr. 969  noteikumos  minētajām normām tās valsts valūtā, uz kuru darbinieks nosūtīts, vai citā konvertējamā valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam kursam, vai latos.

10.2.        Komandējuma dienas nauda darbiniekam tiek izmaksāta:

10.2.1.  saskaņā ar šo noteikumu 10.1.1. apakšpunktu-      latos;

10.2.2.  par komandējuma laiku citas valsts teritorijā − saskaņā ar noteiktajām normām par katru ārvalstīs pavadīto dienu latos vai to ekvivalentā konvertējamā valūtā, vai tās valsts nacionālajā valūtā, uz kuru darbinieks nosūtīts komandējumā;

10.2.3.  par dienu, kad tika šķērsota Latvijas Republikas valsts robeža, dodoties komandējumā vai atgriežoties no tā, − saskaņā ar normām, kādas noteiktas valstij, uz kuru darbinieks ir nosūtīts. Ja darbinieks bijis komandējumā vairākās valstīs, tad par dienu, kad tika šķērsota Latvijas Republikas valsts robeža, atgriežoties no komandējuma, dienas naudu izmaksā saskaņā ar normām, kādas noteiktas valstij, no kuras darbinieks atgriežas uz pastāvīgo darba (dienesta) vietu;

10.2.4.  par pārbraukšanas dienu no vienas ārvalsts uz citu, ja darbinieks ir nosūtīts uz vairākām valstīm, − saskaņā ar normām, kādas noteiktas valstij, uz kuru viņš dodas;

10.2.5.  par laiku, ko darbinieks pavadījis ceļā, braucot uz komandējuma vietu ārvalstīs un šķērsojot vairāku valstu teritorijas, tai skaitā Latvijas Republikas teritoriju, − saskaņā ar normām, kādas noteiktas valstij, uz kuru viņš nosūtīts.

10.3                                  Darbiniekam komandējuma ceļa (transporta) izdevumus atlīdzina, ja viņš izmantojis dzelzceļa transportu, gaisa transportu, ūdenstransportu, starpvalstu koplietošanas autotransportu (autobusu), atbilstoši ekonomiskās klases tarifiem vai tai pielīdzināmas klases tarifiem. Atsevišķos gadījumos izdevumus.

10.4                                  Ja darbinieks izmantojis šo noteikumu 10.3.apakšpunktā minēto veidu transportu, viņam atlīdzina arī apdrošināšanas un komisijas naudu, kā arī izdevumus par biļešu pasūtīšanu un iepriekšēju iegādi (atbilstoši iesniegtajām kvītīm).          

10.5                                  Izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) (arī izdevumus par vietas rezervēšanu) atlīdzina atbilstoši iesniegtajiem viesnīcas (naktsmītnes) rēķiniem, kvītīm vai tās iestādes rēķiniem, ar kuras starpniecību vieta viesnīcā rezervēta. Ja viesnīcas (naktsmītnes) rēķinā ir ieskaitīti izdevumi par apģērbu gludināšanu, apģērbu un apavu tīrīšanu vai remontu, kā arī citi personiskie izdevumi (arī izdevumi par bāra vai minibāra lietošanu), tos samaksā darbinieks no viņam paredzētās dienas naudas (kompensācijas par papildu izdevumiem) summas.

10.6                                  Ja šo noteikumu 10.3.,10.4. un 10.5.apakšpunktos minētos izdevumus apliecinoši dokumenti netiek iesniegti, attiecīgos izdevumus neatlīdzina.

16.              Papildināt  ar jaunu apakšpunktu 8.1.13.” Izdevumus par autostāvvietu un iebraukšanu teritorijās, kur ir noteikta maksa (nodeva) par transportlīdzekļu iebraukšanu”.

17.              Papildināt  ar jaunu apakšpunktu 8.1.14.” Izdevumus, kas saistīti ar izbraukšanas dokumentu noformēšanu”.

18.              Papildināt  ar jaunu apakšpunktu 8.1.15.”Komisijas maksu bankas iestādei, ja bankā notikusi čeku vai valūtas apmaiņa pret citas valsts valūtu (atbilstoši noteiktajai komandējuma izdevumu summai vai avansam)”.

19.              Papildināt  ar jaunu apakšpunktu 8.1.16. „Darbiniekam, kas atrodas darba braucienā, tiek segti papildu izdevumi, kas darba specifikas dēļ rodas darba brauciena laikā, par katru darba brauciena dienu šajos noteikumos noteiktajā dienas naudas apmērā, bet mēnesī kopā nepārsniedzot 70 % no attiecīgajā mēnesī aprēķinātās darba algas un aprēķināto papildu izdevumu summas. Ja darbiniekam mēnesī aprēķināto papildu izdevumu apmērs pārsniedz 70 % no attiecīgajā mēnesī aprēķinātās darba algas un aprēķināto papildu izdevumu summas, uzskata, ka aprēķinātajai papildu izdevumu pārsnieguma summai nav kompensācijas rakstura.”

20.              Papildināt  ar jaunu apakšpunktu 8.1.17. „Ja darbiniekam ir iespējams atgriezties dzīvesvietā tās pašas diennakts laikā, kurā darba brauciens ir sācies, un viņam tiek nodrošināta normatīvajos aktos noteiktā darba un atpūtas režīma ievērošana, minētie papildu izdevumi netiek segti un kompensācija netiek izmaksāta.”

21.              Papildināt 2.2.apakšpunktu aiz vārdiem „noteiktās normas :”ar vārdiem „Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Savienības un starptautisko institūciju normatīvajos aktos un dokumentos noteiktās normas”.

 

 

2.§ Par Noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim, apstiprināšanu.

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas a) un b) apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldība nosaka nomas maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus), 2010.gada 14.decembra Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.                  Pieņemt iesniegto Noteikumu projektu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”.  (Pielikums Nr.1)

 

2.                  Noteikt nomas maksu par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim. (Pielikums Nr.2)

3.                  Šis lēmums ar pielikumiem Nr.1 un Nr.2 stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.

4.                  Ar šī lēmuma spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Priekules novada domes 29.12.2009. lēmums (prot. Nr.17) 8.§ ”Noteikumi Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un 29.12.2009. lēmums (prot. Nr.17) 9.§ ”Nomas maksa Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim”.

3.§ Par Priekules novada tipveida veidlapām līgumiem dzīvokļu īrei un komunālajiem pakalpojumiem.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.      Apstiprināt ar 2011.gada 1.janvāri Priekules novadam tipveida veidlapas līgumiem dzīvokļu īrei un komunālajiem pakalpojumiem.

2.      Dzīvojamās telpas īres līguma veidlapa pielikumā Nr.1;  ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanas veidlapa pielikumā Nr.2, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma veidlapa pielikumā Nr.3.

 

4.§ Par skolēnu pārvadājumiem Priekules pagastā.

Pamatojoties uz Izglītības likumā 17.panta 14.daļā noteikto, ka „pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze, Vaclovs Kadaģis; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.                  Slēgt līdz 2010./2011. mācību gada beigām patapinājuma līgumus  par skolēnu nogādāšanu uz skolu ar:

1.1. L.Ķ. - nosakot degvielas apjomu par katru mācību dienu, saskaņā ar patapinājuma līgumu;

1.2. T.M. - nosakot degvielas apjomu par katru mācību dienu, saskaņā ar patapinājuma līgumu;

1.3. N.K. - nosakot degvielas apjomu par katru mācību dienu, saskaņā ar patapinājuma līgumu;

1.4. J.J. - nosakot degvielas apjomu par katru mācību dienu, saskaņā ar patapinājuma līgumu;

1.5. I.S. - nosakot degvielas apjomu  par katru mācību dienu, saskaņā ar patapinājuma līgumu;

1.6. M.S. - nosakot degvielas apjomu  par katru mācību dienu, saskaņā ar patapinājuma līgumu;

1.7. A.A. - nosakot degvielas apjomu par katru mācību dienu, saskaņā ar patapinājuma līgumu;

1.8. A.V. - nosakot degvielas apjomu par katru mācību dienu, saskaņā ar patapinājuma līgumu;

1.9. J.D. – nosakot degvielas apjomu  par katru mācību dienu, saskaņā ar patapinājuma līgumu.

2.                  Lēmuma 1.punktā minētajām personām līdz katra mēneša 10. datumam iesniegt iesniegumu, iepriekšējā mēnesī izlietotās degvielas čeku un maršruta lapu.

3.                  Uzdot Priekules novada domes priekšsēdētājas vietniecei Artai Braunai sagatavot lēmuma 1.punktā minētos līgumus.

4.                  Atbildīgais/ā par lēmuma izpildi Priekules novada domes priekšsēdētājas vietniece Arta Brauna.

5.                  Ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi spēku zaudē 30.09.2010. Priekules novada domes (protok. Nr.16) 4.§ „Par skolēnu pārvadājumiem Priekules pagastā”.

 

 

5.§ Kārtība balvu piešķiršanai audzēkņiem par augstiem sasniegumiem mācībās, sabiedrisko aktivitāti un radošu darbību Priekules mūzikas un mākslas skolā.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

Apstiprināt Priekules mūzikas un mākslas skolas „Kārtība  balvu piešķiršanai audzēkņiem par augstiem sasniegumiem mācībās, sabiedrisko aktivitāti un radošo darbību”.

Kārtība pielikumā.

6.§ Par papildus finansējuma piešķiršanu Priekules vidusskolas zāles grīdas remontam.

Pamatojoties uz Priekules vidusskolas direktora A.Cīruļa iesniegumu un Priekules  novada finanšu komitejas 14.12.2010. lēmumu (prot. Nr.14;4.punkts), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.      Piešķirt papildus finansējumu Ls 5000 (pieci tūkstoši latu) Priekules vidusskolas zāles grīdas remontam.

2.      Finansējums piešķirams no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās - uz sadaļu 09.2101 (Priekules vidusskola), EKK 2241 (ēku, telpu tekošais remonts).

 

 

7.§ Par limitiem 2011.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai pašvaldības jautājumu risināšanai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Noteikt no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanas limitu mēnesī novada pašvaldības jautājumu risināšanai :

 

Priekules novada dome:

1. V.J., novada domes priekšsēdētājai                                                                          Ls 30;

            Telefona Nr.26523595;           

2. A.R., novada domes izpilddirektoram                                                                        Ls 25;

            Telefona Nr.29176392;

3. A.D., novada domes priekšsēdētājas vietniecei                                                          Ls 20;

             Telefona Nr.29178398;

4. A.B., novada domes priekšsēdētājas vietniecei                                                          Ls 20;

             Telefona Nr.29175268,

5. A.D., deputāta pienākuma pildīšanai                                                                         Ls   5;

             Telefona Nr.26152175;

6. A.J.,  deputāta pienākuma pildīšanai                      

             Telefona Nr.26609705;                                                                                   Ls   5;

7. Z.D., deputāta pienākuma pildīšanai                       

             Telefona Nr.28378189;                                                                      Ls   5;

8. T.E., deputāta pienākumu pildīšanai                     

             Telefona Nr.26132442;                                                                                   Ls   5;

9. V.K.,  deputāta pienākumu pildīšanai                                           

             Telefona Nr.26189960;                                                                                   Ls  5;

10. R.A., deputātu pienākumu pildīšanai                     

             Telefona Nr.22040173;                                                                       Ls  5;

11.A.B., deputātu pienākumu pildīšanai                     

             Telefona Nr.22022810;                                                                                   Ls  5;

12. D.E., deputāta un tūrisma organizatores pienākuma pildīšanai                        

             Telefona Nr. 29472063;                                                                                  Ls 15; 

13. M.B., attīstības plānošanas nodaļas vadītājam                                 

            Telefona Nr.26193397;                                                                                    Ls 15;

14. P.A., budžeta ekonomistei                      

             Telefona Nr.26102920;                                                                                   Ls 15;

15. A.V., novada domes izpilddirektora vietniecei

             Telefona Nr.28646422;                                                                       Ls 10;

16. V.R., novada domes kancelejas vadītājai

             Telefona Nr.22048505;                                                                      Ls   5;

17. I.D., pirmsskolas izgl. iestādes „Dzirnaviņas” vadītājai                     

            Telefona Nr.26341151;                                                                                    Ls 10;

18. I.Z., novada darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālistei  

Telefona Nr.26128491;                                                                                    Ls10;                     

 19. T.J.,

            Priekules mūzikas un mākslas skolas direktores pienākumu izpildītājai       Ls 15;                                                                                                                         

            Telefona Nr.22008528;

 20. A.C., Priekules vidusskolas direktoram                                                                  Ls 15;

            Telefona Nr.26490164;                                                        

21. E.R.,

Priekules pagasta  pārvaldes saimniecības daļas vadītājam                           Ls 15;       Telefona Nr.29428641;

22. I.V. ,

       autobusa vadītājam skolēnu pārvadāšanai                                                   Ls  5;           

            Telefona Nr.228638411;                                        

23. O.K., mikroautobusa vadītājam, sagādniekam                                 Ls 10;

            Telefona Nr.26193539;

24. I.Z., Priekules  kultūras nama direktorei                                           Ls 10;

            Telefona Nr.26491260;

25. O.N., bāriņtiesas priekšsēdētājai                                                                             Ls 15;

            Telefona Nr.26661510;

26. I.K., bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniecei                           Ls 10;  

             Telefona Nr.22047889;                                            

27. M.G.,

Priekules novada domes sociālā dienesta vadītājai                                        Ls 15;

            Telefona Nr. 26609076;

28. D.P., sociālās palīdzības dienesta vajadzībām                       

             Telefona Nr.28629984;                                                                      Ls 10;

29. D.V., sociālās palīdzības dienesta vajadzībām                      

             Telefona Nr.28397710;                                                                       Ls 10;

30. Sporta metodiķa vietniekam, novada sporta dzīves organizēšanai                      

             Telefona Nr.26411770;                                                                                   Ls 10;

31. M.M., novada sporta dzīves organizēšanai                      

             Telefona Nr.(28631995);                                                                                Ls 15;

32. I.D.,  „Priekules novada ziņas”  redaktorei                                     

             Telefona Nr.26181299;                                                                                   Ls 10;

33. „Priekules novada ziņas”  redaktorei                 

            Telefona Nr.26171833;                                                                                    Ls 10;                                                                                                                          

 34. I.P., IT sistēmu uzturētājam                                               

             Telefona Nr.26622672;                                                                                   Ls   5;                                                                                                                        

35.S.O., personāla speciālistei                               

             Telefona Nr.26423443;                                                                                   Ls  10;                                                                                                                         

 36. A.P., novada izglītības darba koordinēšanai                                     

            Telefona Nr.26138392;                                                                                    Ls  20;         

37. M.R., saimniecisko jautājumu risināšanai

             Telefona Nr.28691120;                                                                                   Ls  10;

38. D.F., novada attīstības programmas izstrādes jautājumu risināšanai

             Telefona Nr.29227719;                                                                                  Ls 10;  

39. A.E., Priekules vidusskolas direktora vietniecei izglītības jomā                                                                                                                

             Telefona Nr.29227734;                                                                                   Ls 20;

40.  I.B., bāriņtiesas loceklei                                                                                      

            Telefona Nr.26392286;                                                                                   Ls   5; 

41. A.J.,  bāriņtiesas loceklei                                                                                      

            TelefonaNr.26472640;                                                                                    Ls   5; 

42. Z.F., sociālās palīdzības dienesta vajadzībām                      

             Telefona Nr.26605289;                                                                                   Ls 10;

43. I.K., sociālās palīdzības dienesta vajadzībām                      

             Telefona Nr.26627451;                                                                                   Ls 10;

44. V.G., lauksaimniecības konsultantei                      

             Telefona Nr.29178312;                                                                                   Ls 10;

45. A.G.; bāriņtieas loceklei                                                                                     

            Telefona Nr.29185579;                                                                                   Ls   5;

 

Kalētu pagasta pārvaldei:

1. D.K., Kalētu pagasta pārvaldes vadītājam

             Telefona Nr. 28646114;                                                                                  Ls   20; 

                                     

2. O.M., Kalētu mūzikas mākslas skolas direktorei                                Ls   15;

            Telefona Nr.26448342;

3. I.K., Kalētu pamatskolas direktorei                                                   Ls   15;

            Telefona Nr.25915795;

 4. S. Z. – Z., Kalētu kultūras namu vadītājai                                         Ls   10;

            Telefona Nr.28368911;                                                                                                                       

5. I.L., sociālās palīdzības dienesta vajadzībām                                      Ls   10;

            Telefona Nr.28693252;

6. Ģ.L., Kalētu pagastu pārvaldes sporta organizatoram                        Ls  15;                                                                                                                                                                                                                                                                     

            Telefona Nr. 26419756;

7. I.F., Kalētu pagasta pārvaldes feldšerei                                             Ls  15;                                  

            Telefona Nr.29340306;

8. M.S., Kalētu bāriņtiesas priekšsēdētājai                                                         Ls  10;

             Telefona Nr.22008691;                                           

9. A.L.,

            Kalētu pagasta pārvaldes autobusa šoferim                                                        Ls    5;         

            Telefona Nr.28365863;                                           

10. J.V.,

            Kalētu pagasta pārvaldes autobusa šoferim                                                  Ls  5;                 

            Telefona Nr.28612247;                                           

11. R.J., Kalētu pamatskolas direktores vietniecei                                                                   Ls   5;                                                                       Telefona Nr.26451857;                                                                       

12. V.S.,

Kalētu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārzinim                       Ls 10;                    Telefona Nr.28619970;

13. I.K., Kalētu pagastu pārvaldes sekretārei                                            Ls   5;                                          

             Telefona Nr. 26576691.; 

14. G.Z., senlietu krātuves darbiniecei                                                   Ls   5;                                         

             Telefona Nr.26490240; 

15. I.S., Kalētu pamatskolas direktora vietniecei                                              Ls 10;                                          

             Telefona Nr26551307; 

16. S.E., Kalētu pagasta pārvaldes feldšerei                                  

             Telefona Nr.2638290;                                                                                     Ls 10;

                                          

 

Virgas pagasta pārvalde:

1. R.B., Virgas pagasta pārvaldes vadītājai                                                                    Ls 20;

             Telefona Nr.26536512;

2. A.V., Virgas pamatskolas direktorei                                                  Ls 15;

            Telefona Nr.26429793;

3. I.F.,

            Virgas pagasta pārvaldes autobusa vadītājam                                                    Ls   5;          

            Telefona Nr.28607619;                                        

4. G.R.,

            Virgas pagasta pārvaldes automobiļa vadītājam                                            Ls   5;                

            Telefona Nr.26109863;

5. S.E., Virgas pagasta pārvaldes feldšerei                                  

             Telefona Nr.29324890;                                                                                   Ls 10;

6. G.R., ūdenssaimniecības darbu organizēšanai pagastā

             Telefona Nr.                                                                                                    Ls   5;

7. J.Ķ., pagasta kultūras dzīves organizēšanai

             Telefona Nr.                                                                                                    Ls  10;

 

                                          

Gramzdas pagasta pārvalde:

1. A.E., Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam                                                            Ls  20;

             Telefona Nr.26428396;

2. V.G.,

            Gramzdas pagasta pārvaldes autobusa šoferim                                                  Ls   5;          

            Telefona Nr.28611609;

3. M.V.,

Gramzdas pagasta pārvaldes mikroautobusa šoferim                                    Ls   5;                

            Telefona Nr.29289395;

4. H.Ķ., Gramzdas pamatskolas direktoram                                          Ls 15;

            Telefona Nr.29186717;

5. A.G., Gramzdas pagasta pārvaldes bibliotekāre                                 Ls 10;

             Telefona Nr. 27874025; 

6. R.F., Gramzdas pagasta sporta dzīves organizēšanai              Ls 15;

            Telefona Nr. 22454094;

7. Ļ.B. , Gramzdas pagasta pārvaldes feldšerei                                  

             Telefona Nr.26232351;                                                                                   Ls 10;

8. K.K., Gramzdas pag., santehnikas darbu organizēšanai

              Telefona Nr.                                                                                                   Ls   5;

 

 

Bunkas pagasta pārvalde:

1. E.D., Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam                                                                Ls 20;

             Telefona Nr.26539003;

2. S.G.,

Bunkas pagasta pārvaldes kultūras nama direktorei                                      Ls 10;    

            Telefona Nr.26146723;

3. A.R.,

            Bunkas pagasta pārvaldes šoferim                                                                 Ls   5;                  Telefona Nr.26152448;

 4. I.V., Krotes pamatskolas direktorei                                                             Ls 15;    

            Telefona Nr. 26183364;

5. E.S.,

            Bunkas pagasta  Krotes pamatskolas autobusa šoferim                                 Ls  5;

            Telefona Nr. 28368074;

6. Z.G.,

            Bunkas pagasta elektriķim                                                                             Ls 10;                  Telefona Nr.22014628;

7. D.P.,

Bunkas pagasta pārvaldes sporta organizatorei                                      Ls   5;                 Telefona  Nr. 29498579;

8. G.J., deputātei,

Bunkas pagasta pārvaldes sociālai darbiniecei                                               Ls 10;               Telefona  Nr. 26390958;

9. G.A.

Bunkas pagasta pārvaldes Tadaiķu bibliotēkas vadītājai                               Ls 10;                      Telefona  Nr. 28371528;

10. S.S.,

            Bunkas pagasta pārvaldes

           Krotes pamatskolas direktora vietniekam saimnieciskos jautājumos                   Ls 10;             Telefona  Nr. 29191247;

11. I.Ķ.,

Bunkas pagasta pārvaldes lietvedības sekretārei                                            Ls  5;                                 Telefona  Nr. 26187171;

12. L.K.,Bunkas pagasta pārvaldes feldšerei                                  

             Telefona Nr.26139447;                                                                                   Ls 10;                                                                                                                          

13. I.L., lauksaimniecības speciālistei                                 

             Telefona Nr.28671972;                                                                                   Ls 10;

14. L.V., Bunkas pagasta pārvaldes Krotes bibliotekārei                       Ls   5;

              Telefona Nr. jauns pieslēgums; 

 

 

 

Purmsātu speciālā internātpamatskola:

1. G.L., - skolas mācību un audzināšanas darba un saimniecisko

             jautājumu risināšanai                                                                                        Ls  25;  

             Telefona Nr.29124675;                                                                              

2. I.K.,   - skolas audzināšanas un sociālo jautājumu risināšanai                   

             Telefona Nr.29242166;                                                                                   Ls  10;

3. V.S., -  saimniecisko jautājumu risināšanai                   

             Telefona Nr. 29258082;                                                                                  Ls  15;

4. S.D.,   - skolas mācību un saimniecisko jautājumu risināšanai                   

             Telefona Nr.26612248;                                                                                   Ls   5;

5. A.P.,   - skolas mācību un audzināšanas darba jautājumu risināšanai                   

             Telefona Nr.26628467;                                                                                   Ls   5.

 

8.§ Par limitiem 2011.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Noteikt no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī novada pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumus automašīnu bezatlīdzības lietošanai sekojošiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem:

 

Priekules novada dome:

1. A.R. (novada pašvaldības darbu koordinēšanai)                                                        Ls 150;

2. M.B. (novada pašvaldības darbu koordinēšanai )                                                      Ls   35;

3. A.C. (vidusskolas darba organizēšanai)                                                                     Ls   30;

4. D.P. (sociālā dienesta palīdzības darbam)                                                                  Ls   35;

5. O.N. (Bāriņtiesas darba – pārbaužu, apsekošanu u.c.                                                Ls   50;

                                          nodrošināšanai, ārkārtas situācijām)

6. A.L. (pilsētas ielu apgaismojuma apkalpošanai)                                                         Ls   20;

7. T.J. (mūzikas skolas saimniecisko jautājumu risināšanai)                                             Ls   30;                                                       

8. A.S. (sportistu vešanai uz sacensībām)                                                             Ls 300 (gadā);

9. I.P. (informācijas sistēmu uzturētājs)                                                                          Ls   20;

10. A.G. (sporta skolas darba koordinēšanai)                                                                Ls   25;

11. M.M. (sporta metodiķis)                                                                                         Ls   40;

12. V.R. (nekustāmo īpašumu speciālistei)                                                                     Ls   15;

13. A.P. (novada izglītības darba koordinēšanai)                                                           Ls    40;

14. D.E. (tūrisma organisko jautājumu risināšanai)                                                         Ls    40;

15. D.K. (FK „Bandava”) Ls  30;

16. I.Z. (novada pašvaldības darbu koordinēšanai)                                                        Ls   50;

17. M.G. (sociālā dienesta darbu koordinēšanai )                                                          Ls   35;             

 

Virgas pagasta pārvalde:

18. A.V. (pamatskolas darba koordinēšanai)                                                                 Ls   40;

19. J.G. (pamatskolas  saimniecisko jautājumu risināšanai)                                             Ls   40;

20. S.E. (medicīnisko pakalpojumu sniegšanai Virgas pagastā)                           Ls   70;

21. I.L. (lauksaimniecības konsultanta darba pienākumu pildīšanai)                                Ls   40;

22. R.G. (pagasta ūdenssaimniecības uzraudzības veikšanai)                              Ls   30;

 

Kalētu pagasta pārvalde:

23. D.K. (novada pašvaldības darbu koordinēšanai)                                                      Ls 150;

24. I.B. (apgaismojuma apkalpošanai)                                                               Ls    20;   

25. Ģ.L. (sportistu vešanai uz sacensībām)                                                                   Ls    30;

26. O.M. (mūzikas skolas saimniecisko jautājumu risināšanai)                            Ls    30;

27. I.L.  ( sociālā dienesta palīdzības darbam )                                                              Ls    20;                                         

28. M.S. (Kalētu pagasta bāriņtiesas pienākumu pildīšanai)                                            Ls    15;

 

Bunkas pagasta pārvalde:

29. Z.G. ( apgaismojuma apkalpošanai)                                                                        Ls    30;            

30. L.K. (medicīnisko pakalpojumu nodrošināšanai Bunkas pagastā)                 Ls    50;

31. I.V. (pamatskolas darba koordinēšanai)                                                                  Ls    30;

Gramzdas pagasta pārvalde:

32. H. Ķ. (pamatskolas darba koordinēšanai)                                                               Ls    30;

Purmsātu speciālā internātpamatskola:

33. Purmsātu speciālā internātpamatskola –  Opel Corsa

   (Purmsātu speciālās internātpamatskolas darba organizēšanas vajadzībām)                  Ls    60.         

 

9.§ Par limitiem 2011.gadā Priekules novada pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

                      

 

Noteikt no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada domes funkciju realizēšanai, sekojošam novada transportam:

 

Priekules novada dome:

1. Priekules novada dome –  VW PASSAT

   (novada pašvaldības darbu koordinēšanai)                                                                 Ls 200;

2. Priekules novada dome - VW Caravella

    (novada pašvaldības darbu koordinēšanai)                                                                Ls 500;

3. Priekules novada dome – ŠKODA OKTAVIA

   (novada pašvaldības darbu koordinēšanai)                                                                 Ls 150;                          

4. Priekules novada dome – saimnieciskie darbi (benzīns)

   (Priekules novada darbu koordinēšanai)                                                                     Ls 200;

5. Priekules novada dome – VW Caravelle

   (Pašvaldības funkciju veikšanai)                                                                     Ls 350;                  

6.  Priekules novada dome – VW Transporer

   (Priekules novada saimniecisko darbu koordinēšanai)                                     Ls 200;

7. Priekules novada dome – Mersedes Benz 0303

   (Pašvaldības funkciju veikšanai)                                                                     Ls 500;

8. Priekules novada dome –  Opel Zafira

   (novada pašvaldības darbu koordinēšanai)                                                     Ls 150;

9. Priekules novada dome –  Ford Transit

   (Priekules vidusskolas  darbu koordinēšanai)                                       Ls 1150 (gadā);

10. Priekules novada dome – Mersedes Benz 1722

   (Pašvaldības funkciju veikšanai)                                                                     Ls 800;

 

 

  Gramzdas pagasta pārvalde:

11. Gramzdas pagasta pārvalde –  ŠKODA OKTAVIA

   (Gramzdas pagasta pārvaldes darba koordinēšanai)                                        Ls 150;

12. Gramzdas pagasta pārvalde –  Suzuki Liana

   (Gramzdas pagasta pārvaldes darba koordinēšanai)                                        Ls   80;

13. Gramzdas pagasta pārvalde –  VW Transporter

   (Gramzdas pagasta pārvaldes darba koordinēšanai)                                        Ls 400;

14. Gramzdas pagasta pārvalde – Mersedes Benz MB 303

(Gramzdas pagasta pārvaldes skolēnu pārvadāšanai)                                         Ls 500;

15. Gramzdas pagasta pārvalde –  T – 16(traktors)

   (Gramzdas pagasta pārvaldes saimniecisko jautājumu risināšanai)                    Ls 150;

 

 

 

 

Virgas pagasta pārvalde:

16. Virgas pagasta pārvalde –  Hyndai H1

   (Virgas pagasta pārvaldes darba koordinēšanai)                                             Ls 300;

17. Virgas pagasta pārvalde – komunālai saimniecībai (benzīns)

   (Virgas pagasta pārvaldes darba koordinēšanai)                                             Ls   80;

 18. Virgas pagasta pārvalde – Mersedes Benz Intouro

    (Virgas   pagasta pārvaldes skolēnu pārvadāšanai)                                                     Ls 500;                                                                                           

  19.Virgas pagasta pārvalde – Mersedes Benz

     (Virgas pagasta pārvaldes funkciju veikšanai )                                              Ls 300;

  20.Virgas pagasta pārvalde – Scania(ugunsdzēsības mašīna)

     (Virgas pagasta pārvaldes funkciju veikšanai )                                     Ls 250 (gadā);

 

Kalētu pagasta pārvalda:

21.Kalētu pagastu pārvalde – VW Transporer

   (Kalētu pagasta pārvaldes saimniecisko jautājumu risināšanai)                         Ls 350;

22. Kalētu pagastu pārvalde – Mersedes Benz

   (Kalētu pagasta pārvaldes skolēnu pārvadāšanai)                                           Ls 500;

23. Kalētu pagastu pārvalde – Mersedes Benz Sprinter

   (Kalētu pagasta pārvaldes skolēnu pārvadāšanai)                                           Ls 300;

24. Kalētu pagastu pārvalde – saimnieciskie darbi( benzīns, dīzeļdegviela)

   (Kalētu pagasta pārvaldes saimniecisko jautājumu risināšanai)                         Ls 300;

 

Bunkas pagasta pārvalde:

25. Bunkas pagasta pārvalde – Peugeot 307

(Bunkas pagasta pārvaldes darba koordinēšanai)                                               Ls 200;

26. Bunkas pagasta pārvalde – IVEKO 4510,

(Bunkas pagasta pārvaldes darba koordinēšanai)                                               Ls  400;

27. Bunkas pagasta pārvalde –  UAZ 3303

(Bunkas pagasta pārvaldes darba koordinēšanai)                                               Ls 150;

28. Bunkas pagasta pārvalde – VW Transporter

(Bunkas pagasta pārvaldes darba koordinēšanai)                                               Ls 300;

29. Bunkas pagastu pārvalde – saimnieciskie darbi(JUMZ – 6)

   (Bunkas pagasta pārvaldes saimniecisko jautājumu risināšanai)                        Ls 100;

30. Bunkas pagastu pārvalde – saimnieciskie darbi(DT - 75)

   (Bunkas pagasta pārvaldes saimniecisko jautājumu risināšanai)                        Ls 100;

 

31. Bunkas pagasta pārvalde – Mersedes Benz Intouro

    (Bunkas pagasta pārvaldes skolēnu pārvadāšanai)                                         Ls 500;

                                                                                            

32. Bunkas pagasta pārvalde – Mersedes Benz

     (Bunkas pagasta pārvaldes funkciju veikšanai )                                             Ls 300;

 

 

Purmsātu speciālā internātpamatskola:

33.Purmsātu speciālā internātpamatskola –  Ford Tranzit

   (Purmsātu speciālās internātpamatskolas darba koordinēšanai)                                    Ls 100;

34.Purmsātu speciālā internātpamatskola –  VW T5

(Purmsātu speciālās internātpamatskolas darba organizēšanai un saimniecisko jautājumu risināšanai )                                                                                                                        Ls 300;           

35.Purmsātu speciālā internātpamatskola

   (Purmsātu speciālās internātpamatskolas saimnieciskām vajadzībām)                           Ls 350.

                                                                                               

 

 

10.§ Par izmaiņām Priekules novada bāriņtiesā.

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta (1) punkta 1) apakšpunktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

  Atbrīvot L.B. no Priekules novada bāriņtiesas locekļa amata pēc viņas vēlēšanās ar 2010.gada 30.decembri.

 

11.§ Par izmaiņām Priekules novada Kalētu pagasta bāriņtiesā.

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.pantu un Darba likuma 156.panta ceturto daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.      Atbrīvot Priekules novada Kalētu pagasta bāriņtiesas locekli S.Ķ. no amata pēc viņas vēlēšanās ar 2010.gada 30.decembri.

2.      Atjaunot Priekules novada Kalētu pagasta bāriņtiesas locekļa amatā A.V. ar 2011.gada 3.janvāri.

 

 

 

12.§ Par grozījumiem 2010.gada 25.marta Priekules novada domes sēdes (prot. Nr.7) 14.§ „Par līguma slēgšanu ar Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldi”.

Pamatojoties uz LR Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 09.12.2010. vēstuli Nr.20/19-35805, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Veikt grozījumus Priekules novada domes sēdes (prot. Nr.7)  14.§ „Par līguma slēgšanu ar Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldi” lēmuma 2.punktā, izteicot to šādā redakcijā –

„2. Sadarbības līgumu noslēgt uz laiku līdz 2011.gada 31.decembrim”.

 

2. Mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas, veikt grozījumus visos noslēgto lēmumu eksemplāros.

13.§ Par pabalsta piešķiršanu T.J.

Priekules novada domē 2010.gada 29.novembrī saņemts Priekules mūzikas un mākslas skolas direktores pienākumu izpildītājas T.J., dzīvojošas [:], iesniegums (reģ.Nr.3-13/485) ar lūgumu piešķirt vienreizēju pabalstu sakarā ar mātes nāvi. Kopā ar iesniegumu iesniegta T.J. mātes L.G. miršanas apliecības kopija, T.J. (dzim.L.) dzimšanas apliecības un laulības apliecības kopijas.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pantu, kas nosaka, ka amatpersonai (darbiniekam) izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt Priekules mūzikas un mākslas skolas direktores pienākumu izpildītājai T.J., personas kods [:], pabalstu Ls 180 (viens simts astoņdesmit latu un 00 sant.) apmērā sakarā ar mātes nāvi.

14.§ Par pabalstu B.M.

Priekules novada domē 2010.gada 7.decembrī saņemts Priekules novada Kalētu pamatskolas lietvedes B.M., dzīvojošas [:], iesniegums (reģ.Nr.3-13/507) ar lūgumu piešķirt vienreizēju pabalstu sakarā ar meitas nāvi 25.09.2010. Kopā ar iesniegumu iesniegta B. M. meitas Z.M.  miršanas apliecības un dzimšanas apliecības kopijas. Iesniegums izskatīts 14.12.2010. Priekules novada finanšu komitejas sēdē (prot. Nr.14;9.punkts), kurā guvis atbalstu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pantu, kas nosaka, ka amatpersonai (darbiniekam) izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt Priekules novada Kalētu pamatskolas lietvedei B.M., personas kods [:], pabalstu Ls 180 (viens simts astoņdesmit latu) apmērā sakarā ar meitas nāvi.

15.§ Dzīvokļu jautājumi.

15.1.

J.K.

 

2010.gada 10.novembrī Priekules novada domē saņemts J.K., personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], iesniegums, reģ.3-13/463, ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nr.2 Nākotnes ielā 1, Kalneniekos, Priekules pag., Priekules novadā, sakarā ar to, ka sameklējis lopkopja darbu zemnieku saimniecībā „[:]” pie A.Ķ.. Iesniegumā minēts, ka ģimene sastāv no 3 cilvēkiem, no kuriem viens ir pirmsskolas vecuma bērns. Dokumentāla apliecinājuma šim norādījumam nav. Iesniegumā izteikta apņemšanās par saviem līdzekļiem veikt dzīvokļa remontu.

Iesniegums izskatīts Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē 02.12.2010. (prot. Nr.10;3.1. punkts).

Iesnieguma pievienoti:

-         25.11.2010. J.K. dzīvesvietas deklarācijas izziņa Nr.3-20/825;

-         Zemnieku saimniecības „[:]”, reģ. Nr.[:], īpašnieka A.Ķ. 02.12.2010.iesniegums, reģ. Nr.3-13/1014, ar lūgumu neatteikt J.K. īres tiesības uz dzīvokli Nākotnes ielā 1-2, Priekules pag., Priekules nov., sakarā ar to, ka viņš izteicis vēlēšanos strādāt z/s „[:]”.

Sakarā ar to, ka Priekules novada pašvaldībai nav ieplānoti līdzekļi, lai veiktu remontu dzīvoklim Nākotnes ielā 1-2, Priekules pag., Priekules nov., un pamatojoties uz z/s „[:]” īpašnieka A.Ķ. iesniegumu par darbaspēka nepieciešamību un J.K. rakstisku apņemšanos par saviem līdzekļiem veikt dzīvokļa Nākotnes ielā 1-2 remontu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izīrēt J.K., pers.kods [:], 2-istabu dzīvokli ar apdzīvojamo platību 29,7 m2 un kopējo platību 38,3 m2 , Nākotnes ielā 1-2, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., kurš izremontējams par J.K. līdzekļiem.

 

2. Pirmais īres termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks laicīgi norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem un īri, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistību, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. Uzdot Priekules novada domes priekšsēdētājas vietniecei Artai Braunai viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža noslēgt īres līgumu ar J.K.. Ja īres līgums minētajā laikā netiek noslēgts J.K. vainas dēļ,  tad Priekules novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē savu spēku.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

15.2.

L. Z.-Z.

 

2010.gada 24.novembrī Priekules novada domē saņemts L.Z.-Z., personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta Liepu aleja 2-4, Kalētu pag., Priekules novads, iesniegums, reģ.3-13/465, ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību sakarā ar ģimenes paplašināšanos. 2010.gada 2.decembrī saņemts otrs L.Z.-Z. iesniegums ar reģ. Nr.3-13/502, kur papildināts pirmais iesniegums ar papildus informāciju, ka viņa kopā ar meitu A.P. dzīvo pie L. mātes S.Z.-Z. [:] un tā kā dzīvoklī ir tikai divas nelielas istabas, lūdz piešķirt viņai ar meitu atsevišķu dzīvojamo platību. Ja piešķiramajam dzīvoklim būtu nepieciešams remonts, tad apņemas to veikt par saviem līdzekļiem.

 

Iesnieguma pievienoti:

1. Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Kuduma 22.11.2010. rekomendācija – lēmuma projekts:

 1.1. Uzņemt L.Z.-Z. Kalētu pagasta dzīvokļu rindā un piešķirt kārtas Nr.2.

1.2. Piešķirt L.Z.-Z. 1 istabas dzīvokli, kopplatība 41,7 m2 , dzīvojamā platība 18,4 m2 , adrese Liepu aleja 2-7, Kalētu pagasts.

1.3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Kalētu pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums.

 

Dome konstatē:

            Pēc bijušās Kalētu pagasta priekšsēdētājas Agritas Driviņas informācijas, L. Z.-Z. kopā ar savu 2004.gada 26.septembrī dzimušo meitu A.P. un māti S. Z.-Z. dzīvo 2-istabu dzīvoklī ar kopējo platību 55,7 m2  [:]. Divistabu dzīvoklī faktiski dzīvo divas ģimenes un tas ir par mazu visiem ģimenes locekļiem. Nav pievienota izziņa par ģimenes sastāvu.

            Iesniegums izskatīts Priekules novada veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē 02.12.2010. (prot. Nr.10;3.2. punkts).

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pamatojoties uz „Likums par dzīvojamo telpu īri”, XII  NODAĻAS – DZĪVOJAMO TELPU ĪRES LĪGUMA IZPILDES, DZĪVOJAMĀS MĀJAS (DZĪVOJAMĀS TELPAS)  UZTURĒŠANAS UN REMONTĒŠANAS NODROŠINĀŠANA 4.panta piekto daļu, sakarā ar to, ka L.Z.-Z. apņemas veikt dzīvokļa remontu, piešķirt viņai īres tiesības uz 1-istabas dzīvokli ar kopējo platību 41,7 m2  un apdzīvojamo platību 18,4 m2  [:].

 

2. Pirmais īres termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks laicīgi norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem un īri, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistību, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. Uzdot Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldei viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža noslēgt īres līgumu ar L. Z.-Z.. Ja īres līgums minētajā laikā netiek noslēgts L.Z.-Z. vainas dēļ,  tad Priekules novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē savu spēku.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.


15.3.

G.K.

 

2010.gada 2.decembrī Priekules novada domē saņemts G.K., personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], iesniegums, reģ.3-13/501, ar lūgumu piešķirt lielāku dzīvojamo platību sakarā ar ģimenes paplašināšanos.

Iesnieguma pievienoti:

1.  Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Kuduma 22.10.2010. rekomendācija – lēmuma projekts:  

1.1. Piešķirt G.K. 2 istabu dzīvokli, kopplatība 52,38 m2 , dzīvojamā platība 30,5 m2 , adrese [:].

1.2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Kalētu pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums.

 

Dome konstatē:

            Pēc bijušās Kalētu pagasta priekšsēdētājas Agritas Driviņas informācijas, G.K. kopā ar savu 2009.gada 14.novembrī dzimušo meitu G.K. un vīru G.K. dzīvo 1-istabas dzīvoklī ar kopējo platību 41,7 m2  [:].. Vienistabas dzīvoklis, ģimenei, kurā ir 1 gadīga meita, ir par mazu. Ir pievienota izziņa par ģimenes sastāvu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pamatojoties uz „Likums par dzīvojamo telpu īri”, XII  NODAĻAS – DZĪVOJAMO TELPU ĪRES LĪGUMA IZPILDES, DZĪVOJAMĀS MĀJAS (DZĪVOJAMĀS TELPAS)  UZTURĒŠANAS UN REMONTĒŠANAS NODROŠINĀŠANA 4.panta piekto daļu, ja G.K. apņemas veikt dzīvokļa remontu, piešķirt viņai īres tiesības uz 2-istabu dzīvokli ar kopējo platību 52,38 m2  un apdzīvojamo platību 30,5 m2  Liepu aleja 2-10, Kalētu pag., Priekules nov.

 

2. Pirmais īres termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks laicīgi norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem un īri, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistību, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. Uzdot Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldei viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža noslēgt īres līgumu ar G.K.. Ja īres līgums minētajā laikā netiek noslēgts G.K. vainas dēļ,  tad Priekules novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē savu spēku.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.


15.4.

M.K. un A.G.

 

 

2010.gada 23.novembrī Priekules novada domē saņemts M.K., personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:],  23.11.2010. iesniegumu, reģ. Nr.3-13/476 un A.G., personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], iesniegums, reģ. Nr.3-13/477, ar lūgumu atļaut samainīties ar dzīvokļiem.

Iesniegumiem pievienoti:

  1. 23.11.2010. M.K. deklarētās dzīvesvietas izziņa Nr.3-20/818.
  2. 23.11.2010. A.G. deklarētās dzīvesvietas izziņa Nr.3-20/819.
  3. SIA „Priekules nami” valdes locekļa Jāņa Kauča 01.12.2010. ieteikums atļaut M.K. samainīt dzīvokli [:] ar A.G. dzīvokli [:], jo abi ir minēto dzīvokļu īrnieki un īres un komunālo maksājumu parādu viņiem nav.

 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un apstākļus, pamatojoties uz „Likums par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, ka: „Īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs” un Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas 02.12.2010. (prot. Nr.10; 3.4.punkts) rekomendāciju,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut M.K., personas kods [:], samainīt 3 istabu dzīvokli [:] ar kopējo platību 54,8 m2 un apdzīvojamo platību 38,6 m2  ar A.G., personas kods [:], 3 istabu dzīvokli [:] ar kopējo platību 76,2 m2  un 42,1 m2 apdzīvojamo platību. Noslēgt īres līgumus par samainītajiem dzīvokļiem.

 

2. Pirmais īres termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks laicīgi norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem un īri, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistību, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. Viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža noslēgt īres līgumus. Ja īres līgumi minētajā laikā netiek noslēgti M.K. vai A.G. vainas dēļ,  tad Priekules novada domes lēmums par atļauju dzīvokļu maiņai un īres līguma noslēgšanai zaudē savu spēku.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.


15.5.

P.D.

 

2010.gada 22.novembrī Priekules novada domē saņemts P.D., personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], Priekules novads, iesniegums, reģ.3-13/973, ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā, un piešķirt lielāku dzīvokli ar ērtībām, jo esošais dzīvoklis viņa ģimenei, kurā ir 4 cilvēki, ir par mazs. Dzīvokli vēlams piešķirt Zviedru vārtu apkārtnē.

 

Iesnieguma pievienoti:

  1. 17.11.2010. izziņa par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu, reģ. Nr.3-20/561;
  2. 14.10.2010. izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, reģ. Nr.276;
  3. 01.12.2010. SIA „Priekules nami” atzinums, ka esošais dzīvoklis ir par mazu 4 cilvēkiem.

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un apstākļus, komiteja konstatē, ka  P.D. kopā ar diviem nepilngadīgiem dēliem (A., dzimis [:] un D., dzimis [:]) un dēlu māti dzīvo vienistabas dzīvoklī  ar kopējo platību 29,4 m2 (apdzīvojamā platība 19,5 m2 , virtuve 9,9 m2 ).

 

Ņemot vērā to, ka trūcīgā P.D. ģimene, kurā ir divi nepilngadīgi bērni, dzīvo vienistabas dzīvoklī un pamatojoties uz novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas rekomendāciju (02.12.2010. prot. Nr.10; 3.5.punkts), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Uzņemt P.D. ar ģimeni (4 ģimenes locekļu sastāvā), Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

15.6.

A.Š.

 

2010.gada 29.novembrī Priekules novada domē saņemts A.Š., personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], iesniegums, reģ.3-13/484, ar lūgumu atjaunot viņam īres tiesības uz dzīvokli Ķieģeļu iela 6-10/11.

 

Iesnieguma pievienoti:

1.      23.11.2010. Jēkabpils cietuma izziņa par atbrīvošanu pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, Nr.172-9908;

2.      29.11.2010. izziņa par deklarēto dzīves vietu Nr.3-20/828;

3.      25.11.2010. izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Nr.334.

4.      01.12.2010. SIA „Priekules nami” atzinums, ka A.Š. atbilst noteikumiem par īres tiesību atjaunošanu.

 

Dome konstatē, ka:

A.Š., deklarētā dzīvesvieta no 29.05.1992. ir [:].

No 23.05.2008.līdz 23.11.2010. A.Š. izcieta piespriesto brīvības atņemšanas sodu.

A.Š. atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

Ir saglabāta A.Š.  pirmsapcietinājuma deklarētā dzīvesvieta [:], kuru iespējams viņam no jauna izīrēt.

Iesniegums ir izskatīts Priekules novada domes veselības un sociālo jautājumu komitejā (02.12.2010. prot. Nr.10;3.6.punkts).

 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  14.panta 5) punktu un novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas 0212.2010. (prot. Nr.10;3.6.punkts) rekomendāciju, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Izīrēt A.Š.,  dzīvokli Ķieģeļu ielā 6-10/11 ar kopējo platību 44,6 m2  (virtuve 10,2 m2 , istaba 16,1 m2 ,  apdzīvojama virtuve 18,3 m2 ).

 

2. Pirmais īres termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks laicīgi norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem un īri, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistību, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. Viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža noslēgt īres līgumu. Ja īres līgums minētajā laikā netiek noslēgti A.Š. vainas dēļ,  tad Priekules novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē savu spēku.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

16.§ Par nedzīvojamas telpas Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., nomu I.L.

2010.gada 1.decembrī Priekules novada domē reģistrēts (reģistrācijas Nr.3-13a/495) I.L., dzīvojošas [:]. iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt 30.12.2008.Telpu nomas līgumu Nr. 95.

Telpu nomas līgums Nr.95 tika noslēgts 30.11.2008. par telpas Aizputes ielā 6, Priekulē kopējā platība 18,4 m² nomu – psihologa privātprakses atvēršanai. Nomas maksājuma parādu nav.

Pamatojoties uz Priekules pilsētas domes 2009.gada 22.janvāra lēmumu (prot. Nr.2) 9.§ ”Par telpu Aizputes iela 6, Priekule, Liepājas raj., iznomāšanu I.M.”, 2009.gada 1.februārī tika noslēgts trīspusējs Telpu nomas līgums Nr.1 starp I.L., I.M. un Priekules pilsētas domi par telpas Aizputes ielā 6, Priekulē kopējā platība 18,4 m² nomu – psihologa privātprakses atvēršanai. Nomas līguma termiņš no 01.02.2009. līdz 31.12.2009.

I.M. iesniegums par telpu nomas līguma pagarināšanu 2009. un 2010.gadā pašvaldībā nav reģistrēts. I.M. nomas maksu līgumiskā termiņā 2009. un 2010.gadā nav maksājusi.

2009.gada 1.februāra Telpu nomas līguma  Nr.1; 6.punkta 6.1.6.2. apakšpunkts nosaka, ka visi grozījumi un papildinājumi jāveic rakstiski, ka šo līgumu var lauzt rakstiskā formā un iznomātājs vienpusēji var lauzt šo līgumu LR likumdošanas paredzētos gadījumos. Civillikuma 2171. pants nosaka, ka iznomātājs bez otras  puses piekrišanas var prasīt līguma atcelšanu, ja noma samaksa nav samaksāta līgumiskā termiņā.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas, otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punktu, Noslēguma jautājumu 85.punktu, Priekules novada domes 14.12.2010. (prot. Nr.14;10.punkts) Finanšu komitejas atzinumu, Ivetas Lohanskas 01.12.2010. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.                  Pārtraukt ar 2011.gada 1.janvāri 2009.gada 1.februārī ar I.M., personas kods [:], dzīvojošas [:], noslēgto Telpu nomas līgumu Nr.1.

 

2.                  Pārtraukt Priekules pilsētas domes 22.01.2009.lēmumu (prot. Nr.2) 9.§ „Par telpu Aizputes iela 6, Priekule, Liepājas raj. iznomāšanu I.M.” un 2009.gada 1.februāra Telpu nomas līgumu Nr.1.

 

3.                  Pagarināt 30.12.2008. Telpu nomas līgumu Nr.95, kas noslēgts starp I.L. un Priekules pilsētas domi par telpas Aizputes ielā 6, Priekulē, 1.stāvā nomu 18,4 m² platībā, psihologa kabinetam līdz 2011.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 0,35 Ls/m² mēnesī, nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

4. Izdarīt 30.12.2008. Telpu nomas līgumā Nr.95 (turpmāk –līgums) šādus grozījumus:

4.1. Līguma tekstā aizstāt vārdu „pilsētas” ar vārdu „novada”;

4.2. 5.punkta 5.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā 5.1. Par telpu izmantošanu Nomnieks maksā nomas maksu 0,35 Ls/m² mēnesī sākot ar 2011.gada 1.janvāri līdz 2011.gada 31.decembrim Priekules novada domes kasē vai bankā: AS Swedbanka, SWIFT kods HABALV22, konts LV30HABA0551018598451.

4.                  Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 3.punktā noteiktos līguma grozījumus.

5.                  Priekules novada domes  izpilddirektoram Andrim Razmam kontrolēt lēmuma izpildi.  

6.                  Lēmumu nosūtīt I.M. un I.L..

 

 

17.§ Par nedzīvojamo telpu Upes ielā 3, Priekule, Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu SIA „Rītupe”.

2008.gada 2.janvārī starp SIA „Rītupe”, reģistrācijas  Nr.42102000601, direktoru J.S. un Priekules pilsētas domi tika noslēgts Telpu noma slīgums Nr.7 par telpu nomu Upes ielā 3, Priekulē, ar kopējo platību 485.5 m². un vienošanās Nr. 3-39/4-2010 par papildinājumiem 02.01.2008, Telpu nomas līgumā Nr.7.

Pamatojoties SIA „Rītupe”, reģistrācijas Nr.42102000601, 10.12.2010. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Priekules novada domes Finanšu komitejas atzinumu , Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Pagarināt 02.01.2008. Telpu nomas līgumu Nr.7 un Vienošanos Nr.3-39/4-2010, kas noslēgts starp Priekules novada domi un SIA „Rītupe”, reģistrācijas Nr.42102000601, juridiskā adrese Ganību iela 7, Priekule, direktoru  J.S. par telpu nomu Upes ielā 3, Priekulē, (ēkas kadastra apzīmējums 6415 005 0044 001), 485.50 m² platībā, kokapstrādei, nosakot :

Nomas līguma termiņu līdz 2011.gada 31.decembrim. Pārējie līguma nosacījumi netiek grozīti.

 

2.                  SIA „Rītupe” reģistrācijas Nr.42102000601, viena mēneša laikā jānoslēdz vienošanās (lēmuma 1.punkts).

3.                  Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu vienošanos.

 

4.                  Kontroli par lēmuma izpildi veic Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.  

18.§ Par nomas līguma pārtraukšanu A.V. uz nomas zemi „Jaunās Vējotnes” un „Vējotnes”, Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi A.V., personas kods [:], (mainīts uzvārds no P.), dzīvojošas [:],  iesniegumu (reģ. Nr.3-13a/481 no 25.11.2010) par atteikšanos no  zemes nomas pirmtiesībām uz zemes gabalu ar nosaukumu “ Jaunās Vējotnes”, kadastra Nr.6446 001 0100; 1,3 ha platībā un no zemes gabala “Vējotnes”, kadastra Nr.6446 001 0376; 0,47 ha platībā.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

                  -  Iesniegums Priekules novada domē saņemts 2010.gada 17.novembrī;

                  -  Zemes gabals  “Jaunās Vējotnes” nav apbūvēts; 

                   - A.V. zemes gabals “Jaunās Vējotnes “, kadastra Nr.64460010100; 1,3 ha platībā piešķirts pastāvīgā lietošanā1996.gada 28.oktobrī;

                  - ar 01.09.2006. Anitai Vītolai izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu “Jaunās Vējotnes” -  27.12.2006. Bunkas pagasta padomes lēmums, protokols Nr.15 un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības;

                 -  nekustamā īpašuma nodokļa parādu A.Vītola apņemas samaksāt;

                 - saskaņā ar “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 3.daļu, ja persona neizmanto zemes nomas pirmtiesības,   zemes gabalu “Jaunās Vējotnes” kadastra Nr.64460010100 1,3 ha platībā  ieskaitīt rezerves zemes fondā;

                - zemes gabals “Vējotnes”  ir apbūvēts;

                - minētais zemes gabals un ēkas ir pašvaldības īpašums, reģistrēts zemesgrāmatā 26.10.2007.;

                 - nekustamo īpašumu “Vējotnes” A.V. vēlējās iegūt īpašumā un zemi 0,47 ha platībā apsaimniekoja no 2007.gada.              

Pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 3.daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Izbeigt zemes nomas pirmtiesības A.V., dzīvojošai [:], ar 2011.gada 1.janvāri uz zemes gabalu “Jaunās Vējotnes” ar kadastra Nr.6446 001 0100 1,3 ha platībā, un uz zemes gabalu “Vējotnes” ar kadastra Nr.6446 001 0376;  0,47 ha platībā.

2. Zemes gabalu “Jaunās Vējotnes”, kadastra Nr.6446 001 0100; 1,3 ha platībā ieskaitīt rezerves zemes Fondā, noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 

3. Zemes gabals “Vējotnes” ir pašvaldības īpašums, noteikt tam lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.

 

 

 

19.§ Par zemesgabala, apzīmējums kadastrā 6446 001 0291, Bunkas pag., Priekules nov., nodošanu privatizācijai.

1.                  Priekules novada dome ir izskatījusi J.G., dzīvojoša [:],  iesniegto privatizācijas  ierosinājumu  (reģistrēts Bunkas pagasta padomes privatizācijas ierosinājumu reģistrā 04.09.2006. reģ. Nr.02-12/135G, atkārtots iesniegums reģistrēts Priekules novada domē 17.09.2010. Nr.3-13/138).

2.                  J.G. ierosina privatizēt nekustamā īpašuma, kas ir daļu no „Personīgā palīgsaimniecības Biznieki” – zemesgabalu ar kadastra numuru 6446 001 0291, Bunkas pag., Priekules nov., (turpmāk –zemesgabals). 

3.                  J.G. iesniegums atbilst Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums) 5.panta pirmās daļas prasībām.

4.                  Pēc privatizācijas ierosinājuma izskatīšanas Priekules novada dome konstatē :

4.1.            Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā. 2010.gada 25.novembrī Priekules novada dome pieņēma lēmumu ierakstīt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu zemesgabalu ar kadastra numuru 6446 001 0291 (daļa no Personīgās palīgsaimniecības Biznieki ), kas atrodas Bunkas pag., Priekules nov. 

4.2.            Zemesgabala platība 33,4 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā).

4.3.            Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.pantu, 17.09.2008. Bunkas pagasta padome pieņēma lēmumu (prot. Nr.11) 5.8.punkts „Par Bunkas pagasta padomei piederošo neapbūvēto zemju izvērtēšanu”, zemesgabals ar kadastra numuru 6446 001 0291 – 33 ha platībā nepieciešams Bunkas pagasta Krotes ciema 4 daudzdzīvokļu māju 46 ģimeņu vajadzību nodrošināšanai ar mazdārziņiem un palīgsaimniecībām.

4.4.              Pašreizējais pašvaldības zemesgabala lietotājs (nomnieks):

 

4.4.1. SIA „Krotes enerģija”, reģistrācijas Nr.42103021780, saskaņā ar 04.10.2010. Priekules novada domes Ūdenstilpnes nomas līgumu Nr.3-38/29-2010, par zemesgabala 6446 001 0291 – 17.6  ha platībā nomu.

(2010.gada 30.septembra Priekules novada domes lēmums (prot. Nr. 16, 20.§) un SIA „Krotes enerģija” 09.08.2010. valdes locekļa Ē.B. iesniegums).

4.4.2. Krotes mednieku klubs, reģistrācijas Nr.40008029606, saskaņā ar Bunkas pagasta padomes 01.02.2006. Nomas līgumu Nr. 5, nodots apsaimniekošanai līdz 31.12.2010, 10,5 ha platībā Dzirnavu dīķis Krotē, apzīmējums kadastrā 6446 0010291.

4.4.3. A.D., saskaņā ar Bunkas pagasta padomes 01.02.2006. Nomas līgumu Nr. 4, nodots apsaimniekošanai līdz 31.12.2010., 14,7 ha platībā, zemesgabala apzīmējums kadastrā 6446 001 0291. 

5.                  Atbilstoši Bunkas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem pašvaldības zemesgabals ar kadastra numuru 6446 001 0291 ir noteikts  zivsaimniecības apbūves teritorijas.

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma Pārejas noteikumu 12. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome lēmumu par nodošanu privatizācijai vai pamatotu atteikumu par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu pieņem 52 mēnešu laikā no privatizācijas ierosinājuma saņemšanas dienas par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saskaņā ar šo likumi reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2006.gada 1.jūlija, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 5.panta otro daļu, 31.panta 3.punktu, 68.panta 3.punktu, 14.12.2010. Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Nodot privatizācijai Priekules novada pašvaldībai piekrītošu, neapbūvētu zemesgabalu, apzīmējumu kadastrā 6446 001 0291, 33,4 ha platībā (vai kāda izrādīsies pēc uzmērīšanas dabā), Bunkas pag., Priekules nov.,  pārdot izsolē. Noteikt maksāšanas līdzekli – lati.

2. Uzdot Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai privatizējamo īpašuma objekta –neapbūvētu zemesgabalu, apzīmējums kadastrā 6446 001 0291 33,4 ha platībā (pirms uzmērīšanas) veikt privatizācijas procesu.

3. Paziņojumu, par pašvaldībai piekrītošā neapbūvēta zemesgabala - daļu no Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, kadastra numurs 6446 001 0291, 33,4 ha platībā, nodošanu privatizācijai, publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas” divu nedēļu laikā pēc zemesgabala nostiprināšanas zemesgrāmatā.

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas Liepājas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

20.§ Par nosacītās cenas apstiprināšanu zemesgabalam [:].

2010.gada 28.jūlijā Priekules novada domē saņemts B.T. pilnvarotās personas J.T., dzīvojošas [:], iesniegums, kurā tiek lūgts atsavināt zemesgabalu [:], uz kura atrodas B.T. piederošas ēkas.

Uz Priekules novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts  nekustamais īpašums – [:],  kas sastāv no viena zemesgabala  2179 m² platībā,  kadastra numurs [:], nodalījuma Nr.1000 0048 0449, zemesgrāmatas tiesneša lēmuma datums 01.11.2010.

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību manta atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu,  44¹.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūta personai, kurai ir apbūvēta zemesgabala pirmpirkuma tiesības, atsavināšanas paziņojumu, SIA „Latio” nekustamie īpašumi, reģistrācijas Nr.417003000843, 10.11.2010. vērtējumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.                  Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemesgabala [:], kadastra numurs [:], nosacīto cenu 1111.00 Ls (viens tūkstotis viens simts vienpadsmit lati un 00 santīmi).

 

2.                  Priekules novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanas komisijai  viena  mēneša laikā nosūtīt B.T. pilnvarotai personai J.T.  atsavināšanas paziņojumu.