PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI AUDŽUĢIMENES JAUTĀJUMOS

Pārzinis personas datu apstrādei: Priekules novada dome, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 63461006, elektroniskā pasta adrese: dome@priekulesnovads.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists: Jānis Hermanis, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 20211325, elektroniskā pasta adrese: gdpr@sits.lv .

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, veselības dati, materiālais stāvoklis, ģimenes stāvoklis, dzīves apstākļi, psihologa atzinums, informācija, ko var sniegt tiesībaizsardzības iestādes (t.sk., dati par sodāmību un pārkāpumiem), kā arī citi dati un informācija, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem ir obligāta vai konkrētajā gadījuma nepieciešama bāriņtiesas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei konkrētā mērķa ietvaros) apstrādes mērķis: iesnieguma par piemērotību audžuģimenes statusam, iesnieguma par audžuģimenes statusa piešķiršanu izskatīšanas, lēmuma sagatavošanas un pieņemšanas, kā arī labvēlīga administratīvā akta pieņemšanas gadījumā – turpmākā audžuģimenes darbības uzraudzības un kontroles nodrošināšanai.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei: Jūsu attiecīgs iesniegums un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (saskaņā ar Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17.pants, 25.pants u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” (t.sk., 15.-49.punkts u.c.)).

Personas datu saņēmēji: konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, lietā pieaicināts tulks, Jūsu izvēlētais ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs, pēc attiecīgā pieprasījuma tiesībaizsardzības iestādes (policija, prokuratūra, tiesa), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (t.sk., lietas pārbaudes veikšana), Tiesībsarga birojs (lietas pārbaudes veikšana), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (pabalstu jautājumi), personas un iestādes, kurām tiks nosūtīts pārziņa pieprasījums par informācijas sniegšanu (tiks nodoti tikai tādi dati, kuri nepieciešami informācijas pieprasījuma izpildei), citas valsts un pašvaldību iestādes, kurām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam bāriņtiesai ir pienākums paziņot par pieņemtajiem lēmumiem.

Jūsu kā potenciālās audžuģimenes nepilngadīgie bērni un citas ar Jums nedalītā saimniecībā dzīvojošās personas (ja tādas ir) tiks aicinātas paust viedokli par audžuģimenes statusa piešķiršanu Jums.

Pēc audžuģimenes statusa piešķiršanas un konkrēta nepilngadīga bērna ievietošanas Jūsu audžuģimenē, saskaņojot ar Jums, Jūsu personas datus saņems attiecīgā nepilngadīgā bērna vecāki saskarsmes ar bērnu īstenošanas nolūkā. Tāpat Jūsu dati varētu tikt nosūtīti audžuģimenē ievietoto bērnu izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem, lai saņemtu atsauksmi par Jūsu praktisko iesaistīšanos bērnu aprūpē.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumiem Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un Priekules novada Bāriņtiesas lietu sarakstam.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: Pieprasīt pārzinim izsniegt Jūsu kā datu subjekta apstrādātos personas datus, kuri ir pārziņa rīcībā, lūgt neprecīzo personas datu labošanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam. Tāpat likumā noteiktajos gadījumos Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).