27.05.2021. domes sēde (protokols Nr.9)

27.05.2021. domes sēdes protokols

SĒDES  PROTOKOLS

(elektroniskā vidē)

 

Nr.9

Priekules novadā                                                                                                

2021.gada 27.maijs                                                             

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa

 

Sēdē nepiedalās-deputāts Ainars Cīrulis

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma,  juriste Ināra Avotiņa, izglītības vadītāja Agrita Purviņa, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone,  Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, nekustamo īpašumu speciāliste Marina Kokovihina, sociālā dienesta vadītāja Andra Valuže, sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Dundure

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

 1. Par zemes ‘’Ceriņi’’, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX ēku uzturēšanai.
 2. Par dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX un Priekules novada pašvaldībai reģistrētā pamatlīdzekļa izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ‘’Novadnieki’’, Gramzdas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 64580020104 sadalīšanai.
 4. Par nekustamā īpašuma (zemes) ‘’Vainauši’’, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 5. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma boslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Centrs pie meža’’, Kalētu pagasts, Priekules novads.
 6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Mazkalves’’, Gramzdas pagasts, Priekules novads.
 7. Par XX atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības divu komisiju locekļa pienākumu pildīšanas.
 8. Par apbalvošanu.
 9. Par adreses ‘’Nodegi’’ piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai un ēkai Priekules pagastā, Priekules novadā.
 10. Par nekustamā īpašuma ‘’Atvasaras’’, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 11. Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju.
 12. Par dzīvokļa ‘’Brūzis’’-13, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 13. Par 02.01.2012.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/3-2012 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā.
 14. Par nekustamā īpašuma ‘’Līcīši’’, Virgas pagasts, Priekules novads, trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.
 15. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Pie Ziediņiem’’, Virgas pagasts, Priekules novads.
 16. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Puķes’’, Virgas pagasts, Priekules novads.
 17. Par potenciālo vēja elektrostaciju novietojumu un potenciālā apgrūtinājuma veidošanu pašvaldības autoceļam A24 ‘’Paplakas Purmsātu ceļš’’.
 18. Par grozījumiem 25.02.2020.Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr.112 ‘’Par zemes ierīcības projekta ‘’Jaunie Tiltiņi’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu’’.

 

 

Atklāti balsojot PAR – 14 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

                                         darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta

 

Darba kārtība:

Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA EIKALIPTS.
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA SAULCERĪŠI.
 27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 33. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 35. Par zemes nomu XX.
 36. Par daļu no pašvaldības zemes ‘’Ziņģenieki Jaunie’’, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.
 37. Par projekta ‘’Virgas pamatskolas- Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve’’ realizāciju 2021.gadā.
 38. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 39. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2021.gadam grozījumiem.
 40. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/90-2016 pagarināšanu ar XX.
 41. Par aizņēmumu projekta ‘’Priekules mūzikas un mākslas skolas lietus ūdens kanalizācijas izbūve un vienkāršota fasādes atjaunošana’’ (ATTP IP 3.22 un ATTP IP 3.46) īstenošanai.
 42. Par dzīvojamo telpu maiņu XX, Priekule, Priekules novads un XX, Priekule, Priekules novads.
 43. Par dzīvojamo telpu maiņu XX, Priekule, Priekules novads un XX, Priekule, Priekules novads.
 44. Par dzīvojamās telpas apmaiņu XX.

 

Veselības un sociālo jautājumu komitejā izskatītie jautājumi

 1. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 2. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 3. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par mācību procesa organizāciju no 10.05.2021.

 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5B dzīvokļa Nr.4 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 2. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Galvenā iela 7-7, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 3. Par lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu ar XX.
 4. Par Priekules novada pašvaldības domes 25.02.2021. lēmuma Nr.78, prot.Nr.4, 10.punkts atcelšanu.
 5. Par zemes zem dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX.
 6. Par zemes nomu XX.
 7. Par nekustamā īpašuma ‘’Vecie Ķeri’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.
 8. Par zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/72_2016 un Nr.2.3.4/91_2016 pagarināšanu XX.
 9. Par nomas līguma pagarināšanu XX.
 10. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 11. Par daļu no zemes ‘’Priekules pagasta palīgsaimn.apbūvētas’’, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0092 iznomāšanu XX.
 12. Par piekrišanu zemes nodošanai apakšnomā.

 

Komitejās neizskatītie jautājumi

 1. Par zemes ‘’ceriņi’’, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX ēku uzturēšanai.
 2. Par dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX un Priekules novada pašvaldībai reģistrētā pamatlīdzekļa izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ‘’Novadnieki’’, Gramzdas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 64580020104 sadalīšanai.
 4. Par nekustamā īpašuma (zemes) ‘’Vainauši’’, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 5. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Centrs pie meža’’, Kalētu pagasts, Priekules novads.
 6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Mazkalves’’, Gramzdas pagasts, Priekules novads.
 7. Par Daces Vanagas atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības divu komisiju locekļa pienākumu pildīšanas.
 8. Par apbalvošanu.
 9. Par adreses ‘’Nodegi’’ piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai un ēkai Priekules pagastā, Priekules novadā.
 10. Par nekustamā īpašuma ‘’Atvasaras’’, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 11. Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju.
 12. Par dzīvokļa ‘’Brūzis’’-13, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 13. Par 02.01.2012.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/3-2012 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā.
 14. Par nekustamā īpašuma ‘’Līcīši’’, Virgas pagasts, Priekules novads, trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.
 15. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Pie Ziediņiem’’, Virgas pagasts, Priekules novads.
 16. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Puķes’’, Virgas pagasts, Priekules novads.
 17. Par potenciālo vēja elektrostaciju novietojumu un potenciālā apgrūtinājuma veidošanu pašvaldības autoceļam A24 ‘’Paplakas Purmsātu ceļš’’.
 18. Par grozījumiem 25.02.2020.Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr.112 ‘’Par zemes ierīcības projekta ‘’Jaunie Tiltiņi’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu’’.

 

1.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.313)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

2.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.314)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

3.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.315)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

4.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA EIKALIPTS

(lēmums Nr.316)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no SIA EIKALIPTS.

 

 

5.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.317)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

6.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.318)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

7.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.319)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

8.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.320)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

9.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.321)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

10.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.322)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

11.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.323)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

12.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.324)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

13.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.325)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

14.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.326)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

15.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.327)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

16.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.328)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

17.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.329)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

18.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.330)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

19.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.331)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

20.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.332)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

21.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.333)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

22.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.334)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

23.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.335)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

24.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.336)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

25.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.337)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no Nikolaja Mjasņikova.

 

 

26.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA SAULCERĪŠI

(lēmums Nr.338)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no SIA SAULCERĪŠI.

 

 

27.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.339)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

28.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.340)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

29.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.341)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

30.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.342)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

31.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.343)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

32.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.344)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

33.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.345)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

 

34.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.346)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX.

 

35.

(lēmums Nr.347)

Ziņo: V.Jablonska

 

           Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,   iesniegums Nr. 2.1.4/21/518-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienību Tirgoņu iela 1, Priekule,  2000 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomu XX.

 

 

36.

Par daļu no pašvaldības zemes  „Ziņģenieki Jaunie”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

(lēmums Nr.348)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, dzīvojoša XX, 12.05.2021. iesniegums(reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 21/1051-S, kurā lūgts iznomāt daļu no nekustamā īpašuma„ Ziņģenieki Jaunie”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 006 0211 , 0,36 ha  platībā .

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no pašvaldības zemes  „Ziņģenieki Jaunie”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.

 

 

37.

Par projekta “Virgas pamatskolas- Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve” realizāciju 2021. gadā

(lēmums Nr.349)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz 2021. gada 10. maija iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr. 2.4.1-1/21/12-4, ir noslēdzies iepirkuma konkurss projektā “Virgas pamatskolas-Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2021/12). Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “SKORPIONS VS” (reģistrācijas Nr.48503007289) ar piedāvāto līgumcenu 17 187,56 EUR bez PVN (20 796,95 EUR ar PVN), jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta “Virgas pamatskolas- Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve” realizāciju 2021.gadā.

 

38.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību  piešķiršanu XX

(lēmums Nr.350)

Ziņo: V.Jablonska

 

         2021.gada 13.maijā reģ.Nr.2.1.4/21/1054-S Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums ar lūgumu piešķirt pagasta īres dzīvokli XX.

            Atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

39.

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2021. gadam grozījumiem

(lēmums Nr.351)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2021. gadam grozījumiem.

 

 

40.

(lēmums Nr.352)

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 12.maijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/1052-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/90-2016,  uz daļu no zemes vienības  „Reiņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 007 0061, kadastra apzīmējums 6446 007 0061  1,30  ha platībā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu,

atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/90-2016 pagarināšanu XX.

 

41.

Par aizņēmumu projekta “Priekules mūzikas un mākslas skolas lietus ūdens kanalizācijas izbūve un vienkāršota fasādes atjaunošana” (ATTP IP 3.22. un ATTP IP 3.46.) īstenošanai

(lēmums Nr.353)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktu un likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta trešās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par aizņēmumu projekta “Priekules mūzikas un mākslas skolas lietus ūdens kanalizācijas izbūve un vienkāršota fasādes atjaunošana” (ATTP IP 3.22. un ATTP IP 3.46) īstenošanai.

 

 

42.

Par  Dzīvojamo telpu maiņu XX, Priekules novads un XX, Priekules novads

(lēmums Nr.354)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

 2021.gada 18.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemti personu XX un XX iesniegumi par dzīvojamās telpas īres tiesību maiņu XX, Priekule, un XX, Priekule, Priekules novads.

            Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 9.punktu ‘’sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā’’ un ‘’Dzīvojamo telpu īres likuma’’ 32.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Dzīvojamo telpu maiņu XX, Priekules novads un XX, Priekules novads.

 

43.

Par  Dzīvojamo telpu maiņu XX, Priekules novads

un XX, Priekules novads

(lēmums Nr.355)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Inese Meļķe, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

 2021.gada 18.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemti personu XX un XX iesniegumi par dzīvojamās telpas īres tiesību maiņu XX Priekule un XX, Priekule.

            Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 9.punktu ‘’sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā’’ un ‘’Dzīvojamo telpu īres likuma’’ 32.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu maiņu XX, Priekules novads un XX, Priekules novads.

 

44.

Par dzīvojamās telpas apmaiņu XX

(lēmums Nr.356)

Ziņo: V.Jablonska

 

          2021.gada 18.maijā reģ.Nr.2.1.5/21/1093-S Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums ar lūgumu apmainīt pagasta īres dzīvokli XX bez ērtībām uz īres dzīvokli XX, ar kopējo  platību 35m² ar daļējām ērtībām .    

Atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas apmaiņu XX.

 

 

45.

Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.357)

Ziņo: V.Jablonska

 

            2021. gada 10. maijā Priekules novada pašvaldības Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts XX p.k. XX, deklarētā dzīvesvieta XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt  dzīvojamās telpas XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”5. un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

46.

Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.358)

Ziņo: V.Jablonska

 

            2021. gada 11. maijā Priekules novada pašvaldības Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts XX p.k. 211159-11916 deklarētā dzīvesvieta XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt  dzīvojamās telpas XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”3.,5. un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

47.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.359)

Ziņo: V.Jablonska

 

1. 2021.gada 10.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s “Kurzemnieki” īpašnieka XX iesniegums (ind. 2.1.5/21/1035-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX, Priekules pagasts.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.,5.un 6.punktiem’’, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

 

48.

Par mācību procesa organizāciju no 10.05.2021

(lēmums Nr.360)

Ziņo: V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par mācību procesa organizāciju no 10.05.2021.

 

 

 

 

 

49.

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5B dzīvokļa Nr. 4 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.361)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5B dzīvokļa Nr. 4 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

50.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Galvenā iela 7-7, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.362)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Galvenā iela 7-7, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

51.

Par lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu ar XX

(lēmums Nr.363)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu ar XX.

 

 

52.

Par Priekules novada pašvaldības domes 25.02.2021. lēmuma (prot.Nr.4. 10. punkts ) atcelšanu

(lēmums Nr.364)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā 25.02.2021. saņemts XX, personas kods XX, pilnvarotās personas XX, iesniegums (Reģ.nr. 2.1.4/21/281-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 006 0024, uz kura atrodas XX piederošs būvju īpašums ar kadastra nr. 6482  506 0007. XX 17.04.2021. mirusi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības domes 25.02.2021. lēmuma (prot.Nr.4. 10. punkts) atcelšanu.

 

53.

Par zemes zem dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX

(lēmums Nr.365)

Ziņo: V.Jablonska

 

            2021.gada 05.maijā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/985-S, ar lūgumu nodot īpašumā bez atlīdzības privatizēto par pajām dzīvokli nr.13, “Lāčplēši”, Bunka.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes zem dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX.

 

54.

Par zemes nomu XX

(lēmums Nr.366)

Ziņo: V.Jablonska

 

           Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, iesniegums Nr.2.1.4/21/841-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienību Kanālu iela 2, Priekule,  6000 m2 platībā un daļu no zemes vienības Brīvības iela 11, Priekule, 3000 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par zemes nomu XX.

 

 

55.

(lēmums Nr.367)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  dzīvojošas XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/920-S ), kurā lūgts  ļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Vecie Ķeri”, kadastra Nr. 6446 005 0160, Bunkas pagastā, Priekules novadā, trīs atsevišķos īpašumos.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Vecie Ķeri’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.

 

56.

Par zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/72_2016 un Nr. 2.3.4/91_2016 pagarināšanu XX

(lēmums Nr.368)

Ziņo: V.Jablonska

2021.gada 28.aprīlī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/951-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumus Nr. 2.3.4/72_2016,  uz daļu no zemes vienības  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0172, kadastra apzīmējums 6446 001 0354  0,70  ha platībā un Nr. 2.3.4/91_2016 uz zemes vienību “Kārkli”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 001 0166, kadastra apzīmējums 6446 001 0166  4,30 ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/72_2016 un Nr. 2.3.4/91_2016 pagarināšanu XX.

 

57.

Par nomas līguma pagarināšanu XX

(lēmums Nr.369)

Ziņo: V.Jablonska

 

2021 .gada 10.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/1010-S) ar pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/105_2016, kas noslēgts uz daļu no zemes „Pie Saules iela 10 ” 0.026 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0167 , Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ēku (garāžas) uzturēšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nomas līguma pagarināšanu XX.

 

 

58.

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX

(lēmums Nr.370)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 10.05.2021. iesniegums Nr. 2.1.4/21/1031-S  ar lūgumu atļaut izmantot daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 100 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.

 

59.

Par daļu no zemes “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0092 iznomāšanu XX

(lēmums Nr.371)

Ziņo: V.Jablonska

 

           Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  personas kods XX,  06.05.2021. iesniegumu Nr. 2.1.4/21/993-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0092, 40 m2   platībā  kūtiņas uzturēšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0092 iznomāšanu XX.

 

60.

Par piekrišanu zemes nodošanai apakšnomā

(lēmums Nr.372)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Vizma Garkalne, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 10.05.2021. iesniegumu Nr.2.1.4/21/1026-S  ar lūgumu sniegt piekrišanu nodot apakšnomai  zemes vienību  „Alekši”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 009 0157 un “Celtnieku iela 19”, Mazgramzdā , Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6482 009 0040 .

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par piekrišanu zemes nodošanai apakšnomā.

 

61.

Par zemes “Ceriņi”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX ēku uzturēšanai

(lēmums Nr.373)

Ziņo: M.Kokovihina

 

2021.gada 11.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/1043-S, ar lūgumu iznomāt zemi “Ceriņi”, Virgas pagastā, ēkas uzturēšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7., 17., atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes “Ceriņi”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX ēku uzturēšanai.

 

62.

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.12 dzīvojamajā mājā Aizputes iela 24, Priekule, Priekules nov. un nodošanu īpašumā bez atlīdzības un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz XX vārda, Priekules novada pašvaldībai reģistrētā pamatlīdzekļa izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

(lēmums Nr.374)

Ziņo: M.Kokovihina

 

2021.gada 26.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, adrese XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/673-S, ar lūgumu nodot īpašumā bez atlīdzības zemi un privatizēto par pajām dzīvokli Nr.12.

Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par grāmatvedību” 2.panta 1.daļu un 2.daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.12 dzīvojamajā mājā Aizputes iela 24, Priekule, Priekules nov. un nodošanu īpašumā bez atlīdzības un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz XX, Priekules novada pašvaldībai reģistrētā pamatlīdzekļa izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva.

 

 

63.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Novadnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 64580020104 sadalīšanai

(lēmums Nr.375)

Ziņo: M.Kokovihina

 

2021.gada 18.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja, adrese Graudu iela 27/29-315, Liepāja, biroja administratores XX, iesniegums Nr.13LI-03.3/18, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/21/1103- par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Novadnieki” ar kadastra apzīmējumu 64580020104, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanai.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Novadnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 64580020104.

 

64.

Par nekustamā īpašuma (zemes) “Vainauši”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu    

(lēmums Nr.376)

Ziņo: M.Kokovihina

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada  pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (zemes) “Vainauši”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

65.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Centrs pie meža”, Kalētu pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.377)

Ziņo: M.Kokovihina

 

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Centrs pie meža”, Kalētu pagasts,  Priekules novads.

66.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalves”, Gramzdas pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.378)

Ziņo: M.Kokovihina

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalves”, Gramzdas pagasts,  Priekules novads.

 

67.

Par Daces Vanagas  atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības divu komisiju locekļu pienākumu pildīšanas

(lēmums Nr.379)

Ziņo: I.Avotiņa

 

Pašvaldībā 14.04.2021. ar reģ. Nr.2.1.4/21/807– S ir saņemts Daces Vanagas iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Administratīvās komisijas un Iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Daces Vanagas  atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības divu komisiju locekļu pienākumu pildīšanas.

 

 

68.

Par apbalvošanu

(lēmums Nr.380)

Ziņo: I.Rubeze

 

2021.gada 25.maijā ir saņemts Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktores iesniegums ar lūgumu apbalvot Reini Isakovu un viņa skolotāju Līgu Kvāši par augstiem sasniegumiem starptautiskā akordeona spēles konkursā “Concord of sounds 2021”,

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un Izglītības likuma 17.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par apbalvošanu.

69.

Par adreses “Nodegi” piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai un ēkai Priekules pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.381)

Ziņo: M.Kokovihina

 

2021.gada 21.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Nodegi”, reģ.Nr.42101007918, īpašnieka XX iesniegums ar lūgumu piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64820010145 un ēkai, nekustamajā īpašumā “Nodegi”, Priekules pagastā.

 Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8.apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par adreses “Nodegi” piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai un ēkai Priekules pagastā, Priekules novadā.

 

 

70.

Par nekustamā īpašuma “Atvasaras”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

(lēmums Nr.382)

Ziņo: M.Kokovihina

 

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0160  0,27 ha platībā un viendzīvokļu dzīvojamā māja.

Dzīvojamā māja ir brīva no īrnieka.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Atvasaras”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.

 

71.

Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam

investīciju un rīcības plāna aktualizāciju

(lēmums Nr.383)

Ziņo: U.Ržepicka

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, MKN Nr.242 3.11.punktu, uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 61.1 panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju.

 

 

72.

Par dzīvokļa īpašuma “Brūzis”-13, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

(lēmums Nr.384)

Ziņo: M.Kokovihina

 

2021.gada 26.maijā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/1155-S, ar lūgumu atsavināt dzīvokli “Brūzis”-13, Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma “Brūzis”-13, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.

 

73.

Par 02.01.2012. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/3-2012 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā

(lēmums Nr.385)

Ziņo: M.Kokovihina

 

2021.gada 26.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/1160-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Bunkas”, kadastra apzīmējums 64980030053, Virgas pagastā nomu.

pieņemt lēmumu par 02.01.2012. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/3-2012 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā.

 

74.

Par nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pagasts, Priekules novads, trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

(lēmums Nr.386)

Ziņo: I.Avotiņa

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta otro daļu, 31.pantu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pagasts, Priekules novads, trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.

 

 

75.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Pie Ziediņiem”, Virgas pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.387)

Ziņo: I.Avotiņa

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Pie Ziediņiem”, Virgas pagasts,  Priekules novads.

 

76.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Puķes”, Virgas pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.388)

Ziņo: I.Avotiņa

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Puķes”, Virgas pagasts,  Priekules novads.

 

 

77.

Par potenciālo vēja elektrostaciju novietojumu un potenciālā apgrūtinājuma veidošanu pašvaldības autoceļam A24 “Paplakas Purmsātu ceļš”

(lēmums Nr.389)

Ziņo: U.Ržepicka

 

Pašvaldībā 2021.gada 19.aprīlī saņemta AS “Latvenergo” vēstule, kas reģistrēta lietvedības sistēmā ar Nr.2.1.7/21/853-S (turpmāk- vēstule), par vēja elektrostacijām Priekulē. Vēstulē pašvaldībai tiek sniegta informācija par to, ka plānoto vēja elektro staciju (turpmāk- VES) kopējais augstums ir līdz 210 m, jauda lielāka par 20 kW un to potenciālais novietojums paredzēts Priekules novada Priekules pagastā, abās pusēs pašvaldības autoceļam A24 “Paplakas Purmsātu ceļš” (Daļģu ceļš), pa vienai VES katrā pusē.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, uz likuma “Par pašvaldībām” 3.pantu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  1 deputāts (Inese Meļķe); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par potenciālo vēja elektrostaciju novietojumu un potenciālā apgrūtinājuma veidošanu pašvaldības autoceļam A24 ‘’Paplakas Purmsātu ceļš’’.

 

78.

(lēmums Nr.390)

Ziņo: M.Kokovihina

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 25.02.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 112 “ Par  zemes ierīcības projekta ‘’jaunie Tiltiņi’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu’’.

 

 

Protokola pielikumā:

 1. Domes sēdē pieņemtie lēmumi ar pielikumiem no Nr.313 līdz Nr.390
 2. Pielikums lēmumam Nr.389 uz 4 lp.

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.11:30

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

Lēmumi no Nr.313. līdz Nr.346. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

          (protokols Nr.9)

 

Lēmumi no Nr.313. līdz Nr.346.

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

           

            Lēmuma teksti nav publiski pieejami, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fiziskajām personām, kas aizsargātas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

347. Par zemes nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

Nr.347           

          (protokols Nr.9,  35.punkts)

                                                                                                                                                                                

Par zemes nomu XX

 

           Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, iesniegums Nr. 2.1.4/21/518-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienību Tirgoņu iela 1, Priekule,  2000 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Tirgoņu iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 003 0196  pašvaldībai piederošs.

Pašvaldības mājaslapā izvietota informācija par brīvajiem zemes gabaliem, citi pieteikumi nav saņemti.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir lielāka par 400 m² , ne mazāk kā 7,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanas Tirgoņu iela 1, Priekulē , Priekules novadā, kadastra nr. 6415 003 0196 , kadastra apzīmējums 6415 003 0195   2000 m² platībā .
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības Tirgoņu iela 1, 2000 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 003 0195 mazdārziņa vajadzībām (pielikums), nosakot:
  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.jūnija līdz 2026.gada  31.maijam.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  XX;

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 -  finkomisija@dkn.lv;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

348. Par daļu no pašvaldības zemes  „Ziņģenieki Jaunie”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

Nr.348           

          (protokols Nr.9,  36.punkts)

 

Par daļu no pašvaldības zemes  „Ziņģenieki Jaunie”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules novadā, 12.05.2021. iesniegums(reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/1051-S, kurā lūgts iznomāt daļu no nekustamā īpašuma„ Ziņģenieki Jaunie”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 006 0211 , 0,36 ha  platībā .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Ziņģenieki Jaunie” ieskaitīts pašvaldībai piederošās apbūvētās zemēs.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.1, 8.punkts “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”. Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nomas līguma slēgšanai ar XX, personas kods XX, uz daļu no zemes vienības “Ziņģenieki Jaunie”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 006 0211, kadastra apzīmējums 6446 006 0211, 0,36  ha platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu nomas līguma slēgšanai nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, iznomāt daļu no zemes vienības “Ziņģenieki Jaunie“, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 006 0211, kadastra apzīmējums 6446 006 0211, 0,36 ha platībā , Uldim Jankevicam, personas kods 010480 - 11900, nosakot :

 

  • nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha,
  • nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.jūnija  līdz 2026.gada 31.maijam,
  • Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 
 1. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

 •  nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,
 •  XX.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

Pielikums

349. Par projekta “Virgas pamatskolas- Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve” realizāciju 2021. gadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.349          

          (protokols Nr.9,  37.punkts)

 

Par projekta “Virgas pamatskolas- Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve” realizāciju 2021. gadā

 

2021. gada 24. martā Priekules novada pašvaldībā saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Daigas Egles iesniegums (reģ. Nr.2.1.3/21/250), kurā lūdza atļaut izsludināt publisko iepirkumu projektam “Virgas pamatskolas- Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve”.

Ar 25.03.2021. lēmumu Nr. 226 (prot. Nr. 6, 62.p.) “Par projekta “Virgas pamatskolas – Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve” publiskā iepirkuma izsludināšanu 2021. gadā” tika nolemts izsludināt publisko iepirkumu un pēc tā noslēgšanās atkārtot skatīt jautājumu par projekta realizāciju. Projekta izmaksas pēc kontroltāmes sastādīja 25 518,60 EUR ar PVN.

Pamatojoties uz 2021. gada 10. maija iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr. 2.4.1-1/21/12-4, ir noslēdzies iepirkuma konkurss projektā “Virgas pamatskolas-Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2021/12). Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “SKORPIONS VS” (reģistrācijas Nr.48503007289) ar piedāvāto līgumcenu 17 187,56 EUR bez PVN (20 796,95 EUR ar PVN), jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

Projekta realizācijai nepieciešamo finansējumu, Virgas pagasta pārvaldes vadītāja novirzīs no Virgas pagasta neplānoti pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem.

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atbalstīt projekta “Virgas pamatskolas – Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve” realizāciju 202 gadā par summu 20 796,95 EUR ar PVN.

 

Lēmums nosūtāms: Virgas pagasta pārvaldes vadītājai D. Eglei; Finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

350. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

Nr.350           

          (protokols Nr.9,  38.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

           

Lēmuma tekstS nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fiziskajām personām, kas aizsargātas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

351. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2021. gadam grozījumiem

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.351           

          (protokols Nr.9, 39.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2021. gadam grozījumiem

 

Priekules novada pašvaldība ar 29.04.2021. lēmumu Nr. 303 (prot. Nr. 7, 79. p.) “Par Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” apstiprināja Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu. Lai nodrošinātu darbu nepārtrauktību pēc Administratīvi teritoriālās reformas, kad darbu pārtrauks Priekules novada pašvaldība, nepieciešams amatu un amatalgu sarakstā iekļaut pagasta pārvaldes amata vietas.

2021. gada 18. maijā pašvaldībā tika saņemts Sociālā dienesta vadītājas Andras Valužes iesniegums (reģ. Nr. 2.1.9/21/1088-S ), kurā lūgts amatu un amatalgu sarakstā iekļaut jaunus amatus Sociālā atbalsta centrā, lai varētu uzsākt sniegt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus ERAF projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” (projekta identifikators Nr. 9.3.1.1/19/I/040) ietvaros.

2021. gada 18. maijā saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Daigas Egles iesniegums (reģ. Nr. 2.1.3/21/253), kurā lūgts izveidot papildus amata vietu apkopējs/ dežurants ar 0,3 slodzi Virgas pagasta pārvaldes apkalpošanas punktā Paplakā.

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2021. gadam.
 2. Grozījumi stājas spēkā ar 2021. gada 01. jūniju.

 

Lēmums izsūtāms: eks. finanšu nodaļai, eks. personāla speciālistei

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

Pielikums

352. Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/90-2016  pagarināšanu ar XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

Nr.352           

          (protokols Nr.9,  40.punkts)

 

Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/90-2016  pagarināšanu ar XX

 

2021.gada 12.maijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/1052-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/90-2016,  uz daļu no zemes vienības  „Reiņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 007 0061  , kadastra apzīmējums 6446 007 0061  1,30  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Reiņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ir  pašvaldībai piekritīga zeme .Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0061  1,40 ha platībā.

Uz zemes atrodas dzīvojamā māja, kas pēc Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem atrodas tiesiskā valdījumā mirušai personai.

XX izmanto lauksaimniecības zemi.

Nomas līgums Nr. 2.3.4/90-2016 uz daļu no zemes vienības “Reiņi” ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0061  1,30  ha platībā ar XX  noslēgts 01.06.2016..

Nomas līgums beigsies 31.05.2021..

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr. 1, 8.punkts “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”. Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu,

atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nomas līguma pagarināšanai ar XX, personas kods XX, uz daļu no zemes vienības„ Reiņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 007 0061, kadastra apzīmējums 6446 007 0061, 1,30  ha platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu nomas līguma pagarināšanai nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt zemes nomas līgumu Nr.2.4/90-2016, uz daļu no zemes vienības „Reiņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 007 0061, kadastra apzīmējums 6446 007 0061, 1,30  ha platībā, ar XX, personas kods XX, slēdzot papildus vienošanos un  nosakot :
  • nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha,
  • nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.jūnija līdz 2026.gada 31.maijam,
  • Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus.
 4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.
 5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;
 • finkomisija@dkn.lv;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

353. Par aizņēmumu projekta “Priekules mūzikas un mākslas skolas lietus ūdens kanalizācijas izbūve un vienkāršota fasādes atjaunošana” (ATTP IP 3.22. un ATTP IP 3.46.) īstenošanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

Nr.353           

          (protokols Nr.9,  41.punkts)

 

Par aizņēmumu projekta “Priekules mūzikas un mākslas skolas lietus ūdens kanalizācijas izbūve un vienkāršota fasādes atjaunošana” (ATTP IP 3.22. un ATTP IP 3.46.) īstenošanai

 

Kopš Priekules Mūzikas un mākslas skolas ēkas būvniecības pagājuši 65 gadi, tā vērtējama kā vēsturiska būve. Projekta mērķis ir veikt ēkas fasāžu apmetuma atjaunošanu un pārkrāsošanu. Ēkas ārsienu kopējā platība – 1487m2. Projektā paredzēta visu ārdurvju (4gb) nomaiņa, bēniņu logu nomaiņa (2gb), vienas durvis nomainīt ar logu. Ēkas cokola daļā atjaunos bojāto siltinājumu. Galvenā ieejā pilnībā tiks nomainīti visi ārējo kāpņu pakāpieni. Tiks izbūvēts panduss personām, kas pārvietojas ratiņkrēslos. Sakarā ar to, ka lietus ūdens ēkai ietekmē pamatu noturību, projekta ietvaros paredzēta arī lietus ūdens kanalizācijas izbūve.   

Ēka nodota ekspluatācijā 1957. gada 01. februārī, tā atrodas pašvaldības īpašumā un ir reģistrēta Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000167606 ar 2005. gada 3. martu. Sākotnēji ēkā darbojās Priekules 2.vidusskola, tad Priekules vidusskolas sākumskolas klases. Bet kopš 2008.gada uz to pārcēlās Priekules mūzikas un mākslas skola.  Izglītības iestādē mācās 114 audzēkņi gan no Priekules pilsētas un Priekules, Gramzdas, Virgas, Bunkas, Kalētu pagastiem (Priekules novads), gan no Vaiņodes (Vaiņodes novads) un Vecpils pagastiem (Durbes novads).

Projekta realizācijai tika izsludināts publiskais iepirkums divās daļās. Pamatojoties uz 2021. gada 18. maija iepirkumu komisijas sēdes protokolu Nr. 2.4.1-1/21/10-4, iepirkuma identifikācijas Nr. PNP2021/10, publiskā iepirkuma procedūra ir noslēgusies. Līguma slēgšanas tiesības 1.daļas iepirkumā piešķirtas pretendentam SIA “Skorpions VS” (reģistrācijas Nr.48503007289) ar piedāvāto līgumcenu 99 936,04 EUR (bez PVN), jo tas atbilst visām iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais ar zemāko cenu iepirkumā. 1. daļas ietvaros paredzēta Priekules Mūzikas un mākslas skolas fasādes atjaunošana.

Līguma slēgšanas tiesības 2. daļas iepirkumā piešķirtas pretendentam SIA “Grobiņas SPMK” (reģistrācijas Nr. 42103005771) ar piedāvāto līgumcenu 26 216,73 EUR (bez PVN), jo tā piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, ir saimnieciski visizdevīgākais ar zemāko piedāvāto līgumcenu attiecīgajā iepirkuma daļā. 2. daļa paredz lietus ūdens kanalizācijas izbūvi Priekules Mūzikas un mākslas skolas ēkai.

Investīciju projekta realizācijai pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē, pamatojoties uz 20.04.2021. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 258 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” 2. punktu, kurš nosaka, ka aizņēmumu iespējams saņemt investīciju projektiem, “kas vērsti uz izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu un mācību vides labiekārtošanu mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai veselībai drošos apstākļos”. 

Projekta realizācijas kopējās izmaksas sastāda 156 637,85 EUR ar PVN (būvniecība un būvuzraudzība). 

Projekta “Priekules mūzikas un mākslas skolas lietus ūdens kanalizācijas izbūve un vienkāršota fasādes atjaunošana” realizācijai nepieciešams aizņēmums 90% apmērā no kopējām būvniecības projekta izmaksām, kas sastāda 140 974 EUR ar PVN. Pašvaldības 2021. gada budžetā paredzēts līdzfinansējums 10% apmērā 15 663,85 EUR ar PVN.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktu un likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta trešās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2021. gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 140 974 EUR (Viens simts četrdesmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit četri euro) Valsts Kasē uz 15 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi.
 2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
 3. Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.
 4. Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2022. gadu.
 5. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanai.
 6. Lūgt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai pozitīvu atzinumu par aizņēmuma saņemšanu Priekules novada pašvaldības investīciju projektam “Priekules mūzikas un mākslas skolas lietus ūdens kanalizācijas izbūve un vienkāršota fasādes atjaunošana”.  

Lēmums izsūtāms: eks. finanšu nodaļai, eks. Dienvidkurzemes finanšu komisijai, eks. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, eks. Izglītības un zinātnes ministrija.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354. Par  Dzīvojamo telpu maiņu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.354           

          (protokols Nr.9,  42.punkts)

 

Par  Dzīvojamo telpu maiņu

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fiziskajām personām, kas aizsargātas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

355. Par  dzīvojamo telpu maiņu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.355           

          (protokols Nr.9,  43.punkts)

 

Par  dzīvojamo telpu maiņu

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fiziskajām personām, kas aizsargātas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

356. Par dzīvojamās telpas apmaiņu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.356           

          (protokols Nr.9,  44.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas apmaiņu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fiziskajām personām, kas aizsargātas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

357. Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.357           

          (protokols Nr.9,  45.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fiziskajām personām, kas aizsargātas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

358. Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.358           

          (protokols Nr.9,  46.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fiziskajām personām, kas aizsargātas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

359. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                   

Nr.359           

          (protokols Nr.9,  47.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fiziskajām personām, kas aizsargātas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

360. Par mācību procesa organizāciju no 10.05.2021

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.360           

          (protokols Nr.9,  48.punkts)

 

Par mācību procesa organizāciju no 10.05.2021

 

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.7 3  nosaka, ka mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Slimību profilakses un kontroles centrs reizi nedēļā ceturtdienās publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to pilsētu un novadu sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes mācības 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē. Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas mazina Covid-19 izplatīšanās riskus, mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var organizēt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ne vairāk kā 220 – lemjot par klātienes mācību atsākšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā un 250 – lemjot par klātienes mācību turpināšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā. Situācijas izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem epidemioloģiskiem kritērijiem, to skaitā uz jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfisko sadalījumu, to sasaisti ar konkrētām iestādēm, uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem u. c., vienlaikus vērtējot to iespējamo ietekmi uz izglītības procesa organizāciju. 32.7 5. ja ir izpildīti šo noteikumu 32.7 3. apakšpunktā minētie nosacījumi, izglītības iestādes dibinātājs pieņem lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē konkrētajā izglītības iestādē attiecīgajā kalendāra nedēļā un par to informē izglītības iestādes padomi, izglītības iestādes izglītojamos un viņu likumiskos pārstāvjus, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju. Mācību procesa īstenošanu klātienē uzsāk ar nākamās kalendāra nedēļas pirmdienu pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas;

Savukārt 32.7 5. punkts uzliek par pienākumu izglītības iestādes dibinātājam pieņemt lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē konkrētajā izglītības iestādē attiecīgajā kalendāra nedēļā, ja ir izpildīti šo noteikumu 32.7 3. apakšpunktā minētie nosacījumi. Mācību procesa īstenošanu klātienē uzsāk ar nākamās kalendāra nedēļas pirmdienu pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

Ar 2021.gada 29.aprīļa domes lēmumu Priekules novada pašvaldība izglītības iestādes no 2021.gada 7.aprīļa līdz 7.maijam mācījās klātienē. Lai operatīvi varētu organizēt mācību procesa īstenošanu klātienē arī turpmāk, tika izdoti priekšsēdētājas rīkojumi.

26.05.2021 SPKC interneta vietnē publicētā informācija liecina, ka Priekules novada pašvaldība joprojām ir drošo pašvaldību sarakstā un mācību process līdz 31.05.2021 iespējams organizēt klātienē.

atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 202gada 6.maija rīkojumu Nr.1.1.6/21/116.
 2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 2021.gada 20.maija rīkojumu Nr.1.1.6/21/.
 3. Īstenot mācību procesu klātienē Priekules vidusskolas 1.–6. un 12. klasēs un rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasēm, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas un Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 1.–6. klasēs un rotācijas kārtībā 7.–9. klasēm, kā arī individuālās nodarbības Priekules Mūzikas un mākslas skolas un Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas profesionālās ievirzes izglītības programmas izglītojamiem no 2021.gada 10.maija līdz 2021.gada 4.jūnijam, līdz tam veicot izglītības iestādē klātienē nodarbinātajiem Covid – 19 infekcijas testēšanu.

 

 

Lēmumu nosūtīt: Izglītības vadītājai, Priekules vidusskolai, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolai, Krotes Kronvalda Ata pamatskolai, Priekules Mūzikas un mākslas skolai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

361. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5B dzīvokļa Nr. 4 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

Nr.361           

          (protokols Nr.9,  49.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5B dzīvokļa Nr. 4 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5B,  dzīvokļa Nr.4, Priekule, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieces iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Ar 25.02.2021. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.96, protokols nr.4 nekustamā īpašumā Liepājas iela 5B , Priekule , Priekules novads, dzīvoklim Nr.4, tika nolemts izveidot dzīvokļa īpašumu un reģistrēt to zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

29.04.2021. dzīvoklis Nr. 4, Liepājas iela 5B, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 900 0390 , reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 108 4 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 2021.gada 29. martu. ir 4100,00 EUR (četri tūkstoši viens simts euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Liepājas iela 5B, dzīvokli Nr. 4, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0390.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5B, dzīvoklim Nr.4, Priekulē , Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0390 nosacīto cenu 4100,00 EUR (četri tūkstoši viens simts euro un 00 centi).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

362. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Galvenā iela 7-7, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

Nr.362           

          (protokols Nr.9,  50.punkts)

 

 

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Galvenā iela 7-7, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Galvenā iela 7,  dzīvokļa Nr.7, Priekulē , Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieces iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Ar 25.02.2021. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.76, protokols nr.4 nekustamā īpašumā Galvenā iela 7, Priekule , Priekules novads, dzīvoklim Nr.7, tika nolemts izveidot dzīvokļa īpašumu un reģistrēt to zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

26.03.2021. dzīvoklis Nr.7, Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 900 0388, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 170 7 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

          Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

          08.12.2020. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Galvenā iela 7, dzīvokļa Nr. 7, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 900 0388  tirgus vērtība uz 2021. gada 29.martu (apsekošanas datumu) ir 2100,00 EUR  (divi tūkstoši viens simts euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Galvenā iela 7, dzīvokli Nr. 7, Priekulē,  Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0388 .

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Galvenā iela 7, dzīvoklim Nr.7, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0388 nosacīto cenu 2100,00 EUR (divi  tūkstoši viens simts euro un 00 centi).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-XX;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

363. Par lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu ar XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

Nr.363           

          (protokols Nr.9,  51.punkts)

 

 

Par lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu ar XX

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 27.12.2006. Bunkas pagasta padomes lēmumu Nr.15, XX izbeigtas zemes lietošanas tiesības un piešķirtas nomas pirmtiesības uz nekustamo īpašumu “Kalna Akmentiņi”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 001 0216.

01.01.2015. ar Līgu Strēli noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 2.3.4/22, ar nomas līguma beigu termiņu 31.12.2024..

Nekustamais īpašums sastāvēja no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0348 0,3405 ha platība un kadastra apzīmējumu 6446 001 0216  0,80 ha platībā.

Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0348 ar kopējo platību 0,3405 ha, atrodas XX īpašumā esoša dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0348 001.

No XX saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 20/2221-S ), kurā lūgts atļaut atsavināt daļu no nekustamā īpašuma „Kalna Akmentiņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 001 0216, kadastra apzīmējums 6446 001 0348, 0,3405 ha  platībā .

Ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu, protokols Nr.16, 45.punkts “Par  nekustamā īpašuma „ Kalna Akmentiņi”,  Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu”, no nekustamā īpašuma „Kalna Akmentiņi”, kadastra Nr.6446 001 0216, Bunkas pag., Priekules nov.,  atdalīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  6446 001 0348.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0216  0,80 ha platībā piešķirts jauns nosaukums “Jāņkalni”.

Zemes vienībai  “Kalna Akmentiņi”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, pēc kadastrālās uzmērīšanas palielinājusies platība, no 0,3405 ha uz 0,5088 ha.

Tā kā NĪ “Kalna Akmentiņi”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 001 0431 tiks nodots atsavināšanai, lietderīgi būtu pārslēgt zemes nomas līgumu, slēdzot divus atsevišķus lauku apvidus zemes nomas līgumus.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajā daļā noteikts, ka “ Persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.”.

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „ Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. punktā noteikts, ka “Lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu (turpmāk - pirmtiesīgā persona) ” 7. punktā noteikts, ka “Nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Pārslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/22, slēdzot divus atsevišķus lauku apvidus zemes nomas līgumus uz zemes vienībām “Kalna Akmentiņi”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 001 0431, 0,5088 ha platībā un “Jāņkalni”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 001 0216,  0,80 ha platībā, nosakot :

 

 • nomas līguma termiņu līdz 2031.gada 31.decembrim;
 • nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

 1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
 2. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska