10.04.2014. ārkārtas domes sēdes lēmumi (protokols Nr. 8)

1.§ Par kredīta ņemšanu projekta ‘’Skolas un internāta ēkas fasāžu renovācija, apkures sistēmas un siltumtrases rekonstrukcija Priekules novada Virgas pagastā, Purmsātos, ‘’Purmsātu muižā’’’’’1., 3.un 4.kārtas īstenošanai

  2013.gadā tika pieņemts lēmums par Purmsātu speciālās internātpamatskolas renovāciju un apkures sistēmas rekonstrukcijas darbu veikšanu, paredzot sekojošas aktivitātes:

1.      Internāta ēkas jumta nomaiņa un bēniņu siltināšana (1. kārtas būvdarbi),

2.      Ārējās siltumtrases rekonstrukcija (3. kārtas būvdarbi),

3.      Ūdensapgādes rekonstrukcija internāta ēkā (4. kārtas būvdarbi),

4.      Apkures sistēmas rekonstrukcija internāta un skolas ēkās (4. kārtas būvdarbi),

5.      Siltummezglu izbūve internāta ēkā, mācību korpusā un garāžā (4. kārtas būvdarbi),

6.      Elektromontāžas darbi siltummezglu pieslēgšanai (4. kārtas būvdarbi).

 

Veicot minētās aktivitātes, tiks paaugstināta skolas ēku energoefektivitāte, samazināsies siltuma enerģijas patēriņš un izmaksas par piegādāto elektroenerģiju. Neturpināsies ēku būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju bojāšanās, paaugstināsies ēku vērtība.

           

            Renovāciju un apkures sistēmas rekonstrukcijas darbu kopējās izmaksas ir EUR 256334.71ar PVN.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2014.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 256000.00 (Divi simti piecdesmit seši tūkstoši euro) Valsts Kasē uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi projekta "Skolas un internāta ēkas fasāžu renovācija, apkures sistēmas un siltumtrases rekonstrukcija Priekules novada Virgas pagastā, Purmsātos, "Purmsātu muižā"" 1., 3. un 4. kārtas īstenošanai.

2.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2015. gada jūniju.

Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. 

2.§ Par kredīta ņemšanu ERAF projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārta’’ īstenošanai

 2013.gada 24.septembrī ir noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārta”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 4646866.94. EUR 9068.68 ir samaksāti iepriekšējos gados par tehniski ekonomiskā pamatojuma un projekta izstrādi. 2014.gadā notiks būvniecības darbi. Noslēdzoties iepirkuma procedūrai ir noslēgti līgumi par būvdarbu veikšanu EUR 291529.11, autoruzraudzību EUR 2300, būvuzraudzību EUR 5995.50. Lai šos darbus veiktu pašvaldībai nepieciešamais kopējais finansējums ar PVN ir EUR 362787.78, no kuriem 2014.gadā ir saņemts avansa maksājums EUR 163216.49, EUR 71.29 pašvaldības budžeta līdzekļi, bet EUR 199500,00 aizņēmums no Valsts Kases.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2014.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 199500.00 (Viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti euro) Valsts Kasē uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārta” īstenošanai.

2.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2015. gada jūniju.

5.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

3.§ Par atbalstu projektam ‘’Veselībai un dzīvotpriekam’’

  Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi biedrības „RUMULA”, (turpmāk – biedrība), vienotais reģistrācijas Nr.40008192555, adrese: „Kurši”-15, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., valdes priekšsēdētājas D. Šalmas 09.04.2014. iesniegumu, kurā lūgts atbalstīt ar līdzfinansējumu 855 EUR  biedrības „RUMULA” projektu „Veselībai un dzīvotpriekam”, ko plānots iesniegt Teterevu fondam programmā „Nāc un dari, Tu vari”.

Projekta mērķis – sekmēt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, senioru un Purmsātu iedzīvotāju veselības stāvokļa veicināšanu, fiziskās formas uzturēšanu ilgtermiņā, dažādu paaudžu draudzīgu sadarbību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, izveidojot terapeitiskās vingrošanas laukumu.

Projekta kopējais finansējums 8551 EUR

Teterevu fonda finansējums    7000 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums   855 EUR

Pašu finansējums                     696 EUR

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atbalstīt  projektu Veselībai un dzīvotpriekam”

2.      Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 855 EUR

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt biedrībai „RUMULA”, „Kurši”-15, Purmsāti, Virgas pag., Priekules novads, LV-3485.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

4.§ Par atbalstu projektam ‘’Krotes un Kalētu tautas tērpi – etnogrāfijas pētījuma turpinājums Priekules novadā’’

 Priekules novada dome iepazinusies ar tūrisma organizatores Daigas Egles 08.04.2014. iesniegumu, kurā lūgts atbalstīt ar līdzfinansējumu 381.45 EUR  projektu ’’Krotes un Kalētu tautas tērpi – etnogrāfijas pētījuma turpinājums Priekules novadā ’’,  ko plānots iesniegt 22.aprīlī LAD LEADER programmai ’’Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā’’  - 6.rīcībā – ’’Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana’’.

Projekta mērķis –  izgatavot divus, etnogrāfiski pamatotus, Krotes un Kalētu tautas tērpus vienā eksemplārā kā muzeja priekšmetus Krotes un Kalētu senlietu krātuvēs. Tie paredzēti interaktīvai lietošanai – demonstrēšanai - muzeja pedagoģisko, etnogrāfijas stundu veidošanai kā arī skolu folkloras kopu labākai atpazīstamībai (sadarbībā ar senlietu krātuvēm, tos varēs nēsāt un popularizēt skolu folkloras kopu vadītāji).

Projekta kopējais finansējums  3814.50 EUR

LEADER finansējums                 3433.05 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums     381.45 EUR

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atbalstīt  projektu ’’Krotes un Kalētu tautas tērpi –  etnogrāfijas pētījuma turpinājums Priekules novadā ’’.

2.      Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 381.45 EUR.

3.      Pieņemto lēmumu darīt zināmu tūrisma organizatorei Daigai Eglei.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.