30.04.2020. domes sēde (protokols Nr.6)

30.04.2020. domes sēdes audioieraksts
30.04.2020. domes sēde protokols Nr.6

SĒDES  PROTOKOLS

 

Nr.6

Priekules novadā                                                                                                

2020.gada 30.aprīlī                                                                           

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                  Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Andris Rosvalds, Gatis Volkevičs, Toms Šteins

 

Sēdē nepiedalās-

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma, finanšu nodaļas vadītāja Laura Garkalne, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, sociālā dienesta vadītāja Andra Valuže, izglītības vadītāja Agrita Purviņa, nekustamo īpašumu speciāliste Marina Kokovihina, nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte, juriste Ināra Avotiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Dundure

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

 1. Par Priekules novada pašvaldības  2019.gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par biedrības ‘’SK Dienvidkurzeme’’ atbrīvošanu no zemes nomas maksas.
 3. Par piekrišanu Nīcas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’BĀRTAS MEŽS’’, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, atsavināšanai.
 4. Par Rutas Balodes atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības divu komisiju locekļu pienākumu pildīšanas.
 5. Par Andra Rosvalda ievēlēšanu par Priekules novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekli.
 6. Par grozījumiem 203.2020.Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr.159 ‘’Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību –Pumpura iela 3A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr.6415 006 0037, kadastra apzīmējums 6415 006 0037, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 7. Par grozījumiem 26.03.2020.Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr.193 ‘’Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību –Ķieģeļu iela 33, Priekule, Priekules novads, kadastra nr.6415 002 0084, kadastra apzīmējums 6415 002 0084, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 8. Par grozījumiem 26.03.2020.Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr.190 ‘’Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību –Brīvības iela 1a, Priekule, Priekules novads, kadastra nr.6415 002 0081, kadastra apzīmējums 6415 002 0081, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 9. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 10. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.1.14/01 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 11. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 12. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 13. Par dzīvojamās telpas īres tiesību maiņu.
 14. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80, atkārtotas atsavināšanas izsoles rīkošanu.
 15. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5, atkārtotas atsavināšanas izsoles rīkošanu.
 16. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0010, Virgas pagastā un 6482 005 0008, Priekules pagastā, Priekules novadā.
 17. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.7 dzīvojamajā mājā Aizputes ielā 26, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par katru jautājumu atsevišķi,  atklāti balsojot PAR – 15(Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; papildus jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā un darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

 

Darba kārtība:

            Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par izdevumu kompensēšanu pedagogiem.
 2. Par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Mediņi -Upesgrietēni’’, Kalētu pagasts, Priekules novads.
 4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146.
 5. Par parāda piedziņu no Sandas Zariņas.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA BALLTIKA.
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 22. Par zemes ierīcības projekta ‘’Laimoņi’’, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu.
 23. Par nekustamā īpašuma ‘’Indrāni’’, Bunkas pag., Priekules novads.
 24. Par zemes Galvenā iela 35, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0088, iznomāšanu XX.
 25. Par daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057, iznomāšanu XX.
 26. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303 atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 27. Par Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2019.lēmuma Nr.612 ‘’Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu’’ 1.punkta 2.apakšpunkta svītrošanu un pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303 pārdošanu metāllūžņos.
 28. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa IVECO 4510 atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 29. Par Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2019.lēmuma Nr.612 ‘’Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu’’ 1.punkta 1.apakšpunkata svītrošanu un pasažieru autobusa IVECO 4510 pārdošanu metāllūžņos.
 30. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.21 dzīvojamajā mājā ‘’Lāčplēši’’, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 31. Par bāriņtiesu darbības un bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā.
 32. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 23.01.2020. lēmumā Nr.29 ‘’Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Zvaguļi’’, Priekules pagasts, Priekules novads.
 33. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/20 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu.
 34. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 27.02.2020.lēmumā Nr.36 ‘’Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Uzvaras iela 2-5, Priekule, Priekules novads’’.
 35. Par projekta ‘’Dzīvojamās ēkas pārbūve par tūrisma informācijas centru Zviedru vārtu iela 2, Priekulē’’ publiskā iepirkuma sludinājuma izsludināšanu 2020.gadā.
 36. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes MTZ-80 atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 37. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5, atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 38. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2019.lēmuma Nr.686 1.pielikumā ‘’Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma ‘’Gramzdas karjers’’, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles sākumcenas un noteikumu apstiprināšanu’’.
 39. Par mērķdotācijas izlietojumu izglītojamo ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā.
 40. Par projekta ‘’Priekules vidusskolas fasādes vienkāršota atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē’’ publiskā iepirkuma izsludināšana.
 41. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/20 ‘’Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību’’.
 42. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu.

 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par grozījumiem 31.03.2016. ‘’Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikumā’’.
 2. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/153 pagarināšanu ar z/s ‘’Caunītes-1’’.
 3. Par zemes Kalnu iela 8, Priekules pagasts, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 002 0036 iznomāšanu XX.
 4. Par nomas līguma Nr.3-36B/38-2012 pagarināšanu XX.
 5. Par nedzīvojamas telpas nomas un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX.
 6. Par daļu no zemes Skolas iela 12, Priekule, Priekules novads nomu XX.
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

Komitejās neizskatītie jautājumi

 1. Par Priekules novada pašvaldības  2019.gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par biedrības ‘’SK Dienvidkurzeme’’ atbrīvošanu no zemes nomas maksas.
 3. Par piekrišanu Nīcas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’BĀRTAS MEŽS’’, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, atsavināšanai.
 4. Par Rutas Balodes atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības divu komisiju locekļu pienākumu pildīšanas.
 5. Par Andra Rosvalda ievēlēšanu par Priekules novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekli.
 6. Par grozījumiem 26.03.2020.Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr.159 ‘’Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību –Pumpura iela 3A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr.6415 006 0037, kadastra apzīmējums 6415 006 0037, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 7. Par grozījumiem 26.03.2020.Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr.193 ‘’Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību –Ķieģeļu iela 33, Priekule, Priekules novads, kadastra nr.6415 002 0084, kadastra apzīmējums 6415 002 0084, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 8. Par grozījumiem 26.03.2020.Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr.190 ‘’Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību –Brīvības iela 1a, Priekule, Priekules novads, kadastra nr.6415 002 0081, kadastra apzīmējums 6415 002 0081, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 9. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 10. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.1.14/01 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 11. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 12. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 13. Par dzīvojamās telpas īres tiesību maiņu.
 14. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80, atkārtotas atsavināšanas izsoles rīkošanu.
 15. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5, atkārtotas atsavināšanas izsoles rīkošanu.
 16. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0010, Virgas pagastā un 6482 005 0008, Priekules pagastā, Priekules novadā.
 17. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.7 dzīvojamajā mājā Aizputes ielā 26, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

Informācijas

 

V.Jablonska informē par Veselības ministrijas vēstuli, ka pēc svētkiem (1.-3.maijs) pirmsskolas izglītības iestādes atsāk darbu. Pašvaldībām jānodrošina vieta, kur ārkārtas situācijas laikā nepieciešamības gadījumā izvietot konfliktējošas personas (varmācīga uzvedība ģimenēs karantīnas laikā u.tml.) un ja vecāku slimības laikā ar Covid-19 no ģimenes jāizņem bērns. Šādas personas pašvaldībā varēs izvietot Mežupes pamatskolas telpās.

 

U.Ržepicka- pavasarī spriedām par dalību pārrobežu  projektā par meža takas izveidi. Tika piedāvāti 3 varianti kā šī taka būtu virzāma Skodas virzienā. Tagad projekts ir apstiprināts un KPR lūdz apliecinājumu, ka pašvaldība piekrīt šādas takas izveidei. Finanšu līdzekļi no pašvaldības netiks prasīti. KPR uzstādīs stabiņus takas iezīmēšanai.

 

M.Mikāls- jebkurā gadījumā pašvaldībā jābūt atbildīgajam par projekta ieviešanu, jo būs darbs ar robežu saskaņošanu, skaidrošanu īpašniekiem.

 

A.Razma- takas uzturēšanai kārtībā pašvaldības resursi tiks tērēti.

 

U.Ržepicka-KPR uzņemas taku apsekošanas.

 

Deputāti vienojas atbalstīt takas izveidi, un līdz nākošajai sēdei jāvienojas par atbildīgo personu šo taku uzraudzīšanā no pašvaldības puses.

 

 

                                                                          1.

Par izdevumu kompensēšanu pedagogiem

(lēmums Nr.228)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Inita Rubeze, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

            Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta 1.daļas 4.punktu un 21.panta 1.daļas 23.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  3 (Toms Šteins, Inese Meļķe, Gatis Volkevičs); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izdevumu kompensēšanu pedagogiem.

 

 

 

2.

Par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

(lēmums Nr.229)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem iesniegumiem un institūciju atzinumiem,  ir sagatavota Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcija, kura saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk- MKN Nr.628) 90.punktu   apstiprināma un nododama publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš nav īsāks par trijām nedēļām.

Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, MKN Nr. 628 82., 90. punktus, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

 

3.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Mediņi-Upesgrietēni”, Kalētu pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.230)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2020. gada 26. marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.188 pirmajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodota Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienības daļa “Mediņi-Upesgrietēni”, Kalētu pagastā, 4,3 ha platībā. Izsoles sākumcena 69,00  EUR/ha  par 1 ha gadā bez PVN.

2020. gada 15. aprīļa izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti trīs dalībnieki.

Pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1– XX, kuram piešķiramas tiesības iegūt nomas tiesības par izsoles cenu 319,00 EUR/ha par vienu hektāru gadā bez PVN.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Mediņi-Upesgrietēni”, Kalētu pagasts, Priekules novads.

 

 

4.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule,  Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146

(lēmums Nr.231)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2020. gada 27. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.76 apstiprināta nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles rīkošana, mutiskās izsoles ar augšupejošu soli noteikumi un sākumcena 10,00 EUR.

  2020. gada 08. aprīļa izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti trīs dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.3 – XX, kurš ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 4125,00 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule,  Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146.

 

 

5.

Par parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.232)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, Civillikuma 1425.pantu un Finanšu komitejas 23.04.2020. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par parāda piedziņu no XX.

 

 

6.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.233)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX.

 

7.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.234)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

8.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.235)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

9.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.236)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

 

10.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.237)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

11.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA BALLTIKA

(lēmums Nr.238)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA BALLTIKA.

 

12.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.239)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

13.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.240)

 

Ziņo: V.Jablonska

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

14.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.241)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

15.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.242)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

16.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.243)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

17.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.244)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

18.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.245)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

19.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.246)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

20.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.247)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

21.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.248)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

22.

   Par zemes ierīcības projekta  „Laimoņi”, Bunkas pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu

(lēmums Nr.249)

Ziņo: V.Jablonska

 

           Priekules novada pašvaldības domē 15.04.2020. saņemts SIA ,,Metrum’’ Liepājas biroja vadītājas XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Laimoņi”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 001 0064 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0418 sadalīšanu.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

                     pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta ‘’Laimoņi’’, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu.

 

23.

Par  nekustamā īpašuma „Indrāni”, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu

(lēmums Nr.250)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā XX iesniegums ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Indrāni”, kadastra Nr.6446 001 0178, Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Indrāni’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.

 

24.

Par zemes Galvenā iela 35, Priekule, Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0088,  iznomāšanu XX

(lēmums Nr.251)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāts Toms Šteins, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 02.04.2020. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību Galvenā iela 35, Priekulē, ar apzīmējumu kadastrā 6415 004 0088, 1400  m2  platībā mazdārziņa vajadzībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu Nr.9 „ Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.2. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes Galvenā iela 35, Priekule, Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0088, iznomāšanu XX.

 

 

25.

Par daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057, iznomāšanu XX

(lēmums Nr.252)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 17.04.2020. iesniegums  ar lūgumu iznomāt  daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekulē, ar apzīmējumu kadastrā 6415 006 0057, 297 m2  platībā mazdārziņa vajadzībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057, iznomāšanu XX.

 

 

26.

Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303 atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu

(lēmums Nr.253)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2020. gada 27. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.93 apstiprināta Pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa MERCEDES BENZS 0303, valsts reģ.Nr. FS 6426, atsavināšanas izsoles rīkošana.

Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303 atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu.

 

 

27.

Par Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2019. lēmuma Nr.612 “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu” 1.punkta 2.apakšpunkta svītrošanu un pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303 pārdošanu metāllūžņos

(lēmums Nr.254)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldības īpašumu– pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 0303, valsts reģ.Nr. FS 6426, nolēma pārdot izsolē ar Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2019. lēmumu Nr.612.

Pasažieru autobusa izsolē neviens dalībnieks nav pieteicies iegādāties, līdz ar to tas pārdodams metāllūžņos.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2019. lēmuma Nr.612 “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu” 1.punkta 2.apakšpunkta svītrošanu un pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303 pārdošanu metāllūžņos.

 

 

28.

Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa IVECO 4510 atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu

(lēmums Nr.255)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2020. gada 27. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.92 apstiprināta Pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa IVECO 4510, valsts reģ.Nr. FS 9247, atsavināšanas izsoles rīkošana.

 Izsludinātajā termiņā nebija reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa IVECO 4510 atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu.

 

 

29.

Par Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2019. lēmuma Nr.612 “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu” 1.punkta 1.apakšpunkta svītrošanu un pasažieru autobusa IVECO 4510 pārdošanu metāllūžņos

(lēmums Nr.256)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldības īpašumā ir kustamā manta – pasažieru autobuss IVECO 4510, valsts reģ.Nr. FS 9247, kuru tika nolemts pārdot izsolē ar Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2019. lēmumu Nr.612.

Pasažieru autobusu izsolē neviens dalībnieks nav pieteicies iegādāties, līdz ar to tas pārdodams metāllūžņos.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2019. lēmuma Nr.612 “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu” 1.punkta 1.apakšpunkta svītrošanu un pasažieru autobusa IVECO4510 pārdošanu metāllūžņos.

 

 

30.

(lēmums Nr.257)

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/668-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli „Lāčplēši”,  Bunkas pagastā, Priekules novadā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.21  dzīvojamajā mājā „Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

31.

Par bāriņtiesu darbības un bērnu tiesību aizsardzības

nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā

(lēmums Nr.258)

Ziņo: V.Jablonska

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija lūgusi izvērtēt bāriņtiesas locekļu iespējas veikt darba pienākumus ārkārtējās situācijas laikā. Tiek rosināts noslēgt Sadarbības līgumu ar Durbes, Grobiņas un Vaiņodes novada pašvaldībām par bāriņtiesas darba nepārtrauktības nodrošināšanu valstī noteiktā ārkārtas situācijas laikā.

Ņemot vērā likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” un Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par bāriņtiesu darbības un bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā.

 

 

32.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 23.01.2020. lēmumā Nr.29 ”Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Zvaguļi”, Priekules pagasts,  Priekules novads”

(lēmums Nr.259)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2020. gada 23. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.29 apstiprināti pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles rezultāti un pirkuma līguma noslēgšana ar izsoles uzvarētāju SIA “UNICENTRS”, reģ.Nr.42103025551 par izsoles sākumcenu 40 200,00 EUR, ar apmaksas termiņu līdz 2020.gada 23.aprīlim.

Ir saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt apmaksas termiņu par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2020.gada 15.jūlijam, sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 23.01.2020. lēmumā Nr.29 ”Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Zvaguļi”, Priekules pagasts,  Priekules novads’’.

 

 

33.

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/20 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu

(lēmums Nr.260)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ir nepieciešami grozījumi Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos, pamatojoties uz Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. MK rīkojuma 4.punkts paredz, ka ārkārtējās situācijas laikā valsts un pašvaldību iestādēm nepieciešams izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 34.panta pirmo un otro daļu, 56.panta otro un trešo daļu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/20 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu.

 

 

34.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 27.02.2020. lēmumā Nr.36 ”Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Uzvaras iela 2-5, Priekule,  Priekules novads”

(lēmums Nr.261)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2020. gada 27. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.36 apstiprināti pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles rezultāti un pirkuma līguma noslēgšana ar izsoles uzvarētāju XX, par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 2626,00 EUR, ar apmaksas termiņu līdz 2020.gada 27.maijam.

2020.gada 31.martā tika saņemts XX iesniegums, ar lūgumu noslēgt nomaksas pirkuma līgumu ar atliktā maksājuma grafiku uz 36 mēnešiem par nosolīto nekustamo īpašumu, sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 27.02.2020. lēmumā Nr.36 ”Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Uzvaras iela 2-5, Priekule, Priekules novads’’.

 

35.

Par projekta “Dzīvojamās ēkas pārbūve par tūrisma informācijas centru Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē” publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā

(lēmums Nr.262)

Ziņo: V.Jablonska

 

2019. gada 19. aprīlī tika izsludināts Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 3. uzsaukums, kur Priekules novada pašvaldība kopā ar projekta sadarbības partneri Pluņģes pašvaldību Lietuvā sagatavoja divus projekta pieteikumus un viens no tiem bija “Kultūras objektu saglabāšana un pielāgošana mūsdienu vajadzībām” (Preservation and adaptation of cultural objects to contemporary needs), (HIPP), LLI-503. Realizējot šo projektu tiktu atjaunoti Priekules Zviedru vārti, kur atjaunotajās telpās tiktu atklāts moderni aprīkots tūrisma informācijas centrs ar ekspozīciju un semināru zāli.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta “Dzīvojamās ēkas pārbūve par tūrisma informācijas centru Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.

 

36.

Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes MTZ-80  atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu

(lēmums Nr.263)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2020. gada 27. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.94 apstiprināta Pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80, valsts reģ.Nr. T7154LP, atsavināšanas izsoles rīkošana.  Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks un izsole uzskatāma par nenotikušu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes MTZ-80  atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu.

 

 

37.

Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5  atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu

(lēmums Nr.264)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2020. gada 27. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.95 apstiprināta Pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5, valsts reģ.Nr. P3221LZ, atsavināšanas izsoles rīkošana.

 Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks un izsole uzskatāma par nenotikušu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5  atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu.

 

 

38.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2019. lēmuma Nr.686 1.pielikumā “Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles sākumcenas un noteikumu apstiprināšanu”

(lēmums Nr.265)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2019. gada 25. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.249 apstiprināta nekustamā īpašuma nodošana atsavināšanai, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 185 521,00 EUR.

            2020.gada 16.aprīlī tika saņemts atzinums, kurā norādīts, ka VARAM atbalsta Priekules novada pašvaldības plānoto atsavināšanas darījumu ar nekustamo īpašumu “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads ar izsoles sākumcenu 120 588,65 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi euro un 65 centi), līdz ar to turpināms iesāktais atsavināšanas process organizējot nekustamā īpašuma trešo izsoli.

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2020.gadam” 56.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2019. lēmuma Nr.686 1.pielikumā “Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles sākumcenas un noteikumu apstiprināšanu’’.

 

39.

Par mērķdotācijas izlietojumu

izglītojamo ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā

(lēmums Nr.266)

Ziņo: V.Jablonska

 

Saskaņā ar likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 19.pantu un Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.3 un 4.3.4 punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, lai sniegtu operatīvu atbalstu izglītojamo ēdināšanai Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ir izdevusi 3 rīkojumus par saņemto valsts budžeta mērķdotāciju izlietošanu ēdināšanas nodrošināšanai, ko nepieciešams apstiprināt ar domes lēmumu.

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta 1.daļas 4.punktu un 21.panta 1.daļas 23.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par mērķdotācijas izlietojumu izglītojamo ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā.

 

 

40.

Par projekta “Priekules vidusskolas fasādes vienkāršota atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē” publiskā iepirkuma izsludināšanu

(lēmums Nr.267)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 23. janvārī Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 50 par projekta “Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā” realizāciju 2020. gadā no Priekules pagasta pārdoto nekustamo īpašumu finanšu līdzekļiem. Priekules vidusskolas fasādei nav veikti remontdarbi 45 gadus, kā rezultātā ārsienu apmetums cokola zonā ir ticis bojāts no mitruma un sāļiem un  ir nepieciešams atjaunot arī fasādi reizē ar balkona trepju rekonstrukciju.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta  otrās daļas 3. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta “Priekules vidusskolas fasādes vienkāršota atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu.

 

 

41.

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5/20 „Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” pieņemšanu

(lēmums Nr.268)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punkta 1.apakšpunktā noteikts, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu, likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 36.panta pirmo un otro daļu,  atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5/20 „Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”.

 

 

 

42.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu

(lēmums Nr.269)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pantu, likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu.

 

 

43.

Par grozījumiem 31.03.2016. „Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikumā”

(lēmums Nr.270)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 31.marta lēmumu (prot.Nr.5,6.§) apstiprināts “Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikums”, kas paredz, ka projektu vērtēšanas komisija izvērtē projektu konkursa ietvaros iesniegtos projektu iesniegumus, kurus Priekules novada pašvaldība līdzfinansēs.

Sakarā ar to, ka ir nepieciešams ieviest korekcijas, nolikumā nepieciešams izdarīt grozījumus.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.pantas pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 31.03.2016. „Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikumā’’.

 

44.

(lēmums Nr.271)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 30.martā (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/618-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Caunītes-1 īpašniekaXX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/153 uz zemes vienību „Jaunie Lauki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0136, kadastra apzīmējums 6446 005 0136   0,3388  ha platībā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/153 pagarināšanu ar z/s Caunītes.

 

 

45.

Par zemes Kalnu iela 8, Priekules pagasts, Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6482 002 0036 iznomāšanu XX

(lēmums Nr.272)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 30.03.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/20/617-S  ar lūgumu iznomāt  zemi ēku uzturēšanai  Kalnu iela 8, Priekules pagasts, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 002 0036, 1,50 ha platībā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. 29.,30. punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes Kalnu iela 8, Priekules pagasts, Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6482 002 0036 iznomāšanu XX.

 

 

46.

Par nomas līguma Nr. 3-36B/38-2012 pagarināšanu XX

(lēmums Nr.273)

Ziņo: V.Jablonska

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  iesniegums Nr.2.1.4/20/581-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/38-2012,  mazdārziņa vajadzībām 0,065 ha  platībā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nomas līguma Nr.3-36B/38-2012 pagarināšanu XX.

 

 

47.

Par nedzīvojamas telpas nomas un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX

(lēmums Nr.274)

Ziņo: V.Jablonska

 

01.04.2020. Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/638-S), kurā lūgts iznomāt kūtiņu Nr. 9  27,5 m2 platībā un kūtiņu Nr. 11  18,9 m2 platībā. Nomas telpas atrodas Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. ēkā ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0240 002.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nedzīvojamas telpas nomas un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX.

 

48.

Par daļu no zemes Skolas iela 12, Priekule, Priekules novads nomu XX

(lēmums Nr.275)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Vitas Stones 01.04.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/641-S  ar lūgumu iznomāt zemes daļu no zemes Skolas iela 12, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 004 0145, 2300 m2 platībā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļu no zemes Skolas iela 12, Priekule, Priekules novads, nomu XX.

 

49.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no XX

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Atlikt jautājuma izskatīšanu uz maija finanšu komitejas sēdi. Uzdot Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A.Driviņai, iesaistot speciālistus, noskaidrot vai personai ir piederīgie, kādā statusā ir zeme, par ko ir nomas parāds- par īpašumā vai nomā esošu zemi?

 

 

50.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.277)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 15.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (ind.2.1.5/20/715-S) ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklimXX.

            Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

51.

Par Priekules novada pašvaldības 2019. gada pārskata apstiprināšanu

(lēmums Nr.278)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 70. pantu, 71. panta pirmo daļu un 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par grāmatvedību”, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumus Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu.

 

52.

Par biedrības „SK Dienvidkurzeme” atbrīvošanu no zemes nomas maksas

(lēmums Nr.279)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības „SK Dienvidkurzeme”, reģistrācijas nr. 40008208979, valdes priekšsēdētāja XX 22.04.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/763-S ar lūgumu atcelt zemes nomas maksu  zemes vienībām Dārza iela 24, Priekule un Dārza iela 24A, Priekule, 2020.gada atlikušajai daļai.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par biedrības ‘’SK Dienvidkurzeme’’ atbrīvošanu no zemes nomas maksas.

 

53.

Par piekrišanu Nīcas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „BĀRTAS MEŽS”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, atsavināšanai

(lēmums Nr.280)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldība 2020. gada 27. aprīlī saņēma Nīcas novada domes vēstuli Nr.2.1.12/233 un  2020.gada 20. aprīļa lēmumu “Par pašvaldības nekustamā īpašuma  “Bārtas mežs”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, neapbūvēta zemes gabala un mežaudzes  atsavināšanu izsolē”.

Pozitīva atzinuma sniegšanai VARAM lūdz pašvaldību noskaidrot administratīvi teritoriālās reformas apvienošanā plānoto citu pašvaldību viedokli nekustamā īpašuma atsavināšanai.

Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 56.panta 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par piekrišanu Nīcas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „BĀRTAS MEŽS”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, atsavināšanai.

 

 

54.

Par Rutas Balodes atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības divu komisiju locekļu pienākumu pildīšanas

(lēmums Nr.281)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pašvaldībā saņemts Rutas Balodes iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas un Komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām locekļa pienākumu pildīšanas.

 

Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Rutas Balodes atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības divu komisiju locekļu pienākumu pildīšanas.

 

 

55.

Par Andra Rosvalda ievēlēšanu par Priekules novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekli

(lēmums Nr.282)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāts Andris Rosvalds, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Pašvaldībā saņemta deputāta Andra Rosvalda  piekrišana darboties Priekules novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijā.

 

Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par Andra Rosvalda ievēlēšanu par Priekules novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekli.

 

 

56.

Par grozījumiem 26.03.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 159  “ Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Pumpura iela 3A,   Priekule , Priekules novads, kadastra nr.  6415 006 0037 , kadastra apzīmējums 6415 006 0037 , atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

(lēmums Nr.283)

Ziņo: V.Jablonska

 

Tā kā nekustamam īpašumam Pumpura iela 3A, Priekule, Priekules novads, nav iepriekš noteikts zemes lietošanas mērķis, tad zemes vienībai jānosaka lietošanas mērķis.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 26.03.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 159  “ Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Pumpura iela 3A,   Priekule , Priekules novads, kadastra nr.  6415 006 0037 , kadastra apzīmējums 6415 006 0037, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

 

57.

Par grozījumiem 26.03.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 193  “ Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Ķieģeļu iela 33,   Priekule , Priekules novads, kadastra nr.  6415 002 0084 , kadastra apzīmējums 6415 002 0084, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

(lēmums Nr.284)

Ziņo: V.Jablonska

 

Tā kā nekustamam īpašumam Ķieģeļu iela 33, Priekule, Priekules novads, nav iepriekš noteikts zemes lietošanas mērķis, tad zemes vienībai jānosaka lietošanas mērķis.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 26.03.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 193  “ Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Ķieģeļu iela 33,   Priekule , Priekules novads, kadastra nr.  6415 002 0084 , kadastra apzīmējums 6415 002 0084, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

 

58.

Par grozījumiem 26.03.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 190  “ Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Brīvības iela 1a,   Priekule , Priekules novads, kadastra nr.  6415 002 0081 , kadastra apzīmējums 6415 002 0081, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

(lēmums Nr.285)

Ziņo: V.Jablonska

 

Tā kā nekustamam īpašumam Brīvības iela 1a, Priekule, Priekules novads,  nav iepriekš noteikts zemes lietošanas mērķis, tad zemes vienībai jānosaka lietošanas mērķis.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 26.03.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 190  “ Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Brīvības iela 1a,   Priekule , Priekules novads, kadastra nr.  6415 002 0081 , kadastra apzīmējums 6415 002 0081, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

 

59.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.286)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 28.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

60.

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 1.14/01 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

(lēmums Nr.287)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 08.04.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/693-S ar lūgumu apturēt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.1.14/01 no 08.04.2020, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – 1 deputāts (Vizma Garkalne); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 1.14/01 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.

 

61.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.288)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 29.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

62.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.289)

Ziņo: V.Jablonska

 

 2020.gada 29.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt īres tiesības uz dzīvokli XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

63.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību maiņu

                                                   (lēmums Nr.290)

Ziņo: V.Jablonska

 

            2020.gada 23. martā  Priekules novada pašvaldībā saņemti XX un XX, iesniegumi ar lūgumu atļaut mainīt īres tiesības.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”3.,5. un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību maiņu.

 

 

64.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80, atkārtotas atsavināšanas izsoles rīkošanu

(lēmums Nr.291)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta ceturto daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80, atkārtotas atsavināšanas izsoles rīkošanu.

 

 

65.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5, atkārtotas atsavināšanas izsoles rīkošanu

(lēmums Nr.292)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta ceturto daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5, atkārtotas atsavināšanas izsoles rīkošanu.

 

Izsakās:

A.Razma- tā kā interese par šiem izsolāmo traktoru MTZ-80 un piekabi PSE-12.5 ir zema, rosinu izsoles sākumcenu samazināt par 50%.

 

 

66.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0010, Virgas pagastā un 6482 005 0008, Priekules pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.293)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.7. apakšpunktu, 18.punktu, 23.3.apakšpunktu un 30.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0010, Virgas pagastā un 6482 005 0008, Priekules pagastā, Priekules novadā.

 

 

 

 

 

 

67.

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.7 dzīvojamajā mājā Aizputes ielā 26, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

(lēmums Nr.294)

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/801-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Aizputes ielā 26-7, Priekulē.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.7 dzīvojamajā mājā Aizputes ielā 26, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

Protokola pielikumā:

1.Domes sēdē pieņemtie lēmumi ar pielikumiem no Nr.228 līdz  Nr.294.

2. Izpilddirektora ziņojums par paveiktajiem darbiem novadā marta –aprīļa mēnešos.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11:00

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                           D.Tilgale

228. Par izdevumu kompensēšanu pedagogiem

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.aprīlī                                                                                                                                  

Nr.228           

          (protokols Nr.6,  1.punkts)

 

 

Deputāte Inita Rubeze, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Par izdevumu kompensēšanu pedagogiem

 

2020. gada 12. martā Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” 4.3. punkts nosaka pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti.

Priekules novada pašvaldības visi pamatskolas, vidusskolas un profesionālās ievirzes skolotāji strādā attālināti, pirmsskolas skolotāji daļēji attālināti, izmantojot personisko datortehniku ar interneta pieslēgumu un  mobilos telefonus ar abonēšanas maksu.

Atbilstoši Darba likuma 76.panta 1.daļas 3.punktā noteikto darba devējam ir pienākums atlīdzināt tos darbinieka izdevumus, kuri atbilstoši darba līguma noteikumiem nepieciešami darba veikšanai vai arī ir radušies ar darba devēja piekrišanu, īpaši izdevumus, kas darbiniekam radušies sakarā ar viņam piederoša darba aprīkojuma (kas atbilstoši darba līgumam tiek izmantots darba vajadzībām) nolietošanos (amortizāciju).

Tā kā valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ skolām kā darba devējam nav bijusi iespēja visus pedagogus nodrošināt ar nepieciešamajām ierīcēm attālinātā darba veikšanai, ir ierosinājums kompensēt pedagogiem izdevumus par interneta, personisko datoru un mobilo telefonu lietošanu.

Izanalizējot pieejamos interneta pakalpojuma sniedzēju un telefona pieslēgumu tarifu plānus ir secināts, ka bezlimita interneta abonēšana vidēji mēnesī maksā 15,67 euro, bet mobilo sarunu abonēšana bez laika ierobežojuma vidēji mēnesī maksā 10,80 euro. Ir ierosinājums kompensēt izdevumus – 15 euro mēnesī par datora un interneta izmantošanu un 10 euro mēnesī par telefona lietošanu.

Plānoto kompensāciju apjoms mēnesī:

Priekules vidusskola – 784,20 euro

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola – 415,10 euro

Krotes Kronvalda Ata pamatskola -317 euro

Virgas pamatskola – 196,20 euro

Mežupes pamatskola – 583,50 euro

Priekules Mūzikas un mākslas skola –220,10

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" – 80,50

            Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta 1.daļas 4.punktu un 21.panta 1.daļas 23.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  3 (Toms Šteins, Inese Meļķe, Gatis Volkevičs); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noteikt šādu kārtību pedagogu izdevumu kompensēšanai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā:

 

 1. Pedagogam, kura kontaktstundu skaits atbilst 1 slodzei vai ir lielāks un kuri nodrošina mācību procesu attālināti, mēnesī tiek noteikta šāda kompensācija:
  1. par personīgā datora ar bezlimita interneta pieslēgumu lietošanu – 15 euro mēnesī;
  2. par personīgā mobilā telefona ar bezlimita zvanu skaitu lietošanu – 10 euro mēnesī.
 2. Pedagogiem, kuru darba slodze (kontaktstundas) ir mazāka par 1 un kuri nodrošina mācību procesu attālināti, kompensāciju nosaka proporcionāli kontaktstundu skaitam.
 3. Noteikt, ka izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un pedagogiem, kuri darba vajadzībām lieto pašvaldības apmaksātus mobilos telefonu ar noteiktu limitu, un ārkārtējās situācijas laikā to ir pārsnieguši, pārsniegto daļu nav jāatmaksā.
 4. Izglītības iestāžu vadītājiem uzdot izvērtēt katra pedagoga personisko ierīču lietošanu, sagatavot rīkojumu, saskaņot to ar izglītības vadītāju un pēc domes lēmuma pieņemšanas iesniegt grāmatvedībā.
 5. Izglītības vadītājai uzdot izvērtēt katra izglītības iestādes vadītāja personisko ierīču lietošanu, sagatavot rīkojuma projektu, iesniegt to izpilddirektoram un pēc domes lēmuma pieņemšanas personāla speciālistei iesniegt to grāmatvedībā.
 6. Šajā lēmumā noteiktos papildus izdevumus segt no izglītības iestāžu uzturēšanai un skolēnu pārvadājumiem plānotajiem un sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu iespējami ietaupītajiem  līdzekļiem.
 7. Lēmums ir spēkā no 23.marta līdz datumam, kad tiek pārtrauktas attālinātās mācības.
 8. Pilnvarot domes priekšsēdētāju izdot rīkojumu par šī lēmuma darbības pārtraukšanu ar datumu, kad tiek pārtraukts attālinātais mācību process. Šo rīkojumu apstiprina pēc tā izdošanas nākošajā tuvākajā domes sēdē.
 9. Par šī lēmuma izpildi atbild izpilddirektors

 

Lēmums nosūtāms: Izglītības vadītājai, Priekules vidusskolai, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolai Krotes Kronvalda Ata pamatskolai, Virgas pamatskolai, Mežupes pamatskolai, Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas", Priekules Mūzikas un mākslas skolai, Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

        

 

229. Par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.aprīlī                                                                                                                                  

Nr.229           

          (protokols Nr.6,  2.punkts)

 

Par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

Priekules novada pašvaldības dome 2020.gada 27.februārī pēc Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas publiskās apspriešanas, institūciju atzinumu saņemšanas un teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas ziņojuma, pieņēma lēmumu pilnveidot sagatavoto Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakciju.

Pamatojoties uz publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem iesniegumiem un institūciju atzinumiem,  ir sagatavota Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcija, kura saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk- MKN Nr.628) 90.punktu   apstiprināma un nododama publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš nav īsāks par trijām nedēļām.

2020.gada 12.martā Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Saskaņā ar šī rīkojuma 1.punktu visā valsts teritorijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža, pašlaik līdz 2020. gada 12.maijam, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Saskaņā ar šī rīkojuma 4.5.2.punktu ir aizliegts rīkot sapulces, savukārt rīkojuma 4.41.punkts norāda, ka publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad valsts teritorijā ir ārkārtējā situācija. MKN Nr.628 noteic, to, ka publiskās apspriešanas laikā plānošanas dokumenta dokumentācijai jābūt pieejamai arī klātienē, tāpēc, lai nodrošinātu leģitimitāti, publiskās apspriešanas sanāksme organizējama pēc ārkārtas situācijas beigām. Organizējot plānošanas dokumenta publiskās apspriešanas neklātienes sanāksmi, daļai sabiedrības tiek liegta iespēja piedalīties tajā un paust savu viedokli, kā arī saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.

Ņemot vērā augstāk minēto un ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, MKN Nr. 628 82., 90. punktus, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 2.0 redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 2. Noteikt publiskās apspriešanas laiku 3 (trīs) nedēļas.
 3. Publisko apspriešanu organizēt tiklīdz tas ir iespējams.
 4. Lēmumu un paziņojumu par Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 2.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekulesnovads.lv un Teritorijas `attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
 5.  Par lēmuma izpildi atbildīgs Priekules novada teritorijas plānojuma 201-2026.gadam grozījumu izstrādes vadītājs.

Pielikumā:

1. Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu paskaidrojuma raksts: PRIEKULES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2015.-2026.GADAM GROZĪJUMI. PASKAIDROJUMA RAKSTS

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi: Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumi. Redakcija 2.0. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

3. Grafiskā daļa: 

 

Lēmums nosūtāms: Attīstības plānošanas nodaļai, SIA “Baltkonsults”.

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

230. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Mediņi-Upesgrietēni”, Kalētu pagasts,  Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.aprīlī                                                                                                                                  

Nr.230           

          (protokols Nr.6,  3.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Mediņi-Upesgrietēni”, Kalētu pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2020. gada 26. marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.188 pirmajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodota Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienības daļa “Mediņi-Upesgrietēni”, Kalētu pagastā, Priekules novadā 4,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0030 (turpmāk – izsoles objekts), apstiprināta nomas tiesību izsoles objekta sākumcena un izsoles noteikumi. Izsoles sākumcena 69,00  EUR/ha (sešdesmit deviņi euro un 00) par 1 ha gadā bez PVN.

Informācija par izsoli publicēta Priekules novada pašvaldības mājas lapā.

2020. gada 15. aprīļa izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti trīs dalībnieki.

Pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1– XX, deklarētā dzīvesvietas adrese XX, Priekules novads, kuram piešķiramas tiesības iegūt nomas tiesības par izsoles cenu 319,00 EUR/ha (trīs simti deviņpadsmit euro un 00 centi) par vienu hektāru gadā bez PVN.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK  noteikumi Nr.350) 40.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto). [..]

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.350 43.punktu, iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 5.2.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt 2020. gada 15. aprīļa Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Mediņi-Upesgrietēni” 4,3 ha platībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju par nomas maksu 319,00 EUR/ha (trīs simti deviņpadsmit euro un 00 centi) par 1 ha gadā bez PVN.  
 3. Papildus nosolītajai nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis un citi ar nekustamo īpašumu saistītie maksājumi LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā.
 4. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par nomas līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

231. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule,  Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.aprīlī                                                                                                                                  

Nr.231           

          (protokols Nr.6, 4 .punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule,  Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146

 

Ar 2020. gada 27. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.76 apstiprināta nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles rīkošana, mutiskās izsoles ar augšupejošu soli noteikumi un sākumcena 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

  2020. gada 08. aprīļa izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti trīs dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.3 – XX, deklarētās dzīvesvietas adrese XX, Kuldīgas novads, LV-3313,  kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 4125,00 EUR (četri tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekule novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt 2020. gada 08. aprīļa Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 4125,00 EUR (četri tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro un 00 centi). Pirkuma līgums jānoslēdz un jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu trīs mēnešu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, kas ir, līdz 2020.gada 30.jūlijam.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par pirkuma līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G.Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

232. Par parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.aprīlī                                                                                                                                  

Nr. 232           

          (protokols Nr.6,  5.punkts)

 

Par parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

233. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.aprīlī                                                                                                                                  

Nr.233           

          (protokols Nr.6,  6.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

234. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.aprīlī                                                                                                                                  

Nr.234           

          (protokols Nr.6, 7.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

235. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.aprīlī                                                                                                                                  

Nr.235           

          (protokols Nr.6,  8.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

236. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.aprīlī                                                                                                                                  

Nr. 236           

          (protokols Nr.6,  9.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu noXX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

237. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.aprīlī                                                                                                                                  

Nr.237           

          (protokols Nr.6, 10 .punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

238. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA BALLTIKA

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.aprīlī                                                                                                                                  

Nr.238           

          (protokols Nr.6,  11.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA BALLTIKA

 

 1. SIA BALLTIKA par nekustamo īpašumu „Apiņi”, Kalētu pagastā sagatavoti, reģistrēti un nosūtīti sekojoši maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli:

- 2015.gadam Nr.15-3630 no 03.02.2015. Stājies spēkā 11.02.2015. Neapstrīdams kļuvis 11.03.2015. Nav apstrīdēts un nav paziņots, ka nebūtu saņemts. Paziņojumā ietverts brīdinājums par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu.;

- 2016.gadam Nr.16-548 no 20.01.2016. Stājies spēkā 28.01.2016. Neapstrīdams kļuvis 28.02.2016. Nav apstrīdēts un nav paziņots, ka nebūtu saņemts. Paziņojumā iekļauta norāde par parādu. Paziņojumā ietverts brīdinājums par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu.;

- 2017.gadam Nr.2.6.48/17/421 no 18.01.2017. Stājies spēkā 26.01.2017. Neapstrīdams kļuvis 26.02.2017. Nav apstrīdēts un nav paziņots, ka nebūtu saņemts. Paziņojumā iekļauta norāde par parādu. Paziņojumā ietverts brīdinājums par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu.;

- 2018.gadam Nr.2.6.48/18/162 no 17.01.2018. Stājies spēkā 25.01.2018. Neapstrīdams kļuvis 25.02.2018. Nav apstrīdēts un nav paziņots, ka nebūtu saņemts. Paziņojumā iekļauta norāde par parādu. Paziņojumā ietverts brīdinājums par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu.;

- 2019.gadam Nr.2.6.48/19/256 no 16.01.2019. Stājies spēkā 24.01.2019. Neapstrīdams kļuvis 24.02.2019. Nav apstrīdēts un nav paziņots, ka nebūtu saņemts. Paziņojumā iekļauta norāde par parādu. Paziņojumā ietverts brīdinājums par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu.

 

 1. 30.04.2020. SIA BALLTIKA nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu           „Apiņi”, Kalētu pagastā (pers.konta nr. NINO sistēmā 23743; 23744) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 564,76;

nokavējuma nauda līdz 30.04.2020. –           EUR 188,31;

KOPĀ                                                             EUR 753,07.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA BALLTIKA, reģ.Nr. 42103048588, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu APIŅI, Kalētu pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6464 002 0097) par laiku 01.01.2015. – 31.12.2019. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 564,76;

nokavējuma nauda līdz 30.04.2020. –           EUR 188,31;

KOPĀ                                                            EUR 753,07

(Septiņi simti piecdesmit trīs euro, 07 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2020.gada 31.maijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2020.gada 1.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. SIA BALLTIKA, Pļavu iela 43/45-5, Liepāja, LV-3411;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

239. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.aprīlī                                                                                                                                  

Nr.239           

          (protokols Nr.6,  12.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

240. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.aprīlī                                                                                                                                  

Nr.240           

          (protokols Nr.6,  13.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

241. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.aprīlī                                                                                                                                  

Nr.241           

          (protokols Nr.6, 14 .punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

242. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.aprīlī                                                                                                                                  

Nr.242           

          (protokols Nr.6,  15.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

243. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.aprīlī                                                                                                                                  

Nr.243           

          (protokols Nr.6,  16.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

244. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.aprīlī                                                                                                                                  

Nr.244           

          (protokols Nr.6,  17.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

245. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.aprīlī                                                                                                                                  

Nr.245           

          (protokols Nr.6,  18.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska