INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA IESPĒJĀM BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠIEM BĒRNIEM

VIESĢIMENE
Viesģimene ir laulātie vai persona, kas uz laiku uzņem savā dzīvesvietā bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu vai bērnu aprūpes iestādē kontaktējas ar tur ievietotu bērnu. Bāriņtiesa izvērtē iespējamās viesģimenes piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai, tajā skaitā, izvērtē laulāto vai personas motivāciju kļūt par viesģimeni,...

lasīt vairāk

ADOPCIJA
Adopcija nodrošina bez vecāku gādības palikušajiem bērniem stabilu un harmonisku dzīves vidi ģimenē. VSAA AKTUĀLĀ INFROMĀCIJA PAR ADOPCIJU - SKATĪT ŠEIT Adoptētājam jābūt vismaz 25 gadus vecam un vismaz 18 gadus vecākam par adoptējamo. Adoptēt bērnu var laulātie kopīgi vai persona viena, ja tā nav laulāta. Gadījumā, ja adoptē laulātie, abiem ir...

lasīt vairāk

AIZBILDNĪBA
Aizbildnis - persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās. VSAA AKTUĀLĀ INFROMĀCIJA PAR AIZBILDNĪBU - SKATĪT ŠEIT Bāriņtiesa lemj par aizbildnības...

lasīt vairāk

AUDŽUĢIMENE
Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība. VSAA AKTUĀLĀ INFROMĀCIJA PAR AUDŽUĢIMENI - SKATĪT ŠEIT Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu jābūt vecumā no 25 līdz 60...

lasīt vairāk

AIZGĀDNĪBA
Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni: personai, kurai tiesa ierobežojusi rīcībspēju, un tās mantai; personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ; promesošas vai pazudušas personas mantai; mantojumam; testamenta izpildīšanai....

lasīt vairāk