27.12.2018. domes sēde (protokols Nr.16)

27.12.2018. domes sēdes audioieraksts
27.12.2018. domes sēdes protokols Nr.16
561. Par saistošo noteikumu Nr.13/18„Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”’’ apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.561            

          (protokols Nr.16, 1.punkts)

 

 

Par saistošo noteikumu Nr.13/18„Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”’’ apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13/18 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” (noteikumi pielikumā).

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13/18 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam””.


Pašvaldības domes priekšsēdētāja
                                                      V.Jablonska

Saistošie noteikumi 

1. pielikums 

 2. pielikums

 3. pielikums

562. Par grozījumiem 2017.gada 18.maija līgumā “Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.562            

          (protokols Nr.16, 2.punkts)

 

Par grozījumiem 2017.gada 18.maija līgumā “Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu”  Nr.2.2.2/17/622

 

2017.gada 18.maijā starp Priekules novada pašvaldību un SIA “Priekules nami” tika noslēgts līgums “Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu” Nr. 2.2.2/17/622.

Līgumā nepieciešams veikt grozījumus atsevišķos līguma punktos saistībā ar tarifu apstiprināšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt grozījumus 2017.gada 18.maija līgumā “Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu” Nr. 2.2.2/17/622, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un SIA “Priekules nami” saskaņā ar 12.12.2018. Vienošanos Nr.2.

 

Pielikumā: Vienošanās Nr.2 uz 1 lp.

 

 

Izsūtāms: izpilddirektoram; SIA “Priekules nami”,  Juriste I.Avotiņa

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                          V.Jablonska

563. Par SIA “Priekules slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.563            

          (protokols Nr.16, 3.punkts)

 

Par SIA “PRIEKULES SLIMNĪCA” pamatkapitāla palielināšanu

 

2018.gada 21.novembrī SIA “Priekules slimnīca” iesniegusi pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu piešķirt līdzekļus pamatkapitāla palielināšanai.

Pamatkapitāla palielināšana nepieciešama, lai sakārtotu klientu vajadzībām telpas un paplašinātu sociālās aprūpes pakalpojumu, pēc kura šobrīd ir audzis pieprasījums.

Lai nodrošinātu sociālā pakalpojuma sniegšanu, nepieciešams telpas sakārtot atbilstoši  ugunsdrošības prasībām, ierīkot signalizācijas, personāla izsaukšanas sistēmu  un aprīkot ar nepieciešamo inventāru.

Sociālā aprūpes pakalpojuma klientu piesaiste radītu 7-8 jaunas darba vietas novada iedzīvotājiem un speciālistiem.

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta pirmās daļas 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Ieguldīt SIA “Priekules slimnīca” pamatkapitālā naudas summu EUR 10 000.-EUR (desmit tūkstošus euro), tādējādi palielinot Priekules novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu skaitu.

 

 

Izsūtāms pa 1 eks.: Finanšu nodaļa; SIA “Priekules slimnīca”,  juriste I.Avotiņa

 

  

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

564. Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksta apstiprināšanu no 2019.gada 1.janvāra

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.564            

          (protokols Nr.16,  4.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksta apstiprināšanu no 2019.gada 1.janvāra

           

Atbilstoši izstrādātājai Kārtībai, kādā finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada izglītības iestādēs, nepieciešams papildināt pedagogu amatu un amatalgu sarakstu no 2019.gada 1.janvāra. Štatu saraksts salīdzinot ar 1.septembri, ir papildināts ar amatu – sociālais pedagogs, pamatojoties uz izglītojamo skaitu 1.-12.klasēs, kas ir ievadīti Valsts izglītības informatizācijas sistēmā 2018.gada 12.decembrī.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Apstiprināt Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu no 2019.gada 1. janvāra Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts no 2019.gada 1.janvāra uz 2 lp.

 

Lēmumu izsniegt:

1-      A.Purviņai

2-      Grāmatvedībai

3-      Krotes Kronvalda Ata pamatskolai

4-      Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolai

5-      Virgas pamatskolai

6-      Priekules vidusskolai

7-      Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas"

8-      Priekules Mūzikas un mākslas skolai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska


 

Pielikums

Priekules novada pašvaldības domes

27.12.2018.lēmumam Nr.564 (prot.Nr.16)

 

Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts

no 2019.gada janvāra

 

Iestāde, struktūr vienība

Amata nosaukums

Kods pēc profesiju klasifikatora

Slodze

Darba stundu skaits nedēļā

Mēneša darba alga, EUR

Piezīmes

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

       

09.2102

Skolas direktors

1345 08

0,29

11,6

290,00

 

09.2102

Sociālais pedagogs

23 59 01

0,16

4,80

113,60

 

09.2102

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2342 01

0,78

31

550,25

35,00

09.2102

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2342 02

0,05

2

35,50

 

09.2102

Logopēds

23 52 01

0,030

1

21,30

 

09.2102

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

235903

 

11

4,26

 

Virgas pamatskola

       

09.2106

Skolas direktors

1345 08

0,37

14,8

351,50

 

09.2106

Sociālais pedagogs

23 59 01

0,11

3,30

78,10

 

09.2106

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2342 01

1,86

74,44

1321,39

 

09.2106

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2342 02

0,050

2,0

35,50

 

09.2106

Logopēds

23 52 01

0,065

1,95

46,15

 

09.2106

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

23 59 03

 

17

4,26

 

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

       

09.2194

Skolas direktors

1345 08

0,61

24,4

640,5

 

09.2194

Skolas direktora vietnieks pirmsskolā

1345 09

0,25

10

190,00

 

09.2194

Skolas direktora vietnieks profesionālās ievirzes jomā

1345 09

0,4

16

304,00

 

09.2194

Sociālais pedagogs

23 59 01

0,20

6

142,00

 

09.2194

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2342 02

0,100

4

71,00

 

09.2194

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2342 01

2,54

101,6

1803,78

 

09.2194

Logopēds

23 52 01

0,065

1,95

46,15

 

09.2194

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

235903

 

27

4,26

 

09.2194

Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

2320 02

0,53

15,90

376,30

 

Priekules vidusskola

 

 

 

09.2101

Sociālais pedagogs

23 59 01

0,56

16,80

397,60

 

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas"

     

09.1001

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs

1345 03

1

40

1050,00

 

09.1001

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2342 01

4,95

197,8

3511,62

40,50

09.1001

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2342 02

0,200

8,00

142,00

 

09.1001

Logopēds

23 52 01

0,15

4,575

108,28

 

09.1001-16

Pirmsskolas izglītības skolotājs Gramzdā

2343 01

1,40

56

994,96

 

09.1001-16

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs Gramzdā

2343 02

0,05

2

35,50

 

09.1001-16

Logopēds Gramzdā

23 52 01

0,033

0,98

23,08

 

Priekules mūzikas un mākslas skola

       

09.5101

Skolas direktors

1345 08

1

40

1000,00

 

09.5101

Skolas direktora vietnieks

1345 09

0,2

8

160,00

 

09.5101

Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

2320 02

0,536

16,08

380,56

 


  

565. Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2019.gadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.565            

          (protokols Nr.16, 5.punkts)

 

 

Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2019.gadā

 

Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noteikt no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai pašvaldības transporta līdzekļiem šādus degvielas iegādes limitus:

Transportlīdzekļa marka modelis (valsts reģistrācijas Nr.)

Gada limits

Vidēji mēnesī EUR

Struktūrvienība

EUR

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

 

Autobuss Mercedes Benz 0303 (GK 8589)

7200

600

6.6002

Autobuss MB INTOURO (HN 7374)

10200

850

9.6002

MB Sprinter 519 (JF 9987)

6000

500

6.6002

VW Transporter (HF 1206)

3600

300

9.2102

Renault Trafic (JM 5508)

4800

400

6.6002

Renault Master (KJ 6659)

3000

250

6.6002

Peugeot 307 (GZ 9891)

2400

200

1.1102

Traktors JUMZ 6 (T6230LF)

600

50

6.6002

Saimnieciskā karte

3600

300

6.6002

PURMSĀTU SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA

 

VW Transporter (GP 6057)

4800

400

09.2107-2

Traktors MTZ 80 (T7154LP)

600

50

09.2107-2

Saimnieciskie darbi

2640

220

09.2107-2

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

 

Autobuss SOR LC 9,5 (JV 1532)

9600

800

9.6003

VW Transporter (HG 6729)

4800

400

6.6003

Traktors T-16 MT 3926LP

840

70

6.6003

Traktors T – 25 A3 T5838LC

600

50

6.6003

Saimniecības darbi

2400

200

6.6003

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

 

Belarus 820 (T3010LS)

3000

250

6.6004

Opel Zafira (KP 6624)

2400

200

1.1104

Autobuss BMC Probus 215SCB (HO 184)

9600

800

9.6004

Autobuss Mersedes Benz 0303 (FS 6426)

6000

500

9.6004

Autobuss MB Sprinter 519(KP 9109)

              7200

600 

9.6004 

 VW Transporter (GS 8754)

4200

350

6.6004

Traktors T-40 (T2824LB)

600

50

6.6004

Traktors JUMZ GKL (T63328LF)

1800

150

6.6004

Saimnieciskā karte

2400

200

6.6004

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

 

Hyundai H1 (HG 8862)

4800

400

6.6006

Autobuss MB INTOURO (HN 7372)

10 200

850

9.6006

Traktors K-701 (T2271LF)

6000

500

4.5106

MTZ 80 (T5306LP)

3600

300

6.6006

MTZ 80 (T2270LF)

1200

100

6.6006

JUMZ GKL (T2272LF)

1800

150

6.6006

Renault Trafic ( KN7939)

5400

450

6.6006

Saimnieciskie darbi

2400

200

6.6006

PRIEKULE

 

VW Passat (HJ 2697)

2400

200

1.1101

VW Caravelle (HV 810)

9600

800

6.6005

VW Caravelle (GJ 6440)

4800

400

6.6005

Autobuss Mercedess Benz (FH 3464)

12 000

1000

9.6005

Autobuss MB Sprinter 519 (KP 9108)

              8400

700 

9.2101

Škoda Octavia (FU 4037)

3000

250

1.1101

Opel Combo (EZ 1505)

1200

100

6.6005

VW Caravelle (GS 7699)

4200

350

6.6005

Mercedes Benz 1722 (HM 8506)

9600

800

6.6005

Autogreideris YTO RY165C-2 (T3283LM)

8400

700

04.5105-1

Suzuki Liana (ZS 7808)

1200

100

10.7001

Traktors MTZ-82 (T2273LF)

2400

200

6.6005

Saimnieciskie darbi (sporta halle)

1800

150

8.1001

Saimniecības darbi

3600

300

6.6005

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

566. Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.566            

          (protokols Nr.16, 6.punkts)

 

 

Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai

 

Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitus personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai darbiniekiem, kuri ieņem šādus amatus:

Amats

Limiti euro/mēn.

Struktūrvienība

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

Feldšeru vecmāšu punkta vadītājs

70

07.2402

Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktors

45

09.2102

Sporta organizators

15

08.1001

Elektriķis

60

06.6002

Nekustamo īpašumu speciālists

30

04.7401

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

200

01.1103

Elektriķis

25

06.6003

Kultūras pasākuma organizators

20

08.2303

Bibliotekāre

20

08.2303-1

Sporta organizators ,treneris

50

08.1001

FVP feldšeris

150

07.2403-1

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

Sporta organizators

45

08.1001

Bāriņtiesas loceklis

30

10.4001

Elektriķis

30

06.6004

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktors

45

09.2104

Tūrisma speciālists

40

06.6004

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

Virgas pamatskolas direktors

45

09.2106

Ambulatorās medicīnas māsa

100

07.2406

Elektriķis

60

06.6006

Bāriņtiesas loceklis

30

10.4001

Prūšu ūdenskrātuves uzraugs

30

06.6006

Kultūras pasākumu organizators

30

08.2301

Virgas pamatskolas saimnieks

20

09.2106

PRIEKULE

Izpilddirektors

200

01.1101

Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs

50

04.7401

Projektu koordinators

40

04.7401

Nekustamo īpašumu speciālists

30

04.7401

Būvinženieris

60

04.7401

Informācijas sistēmu uzturētājs

50

04.7401

Lauku attīstības speciālists

70

04.7401

Būvvaldes vadītājs

150

04.4301

Būvinspektors

140

04.4301

Izglītības vadītājs

85

09.8101

Sporta vadītājs

60

08.1001

Sporta treneris

45

08.1001

Kultūras vadītājs

85

08.2901

Galvenais tūrisma speciālists

60

04.7301

Priekules kultūras nama direktors

30

08.2301

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

25

10.7001

Sociālais darbinieks (Bunkas pagasts)

25

10.7001

Sociālais darbinieks (Gramzdas, Kalētu pagasts)

30

10.7001

Sociālā dienesta vadītājas vietniece

25

10.7001

Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktors

25

09.5101

Darba drošības speciālists

80

01.1101

Sabiedrisko attiecību speciālists

40

01.1101

PII ‘’Dzirnaviņas’’ saimnieks

25

09.1001

2.      Atļaut izpilddirektoram slēgt līgumus ar darbiniekiem, kuri ieņem lēmuma 1.punktā minētos amatus, par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu darba pienākumu izpildes nodrošināšanai un par transporta nolietojuma un ekspluatācijas izdevumu kompensēšanu, ievērojot tiem apstiprinātos degvielas iegādes limitus.

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.

Lēmums paziņojams: 1 eks. izsniedzot finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

567. Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2019.gadam

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.567            

          (protokols Nr.16,  7.punkts)

 

 

Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2019.gadam

 

Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt ar 2019.gada 1.janvāri sekojošus mobilo telefonu lietošanas limitus darba pienākumu pildīšanai Priekules novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem, kas ieņem šādus amatus:

 

Nr.p.k.

Amats

Mēneša limits euro

(ar PVN)

ADMINISTRĀCIJA

 

1.

Domes priekšsēdētājs

30

2.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

25

3.

Izpilddirektors

30

FINANŠU NODAĻA

 

4.

Finanšu nodaļas vadītājs

10

DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS NODAĻA

 

5.

Dokumentu pārvaldības nodaļas speciālists

5

6.

Sabiedrisko attiecību speciālists

10

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS NODAĻA

 

7.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

15

8.

Būvinženieris

10

9.

Projektu koordinators

10

10.

Informācijas sistēmas uzturētājs

5

11.

Nekustamo īpašumu speciālists (Priekules pagasts - pilsēta, Bunka)

10

12.

Nekustamo īpašumu speciālists (Gramzda, Kalēti, Virga)

10

13.

Lauksaimniecības konsultants

7

14.

Lauku attīstības konsultants

15

JURIDISKĀ NODAĻA

 

15.

Jurists

5

16.

Galvenais iepirkuma speciālists

10

17.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs, personāla speciālists

5

18.

Darba aizsardzības speciālists

7


IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

 

19.

Izglītības vadītājs

20

20.

 

Priekules pirmsskolas izglītības iestādes  “Dzirnaviņas” vadītājs

10

21.

Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktors

10

22.

Priekules vidusskolas direktors

10

23.

Priekules vidusskolas direktora vietnieks mācību darbā

5

24.

Krotes pamatskolas direktors

10

25.

Krotes pamatskolas saimniecības vadītājs

5

26.

Kalētu pamatskolas direktors

15

27.

Kalētu pamatskolas direktora vietnieks (pirmsskola)

5

28.

Kalētu pamatskolas direktora vietnieks

10

29.

Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietnieks

7

30.

Virgas pamatskolas direktors

10

PURMSĀTU SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA

 

31.

Izglītības iestādes direktors

10

32.

Saimniecības vadītājs

5

KULTŪRAS NODAĻA

 

33.

Kultūras vadītājs

20

34.

Tūrisma organizators

15

35.

Priekules kultūras nama direktors

15

36.

Bunkas kultūras nama direktors

15

37.

Kalētu tautas nama vadītāja

10

38.

Kultūras pasākumu organizatore (Virga)

10

39

Kultūras pasākumu organizatore (Gramzda)

10

40

Krotes bibliotēkas vadītājs, tūrisma organizators

7

41.

Tadaiķu bibliotēkas vadītājs

7

42.

Gramzdas bibliotēkas vadītājs

7

43.

Kalētu bibliotēkas vadītāja

7

SPORTS

 

44.

Sporta vadītājs

15

45.

Sporta metodiķis

15

46.

Sporta halles saimniecības vadītājs

5

47.

Sporta organizators (Bunkas pagasts)

7

48.

Sporta organizators (Kalētu pagasts)

15

49.

Sporta organizators, treneris (Gramzda)

10

BĀRIŅTIESA

 

50.

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

20

51.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks

7

52.

Bāriņtiesas locekļi

7

SOCIĀLAIS DIENESTS

 

53.

Sociālā dienesta vadītājs

15

54.

Sociālais darbinieks

10

TERITORIJAS UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA (Priekule)

 

55.

Priekules pilsētas un pagasta saimniecības  vadītājs

10

56.

Autobusa vadītājs

5

57.

Kravas automašīnas vadītājs

5

58.

Mikroautobusa vadītājs

15

59.

Autogreidera vadītājs

5

60.

Elektriķis

7

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

 

61.

Pārvaldes vadītājs

15

62.

Lietvedības sekretārs

5

63.

Elektriķis

10

64.

Autobusu vadītāji

5

65.

Bunkas FVP vadītājs

10

66.

Komunālās saimniecības pārzinis

7

67.

Santehniķis

7

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

 

68.

Pārvaldes vadītājs

15

69.

Lietvedības sekretārs

5

70.

Saimniecības vadītājs

7

71.

Santehniķis

5

72.

Autobusa vadītājs

5

73.

Gramzdas un Aizvīķu FVP vadītājs

10

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

 

74.

Pārvaldes vadītājs

15

75.

Lietvedības sekretārs

5

76.

Autobusa vadītājs

5

77.

Komunālās saimniecības vadītājs

5

78.

Elektriķis

5

79.

Kalētu FVP vadītājs

15

80.

Kalētu FVP feldšeris

5

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

 

81.

Pārvaldes vadītājs

15

82.

Saimniecības vadītājs

5

83.

Autobusa vadītājs

5

84.

Ūdenskrātuves  uzraugs

5

85.

Ambulatorās medicīnas medmāsa

7

2.      Limita piešķiršana konkrētam darbiniekam tiek noteikta ar izpilddirektora rīkojumu, norādot tajā darbinieka amatu, vārdu uzvārdu, telefona numuru, ņemot vērā lēmuma 1.punktā noteiktos limitu apmērus.

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.

 

Lēmums paziņojams: 1 eks. – pašvaldības izpilddirektoram.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

568. Par debitoru parādu dzēšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.568            

          (protokols Nr.16,  8.punkts)

 

Par debitoru parādu dzēšanu

1.      Analizējot pašvaldības grāmatvedības uzskaitē esošos debitoru parādus, konstatēts, ka uz šī lēmuma Pielikumā minēto debitoru parādiem attiecināmi vai arī nav attiecināmi zemāk minēto normatīvo aktu nosacījumi, līdz ar to tos nepieciešams dzēst no grāmatvedības uzskaites datiem.

 

2.      Noteikumu “Par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” (apstiprināti ar 26.05.2017. sēdes protokolu Nr. 10, 1.§) 2.punkts: Prasības (debitorus) un samaksātos avansus atzīst brīdī, kad pircējam dokumentāri noformē (sagatavots pieņemšanas-nodošanas akts, izsniegts rēķins u.c.) un nodod atsavināšanas dokumentā (līgumā, rēķinā u.c.) noteikto priekšmetu (krājuma priekšmets, pamatlīdzeklis un citi), vai arī sagatavo dokumentu, kas apstiprina pakalpojuma izpildi. Izņēmums ir gadījumi, kad līgumā ir minēti kādi citi nosacījumi (piemēram, ja ir nepieciešams abu pušu apstiprināts dokuments, lai priekšmeta nodošanu varētu uzskatīt par notikušu).

 

3.      Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 5. pants:Dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks.

 

4.      Komerclikuma 406.pants: No komercdarījuma izrietošie prasījumi noilgst triju gadu laikā, ja likumā nav noteikts cits noilguma termiņš.

5.  Civillikuma 1895.pants nosaka: Visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā.

 

6.      Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka: „Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.”.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, noteikumu “Par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” 2.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu,  Komerclikuma 406.pantu, MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 100.punktu un Finanšu komitejas 20.12.2018. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.        Pielikumā minētos debitoru parādus izslēgt no grāmatvedības uzskaites un pārtraukt turpmāku aprēķinu veikšanu Pielikumā minētajām personām.

 

2.        Uzdot Finanšu nodaļai līdz 31.01.2018. veikt attiecīgas korekcijas grāmatvedības uzskaites datos.

 

3.        Atbildīgais par lēmuma izpildi - Finanšu nodaļas vadītāja.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska569. Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājas atbrīvošanu no amata

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.569            

          (protokols Nr.16,  9.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājas atbrīvošanu

no amata

 

2018.gada 4.decembrī pašvaldībā saņemts Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Olgas Niedolas iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājas amata pienākumu pildīšanas sakarā ar darba vietas maiņu.

Olga Niedola pildīja Priekules pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu kopš 2003.gada 19.septembra (Priekules pilsētas domes lēmums protokols Nr.12  1.§).

Kopš 2009.gada 17.jūlija Olga Niedola pildīja Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu (Priekules novada domes lēmums protokols Nr.3 1.§).

Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās.

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punkts nosaka, ka dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus.

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atbrīvot Olgu Niedolu no Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amata ar 2018.gada 31.decembri.

 

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

570. Par Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētājas ievēlēšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr. 570            

          (protokols Nr.16, 10 .punkts)

 

Par Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētājas ievēlēšanu

           

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlē pašvaldības dome uz pieciem gadiem.

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesu darbības noteikumi” 4. un 5.punkts nosaka, ka bāriņtiesas locekļu pilnvaras sākas pēc viņu ievēlēšanas, ja attiecīgās pašvaldības dome nav noteikusi citu termiņu un izbeidzas, kad stājas spēkā attiecīgās pašvaldības domes lēmums par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu, atcelšanu vai atstādināšanu no amata vai beidzoties Bāriņtiesu likumā paredzētajam pilnvaru termiņam.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja O.Niedola izbeidz darba attiecības ar 2018.gada 31.decembri.

Līdz ar to nepieciešams ievēlēt citu bāriņtiesas priekšsēdētāju.

Bāriņtiesas priekšsēdētājas amata pienākumus ir piekritusi pildīt līdzšinējā bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Iveta Kalneniece.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta ceturto daļu, organizējot bāriņtiesas priekšsēdētāja amata vēlēšanas, attiecīgās pašvaldības dome izprasa no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu par bāriņtiesas darbību pēdējo triju gadu periodā.

Saskaņā ar saņemto Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu , bāriņtiesa pēdējo triju gadu periodā ir kvalitatīvi nodrošinājusi bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību.

Saskaņā ar Sodu reģistra informāciju Bāriņtiesu likumā paredzēto funkciju pildīšanai I.Kalneniecei nav ierobežojuma.

I.Kalneniece atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmajā daļā ietvertajām prasībām pretendentiem, un nepastāv šā likuma 11.pantā paredzētie apstākļi, pie kuriem šī persona nevarētu tikt ievēlētas bāriņtiesas sastāvā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, 12.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

            Ievēlēt Ivetu KALNENIECI Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā uz laika periodu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim.

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

571. Par Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.14/18 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Priekules novada Prūšu ūdenskrātuvē” apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.571            

          (protokols Nr.16,  11.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.14/18 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Priekules novada Prūšu ūdenskrātuvē” apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu un Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas - kārtība” 13.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.14/18“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Priekules novada Prūšu ūdenskrātuvē”.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļai triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt izdevumā „Priekules Novada Ziņas”.

 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas izdevumā “Priekules Novada Ziņas”.                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                           

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

572. Par Priekules novada pašvaldības būvvaldes funkcijas deleģēšanas līguma slēgšanu 2019.gadam ar Vaiņodes novada pašvaldību

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.572            

          (protokols Nr.16,  12.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības būvvaldes funkcijas deleģēšanas līguma slēgšanu 2019.gadam ar Vaiņodes novada pašvaldību

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu.

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta trešā daļa paredz, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmā daļa paredz, ka publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punkta noteikto - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, Vaiņodes novada pašvaldība lūdz 2019.gadam noslēgt deleģēšanas līgumu, nosakot, ka deleģēto pārvaldes uzdevumu veic Priekules novada pašvaldības būvvalde.

Vaiņodes novada dome būvvaldes uzturēšanas izmaksu segšanai laika periodam no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim  piešķirs atsevišķu  finansējumu .

Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu, trešo daļu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, Valsts pārvaldes likuma 45. panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Vaiņodes novada domi par likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktā noteiktās autonomās funkcijas - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, veikšanu 2019.gadam.

2.      Uzturēšanas izmaksu finansēšanu būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanai Vaiņodes novada teritorijā viena gada periodam sedz Vaiņodes novada dome saskaņā ar Priekules novada pašvaldības izsniegtajiem rēķiniem.

3.      Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. panta otrajai daļai, informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par deleģēšanas līguma noslēgšanu.

4.      Informāciju par likumā „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktā noteiktā pārvaldes uzdevuma deleģēšanu līguma noslēgšanu, piecu darba dienu laikā pēc deleģēšanas līguma noslēgšanas publicēt Priekules novada pašvaldības interneta mājas lapā: www.priekules novads.lv

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

573. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.573            

          (protokols Nr.16,  13.punkts)

 

 

Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos

 

Pašreizējais atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir apstiprināts 2018.gada 30.augustā. Šobrīd, izanalizējot esošo situāciju, pārskatot iedzīvotāju skaitu adresēs, konteineru skaitu ir secināts, ka daudzviet mainījušies iepriekšējā aprēķinā izmantotie sākotnējie dati. Līdz ar to ir nepieciešams veikt jaunus aprēķinus un noteikt jaunus apsaimniekošanas tarifus. Ar 2018.gada 27. septembra pašvaldības domes lēmumu Nr.465, protokols Nr.13, 49.punkts, “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu” atkritumu apsaimniekošanas maksa Priekules novadā apstiprināta EUR/m3 14,09 (četrpadsmit euro un 09 centi par vienu kubikmetru) bez PVN no 2019.gada 1.janvāra.

Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Ar 2019.gada 1.janvāri apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu

1.1.   Priekules novada Bunkas pagastā, EUR bez PVN:

1.1.1.      Lāčplēši                       0.76

1.1.2.      Krasta iela 3                1.38

1.1.3.      Kurši                           0.97

1.1.4.      Suvorova 31                0.56    

1.2.   Priekules novada Gramzdas pagastā, EUR bez PVN:

1.2.1.      Miera iela 4,5,7           1.77

1.2.2.      Skolas iela 6                1.35

1.2.3.      Uzvaras iela 4              1.19

1.2.4.      Miera iela 2                 1.19

1.2.5.      Meža iela 3                  2.21

1.2.6.      Liepas (Aizvīķi)          1.93

1.3.   Priekules novada Kalētu pagastā EUR bez PVN:

1.3.1.      Liepu aleja 2                1.41

1.3.2.      Liepu aleja 2a              1.41

1.3.3.      Liepu aleja 3                1.44

1.3.4.      Liepu aleja 3a              1.44

1.3.5.      Brūzis                          1.69

1.4.   Priekules novada Virgas pagastā EUR bez PVN:

1.4.1.      Sarmas, Blāzmas         1.18

1.4.2.      Vārtājas                       0.72

1.4.3.      Gaismas                       0,68

1.4.4.      Ērgļi                            1.50

1.4.5.      Zīlītes                          1.13

2.      Par lēmuma izpildi atbild pagastu pārvalžu vadītāji.

3.      Ar lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Priekules novada domes 2018.gada 30. augusta lēmums „Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos” (protokols Nr.11, 14.punkts, lēmums Nr.369).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

574. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2019.gadam apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.574            

          (protokols Nr.16,  14.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2019.gadam apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstu 2019.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri, izņemot lēmuma 3.punktā noteiktos gadījumus.

3. Grozījumi amatos, kur tiek samazināts noslogojums vai kuri tiek svītroti no amatu saraksta, stājas spēkā ar 2019.gada 1.februāri.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

Pielikums 

575. Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.575            

          (protokols Nr.16,  15.punkts)

 

Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu

       

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta otro daļu un 5.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums 2019.gadā ir 1,7765.

2.     Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums 2019.gadā ir 1,5529.

3.     Noteikt, ka domes komiteju priekšsēdētājiem deputātu maksimālā atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamā koeficienta lielums 2019.gadā ir 1,3920.

4.     Noteikt, ka domes deputātiem maksimālā atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamā koeficienta lielums 2019.gadā ir 1,1134.

5.     Aprēķinos izmantot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru – 926 EUR.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

576. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.576            

          (protokols Nr.16,  16.punkts)

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 5.panta sesto daļu, 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Izdarīt grozījumus 2014.gada 30.decembra “Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” (protokols Nr.23, 7.§):

1.1.Izteikt nolikuma 23. punktu šādā redakcijā:

“23. Deputātam, par deputāta pienākumu pildīšanu mēneša atlīdzību nosaka pēc sekojošas formulas:

 

DA = DSvid x K, kur

 

DA – pašvaldības deputāta mēnešalga, EUR;

DSvid – Centrālās statistikas pārvaldes noteiktais valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmērs, kas noapaļots pilnos euro, EUR;

K – Likumā noteiktais pašvaldības deputāta mēnešalgas ierobežojuma koeficients – 1,2.”.

 

Pašvaldības deputāta stundas likmi aprēķina, noteikto mēnešalgu par 12 mēnešiem dalot ar darba stundu skaitu 12 mēnešos.

 

DLh = DA12mēn / h12mēn, kur

 

DLh – pašvaldības deputāta stundas tarifa likme;

DA12mēn – deputātiem noteiktā mēneša darba alga x 12 mēneši;

h12mēn – normālā darba laika stundu skaits gadā (5 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā).”

 

 

 

1.2.Izteikt nolikuma 24.punktu šādā redakcijā:

 

“24. Atlīdzību deputātam izmaksā atbilstoši faktiski nostrādātajam laikam, nepārsniedzot 28 stundas mēnesī.”

 

      1.3.Svītrot nolikuma 25.un 26.punktu.

 

      1.4.Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

           

“29. Deputāts pats veic savu deputāta darba pienākumu darba laika uzskaiti un iesniedz deputāta darba laika uzskaites tabeli saskaņā ar šī nolikuma 2.pielikumu Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz nākošā mēneša 1.datumam.”

 

  1. Grozījumi nolikumā stājas spēkā ar 2019. gada 1.janvāri

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

577. Par zemes ierīcības projekta Galvenā iela 11A, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.577            

          (protokols Nr.16, 17 .punkts)

 

 

   Par zemes ierīcības projekta  Galvenā iela 11A, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu

 

                   Priekules novada pašvaldības domē  12.12.2018. saņemts SIA ,,Latvijasmernieks.lv”, Reģistrācijas numurs 40003783960  Liepājas biroja administratores XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Galvenā iela 11 A, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. 6415 003 0193  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0174 sadalīšanu.

             Nekustamais īpašums Galvenā iela 11A , Priekule , Priekules novadā, nostiprināts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000534595, īpašnieksXX.

Priekules novada Priekules pilsētas teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā dabas un apstādījumu teritorija.

22.11.2018. Petrs Indriekus Priekules novada pašvaldībā saņēmis Zemes ierīcības izstrādes noteikumus (iereģistrēti ar Nr. 2.1.4/18/1331-N) nekustamā īpašuma Galvenā iela 11 A, Priekule , Priekules nov., sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma Galvenā iela 11A, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. 6415 003 0193, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0174 sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr. 40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Galvenā iela 11A, Priekulē , Priekules novadā, kadastra Nr.6415 003 0193 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0174 sadalīšanai, atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot zemes gabalu  Nr. 2  0,1091 ha platībā.

2.      Projektētai  zemes vienībai Nr.1 0,1324 ha platībā , ar plānoto kadastra apzīmējumu 6415 003 0198 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) saglabāt  adresi: Galvenā iela 11A, Priekule,  Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi  individuālo dzīvojamo māju apbūve - kods 0601.

3.      Projektētai  zemes vienībai Nr.2   0,1091  ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6415 003 0197  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt adresi: Tirgoņu iela 7B , Priekule , Priekules novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve - kods 0601.

4.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

                Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                  V.Jablonska

578. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Brīvības iela 76, kadastra apzīmējums 6415 005 0028, Priekulē, Priekules nov.

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.578            

          (protokols Nr.16, 18 .punkts)

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Brīvības iela 76, kadastra apzīmējums 6415 005 0028, Priekulē, Priekules novadā

 

Deputāts Toms Šteins, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules novadā, 18.12.2018. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/2274-S, ar lūgumu mainīt zemes vienībai Brīvības iela 76, Priekulē zemes lietošanas mērķi no rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves  uz lauksaimniecības zemi.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Brīvības iela 76, kadastra Nr.6415 005 0028, Priekulē, pieder iesniedzējam. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0028  100361 kvm platībā, no tiem 98195 kvm ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

Zemes vienībai noteikts un Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, NĪLM kods 1001.

Faktiskā zemes lietošana ir lauksaimniecība. Noteiktais zemes lietošanas veids neatbilst faktiskajai lietošanai.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi) 8. punktam- zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos.

Noteikumu 17.7 apakšpunkts nosaka, ka lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām, t.i., 23.3.apakšpunktam- ja nav šo noteikumu 23.1. un 23.2.apakšpunktā minēto gadījumu - atbilstoši zemes likumīgajai izmantošanai (tai skaitā likumīgi noteiktajam lietošanas mērķim) vai pašreizējai izmantošanai, ja izmantošana (tai skaitā lietošanas mērķis) valsts vai pašvaldību institūciju lēmumā nav norādīta.

Noteikumu 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpaš­nieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.7. apakšpunktu, 18.punktu, 23.3.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamā īpašuma “Brīvības iela 76”, kadastra Nr.6415 005 0028, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0028  100361 kvm platībā, Priekulē, Priekules novadā, no rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, NĪLM kods 1001 uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska