20.11.2014. ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums (protokols Nr. 21)

1.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 6.oktobra (protokols Nr.19, 1.§) lēmumā

 Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 6.oktobra (protokols Nr.19, 1.§) lēmumā „Par Priekules novada pašvaldības iepirkuma komisijas rīcību atklātā konkursa „Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas periodā” atvēršanas procedūras laikā’’. Iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/25”

 

 

2014.gada 1.oktobrī ar indeksu 2.1.4./1508 Priekules novada pašvaldībā tika saņemta z/s „Rieksti – 1”, reģ.Nr.42101012995 īpašnieka A.Volkeviča pretenzija par atklāta konkursa „Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas periodā” atvēršanas procedūru.

Pretenzijā norādīts, ka Priekules novada pašvaldības iepirkuma komisija rīkojusies nepareizi, pieņemot pretendenta piedāvājumu, kas ienests atvēršanas sanāksmes laikā.

Priekules novada pašvaldības dome 2014.gada 6.oktobrī (protokols Nr.19,  1.§) nolēma atzīt par likumīgu Priekules novada pašvaldības iepirkuma komisijas rīcību 2014.gada 29.septembrī atklātā konkursa „Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas periodā” piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. Vienlaicīgi pašvaldības domē nolēma pārtraukt iepirkuma „Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas periodā” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/25) procedūru, jo iztrūkst procedūra, kas neapstrīdami konstatē laiku, kad beidzas piedāvājumu iesniegšana, un uzdeva iepirkumu komisijai organizēt jaunu iepirkuma procedūru par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbiem 2014./2015.gada ziemas periodā.

Iepirkumu komisija rīkojās saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu - pārtrauca iepirkuma procedūru un  izsludināja jaunu iepirkumu.

2014.gada 17.oktobrī zemnieku saimniecība „Rieksti-1” iesniegusi Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk – IUB) iesniegumu ar lūgumu uzlikt par pienākumu Pasūtītājam atcelt iepirkumu komisijas lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu un uzdot pasūtītājam veikt laikā iesniegto piedāvājumu vērtēšanu, ņemot vērā visus Likumā un pasūtītāja sagatavotajā nolikumā noteiktās prasības.

2014.gada 12.novembrī IUB Iesniegumu izskatīšanas komisija nolēmusi (lēmums Nr.4-1.2/14-330) atcelt iepirkumu komisijas lēmumu par atklātā konkursa „Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas periodā”. Iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/25” pārtraukšanu (iepirkumu komisijas 2014.gada 8.oktobra sēdes protokols Nr.25 – 3).

IUB iesniegumu izskatīšanas komisija norādījusi, ka pasūtītāja norādītais iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojums nav uzskatāms par objektīvu Publisko iepirkumu likuma regulējuma izpratnē, jo tas ir vērsts uz attiecīgo strīdu preventīvu novēršanu, nevis  uz konkrēto iepirkuma procedūru attiecināmo aspektu regulēšanu. Lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu būtu pieņemams sekojošos būtiskos gadījumos:

1) pasūtītājam zudusi vajadzība pēc šāda iepirkuma;

2) nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos;

3) iesniegtie piedāvājumi pārsniedz budžeta iespējas;

4) nav izvēlēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar likumu, u.c.

Iepirkuma procedūras pārtraukšana ir nepieciešama, ja grozījumi iepirkuma procedūrā ir būtiski:

1) pretendentiem rastos iespēja iesniegt būtiski atšķirīgus piedāvājumus, gadījumā, ja izmaiņas procedūrā būtu bijušas zināmas iepirkuma procedūras izziņošanas brīdī;

2) mainītos iespējamais pretendentu loks;

3) mainītos iepirkuma līguma ekonomiskais līdzsvars par labu pretendentam vai būtiski mainītos cena.

Priekules novada pašvaldība konstatē, ka vēl vienas procedūras veikšana konkursā  - piedāvājumu iesniegšanas laika slēgšana - nav šajā gadījumā bijis būtisks grozījums, lai veiktu iepirkuma procedūras pārtraukšanu un organizētu jaunu iepirkuma procedūru.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 188., 189.pantu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 9 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins; „pret”- nav, „atturas” –1 deputāts Arta Brauna, nolemj:

 

1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 6.oktobra (protokols Nr.19, 1.§) lēmumā „Par Priekules novada pašvaldības iepirkuma komisijas rīcību atklātā konkursa „Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas periodā” atvēršanas procedūras laikā. Iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/25”, grozījumus, svītrojot lēmuma 2.un 4.punktu.

 

2. Priekules novada pašvaldības iepirkuma komisijai turpināt atklāto konkursu „Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas periodā”. Iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/25”.

 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas attiecīgajā tiesas namā pēc pieteicēja adreses, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses, viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

 

Lēmums izsūtāms: pašvaldības iepirkumu komisijai.