29.09.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.16)

29.09.2016. domes sēdes audioieraksts
Darba kārtība 29.09.2016.

Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

1.       Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam.

2.       Par Priekules novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu.

3.       Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2016./2017.mācību gadam.

4.       Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumā ‘’Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai’’(protokols Nr.17, 15.§)

5.       Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumā ‘’Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2016.gadam’’ (protokols Nr.17, 14.§).

6.       Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam.

7.       Par noteikumu ‘’Kārtība, kādā atsavināma pašvaldības kustamā manta’’ apstiprināšanu.

8.       Par mazlietotas vieglās automašīnas (8+1) iegādi Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes vajadzībām.

9.       Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 62, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.

10.    Par nekustamā īpašuma ‘’Līdumnieki’’, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.

11.    Par nekustamā īpašuma Krasta iela 4, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.

12.    Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Liepājas iela 5A-11, Priekule, Priekules novads.

13.    Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Jaundāmas’’, Dāma, Gramzdas pag., Priekules novads.

14.    Par nekustamā īpašuma Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu.

15.    Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov., otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu.

16.    Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ‘’Doles’’, Virgas pag., Priekules nov., zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

17.    Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Lielērgļi’’, Gramzdas pagasts, Priekules novads un nosaukuma ‘’Rauži’’ piešķiršanu.

18.    Par zemes ierīcības projekta ‘’Riši’’, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu.

19.    Par nomas maksas pārskatīšanu I.Butkus par daļu no zemes ‘’Purmsātu speciālā internātskola’’, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas pag., Priekules nov., nomu.

20.    Par dalīto lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam īpašumam Kalēju iela 3, Priekule, Priekules nov.

21.    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Haralda Mežinska par nekustamo īpašumu JAUNKĻAVIŅAS, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

22.    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Aivara Babko par nekustamo īpašumu ŪDIĶI, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi

23.    Par lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Galvenā iela 9, Priekule, Priekules nov.

24.    Par lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Brīvības iela 36A, Priekule, Priekules nov.

25.    Par nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 13B, Priekule, Priekules nov., lietošanas mērķa maiņu.

26.    Par nekustamā īpašuma ‘’Personīgās palīgsaimniecības Biznieki’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.

27.    Par 29.06.2009.nomas līguma pārtraukšanu ar Dz.Liekniņu uz nekustamo īpašumu Celtnieku iela 17, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads.

28.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes Celtnieku iela 17, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules nov., iznomāšanu S.Liekniņam.

29.    Par grozījumiem 16.05.2016.Zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/70.

30.    Par 2014.gada 30.oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmuma (prot.Nr.20) 40.§ ‘’Par dzīvokļu Nr.20, Nr.21, Nr.26 dzīvojamā mājā ‘’Lāčplēši’’, Bunka, Bunkas pag., uzņemšanu pašvaldības bilancē’’ atcelšanu.

31.    Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam ‘’Zītari’’, Priekules pag., Priekules nov.

32.    Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības ‘’Zītari’’, Priekules pag., Alvīdai Skibai.

33.    Par zemesgabala Paplakas iela 28, Priekule, nomas līguma (garāžas uzturēšanai) izbeigšanu Niklāvam Pesem.

34.    Par zemes ‘’Parks 1’’, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu Irēnai Vairai Akačenokai,

 

Komitejās neizskatītie jautājumi

35. Par saistošo noteikumu Nr.5 ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā’’ precizētās redakcijas apstiprināšanu.

 36. Par saistošo noteikumu Nr.7 ‘’Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apbedīšanas pabalsta apmēru Priekules novadā’’ precizētās redakcijas apstiprināšanu.

37. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2016.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016.gadam’’.

38. Par valstij piekritīgās mantas – nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma ‘’AIZKALNI’’, Bunkas pagastā, Priekules novadā, nepārņemšanu pašvaldības īpašumā.

39. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2016.gada septembra līdz decembrim.

40.   Par grozījumiem Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas nolikumā.

41. Par nekustamā īpašuma Zviedru vārtu iela 1A, Priekule, Dāvinājuma līguma noslēgšanu.

 

42.  Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā.

1. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam

 LĒMUMS

Priekules novadā 

2016.gada 29.septembrī                                                                                             

   Nr.16

1.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam

           

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto 1.pielikumu.

 

Pielikumā:Grozījumi Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam uz 1 lp.

2. Par Priekules novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu

  LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 29.septembrī

                                                                                                 Nr.16

2.

Par Priekules novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu

 

            Pamatojoties uz pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu (15.09.2016.Prot.Nr.8) un 2015. gada 24.septembra noteikumu 4. un 5. punktu “Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Piešķirt apbalvojumu GODA RAKSTS un naudas balvu 75 EUR Irutei ZIŅĢEI par ilggadēju un radošu darbu kultūrā, dibinot un vadot Bunkas kultūras nama kristīgo ansambli, piedaloties ar dziesmām dažādos pagasta pasākumos un sakarā ar ansambļa 15 gadu pastāvēšanu.

 Lēmums izsniedzams – pašvaldības grāmatvedībai

3. Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2016./2017.mācību gadam

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 29.septembrī                                                                                                            

Nr.16

3.

Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2016./2017.mācību gadam

 

2016.gada 14.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieka A.Cīruļa  iesniegums par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2016./2017.mācību gadam.

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt Priekules novada domes skolēnu pārvadājumu maršrutus 2016./2017.mācību gadam.
  2. Maršruti stājas spēkā ar 2016.gada 1.oktobri.

 

1.pielikums: Priekules novada domes skolēnu pārvadājumu maršruti 2016./2017. mācību gadam un 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.pielikumi.

2.pielikums: Priekules novada pašvaldības domes 29.09.2016.lēmumam (prot.Nr.16,3.)

4. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumā “Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

 Nr.16

4.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumā “Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai” (protokols Nr.17, 15.§)

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 25.augusta lēmumu (protokols Nr.15, 13.§) izdarīti grozījumi Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā, palielinot darba slodzi būvvaldes vadītājam, arhitektam un papildinot sarakstu ar vēl vienu amatu “būvinspektors”.  Lai attiecīgie darbinieki varētu kvalitatīvi veikt amata pienākumus, būvvaldes vadītājam, arhitektam nepieciešams palielināt noteikto degvielas limitu  un būvinspektoram noteikt degvielas limitu.

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumā “Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai” (protokols Nr.17, 15.§) šādus grozījumus:

 

 

1.1. palielināt degvielas iegādes limitu būvvaldes vadītājam, arhitektam no EUR 100 uz EUR 150 mēnesī:

Amats

Limiti euro/mēn.

Struktūrvienība

Būvvaldes vadītājs, arhitekts

150

04.4301

 

1.2. papildināt lēmumu ar jaunu rindu:

Amats

Limiti euro/mēn.

Struktūrvienība

Būvinspektors (Vaiņodes novads, deleģēšanas līgums)

50

04.4301

 

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.oktobri.

 

Lēmums paziņojams elektroniski:

1 eks. finanšu nodaļai;

1 eks. būvvaldes vadītājai;

 

1 eks. izpilddirektora vietniecei.

5. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumā “Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2016.gadam” (protokols Nr.17, 14.§)

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

5.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumā “Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2016.gadam” (protokols Nr.17, 14.§)

 2016.gada 6.septembrī pašvaldībā darbu uzsākusi jaunā iepirkumu speciāliste. Iepirkumu speciālistei darba pienākumu pildīšanai nepieciešams mobilais telefons.

Ir saņemts deputātes Gražinas Ķervijas mutisks atteikums no pašvaldības domes viņai apstiprinātā mobilā telefona lietošanas limita.

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumā “Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2016.gadam” (protokols Nr.17, 14.§) šādus grozījumus:

1.1. Svītrot no Priekules novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku, kam piešķirts mobilo telefonu lietošanas limits darba pienākumu pildīšanai, saraksta deputātei Gražinai Ķervijai apstiprināto limitu.

 

1.2. Papildināt Priekules novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku, kam piešķirts mobilo telefonu lietošanas limits darba pienākumu pildīšanai, sarakstu ar jaunu amatu “iepirkumu speciālists”, nosakot mobilā telefona lietošanas limitu EUR 5,00 mēnesī.

 

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.oktobri.

 

Lēmums paziņojams elektroniski: 1 eks. finanšu nodaļai; 1 eks. izpilddirektora vietniecei.

6. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 29.septembrī                                                                                                 

 Nr.16

6.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam

 

2016.gada 29.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktores pienākumu izpildītājas Sanitas Pāvilas 29.08.2016.iesniegums Nr.1-16/34 (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.1.3/1354), kurā lūgts ar 01.10.2016. izveidot 2 skolēnu pavadoņu amata vietas – 1.maršrutā (0,1 slodze) un 2.maršrutā (0,25 slodzes).

Izvērtējot 2.maršrutā pavadonim strādājamo stundu skaitu, tas ir 12 stundas nedēļā, līdz ar to nepieciešama 0,3 slodze, nevis 0,25 slodzes.

Šobrīd amatu sarakstā Krotes Kronvalda Ata pamatskolai pavadonis (bērnu) ir uz 0,2 slodzi. Līdz ar to papildus nepieciešama 0,2 slodze. Šo grozījumu veikšanai 2016.gada oktobris – decembris nepieciešams papildus finansējums kopā EUR 275. Grozījumi tiks finansēti no Krotes Kronvalda Ata pamatskolas (09.2102) budžeta.

2016.gada 18.augustā pašvaldībā saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Daigas Egles 17.08.2016. iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.1.3/1289), kurā lūgts izskatīt divus amatu jautājumus:

1) par jaunu amata vietu – autobusa vadītājs uz 0,5 slodzi, lai pārvadātu skolēnus uz Virgas pamatskolu no Gaviezes pagasta Māķu ciema, Bunkas pagasta Tadaiķiem un Virgas pagasta Kīru ceļa,

2) par amata “kurinātājs, gadījuma darbu strādnieks” sadalīšanu – “kurinātājs” – apkures sezonā un “gadījuma darbu strādnieks” 1 slodze (viena vai divu cilvēku nodarbināšanai) – vasaras periodā, lai nodrošinātu Virgas pagasta teritorijas pļaušanas, sakopšanas un labiekārtošanas darbus.

Jaunā amata “autobusa vadītāja” (0,5 slodze) darba apmaksai 2016.gada oktobris – decembris nepieciešams papildus finansējums kopā EUR 1066.

Sadalot amatu “kurinātājs, gadījuma darbu strādnieks”, papildus finansējums nav nepieciešams.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Izdarīt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2.     Grozījumus Krotes Kronvalda Ata pamatskolā finansēt no Krotes Kronvalda Ata pamatskolas budžeta (09.2102) budžeta koda 1150  (EUR 275) un koda 1210 (EUR 203), pārvirzot līdzekļus uz struktūrvienības 09.2102 kodu 1119 (EUR 223) un kodu 1210 (EUR 52).

3.      Grozījumi struktūrvienībās stājas ir spēkā ar 2016.gada 1.oktobri.

 

 

Pielikumā: Grozījumi Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam  uz 2 lp.

 

Lēmums paziņojams elektroniski:

1)     Krotes Kronvalda Ata pamatskolai;

2)     Virgas pagasta pārvaldei;

3)     izpilddirektora vietniecei;

4)     personāla speciālistei.

7. Par noteikumu „Kārtība, kādā atsavināma pašvaldības kustamā manta” apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

7.

Par noteikumu „Kārtība, kādā atsavināma pašvaldības kustamā manta” apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības noteikumus „Kārtībā, kādā atsavināma pašvaldības kustamā manta”.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības noteikumi „Kārtība, kādā atsavināma pašvaldības kustamā manta” uz 3 lp.

 

Lēmums nosūtāms:

Pašvaldības pagastu pārvaldēm;

Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Pašvaldības kustamās mantas novērtēšanas komisijai.

8. Par mazlietotas vieglās automašīnas (8+1) iegādi Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes vajadzībām

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 29.septembrī                                                                                                 

 Nr.16

8.

Par mazlietotas vieglās automašīnas (8+1) iegādi Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes vajadzībām

 

             2016.gada 11. augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Daigas Egles iesniegums, kurā lūgts Virgas pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanai iegādāties mazlietotu vieglo transporta līdzekli.

            Apspriežot šo jautājumu administrācijas sanāksmē, nolemts iegādāties mazlietotu vieglo automašīnu (8+1) sēdvieta, kas būtu vispiemērotākā un racionālāk izmantojama Virgas pagasta saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Nepieciešamais finansējums 11500 euro (ar PVN), lai iegādātos 2012.-2013.gada automašīnu ir Virgas pagasta pārvaldes budžetā, izdarot nepieciešamos budžeta precizējumus.

            Šobrīd Virgas pagastā šiem mērķiem ir tikai viens transportlīdzeklis, kas piestiprināts Virgas pagasta saimniecības vadītājam.

Izvērtējot iepriekš minēto un uzklausot Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Daigas Egles viedokli,  atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Iegādāties mazlietotu vieglo transporta līdzekli (8+1) sēdvieta Virgas pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanai.

2.     No Virgas pagasta pārvaldes budžeta piešķirt 11500 euro vieglās automašīnas iegādei.

3.     Par lēmuma izpildi atbild Virgas pagasta pārvaldes vadītāja.

 

Lēmums nosūtāms:

Virgas pagasta pārvaldei, Izpilddirektoram, Finanšu nodaļai

9. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 62, Priekule, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                   

Nr.16

9.

Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 62, Priekule, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 

16.gada 8.aprīlī (reģ.Nr.2.1.4/596) Priekules novada pašvaldībā saņemts E.M., dzīvojošas [:], iesniegums, kurā lūgts  uzmērīt nekustamo īpašumu Brīvības iela 62, Priekule  un to, ka E. M.vēlas šo zemes vienību iegādāties.  E.M.  iesniegumā min, ka uz zemes gabala atrodas viņai piederošas būves. 

  Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 62, Priekule atsavināšanu, tiek konstatēts, ka:

[1.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtā daļas 3.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: 3) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

[2.] Izvērtējot E. M. iesniegto iesniegumu, pašvaldībai jāpārliecinās, vai  E.M. iesniegums atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkta noteikumiem, ka 3) ka zemesgrāmatā ierakstītas ēkas(būves) īpašnieks(…) vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka(būve)(…).

[3.] Uz Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības atrodas E.M., personas kods [:], piederošās ēkas/būves (kadastra apzīmējums 64150040083001 un 64150040083002), ko apliecina Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 12.04.2016. lēmums. Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma numurs 100000554267.

 [4.] E.M. atsavināšanas ierosinājums atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktam.

[5.] Ar Liepājas tiesas  zemesgrāmatu  nodaļas  21.09.2016. tiesneša  lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Brīvības iela 62, Priekule, Priekules nov., kas sastāv no viena zemesgabala, kadastra numurs 6415 004 0083, 714 m² platībā ir nostiprinātas Priekules novada  pašvaldībai, Priekules pilsētas  zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000559772.  

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka “Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un sesto daļu, 2016.gada 22. septembra   Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atļaut nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu-  zemesgabalu Brīvības  iela 62, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0083,  714  m²     platībā,  pārdodot par nosacīto cenu.

2.     Noteikt, ka ar atsavināšanu saistītos izdevumus sedz   atsavināšanas ierosinātājs (E.M.).    

3.     Uzdot Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt nekustama īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

4.     Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. E.M., adrese:[:];

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei  V.Rubezei.

10. Par nekustamā īpašuma ”Līdumnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

10.

Par nekustamā īpašuma ”Līdumnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai      

 

2016.gada 18.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Artis JP”, reģ.Nr.40003402933, juridiskā adrese Ūliha iela 57, Liepāja, prokūrista G.Z. (Z.) iesniegums ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu „Līdumnieki” 1,0730 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6458 002 0070, Gramzdas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Līdumnieki”, Gramzdas pagastā pieder pašvaldībai. Īpašuma tiesības 1998.gada 26.maijā reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.105.

Nekustamais īpašums „Līdumnieki”, kadastra Nr. 6458 002 0070, Gramzdas pagastā sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6458 002 0070- 0,8170 ha un 6458 002 0179- 0,2560 ha. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0070 atrodas dzīvojamā ēka un kūts-šķūnis. Ēku tehniskais stāvoklis ir slikts. Dzīvojamā ēkā esošie četri dzīvokļi nav nevienam izīrēti.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Nekustamais īpašums „Līdumnieki”, Gramzdas pagastā nav nepieciešams pašvaldības un Gramzdas pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Līdumnieki”, kadastra Nr.6458 002 0070, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

3. Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai.

Lēmums 1 eksemplārā paziņojams: Finanšu nodaļai, īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai, attīstības un plānošanas nodaļas vad. U. Ržepickai.

Pielikums: Priekules novada pašvaldības domes 29.09.2016.lēmumam (prot.Nr.16, 10.)

11. Par nekustamā īpašuma Krasta iela 4, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                   

Nr.16 

11.

Par nekustamā īpašuma Krasta iela 4, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts V.S., dzīvojoša [:]. pilnvarotās personas I.S. (06.01.2016. Bāriņtiesas locekles I.Balčus izsniegta pilnvara Nr.1), iesniegumu, kurā lūgts atsavināt zemes vienību Krasta iela 4, Bunka,  Bunkas pagastā, Priekules novadā. 0.6320  ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0076 .

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Krasta iela 4, kadastra Nr.6446 005 0076 – 0.6320 ha platībā, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, pieder Priekules novada pašvaldībai, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000559519.

            Uz nekustamā īpašuma „Krasta iela 4’’, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām, kas uz 18.03.1993.vienošanās pamata apliecināts ar valsts notāres L.Medvedevas parakstu, reģ.nr.1-783, ir īpašumā V.S., pers. kods [:].

Ar V.S.24.08.2011.noslēgts zemes nomas līgums 3-36B/31-2012, nomas līguma beigu termiņš 23.08.2021.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums).

Atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes vienības, novērtēšanu, atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības atsavināšanas ierosinātājs, iekļaujot izdevumus zemes pirkuma noteiktajā cenā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu Krasta iela 4, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra  numurs 6446 005 0076, kurš sastāv no zemesgabala 0.6320 ha platībā, par nosacīto cenu. 

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu.

 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītājai.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei;

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. V. S.: [:].

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļai.

12. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Liepājas iela 5A-11, Priekule, Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

12.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Liepājas iela 5A-11, Priekule, Priekules novads

 

Ar 2016.gada 25.februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.4, 23.) nekustamais īpašums Liepājas iela 5A – 11, Priekule, Priekules nov., (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar 2016.gada 30.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.12, 10.) apstiprināti nekustamā īpašuma  izsoles noteikumi un nosacītā cena 2175 EUR.

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks L.P., dzīvojoša[:], kura saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 2175 EUR.

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu izsolē nosolītā augstākā cena ir jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 31.03.2016. lēmumu (prot.Nr.5, 25) 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles dienas.

Nekustamā īpašuma nosolītāja L.P.ir veikusi samaksu par nekustamo īpašumu izsoles noteikumos paredzētajā termiņā un apmērā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu [..].

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Apstiprināt 2016.gada 5.septembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepājas iela 5A – 11, Priekule, Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.     Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar L.P., dzīvojoša [:], par pirkuma līguma cenu 2175 EUR (divi tūkstoši simtu septiņdesmit pieci euro un 00 euro centi)

3.     Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

L.P. vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarēto adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai

13. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Jaundāmas”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16 

13.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  “Jaundāmas”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules novads

 

Ar 2016.gada 28.janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.2, 1.) nekustamais īpašums “Jaundāmas”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules novads (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar 2016.gada 30.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.12, 31.) apstiprināti nekustamā īpašuma otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 1736 EUR.

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks SIA “Artis JP”, reģ.Nr.40003402933, juridiskā adrese Ūliha iela 57, Liepāja, tās prokūrista G.Z. personā, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 1736 EUR.

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu izsolē nosolītā augstākā cena ir jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 31.03.2016. lēmumu (prot.Nr.5, 25) 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles dienas.

Nekustamā īpašuma nosolītājs ir veicis samaksu par nekustamo īpašumu izsoles noteikumos paredzētajā termiņā un apmērā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu [..].

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt 2016.gada 6.septembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaundāmas, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.     Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar SIA “Artis JP”, juridiskā adrese Ūliha iela 57, Liepāja, par pirkuma līguma cenu 1736 EUR (viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit seši euro un 00 euro centi)

3.     Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

SIA “Artis JP” vienkāršā pasta sūtījumā uz juridisko adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai

14. Par nekustamā īpašuma Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                

Nr.16

14.

Par nekustamā īpašuma Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu

 

Ar 2014.gada 30.oktobrī Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.20, 8.§) nekustamais īpašums Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai, rīkojot mutisku izsoli.

Ar 2016.gada 30.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.12, 30.) apstiprināti izsoles noteikumi un nosacītā cena 2368 EUR.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem (apstiprināti ar 30.06.2016. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu prot.Nr.12, 30.) 3.2. punktu, dalību izsolei pretendentiem bija iespēja pieteikt līdz 2016.gada 7.septembrim plkst.15:00.

Nekustamā īpašuma izsole izsludināta likumā noteiktajā kārtībā un termiņos laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas” un informācija par izsoli ievietota Priekules novada mājas lapā, kā arī pieejama Priekules novada pašvaldībā.

Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 2016.gada 8.septembrī plkst.10:00 konstatēja, ka pirmā mutiskā nekustamā īpašuma izsole, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 8.1.2. punktu atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens dalībnieks.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrajai daļai, pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var:

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas;

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli;

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Atzīt nekustamā īpašuma Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050045 otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2.     Rīkot trešo mutisko nekustamā īpašuma izsoli ar augšupejošu soli nosacīto cenu pazeminot par 60%.

3.     Apstiprināt trešās mutiskās izsoles sākumcenu 947,20 EUR, noapaļojot uz augšu līdz veseliem euro 948 EUR un apstiprināt trešās mutiskās izsoles noteikumus.

4.     Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams -  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

Pielikums 

15. Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov., otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

15.                                                                         

Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov., otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu

Ar 2016.gada 25.februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.4, 22.) nekustamais īpašums Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov., (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai, rīkojot mutisku izsoli ar augšupejošu soli par nosacīto cenu 4017,98 EUR.

Ar 2016.gada 30.jūnija Priekules novada pašvaldības domes  lēmumu (prot.Nr.12, 32.) pirmā mutiskā izsole atzīta par nenotikušu un apstiprināta otrās izsoles sākumcena.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem (apstiprināti ar 30.06.2016. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu prot.Nr.12, 32.) 3.2. punktu, dalību izsolei pretendentiem bija iespēja pieteikt līdz 2016.gada 6.septembrim plkst.15:00.

Nekustamā īpašuma izsole izsludināta likumā noteiktajā kārtībā un termiņos laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas” un informācija par izsoli ievietota Priekules novada mājas lapā, kā arī pieejama Priekules novada pašvaldībā.

Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 2016.gada 7.septembrī plkst.10:00 konstatēja, ka otrā mutiskā nekustamā īpašuma izsole, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 8.1.2. punktu atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens dalībnieks.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrajai daļai, pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var:

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas;

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli;

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Atzīt nekustamā īpašuma Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150010087 otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2.     Rīkot trešo mutisko nekustamā īpašuma izsoli ar augšupejošu soli nosacīto cenu, pazeminot par 40 %.

3.     Apstiprināt trešās mutiskās izsoles sākumcenu 2410,78 EUR, noapaļojot uz augšu līdz veseliem euro 2411 EUR un apstiprināt trešās mutiskās izsoles noteikumus.

4.     Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams -  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

Pielikums

16. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Doles”, Virgas pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

16.

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības  “Doles”, Virgas pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienību “Doles” 6,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0368, Virgas pagastā, Priekules novadā, tika konstatēts, ka:

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.10, zemes vienība “Doles” 6,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0368, Virgas pagastā, piekrīt pašvaldībai. Zemesgabals nav instrumentāli uzmērīts un  reģistrēts zemesgrāmatā.

Zemes vienība nav nevienam iznomāta. Ar iepriekšējo zemes nomnieku zemes nomas līgums izbeigts pirms termiņa.

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā ir noteikts, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11, 5.§) 5.punktu- nomas maksa pārējos gadījumos noteikta 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā [..]. Pārējie gadījumi MK noteikumu Nr.735 un saistošo noteikumu Nr.9 izpratnē ir visi tie gadījumi, kas nav uzskaitīti šajos normatīvajos aktos.

Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienības „Doles” 6,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0368, Virgas pagastā, kadastrālā vērtība uz 01.01.2016. ir 4485,00 EUR . Zemesgabala nomas sākumcena ir 4485 EUR x 5% = 224,25 EUR: 6,5 ha= 34,50 EUR. Par 1 ha ir 34,50 EUR (bez PVN). Nomas tiesības piešķiramas pretendentam, kurš nosolījis augstāko nomas maksu par zemes gabalu.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Zemes vienība nododama nomā bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem.

     Lai nodrošinātu informācijas plašāku pieejamību, informācija par izsoli tiks izvietota Priekules novada pašvaldības mājas lapā.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Priekules novada pašvaldības 26.09.2013. Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”,  atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izsludināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Doles” 6,5 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0368, Virgas pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 34,50 EUR (bez PVN) gadā.

3. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 2 EUR.

4. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu (Pielikums).

5. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.

 

6.  Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Virgas pagasta pārvaldei;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai U. Ržepickai.  

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikums

17. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Lielērgļi”, Gramzdas pagasts, Priekules novads un nosaukuma „Rauži” piešķiršanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

 

17.

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Lielērgļi”, Gramzdas pagasts, Priekules novads un nosaukuma „Rauži” piešķiršanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts V. A., dzīvojoša [:], 13.09.2016. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1441, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Lielērgļi”, kadastra Nr.[:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]  7,6 ha platībā un  piešķirt jaunu nosaukumu „Rauži”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Lielērgļi”, kadastra Nr.[:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā, pieder V. A. Īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.163.

Nekustamais īpašums „Lielērgļi” 13,9 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 3 (trim) atsevišķām zemes vienībām.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Saskaņā ar likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums", 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]  7,6 ha platībā no nekustamā īpašuma „Lielērgļi”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu „Rauži” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. V. A.,[:];

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 vai kac.liepaja@vzd.gov.lv

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikums

18. Par zemes ierīcības projekta „Riši”, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16 

18.

   Par zemes ierīcības projekta  „Riši”, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 

        Priekules novada pašvaldības domē 15.09.2016. saņemts SIA ,,Latvijasmernieks.lv”, Dienvidkurzemes biroja Reģistrācijas numurs 40003783960  biroja administratores Sarmas Čīmas, iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Riši”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „Riši” Priekules pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000096995, īpašnieks G.O.

Priekules novada Priekules pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 30.06.2016. lēmumu Nr.12 , 16. pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma „Riši”, Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Riši”, Priekules pag., Priekules nov.,  kadastra Nr.6482 004 0056, sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Riši” Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanai.

2.     Atļaut veikt zemes vienības ”Riši”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:] sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 0.40ha platībā vienu zemes gabalu Nr.1.

3.     Plānotajai zemes vienībai Nr.2 23.52 ha platībā atstāt nosaukumu „ Riši”, Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.

4.     Atdalītajam zemes gabalam 0.40 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Stacija” un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201.

5.     Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei,

1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv”: Graudu iela 27/29 - 315, Liepāja, LV – 3412.                        

 

Pielikums