05.07.2019. ārkārtas domes sēde (protokols Nr. 10)

05.07.2019. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
05.07.2019. ārkārtas domes sēdes protokols Nr. 10
355. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2019. gadam grozījumiem

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 5.jūlijā                                                                      

Nr.355           

          (protokols Nr.10,  1.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2019. gadam grozījumiem

 

            Nepieciešams veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2019. gadam, pašvaldības iestādei “Priekules feldšeru punkts”,  iekļaujot tajā jaunu amata vietu “Apkopējs” (profesiju klasifikatora kods 9112 01) ar  2019. gada 01. jūliju. Grozījums skatīt 1. pielikumā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 28.08.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 153.2. punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska,  Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2019. gadam.

2.      Finansējumu paredzēt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

3.      Grozījumi stājas spēkā ar 2019. gada 01. jūliju.

 

 

Lēmums nosūtāms: Dokumentu pārvaldības nodaļai, Personāla vadības speciālistei, Finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                            V.Jablonska

 

PIELIKUMS

 

 

 

356. Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 5.jūlijā                                                                      

Nr.356           

          (protokols Nr.10, 2.punkts)

 

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā” un līdzfinansējuma piešķiršanu

2018.gadā ir izstrādāta būvniecības iecerei nepieciešamā dokumentācija (paskaidrojuma raksts)projektam “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā” izveidei. Saskaņā ar līguma nosacījumiem ir saņemts minētais dokuments un balstoties uz to tiks sagatavots projekta “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā” pieteikums Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesnieguma konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP 2014.-2020.) pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”.

Projektā paredzēts izbūvēt gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukumu ar divām ugunskura vietām Bunkas pagasta Krotē. Jau vairāk nekā 25 gadus Bunkas pagastā aktīvi darbojas folkloras kopa Traistēni, kas kopj un godā ceļa mūsu tautas nemateriālo kultūras mantojumu. Folkloras kopas mājvieta ir Krote, līdz ar to plašākie un nozīmīgākie pasākumi notiek Krotē un šeit ir izvēlēta vieta šī laukuma izveidošanai.

Projekta budžetā plānotas būvniecības izmaksas 20357.50 euro, autoruzraudzībai 1017.88 euro, būvuzraudzībai 2035.75 euro, publicitātes izmaksām 80.00 euro. Visas summas ir ar PVN.

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

23491.13

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

8 291,13

EUR

35,29%

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

15 200,00

EUR

64,71%

 

Atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska,  Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Piedalīties projektu konkursā ar projektu “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā”

2.      Apstiprināt projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

23491.13

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

8 291,13

EUR

35,29%

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

15 200,00

EUR

64,71%

 

3.      Līdzfinansējumu nodrošināt no Priekules novada pašvaldības budžeta.

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai, Finanšu nodaļas vadītājai un Bunkas pagasta pārvaldes vadītājai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

357. Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar projektu “Zaļās infrastruktūras attīstība kā veiksmīgas pārrobežu sadarbības atslēga”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 5.jūlijā                                                                      

Nr.357           

          (protokols Nr.10,  3.punkts)

 

 

Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar projektu “Zaļās infrastruktūras attīstība kā veiksmīgas pārrobežu sadarbības atslēga”

 

Priekules novada pašvaldībai sadarbībā ar partneri Pluņģes rajona pašvaldību Lietuvā (Administration of Plunge district municipality) ir iespēja saņemt finansējumu no Interreg V-A Latvijas Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritātē “Sociālā integrācija” (“Social inclusion as a precondition to territorial development”) iesniedzot projektu “Zaļās infrastruktūras attīstība kā veiksmīgas pārrobežu sadarbības atslēga (Development of green infrastructure as a key for succesful cross border cooperation).

Projekta galvenās aktivitātes paredzētas abās valstīs, Priekules novada Priekules pilsētā paredzēts labiekārtot skolas parka teritoriju, tajā paplašinot esošo taku tīklojumu ar jaunām takām un uzlabojot esošo kvalitāti. Projekta rezultātā tiktu izbūvētas 881 m garas, 2 m platas un 976 m garas, 1,5m platas takas un izvietoti arī 5 atpūtas soliņi. Teritoriju iespēju robežās izmanto pilsētas iedzīvotāji un viesi. Realizējot projektu, tiktu uzlaboti parka izmantošanas apstākļi un iedzīvotājiem tas kļūtu vēl pievilcīgāks sava brīvā laika pavadīšanai, pastaigājoties vai sportojot. Papildus būvdarbiem projektā ir paredzētas vairākas ar būvniecību nesaistītas aktivitātes pašvaldības speciālistiem ar mērķi uzlabot to zināšanas darbā ar trūcīgām, atstumtām kopienām un pilsētas iedzīvotājiem, lai veicinātu viņu pašapziņu un motivētu uzlabot savu dzīvi. Bez izglītojošām aktivitātēm projektā paredzētas vairākas sportiskas aktivitātes veselīga dzīvesveida veicināšanai un motivācijas palielināšanai izmantot labiekārtoto teritoriju.

Projekta partneris Pluņģes rajona pašvaldība labiekārtos parku Kuliai ciemā un arī organizēs dažādas aktivitātes iedzīvotājiem.

Priekules novada pašvaldībai projekta kopējās izmaksas tiek plānotas 160 093,86 EUR apmērā, no kurām Priekules novada pašvaldībai projektā attiecināmi ir 117 647,06 EUR no kā 85% ir ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) finansējums, kas sastāda 100 000 EUR un 15% noteiktais pašvaldības līdzfinansējums, kas sastāda 17 647,06 EUR, tajā skaitā valsts dotācija. Projekta pieteikuma kopējais budžets ir 235 294,12 EUR no kā 85% ir ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) finansējums, kas sastāda 200 000 EUR un 15% noteiktais pašvaldību līdzfinansējums, kas sastāda 35 294,12 EUR, tajā skaitā katras valsts dotācija. Projekta finansējums starp partneriem ir sadalīts līdzvērtīgās daļās. Projekta vadošais partneris ir Priekules novada pašvaldība.

 

Atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska,  Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts (Inese Meļķe); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedalīties projektu konkursā ar projektu “Zaļās infrastruktūras attīstība kā veiksmīgas pārrobežu sadarbības atslēga (Development of green infrastructure as a key for succesful cross border cooperation).

2. Nepieciešamo finansējumu projekta realizēšanai nodrošināt no pašvaldības budžeta un vai ņemot aizņēmumu Valsts Kasē.

3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Lēmums nosūtams -  Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļai un finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V. Jablonska

358. Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar projektu “Kultūras objektu saglabāšana un pielāgošana mūsdienu vajadzībām”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 5.jūlijā                                                                      

Nr.358           

          (protokols Nr.10, 4.punkts)

 

Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar projektu “Kultūras objektu saglabāšana un pielāgošana mūsdienu vajadzībām”

 

Priekules novada pašvaldībai sadarbībā ar partneri Pluņģes rajona pašvaldību Lietuvā (Administration of Plunge district municipality) ir iespēja saņemt finansējumu no Interreg V-A Latvijas Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritātē “Ilgtspējīga un tīra vide” (“Sustainable and clean environment through cooperation”) iesniedzot projektu “Kultūras objektu saglabāšana un pielāgošana mūsdienu vajadzībām” (Preservation and adaptation of cultural objects to contemporary needs).

Projekta galvenās aktivitātes paredzētas abās valstīs, Priekulē tā būs kultūrvēsturiskā objekta „Zviedru vārti“ renovācija un Pluņģē tiks renovēta M.Oginska muižas kompleksa veļas mazgātavas ēka. Papildus minētajām aktivitātēm notiks dažādi kultūru un tūrismu veicinoši pasākumi abās pašvaldībās, kā rezultātā tiks veicināta tūrisma attīstība abās pusēs.

Priekules novada pašvaldībai projekta kopējās izmaksas tiek plānotas 413 575,88 EUR apmērā, no kā 85% ir ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) finansējums, kas sastāda 351 539,50 EUR un 15% noteiktais pašvaldības līdzfinansējums, kas sastāda 62 036,38 EUR, tajā skaitā valsts dotācija. Projekta pieteikuma kopējais budžets ir līdz 941 176,47 EUR no kā 85% ir ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) finansējums, kas sastāda 800 000,00 EUR un 15% noteiktais pašvaldību līdzfinansējums, kas sastāda 141 176,47 EUR, tajā skaitā katras valsts dotācija. Projekta pieteikuma kopējais budžets tiks precizēts pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes pabeigšanas projekta partnerim Pluņģes rajona pašvaldībai. Projekta vadošais partneris ir Priekules novada pašvaldība.

Atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska,  Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedalīties projektu konkursā ar projektu “Kultūras objektu saglabāšana un pielāgošana mūsdienu vajadzībām” (Preservation and adaptation of cultural objects to contemporary needs).

2. Nepieciešamo finansējumu projekta realizēšanai nodrošināt no pašvaldības budžeta un vai ņemot aizņēmumu Valsts Kasē.

3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Lēmums nosūtams: Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļai un finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

359. Par nekustamā īpašuma (zemes) Liepājas iela 11B, Priekulē iegādi Priekules novada pašvaldības īpašumā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 5.jūlijā                                                                      

Nr.359           

          (protokols Nr.10,  5.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma (zemes) Liepājas iela 11B, Priekulē iegādi Priekules novada pašvaldības īpašumā

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 2019.gada 29.marta Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.198 “Par zemes ierīcības projekta Liepājas iela 11, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu” tika apstiprināts zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma Liepājas iela 11, Priekulē, kadastra Nr.6415 001 0073, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0073 sadalīšanu, atdalot vienu zemes gabalu ar plānoto kadastra apzīmējumu 6415 001 0089 un adresi Liepājas iela 11B, Priekule.

Viss nekustamais īpašums Liepājas iela 11, Priekule, kadastra Nr.6415 001 0073, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.118. Īpašnieks Raivis Ansviesulis.

Jaunizveidotais nekustamais īpašums Liepājas iela 11B, Priekule, kadastra Nr.6415 001 0091, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0089 7039 kvm. platībā.

Uz atdalītās zemes vienības Liepājas iela 11B, Priekule, zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 001 0089  atrodas 12-dzīvokļu dzīvojamā māja. Daļa dzīvokļu privatizēti un pieci dzīvokļi pieder pašvaldībai, kuri reģistrēti zemesgrāmatā. Uz zemes vienības atrodas pašvaldībai piederoša inženierbūve- Rietumu iela.

Nekustamais īpašums Liepājas iela 11B, Priekule, kadastra Nr.6415 001 0091, nepieciešams pašvaldībai ēku un inženierbūves uzturēšanai.

SIA “Invest Rīga Liepāja” novērtējusi nekustamo īpašumu Liepājas iela 11B, Priekule, par summu EUR 10 585.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu -pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 21.panta pirmās daļas 17. punktu- lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska,  Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs); PRET -  1 (Inese Meļķe); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iegūt Priekules novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu(zemi) Liepājas iela 11B, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.6415 001 0091, zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 001 0089 7039 kvm. platībā, noslēdzot pirkuma līgumu par summu EUR 10 585,- (desmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci eiro un 00 centi).

2. Pēc pirkuma līguma noslēgšanas, lūgt zemesgrāmatu nodaļu apvienot nekustamo īpašumu, kadastra numurs 6415 001 0091,  kas sastāv no  zemes vienības 7039 kvm. platībā ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0089 un ēku (būvju)  nekustamo īpašumu Liepājas iela 11B, kadastra Nr.6415 501 0009, sastāvošu  no vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu  6415 001 0073 003 un lūgt zemesgrāmatu nodaļu dzēst Priekules pilsētas nodalījuma Nr.100000023561  ierakstu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības  juristei organizēt pirkuma līguma slēgšanu.

4. Finansējumu paredzēt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

 

5. Pēc pirkuma līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, nekustamo īpašumu iekļaut Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai; Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai; juristei I.Avotiņai

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V. Jablonska

360. Par saistošo noteikumu Nr.5/19 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/19 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”’’ apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 5.jūlijā                                                                      

Nr.360          

          (protokols Nr.10,  6.punkts)

 

Par saistošo noteikumu Nr.5/19 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/19 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”’’ apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska,  Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5/19 „Grozījumi 2019.gada 28. februāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/19 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” (noteikumi pielikumā).

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5/19 „Grozījumi 2019.gada 28. februāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/19 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

PIELIKUMS - SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/19

PIELIKUMS - PAMATBUDŽETS. PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma) IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2019. gadam