20.04.2015. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.6)

1.§ Par atļauju pieņemt lēmumus iepirkumā „Gramzdas pamatskolas sporta zāles remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2015/11)

 2015.gada 15.aprīlī Priekules novada pašvaldībā iepirkumu komisijas priekšsēdētājas Andras Valužes ziņojums (reģ.Nr.2.1.3/830) par iepirkumu „Gramzdas pamatskolas sporta zāles remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2015/11). Ziņojumā norādīts, ka pretendentu, kuriem ir piešķiramas līguma slēgšanas tiesības šajā iepirkumā, piedāvātās līgumcenas pārsniedz pašvaldības budžetā paredzētā finansējuma iespējas par EUR 8005,36. Iepirkumu komisija atbilstoši iepirkumu komisijas nolikumā noteiktajam lūdz saskaņot lēmumu par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecīgajiem pretendentiem pieņemšanu.

Pašvaldības budžetā Gramzdas pamatskolas sporta zāles remontdarbu veikšanai ir paredzēts ņemt aizņēmumu Valsts Kasē EUR 22000 apmērā. Atbilstoši iepirkumā piedāvātajām cenām kopā (ar PVN) nepieciešams finansējums EUR 30005,36.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma 13.15.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 13 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.     Atļaut iepirkumu komisijai pieņemt lēmumus par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā „Gramzdas pamatskolas sporta zāles remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2015/11).

2.     Palielināt Valsts Kasē ņemamā aizņēmuma apmēru Gramzdas pamatskolas sporta zāles remontdarbu veikšanai no EUR 22000 uz EUR 30005,36.

 

Lēmums nododams: iepirkumu komisijai

2.§ Par kredītu Gramzdas pamatskolas sporta zāles remontam

 Gramzdas skolas sporta zāle būvēta 1961.gadā, kopš tā laika remontdarbi nav veikti. Grīda ir nolietojusies, trupes dēļ brūk iekšā. Izbūvējot zāli, griestu augstums ir par zemu, tādēļ grīda tika pazemināta par1 m, līdz ar to radiatori ir 1m no zemes. Lai bērni negūtu traumas radiatoriem ir izveidots aizsarg panelis no dēļiem, līdz ar to tiek samazināti zāles izmēri.

Plānotās aktivitātes – projekta realizācijas gaitā plānots ieklāt jaunu dēļu grīdu, apkures sistēmu veidot gar zāles malām grīdas augstumā, kā arī veikt nelielu kosmētisko remontu zāles griestiem un sienām. Līdzšinējie darbi – izstrādāta specifikācija sporta zāles grīdas un apkures nomaiņai. Projekts paredzēts realizēt 1 kārtā.

2015.gada 23.martā tika izsludināts iepirkums „Gramzdas pamatskolas sporta zāles remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2015/11), iepirkuma priekšmets tika sadalīts divās daļās:

1) iepirkuma 1.daļa – Gramzdas pamatskolas sporta zāles apkures pārbūve;

2) iepirkuma 2.daļa – Gramzdas pamatskolas sporta zāles remonts.

Pretendenta, kurš atzīts par pretendentu, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības 1.iepirkuma daļā, piedāvātā līgumcena (cena bez PVN) ir EUR 6554.88.

Pretendenta, kurš atzīts par pretendentu, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības 2.iepirkuma daļā, piedāvātā līgumcena (cena bez PVN) ir EUR 18242,94.

Līgumi par minēto darbu izpildi tiks slēgti ar SIA „Taigers”

Kopējā līgumcena (summa bez PVN) šim iepirkumam ir EUR 24797,82. Summa ar PVN ir EUR 30005,36. Finansējums 30 000.00 euro apmērā tiek lūgts kā aizņēmums Valsts kasē.

Projekta realizācijas laiks ir no 2015.gada 1.jūnija līdz 2015.gada 14.augustam.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 13 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.     Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2015.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši euro) Valsts Kasē uz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi Gramzdas pamatskolas sporta zāles remontam.

2.     Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3.     Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.     Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2016. gada jūniju.

5.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. finanšu nodaļai

3.§ Par dabas aizsardzības plāna dabas liegumam „Ruņupes ieleja” apstiprināšanu

 Dabas aizsardzības plāns izstrādāts Latvijas vides aizsardzības fonda un Priekules novada pašvaldības finansētā projekta „Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Ruņupes ieleja”” ietvaros.

Dabas lieguma „Ruņupes ieleja” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmē 31. martātika apspriesta dabas aizsardzības plāna 1.redakcija, tajā skaitā plānotie pasākumi un teritorijas zonējums. Ar dabas aizsardzības plāna projektu var iepazīties interneta vietnēhttp://ldf.lv/lv/article/notiks-dabas-lieguma-runupes-ieleja-dabas-aizsardzibas-plana-sabiedriska-apspriesana. Plāns izstrādāts laika posmam no 2015.-2026. gadam.

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 2009.gada 9 oktobra  noteikumiem „Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 33.punktu „Izstrādātājs precizēto plānu 20 dienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas sapulces iesniedz attiecīgajā pašvaldībā. Pašvaldība mēneša laikā sniedz atzinumu. Atzinuma nesniegšana noteiktajā termiņā ir uzskatāma par pozitīvu saskaņojumu. Izstrādātājs pašvaldības atzinumu pievieno plānam.”

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 13 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Apstiprināt dabas aizsardzības plānu dabas liegumam „Ruņupes ieleja” .

 

Lēmums nosūtāms- Latvijas dabas fondam, M.Baumanim un D.Fominai