30.05.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.7)

1.§ Par Priekules novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu darba samaksas noteikšanu 2013.gada pašvaldību vēlēšanām

 

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 21.panta trešo daļu, un atbilstoši Centrālās vēlēšanu komisijas ierosinājumam, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:
 
1. Piemērot Priekules novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju darba samaksai 2013.gada pašvaldību vēlēšanās Centrālās vēlēšanu komisijas 2011.gada 1.jūlijā (Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.27) apstiprinātās darba stundas tarifa likmes.
 
2. Priekules novada vēlēšanu komisijai piemērojamās darba stundas tarifa likmes (lati stundā):
2.1. komisijas priekšsēdētājs                      2,35,
2.2. komisijas sekretārs                 2,30,
2.3. komisijas loceklis                                1,65.
    
 
3. Priekules novada vēlēšanu iecirkņu komisijām piemērojamās darba stundas tarifa likmes (lati stundā):
                 3.1. komisijas priekšsēdētājs                 2,20,
                 3.2. komisijas sekretārs                        2,15,
3.3. komisijas loceklis                                1,65.

2.§ Par novada skolēnu apbalvošanu par sasniegumiem, kuri nav paredzēti apbalvošanas Nolikumā

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 15.panta 4.punktu, Priekules novada Saistošajiem noteikumiem Nr.11, I[:] V[:] iesniegumu un pieteikumu atbalsta saņemšanai,  atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 

     Apbalvot skolēnus par sasniegumiem, kas nebija paredzēti 25.10.2012 Priekules novada domes apstiprinātajā Priekules novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas NOLIKUMĀ –

 

 

     Par augstiem mācību sasniegumiem  sekojošus 4.-12.klašu skolēnus, kam e-klasē vidējais vērtējums no 03.09.2012.-12.05.2013. ir 8,8 un vairāk:

 

1. A[:] Ē[:]                                                 Ls 10;

2. P[:] E[:]                                                             Ls 10;

3. Dz[:] M[:]                                                          Ls 10;

4. A[:] K[:]                                                            Ls 10;

5. S[:] K[:]                                                            Ls 10;

6. R[:] A[:]                                                            Ls 10.

 

3.§ Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā

Izskata A[:] D[:], personas kods [:] iesniegumu (reģ.Nr.3-13/ 603), ar lūgumu pieņemt lēmumu ņemt dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.

     Pamatojoties uz Priekules novada domes Finanšu komitejas 21.05.2013. sēdes rekomendāciju,  atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Ņemt dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.

 

 2. Par tīkla koordinatoru noteikt Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes vadītāju A[:] D[:].

 

 3. Par atbildīgo politisko amatpersonu Tīkla pasākuma īstenošanai deleģēt Priekules novada veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju.

 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi  VM veselības veicināšanas kontaktpersona A[:] D[:] .

 

4.§ Par ralliju „Kurzeme 2013”

Dome izskata biedrības „Liepājas Rallija Komanda” valdes priekšsēdētāja U[:] H[:] 29.04.2013. iesniegumu (reģ.Nr.3–06/356), kurā norādīts, ka šī gada 30.-31.augustā notiks rallijs ”Kurzeme 2013”, kas būs Latvijas čempionāta rallijā, Latvijas čempionāta rallijsprintā posms un lūdz atļauju rīkot vienu no sacensību ātrumposmiem  Gramzdas un Virgas pagasta teritorijās, izmantojot ceļu maršrutā Paplaka -  Purmsāti – Gramzda  (Krogzemju ātrumposms). Sacensības ātrumposmā notiks 31.augustā laika posmā no plkst. 12:00- 16:00.

     Atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut biedrībai „Liepājas Rallija Komanda” 2012.gada 31.augustā rīkot   ātrumposmu Gramzdas un Virgas pagasta teritorijā, izmantojot ceļu maršrutā Paplaka -  Purmsāti - Gramzda (Krogzemju ātrumposms). izpildot šādus nosacījumus:

1.1. garantēt ceļa sakārtošanu divu darbu dienu laikā pēc autorallija sacensībām, pirms tam uzrādot noslēgto līgumu līdz 31.jūlijam ar darbuzņēmēju par ceļu sakārtošanu.

1.2.  rakstiski saskaņot līdz 20..jūnijam rallija norisi ar zemju īpašniekiem, kuru zemes robežojas ar rallijā izmantojamiem ceļiem.

 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekules novada pašvaldības izpilddirektors A[:] R[:].

 

5.§ Par izmaiņām Priekules novada domes iepirkumu komisijas sastāvā

Priekules novada domē 2013.gada 9.maijā saņemts novada būvinženiera M[:] M[:] iesniegums (reģ.Nr.4-08/106), kurā paziņots, ka darba attiecības ar pašvaldību netiks turpinātas.

M[:] M[:] ar Priekules novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu (protokols Nr.13, 7.§) iekļauts Priekules novada domes iepirkumu komisijā.

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās,  atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Atbrīvot M[:] M[:] no Priekules novada domes iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2013.gada 8.jūniju.

 

2. Noteikt, ka ar 2013.gada 9.jūniju Priekules novada domes iepirkumu komisija strādā 5 locekļu sastāvā.

 

6.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2013.gadam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2013.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu struktūrvienībā – pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (Bunkas pagasta pārvaldē).

 

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.jūniju

 

3. Grozījumus finansēt no Bunkas pagasta pārvaldes budžeta (struktūrvienība 06.6002, kods 1110 - Ls 120 un kods 1210 - Ls 29).

 

Pielikumā: Grozījumu Nr.4 Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2013.gadam projekts uz 1 lp.

 

7.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā (prot. Nr.17, 44.§) „Par limitiem 2013.gadā Priekules novada pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”

Atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā (prot.Nr.17, 44.§)  „Par limitiem 2013.gadā Priekules novada pašvaldības  transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”  šādus grozījumus:

 

1. Noteikt no 2013.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada domes funkciju realizēšanai novada transportam:

 

           1) Bunkas pagasta pārvalde – Mercedes – Benz Sprinter 519 CDI,

              (Bunkas pagasta pārvaldes darba koordinēšanai)                                Ls  500,-

 

8.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā (prot. Nr.17,42.§) „Par limitiem 2013.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai”

2013.gada 8.maijā dome saņēmusi novada pašvaldības izpilddirektora A[:] R[:] iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus  2012.gada 27.decembra lēmumā (prot.Nr.17,42.§)  Par limitiem 2013.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefona lietošanai darba pienākuma veikšanai.

 

     Atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Anulēt sekojošu mēneša limitu mobilo telefona lietošanai sekojošai personai Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai ar 2013.gada 31.maiju:

 

Virgas pagastu pārvalde:

 106. I[:] T[:], teritorijas uzraugam ( Prūšu ūdenskrātuves) .                                

             Telefona Nr.(28691120);                                                                                Ls 5,-

 

2. Noteikt sekojošos mēneša limitus mobilo telefona lietošanai sekojošām personām Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai ar 2013.gada 1.jūniju:

 

Bunkas pagasta pārvalde:

107. J[:] K[:], autobusa vadītājam.                      

             Telefona Nr.; (28691120);                                                                            Ls 5,-

 

 

9.§ Par pirmsskolas grupu slēgšanu Priekules novada izglītības iestādēs no 2013.gada 1.jūnija līdz 31.augustam

Atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Slēgt sekojošas pirmsskolas grupas 2013.gada vasarā:

1.1. Virgas pamatskolā no 17.jūnija līdz 4.augustam un no 19.augusta līdz 31.augustam;

1.2.  Kalētu pamatskolā no 19.augusta līdz 31. augustam;

1.3.  Gramzdas pamatskolā no .3.jūnija līdz 30. jūlijam;

1.4.  Krotes Kronvalda Ata pamatskolā no 17.jūnija līdz 31.augustam.

2. Pagasta pārvalžu vadītājiem uzdot nodrošināt transportu pirmsskolas audzēkņu atvešanai uz izglītības iestādi un aizvešanai uz mājām.

 

3. Izglītības iestāžu vadītājiem uzdot informēt vecākus par iespēju bērniem vasaras periodā uz laiku apmeklēt citu izglītības iestādi, ja tas nepieciešams, pirms tam to saskaņojot ar attiecīgās izglītības iestādes vadītāju.

 

10.§ Dzīvokļu jautājumi

 

10.1. V[:] P[:]

2013.gada 2.maijā Priekules novada domē saņemts V[:] P[:], personas kods [:], no 2007.gada 19.decembra deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta] Priekules pag., Priekules nov., iesniegums ar lūgumu atļaut samainīt dzīvokli Nr.7 [adrese], Priekules pagasts, Priekules novads uz mazāku dzīvokli Nr.4, [adrese], Priekules pagasts, Priekules novads.

     1. Pēc Priekules novada domes rīcībā esošās informācijas, konstatēts:

1.1. 2 - istabu  dzīvoklis [adrese], Priekules pagasts, Priekules novads ir bez labierīcībām  ar kopējo platību 47,7 m2  un apdzīvojamo platību 32,6 m2 .

1.2. 2 - istabu  dzīvoklis [adrese], Priekules pagasts, Priekules novads ir bez labierīcībām ar kopējo platību 41,1 m2  un apdzīvojamo platību 26,0 m2 .

1.3. V[:] P[:] nav īres un komunālo maksājumu parādu.

     Priekules novada domes saistošo noteikumu Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību”, 12.1. apakšpunktā noteikts: „12.1. Palīdzības saņemšanai īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu reģistrē personas, kuras vēlas Priekules novada domei īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu apmainīt pret citu īrējamu Priekules novada domei īpašumā vai valdījumā esošu dzīvojamo telpu, ar mazāku dzīvojamo platību, vai zemāku labiekārtojuma līmeni”.

 

     Atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut V[:] P[:], personas kods [:], veikt dzīvokļa maiņu no [adrese], Priekules pagasts, Priekules nov.,  pret  [adrese], Priekules pagasts, Priekules novads, ar kopējo platību 41,1 m2 un apdzīvojamo platību 26,0 m2 .

 

2. Viena kalendārā mēneša laikā no dzīvokļa [adrese], Priekules pagasts, Priekules nov., piešķiršanas, V[:] P[:] ar nodošanas-pieņemšanas aktu nodot dzīvokli [adrese], Priekules pagasts, Priekules nov. Priekules saimniecības daļas vadītājam E[:]. R[:].

 

3. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. V[:] P[:]  īres līgums ar Priekules novada domi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā V[:]  P[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

10.2. V[:] K[:]

2013.gada 26.aprīlī Priekules novada domē saņemts V[:] K[:] iesniegums (reģ.Nr.14–1/498), ar lūgumu piešķirt dzīvokli [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju konstatēts:

 

2.1. Dzīvoklis [adrese], Priekules pagasts, Priekules novads, atbrīvojies no 2013. gada maija mēneša.

 

2.2. V[:] K[:], personas kods [:], ar ģimeni dzīvo un ir deklarējis savu dzīvesvietu [adrese] Priekule, Priekules novads no 22.12.2010. Dzīvoklis nav labiekārtots. Ģimenē ir divi nepilngadīgi bērni.

 

2.3. V[:] K[:] iesniedzis AS „LPB” izziņu par to, ka strādā uzņēmumā no 2007. gada 4.aprīļa.

 

2.4. V[:] K[:] nav īres un komunālo maksājumu parāda.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

     Atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības V[:] K[:], personas kods [:],  uz divistabu dzīvokli [adrese], Priekules pagasts, Priekules novads, ar kopējo platību ir 48,4 m2, tai skaitā apdzīvojamā platība 25,5 m2, un lodžija 3,5 m2.

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem, pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3. V[:].K[:]  īres un komunālo pakalpojumu (ūdens, kanalizācijas un atkritumi) līgumi ar  Priekules novada domi noslēdzami viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja  līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā V[:] K[:] vainas dēļ, tad šis lēmums zaudē spēku.

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

11.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu M[:] Z[:]

1. Priekules novada domes Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts J[:] M[:] 06.03.2013. iesniegums reģ.Nr.3-13a/263, par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu M[:] Z[:], personas kods [:], J[:] M[:] piederošajā īpašumā [adrese], Dāma, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

     J[:] M[:] norāda, ka īpašumā [:]adrese], M[:] Z[:] nedzīvo kopš 2012. gada februāra. M[:]  Z[:] bija deklarējis dzīvesvietu, pamatojoties uz laulību ar S[:] Z[:]. 2013. gada 26. martā viņu laulība tika šķirta. M[:] Z[:] jau vairāk, kā gadu dzīvo ārzemēs.

 

2. Saskaņā ar LR Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta 1.daļas nosacījumiem, iestādei ir pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.

     M[] Z[:] 2013. gada 11.martā ar reģ. Nr.3-11/28, Gramzdas pagasta pārvalde nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Gramzdas pasta nodaļas 11.03.2013. kvīts Nr.RR365024888LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4.pants nosaka, ka dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.                                                               

     Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka M[:] Z[:] būtu deklarējis dzīvesvietu citur.

     Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:

1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;

2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

 

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 ”Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, ir noteikts: ”Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarēto dzīvesvietas anulēšanu”.

 

6. Viedokļi netika izteikti.

 

7. Saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 79. pantu, ir noteikts, ka administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

     Atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [adrese], Dāma, Gramzdas pagastā, Priekules novadā M[:] Z[:], personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo un pašvaldība minēto personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3. Lēmumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu nosūtīt M[:] Z[:] un    Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

12.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu K[:] J[:] un viņa nepilngadīgajiem bērniem A[:] J[:], J[:] J[:], K[:] J[:], M[:] J[:] un M[:] J[:]

1. Priekules novada dome izskatīja E[:] J[:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta] Priekulē, Priekules nov., iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no dzīvokļa [adrese], Priekulē, Priekules novadā,  nedzīvojošajiem K[:] J[:] un nepilngadīgajiem bērniem A[:] J[:], J[:] J[:], K[:] J[:], M[:] J[:] un M[:] J[:], kuri minētajā adresē nekad nav dzīvojuši.

 

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. E[:] J[:] īres  līgums ar SIA “Priekules nami” noslēgts uz dzīvokli[adrese], Priekulē, 1996. gada 1 oktobrī.

 

 2.2. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, ir noteikts: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

 

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, ir noteikts: „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas K[:] J[:], personas kods [:], un viņa nepilngadīgie bērni A[:] J[:], personas kods[:], J[:] J[:], personas kods [:], K[:] J[:], personas kods [:], M[:] J[:], personas kods [:], un M[:] J[:], personas kods [:], minētajā dzīvoklī nedzīvo no 02.02.2012., pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņus sastapt nevar.

 

2.5. K[:] J[:] un nepilngadīgie bērni A[:] J[:], J[:] J[:], K[:] J[:], M[:] J[:], un M[:] J[:], ir deklarēti [dzīvesvieta], Priekulē, Priekules novadā no 02.02.2012.

 

2.6. K[:] J[:] un nepilngadīgie bērni A[:] J[:], J[:] J[:], K[:] J[:], M[:] J[:] un M[:] J[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2013. gada 13. maijam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu nav veikuši.

 

2.7. K[:] J[:] un nepilngadīgajiem bērniem A[:] J[:], J[:] J[:], K[:] J[:], M[:] J[:] un M[:] J[:] 2013. gada 4. martā, reģ. Nr.3-11/373, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas 04.04.2013. kvīts Nr.RR352745060LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ  nosūtītājam 13.05.2013.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka K[:] J[:] un nepilngadīgie bērni A[:] J[:], J[:] J[:], K[:] J[:], M[:] J[:], un M[:] J[:] būtu deklarējuši dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka: „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

 

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, kas nosaka ”Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

 

6. Viedokļi netika izteikti.

 

7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, ir noteikts: „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

     Atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [dzīvesvieta], Priekulē, Priekules novadā sekojošām personām:

1.1.                      K[:] J[:], personas kods [:],

1.2.                      A[:]        J[:],   personas kods [:],

1.3.                      J[:]     J[:],   personas kods [:],

1.4.                      K[:]    J[:],   personas kods [:],

1.5.                      M[:]    J[:],   personas kods [:],

1.6.                      M[:]     J[:],  personas kods [:] .

 jo minētās personas deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo četrpadsmit mēnešus, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personas tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3. Lēmumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu nosūtīt K[:] J[:], Priekules novada bāriņtiesai un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

13.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu J[:] J[:]

1. Priekules novada dome izskatīja E[:] J[:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], Priekulē, Priekules nov., iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no dzīvokļa [adrese], Priekulē, Priekules novadā,  nedzīvojošajam J[:] J[:], kurš reāli minētajā adresē nedzīvo no 2006. gada.

 

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. E[:] J[:] īres  līgums ar SIA “Priekules nami” noslēgts uz dzīvokli [adrese], Priekulē, 1996. gada 1 oktobrī.

 2.2. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, ir noteikts: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, ir noteikts: „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas J[:] J[:], personas kods [:],  minētajā dzīvoklī nedzīvo no 2006. gada, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.5. J[:] J[:] ir deklarēts[dzīvesvieta], Priekulē, Priekules nov., no 26.09.2006.

2.6. J[:] J[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2013. gada 13. maijam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

2.7. J[:] J[:] 2013. gada 4. martā, reģ. Nr.3-11/374, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas 04.04.2013. kvīts Nr. RR352745056LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ  nosūtītājam 13.05.2013.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka J[:] J[:] būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta personai pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka: „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

 

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, ir noteikts: ”Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

 

6. Viedokļi netika izteikti.

 

7. Saskaņā ar „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, ir noteikts: „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

     Atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.    Anulēt deklarēto dzīvesvietu [dzīvesvieta], Priekulē, Priekules novadā J[:] J[:], personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo no 2006. gada, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3.     Lēmumu par deklarēto dzīvesvietas anulēšanu nosūtīt J[:] J[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

14.§ Par nekustama īpašuma Galvenā iela 43, Priekule, Priekules nov., noņemšanu no pašvaldības bilances

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.punta pirmo daļu, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 46¹ .punktu, ņemot vērā Nolikumu „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē” (apstiprināts ar Priekules novada domes 27.08.2009. lēmumu (prot. Nr.6,15.§, 13. punkts), 2013.gada 7.martā noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. 3-32/97, 2013.gada  21.maija  Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Izslēgt no Priekules novada pašvaldības grāmatvedības bilancē esošo nekustamo īpašumu, kadastra numurs 6415 004 0114,  visā tā sastāvā:  ēkas, kadastra apzīmējums 6415 004 0114 001 un šķūni, kadastra apzīmējums 6415 004 0114,  002, zemesgabalu  1516 m² platībā (īpašuma kadastrālā vērtība uz 01.01.2013.ir 2788 lati).

 

2. Atbildīgā par lēmumu izpildi ir Priekules novada Finanšu nodaļa.

 

15.§ Par kustamas mantas - traktora T-150K izsoles pārtraukšanu un traktora pārdošanu metāllūžņos

Priekules novada dome kustamo mantu - traktoru T-150K vairākkārtīgi ir centusies pārdot, sarīkojot izsoles.

25.04.2013. Priekules novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.6) 15.§. „Par kustamas mantas (traktors T-150K) atkārtotas izsoles rīkošanu” un apstiprināja izsoles noteikumus, nosakot, ka izsolē ar lejupejošu soli kustamu mantu nedrīkst pārdot lētāk par slepeno cenu.

     2013.gada 13.maijā notikušajā izsolē tika izsolīta Priekules novada pašvaldībai piederoša  kustama manta – traktors T-150K, reģistrācijas numurs T8435LA, ar izsoles sākumcenu    Ls 1096 (viens tūkstotis deviņdesmit seši lati).

Uz izsoli pieteicās viens dalībnieks - zemnieku saimniecība „Mazpoļi”, reģistrācijas numurs 42101003333. Izsolē vienīgā pretendenta piedāvātā cena bija zemāka par slepeno cenu.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem kustamu mantu nedrīkst pārdot  lētāk  par slepeno cenu. 

Līdz ar to Izsoles komisija nolēma ieteikt Priekules novada domei pārtraukt rīkot minētās kustamās mantas izsoles un pārdot minēto mantu metāllūžņos.

    

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu un Priekules novada domes 2013.gada 21.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Pārtraukt rīkot izsoli Priekules novada pašvaldībai piederošas kustamas mantas - traktora T-150K ar reģistrācijas Nr. T8435 LA atsavināšanai.

 

2. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva Priekules novada pašvaldībai piederošu kustamu mantu -  Traktoru T-150K, reģistrācijas Nr.T8435 LA.

 

3. Traktoru T-150K pārdot metāllūžņos. Norakstīšanas aktam pievienot dokumentu par metāllūžņu pārdošanu. Saņemto naudu ieskaitīt pašvaldības budžetā.

 

4. Lēmuma izpildi uzdot organizēt un veikt pašvaldības izpilddirektoram A[:] R[:].

 

 

16.§ Par kustamas mantas autobusa - Mercedes Benz 0614 izsoles rezultātu apstiprināšanu

2013.gada 13.maijā Priekules novada domē notika kustamas mantas – autobusa Mercedes Benz 0614 izsole.

Uz izsoli, saskaņā ar izsoles noteikumiem bija reģistrējies viens dalībnieks - SIA „SKANDIBUS”, reģistrācijas numurs 40103229947.

Notikušajā izsolē tika nosolīta Priekules novada pašvaldībai piederoša kustama manta – autobuss - Mercedes Benz  0614  par summu Ls 1000 (viens tūkstotis lati).

Izsoles komisija lūdz Priekules novada domi apstiprināt izsoles rezultātus un slēgt pirkuma līgumu ar SIA „SKANDIBUS” par autobusa - Mercedes Benz  0614,  par summu Ls 1000 (viens tūkstotis lati) plus PVN 21%, atsavināšanu.

SIA „SKANDIBUS”, reģistrācijas numurs 40103229947, saskaņā ar Priekules novada domes 2013.gada  25.aprīļa  lēmumā (prot.Nr.6;17.§) apstiprināto izsoles noteikumu 22.punktu, ir  veicis pirkuma maksājumu pilnā apmērā LVL 1210,- (viens tūkstotis divi simti desmit lati). Pirkuma maksājuma summā ir ieskaitīts iemaksātais nodrošinājums un pievienotās vērtības nodoklis.

     Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu un, ņemot vērā 2013.gada 13.maijā notikušās izsoles rezultātus, kā arī 2013.gada 21.maija  Finanšu komitejas atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – 2 deputāti (Romvalds Astrauks, Gunta Jonauska); Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt 2013.gada 13.maijā Priekules novada pašvaldībai piederošas kustamas mantas – autobusa Mercedes Benz 0614 izsoles rezultātus. Izsoles uzvarētājs SIA „SKANDIBUS”, reģistrācijas numurs 40103229947, juridiskā adrese: Matīsa iela 76/78, Rīga, LV-1009, ir iegādājies autobusu Mercedes Benz 0614 par summu LVL 1210,- lati ieskaitot PVN.

 

2. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA „SKANDIBUS”, reģistrācijas numurs 40103229947, par Priekules novada pašvaldībai piederošas kustamas mantas  autobusa Mercedes Benz 0614 pirkumu, par summu LVL 1210,- (viens tūkstotis divi simti desmit  lati) ieskaitot PVN. 

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

17.§ Par nekustamā īpašuma Parka iela 32, Priekule, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

2013.gada 25.aprīlī (reģ.Nr.3-13/487) Priekules novada pašvaldībā saņemts A[:] L[:], dzīvojoša [dzīvesvieta}, Priekule, Priekules nov., iesniegums, kurā lūgts atsavināt pašvaldībai piederošu zemesgabalu Parka iela 32, Priekule. A[:] L[:] iesniegumā min, ka uz zemes gabala atrodas viņam piederošas ēkas.

A[:] L[:] iesniegumam pievienojis zemesgrāmatu apliecības kopiju. Ar 27.03.2013. Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm), adrese[:], Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumiem [:], [:], [:] ir nostiprinātas A[:] L[:], personas kods [:]. Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma numurs [:].

Ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas  tiesneša 08.10.2012. lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Parka iela 32, Priekule, Priekules nov.,  kas sastāv no viena zemesgabala, kadastra numurs 6415 004 0117, 2023 m²   platībā, ir nostiprinātas Priekules novada  pašvaldībai, Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 1000 0051 1193.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: 3) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

A[:] L[:] atsavināšanas ierosinājums atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtā daļas 3.punktam.

     Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un sesto daļu, 2013.gada 21.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.    Nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu -  zemesgabalu Parka iela 32, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0117, 2023 m²     platībā,  pārdodot par nosacīto cenu.

 

2.    Uzdot Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt 1.punktā minētā nekustama īpašuma atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

 

3.    Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.pantu un 79.pantu šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.

 

18.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu ar biedrību „Pārcēlājs”

2011.gada 6.jūlijā starp Priekules novada pašvaldību un biedrību „Pārcēlājs”, reģistrācijas numurs 50008089931, juridiskā adrese Liepājas iela 7A-7, Priekule, Priekules nov., valdes locekļa I[:] J[:] personā, tika noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.3-39/17-2011, par telpas nomu 38,2 m² platībā, kura atrodas garāžas ēkā Ķieģeļu ielā 3, Priekulē, ēkas kadastra apzīmējums 6415 002 0147 001, laivu un to aprīkojumu un divriteņu glabāšanai (turpmāk –līgums).

Saskaņā ar līguma 3.punkta nosacījumiem Nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu 0.12 Ls/m² mēnesī (neieskaitot PVN), pamatojoties uz  iznomātāja izsniegto rēķinu, veicot nomas maksas maksājumu katru kalendāro mēnesi, līdz mēneša 25.datumam, ieskaitot iznomātāja norēķinu kontā.

Saskaņā ar līguma 5.punkta 5.1.6.apakšpunkta nosacījumiem Nomnieks apņēmies maksāt savlaicīgi nomas maksu un savukārt Iznomātājam ir tiesības saņemt nomas maksu (līguma 4.punkta 4.2.2. apakšpunkts).

Civillikuma 2141 pants nosaka, ka Nomniekam jāmaksā nomas maksa līgumā noteiktos termiņos. Novilcinot maksājumus, viņam jāmaksā nokavējuma procenti, savukārt Civillikuma 1652.pants paredz, ka parādnieka nokavējums ar visām tā sekām iestājas pats no sevis, kad viņš nokavējis termiņu, kas nolikts izpildīšanai ar līgumu.

Pēc Priekules novada pašvaldības grāmatvedības datiem uz  09.04.2013. Nomnieks pašvaldībai ir samaksājis tikai par laika posmu no 19.07.2011.līdz 28.05.2012. 60,58 Ls, bet par laika posmu no 01.06.2012. līdz 08.04.2013. Nomnieks ir parādā pašvaldībai 60,99 Ls.

Līguma 6.pnkta 6.3.1.apakšpunkts nosaka, ja nomnieks vairāk kā mēnesi nemaksā nomas maksu, iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot nomnieku vienu mēnesi iepriekš, izbeigt nomas līgumu.

     Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62 panta otrai daļai, kas nosaka, ka lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešai personai, iestādei ir jāizvērtē un jānoskaidro adresāta  vai trešās  personas   viedoklis un argumenti šajā lietā.

     Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldība 18.04.2013. uzaicināja (ierakstītā vēstulē) biedrības „Pārcēlājs” valdes locekli I.J. uz 2013.gada 16. maija plkst.13:00 Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi. I[:] J[:] uz sēdi neieradās.

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Civillikuma 1652.panta pirmās daļas 3.punktu,2141.pantu, 2171.pirmās daļas 1.punktu, nomas līguma 6.punkta 6.3.1.apakšpunktu, 2013.gada 21.maija Finanšu komitejas atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Izbeigt pirms termiņa 2011.gada 6.jūlijā noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.3-39/17-2011 ar nomnieku - Biedrība „Pārcēlājs”, reģistrācijas numurs 50008089931.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai (grāmatvede I[:] S[:])  veikt nepieciešamās darbības nomas maksas parāda iekasēšanai. 

 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai  veikt nepieciešamās darbības šī lēmuma 1.punkta izpildei.

 

4. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

19.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu daudzfunkcionālajā sporta hallē Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules nov., D[:] S[:]

2013.gada 8.maijā (reģistrācijas Nr.3-13/537) Priekules novada pašvaldībā reģistrēts D[:] S[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, 08.05.2013. iesniegums, kurā lūgts pagarināt nomas līgumu  divām telpām – 14 m² lielajam medicīnas kabinetam   un 11.2 m² lielajam procedūru kabinetam,   daudzfunkcionālajā sporta hallē,  Aizputes ielā 1, telpas  tiek izmantotas friziera pakalpojumu sniegšanai.

2009.gada 28.aprīlī starp Priekules pilsētas domi un D[:] S[:], personas kods [:}, tika noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums par divu telpu nodošanu medicīnas un procedūru kabineta frizētavas un masāžas kabineta ierīkošanai, Aizputes ielā 1, Priekulē (daudzfunkcionālajā sporta hallē) .

Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas Zemesgrāmatu nodaļā reģistrēta ēka (daudzfunkcionālajā sporta halle ) Aizputes ielā 1, Priekulē, nodalījuma numurs 1000 0043 5046.

08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punkts nosaka, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmā daļa nosaka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi , kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu uz laiku, kas nav ilgāks par 12.gadiem.

Līguma kopējais termiņš, pagarinot to uz 2 gadiem kopā nepārsniedz likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma termiņu.

Nomnieks veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpis Līguma noteikumus.

     Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2013.gada 16.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Daces Saulītes 08. 05. 2013. iesniegumu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 2009.gada 28. aprīlī noslēgto Telpu nomas līgumu Nr. 3/2009 ar D[:] S[:], personas kods [:], par telpām, kas atrodas daudzfunkcionālajā sporta hallē, Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules nov.,  25,2 m² kopplatībā, procedūru kabineta,  frizētavas un masāžas kabineta ierīkošanai, nosakot :

            1.1. nomas maksu 0,35 Ls/m², (nomas maksa noteikta bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Saskaņā ar 23.12.2010. lēmumu (prot. Nr. 21,2.§) „Noteikumi „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām apstiprināšanu pārapstiprināti ar 27.12.2012. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 17, 65.§) 1.pielikuma 4.punktu ir noteikta 0,35 Ls/m² .

1.2. nomas līguma  termiņu –  uz laiku līdz 2016.gada 31.maijam.

     1.3. pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai      nodokļu likmei

     Nomas maksa var tik mainīta ar Priekules novada domes lēmumu. 

 

2. D[:] S[:] viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt vienošanos par telpu nomas līguma pagarināšanu. Ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā nomnieka vainas dēļ, lēmums zaudē spēku.

 

3. Nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] sagatavot atbilstošu vienošanos (lēmuma 1.punkts).

 

4 .Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai  un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas,  Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4.

 

20.§ Par telpu nomu Skolas iela 12, Priekule, SIA „Tava skola”

2013.gada 8.maijā, reģistrācijas Nr.3-13/538, Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „TAVA skola”, reģistrācijas Nr.44103052863, iesniegums ar lūgumu izīrēt autoskolai „TAVA skola” mācību klasi Skolas ielā 12, Priekule, Priekules mūzikas un mākslas skolas mācību telpu Nr.54, autovadītāju teorētiskai apmācībai. Mācību klases lielums 49,5 m²,             Mācību telpu izīrēšana tiks saskaņota ar Priekules mūzikas un mākslas skolas vadību. Iesniegumā minēts, ka apmaksa par telpu īri tiks veikta ar pārskaitījumu pēc Priekules novada domes piestādītā rēķina.

     SIA „TAVA skola” iesniegumam pievienojis komersanta reģistrācijas apliecības kopiju uz 1.lp.

      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu,  21.panta pirmās daļas 14. punkta   (a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome nosaka maksu par maksu par īpašuma iznomāšanu, SIA  „TAVA skola” iesniegumu, 2013.gada 21.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) „TAVA SKOLA”, vienotais reģistrācijas numurs : 44103052863, telpu ēkas (kadastra apzīmējums 6415 004 0145 001) Skolas iela 12, Priekulē, Priekules nov., 2. stāvā Nr.54; 49,5 m² platībā SIA „TAVA SKOLA” darbības nodrošināšanai, saskaņā ar pievienoto inventarizācijas plāna kopiju, kur nomas telpa iezīmēta ar sarkanu līniju, nosakot:

1.1.nomas termiņu līdz 2014.gada 31.maijam.

1.2.  nomas maksu 15,00 lati mēnesī,bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

2. Uzdot novada nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] sagatavot šī  lēmuma 1.punktam atbilstošu  līgumu.

 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Mūzikas un mākslas skolas direktorei I[:] R[:].

 

4. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.