24.11.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.21).

1.§ Par Priekules novada domes deputātes pilnvaru atzīšanu Gražinai Ķervijai.

Pamatojoties uz Priekules novada vēlēšanu komisijas 18.10.2011. sēdes protokola Nr.12; 2.punktu „Par Priekules novada domes deputāta kandidāta noteikšanu, kurš uzaicināms stāties bijušās deputātes vietā”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Atzīt Gražinai ĶERVIJAI Priekules novada domes deputātes pilnvaras.

 

2.§ Par Priekules novada domes deputātes Gražinas Ķervijas ievēlēšanu Priekules novada pašvaldības pastāvīgajās komitejās.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 10) punktu un 50.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

            Ievēlēt deputāti Gražinu Ķerviju Priekules novada domes –

 

1.      Veselības un sociālo jautājumu komitejas sastāvā;

 

2.      Izglītības, kultūras un sporta komitejas sastāvā;

 

3.      Finanšu komitejas sastāvā.

 

3.§ Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības komisiju sastāvā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un 21.10.2011. reģ. Nr.3-13/724 A.D[:], V.R[:] iesniegumiem, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.      Izslēgt T[:] M[:] no Priekules novada zemes komisijas sastāva, sakarā ar viņa nāvi 02.11.2011.

 

2.      Atbrīvot A[:] B[:] no Priekules novada domes iepirkuma komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2011.gada 30.novembri.

 

3.      Iekļaut  Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes vadītāju A[:] D[:] Priekules novada administratīvās komisijas sastāvā.

 

4.      Iekļaut  Priekules novada domes iepirkuma komisijas sastāvā kā locekli Priekules novada domes pašvaldības grāmatvedi I[:] S[:] ar 2011.gada 1.decembri.

 

4.§ Par saistošajiem noteikumiem Nr.7 Noteikumi „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā”.

 

Ievērojot VARAM 20.10.2011. vēstulē Nr.17-Ie/16010 „Par saistošajiem noteikumiem” izteiktos norādījumus un priekšlikumus, Priekules novada domes 2011.gada 22.septembra saistošie noteikumi Nr.7 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā” tika atprecizēti un Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1.      Atcelt 2011.gada 22.septembra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.16) 1.§ „Par saistošajiem noteikumiem Nr.7 Noteikumi „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā”.
 
2.      Apstiprināt Priekules novada saistošos noteikumus Nr.7 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā” šādā redakcijā. (Saistošie noteikumi pielikumā).
 
3.      Uzdot kancelejai apstiprinātos saistošos noteikumus trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
5.§ Noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Apstiprināt  Noteikumus „Par  Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem”. (Noteikumi pielikumā).

 

6.§ Par apbalvojumu saraksta apstiprināšanu.

Pamatojoties uz 07.11.2011. Izglītības, kultūras un sporta komitejas izskatītajiem un 14.11.2011. Finanšu komitejā atbalstītajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada domes un pagasta pārvalžu iesniegtos priekšlikumus par apbalvojumu piešķiršanu saskaņā ar pielikumu.

 

2.      Apstiprināt naudas balvas izlietojumu 470 Ls apmērā, finansējuma avots – pašvaldības budžets, struktūrvienība 08.2901, EKK 2231.

 

7.§ Par naudas balvas piešķiršanu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5.punktu un Priekules novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 4.9.punktu, kas nosaka, ka uz Domes priekšsēdētāja rīkojuma pamata, apstiprinot to tuvākajā Domes sēdē, var tikt piešķirtas naudas balvas vienas minimālās mēnešalgas apmērā sakarā ar amatpersonai (darbiniekam) vai valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu notikumu (sasniegumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Ainars Cīrulis, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1. Piešķirt Priekules vidusskolas direktoram A[:] C[:], personas kods [:], naudas balvu Ls 200,00 (divi simti latu un 00 santīmu) apmērā, ņemot vērā Priekules vidusskolas direktora ieguldījumu Priekules novada attīstībā, piesaistot Eiropas Savienība finansējumu un sekmīgi realizējot projektu „Rekreācijas vides uzlabošana Priekules pašvaldības pievilcības veicināšanā pašvaldībā”.

2. Piešķirt Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam E[:] D[:], personas kods [:], naudas balvu Ls 200,00 (divi simti latu un 00 santīmu) apmērā, ņemot vērā pārvaldes vadītāja ieguldījumu Bunkas pagasta attīstībā, piesaistot Eiropas Savienība finansējumu un sekmīgi realizējot projektu „Bunkas pagasta Tadaiķu ciema ūdenssaimniecības attīstība”.

3. Piešķirt Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktorei G[:]L[:], personas kods [:], naudas balvu Ls 200,00 (viens simts latu un 00 santīmu) apmērā, ņemot vērā direktores ieguldījumu Purmsātu speciālās internātpamatskolas attīstībā, piesaistot Eiropas Savienība finansējumu un sekmīgi realizējot projektu „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”.

4. Piešķirt Priekules novada Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam A[:] E[:], personas kods [:], naudas balvu Ls 200,00 (viens simts latu un 00 santīmu) apmērā, ņemot vērā pārvaldes vadītāja ieguldījumu Priekules novada Gramzdas pagasta attīstībā, piesaistot Eiropas Savienība finansējumu un sekmīgi realizējot projektu „Gramzdas kultūras nama rekonstrukcija”.

 

8.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu 2011.gadā –

 

1.      S[:] Š[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas S[:], dzimušas [:].  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

2.      M[:] L[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas D[:], dzimušas [:].  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

3.      I[:] S[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla T[:], dzimuša [:].  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

4.      S[:] M[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas A[:], dzimušas [:].  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

5.      M[:] R[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla E[:], dzimuša [:].  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

6.      J[:] A[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas V[:], dzimušas [:]. dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

7.      J[:] A[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota meitas K[:], dzimušas [:] dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

9.§ Par SIA „Priekules slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.

Realizējot ERAF projektu „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras efektivitātes paaugstināšana SIA „Priekules slimnīca”” tika ņemts kredīts Valsts kasē LVL 122 585. Kredīta pamatsummas atmaksa jāsāk 2012.gada marta mēnesī. Kredīta atmaksas termiņš 2024.gada 20.decembris. Sakarā ar grūto finansiālo situāciju un valsts politiku medicīnā, SIA „Priekules slimnīca” lūdz pašvaldības, kas ir kapitāla daļu turētājas, iespēju robežās finansiāli atbalstīt slimnīcu, sedzot daļu no kredīta pamatsummas atmaksas, palielinot SIA „Priekules slimnīca” pamatkapitālu.

 

Pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 43.panta 1.daļas 1.punktu, 43.panta 2.daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piekrist palielināt SIA „Priekules slimnīca” pamatkapitālu par LVL 61292,50 (sešdesmit viens tūkstotis divi simti deviņdesmit divi lati un piecdesmit santīmi) līdz LVL 283624,50 (divi simti astoņdesmit trīs tūkstoši seši simti divdesmit četri lati un 50 santīmi), tai skaitā Priekules novada domei kā SIA „Priekules slimnīca” kapitāldaļu turētājam papildus ieguldot naudā SIA „Priekules slimnīca”  pamatkapitālā LVL 30 964.97 (trīsdesmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri lati 97.santīmi) līdz 2012.gada 1.februārim, pretī saņemot attiecīgu SIA „Priekules slimnīca” kapitāla daļu skaitu.

 

2 SIA „Priekules slimnīca” valdei nodrošināt visu darbību veikšanu, kas saistītas ar kapitāldaļu turētāju sapulces sasaukšanu, nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un  iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā.

 

3. Uzdot Priekules novada domes kapitāldaļu turētāja pilnvarotai personai piedalīties SIA „Priekules slimnīca” kapitāldaļu turētāju sapulcē un balsot „par” par šim lēmumam atbilstošu pamatkapitāla palielināšanu, statūtu grozījumu apstiprināšanu, kā arī parakstīt visus šim lēmumam atbilstošus dokumentus.

 

10.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt grozījumus Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu struktūrvienībās „Kalētu pamatskola” un „Kalētu sociālais centrs”.

2. Grozījumus finansēt no Kalētu pagasta pārvaldes algu fonda.

3. Grozījumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.decembri.

 

Pielikumā: Grozījumu Nr.7 Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam projekts uz 1 lp.

 

11.§ Par jurista amata iekļaušanu Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iekļaut jurista amatu Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam, par slodzi un mēnešalgu lemjot pie Priekules novada domes amatu un amatalgu saraksta 2012.gadam apstiprināšanas.

2. Organizēt konkursu uz Priekules novada pašvaldības jurista amata vietu.

3. Atbilstoši 2009.gada 1.augustā noslēgtā līguma Nr.105, kas noslēgts starp Priekules novada domi un IDV Zvērinātu advokātu E[:] Š[:], 6.daļai, kas nosaka, ka klients var atteikties no pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem, brīdinot par to pakalpojuma sniedzēju rakstveidā 1 mēnesi iepriekš, brīdināt rakstveidā IDV Zvērinātu advokātu E[:] Š[:] par līguma laušanu pēc lēmuma 2.punktā minētā konkursa noslēgšanās.

4. Līdz 2011.gada 30.novembrim informēt rakstiski „I[:] A[:] juridiskās firmas” vadītāju I[:] A[:], ka 2010.gada 1.aprīlī noslēgtais līgums Nr.3-32/214, kas noslēgts uz laiku līdz 2011.gada 31.decembrim, netiks pagarināts.

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekules novada pašvaldības izpilddirektora vietniece A[:] V[:].

 

12.§ Dzīvokļu jautājumi.

12.-1.

L[:] R[:]

Dome iepazīstas ar L[:] R[:], dzīvo [dzīvesvieta],  deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], 11.10.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/702),  kurā viņa lūdz piešķirt  dzīvokli Liepājas ielā 3-25, Priekulē, sakarā ar to, ka viņas ģimenei, kurā ir meita invalīde, dzimusi 2005.gada 18.septembrī, un dzīvesdraugs, ir uzteikta dzīvokļa Liepājas ielā 5B-20, Priekulē, īre. un dzīvoklis tuvākajā laikā ir jāatstāj.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        SIA „Priekules nami” valdes locekļa J[:] K[:] 02.11.2011.  atzinums dzīvokļa īres tiesību piešķiršanai – balstoties uz to, ka L.R[:] ir uzņemta Priekules pilsētas dzīvokļu rindā, var piešķirt L[:] R[:] īres tiesības uz dzīvokli Liepājas ielā 3-25, Priekulē.

 

Dome konstatē:

·        L[:] R[:] ar meitu A[:] deklarējusi savu dzīvesvietu pie vecākiem [dzīvesvieta], bet faktiski kopā ar meitu un dzīvesdraugu dzīvo īrētā dzīvoklī  [dzīvesvieta]. Dzīvokļa īpašnieki brīdinājuši īrniekus par to, ka ar laiku vēlas dzīvokli pārdot, tādēļ tas būs jāatbrīvo.

 

·        L.R[:] ģimene atbilst trūcīgas ģimenes statusam un viņas ģimenē un apgādībā ir nepilngadīga meita invalīde Anete, dzimusi 2005.gada 18.septembrī.

 

·        L.R[:] ģimene 27.10.2011. ar Priekules novada domes lēmumu ir uzņemtas Priekules pilsētas dzīvokļu rindā (protokols Nr.2,22.§ 17.punkts).

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

 

1. Piešķirt L[:] R[:], pers.kods [:], īres tiesības uz 2-istabu dzīvokli ar kopējo platību 47,2 m2 , tai skaitā apdzīvojamā platība 31,2 m2  Liepājas ielā 3-25, Priekulē.

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. L[:] R[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

4. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā L.R[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu izīrēšanu zaudē spēku.

 

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400.

 

 

 

12.-2.

L[:] J[:]

Dome iepazīstas ar L[:] J[:], dzīvo [dzīvesvieta],   21.10.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/725),  kurā viņa lūdz piešķirt  dzīvokli Nr.23  ”Lāčplēšos”, Bunkas pag., Priekules nov., sakarā ar to, ka vēlas dzīvo ar savu nepilngadīgo dēlu atsevišķi no vecākiem. 02.11.2011. Bunkas pagasta pārvaldē saņemts atkārtots L[:] J[:] iesniegums ar precizētu vēlamā dzīvokļa numuru un tas ir dzīvoklis Nr.24, „Lāčplēšos”, Bunkas pag., Priekules nov.

Iesniegumam pievienoti:

·        02.11.2011. izziņa Nr.3-20/134  par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

·        12.05.2011. izziņa Nr.2-03/41 B par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam – līdz 2011.gada 31.oktobrim.

·        22.11.2011. izziņa Nr.2-03/101B par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam – līdz 2012.gada 30.aprīlim.

·         

 

Dome konstatē:

·        L[:] J[:], kopā ar savu dēlu, dzimušu [:], dzīvo kopā ar vecāku ģimeni dzīvoklī Nr.7 „Lāčplēšos”, Bunkas pag., Priekules nov..

·        L[:] kļuvusi pilngadīga 2011.gada 17.novembrī.

·        Šobrīd ir atjaunots L[:] J[:] trūcīgas ģimenes (personas) statuss, kurš piešķirts uz laiku no 01.11.2011. līdz 30.04.2012.

·        Dzīvoklis Nr.23 „Lāčplēšos”, Bunkas pag., Priekules nov. ir privatizēts, tāpēc pašvaldībai nav tiesības to izīrēt.

·        Dzīvoklis Nr.24 „Lāčplēšos”, Bunkas pag., Priekules nov., ir brīvs, tāpēc izīrējams.

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt L[:] J[:], personas kods 171193-11916, deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], īres tiesības uz 3 istabu dzīvokli Nr.24 „Lāčplēšos”, Bunkas pag., Priekules nov., ar kopējā platību 58 m2  un apdzīvojamo platību 41,2 m2 .

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. L[:] J[:] īres līgums ar Bunkas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

4. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā L.J[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu izīrēšanu zaudē spēku.

 

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400.

 

 

 

12.-3.

L[:]T[:]

Dome iepazīstas ar L[:] T[:], pers.kods [:], dzīvo [dzīvesvieta],   26.10.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/741),  kurā viņa lūdz apmainīt savu dzīvokli uz  dzīvokli Miera ielā 4-9, Gramzdas pag., Priekules nov., sakarā ar to, ka viņai nepieciešama lielāka dzīvojamā platība

 

Iesniegumam pievienoti:

·        27.10.2011. izziņa Nr.3-21/125  par deklarēto dzīvesvietu.

·        20.10.2011. izziņas Nr.2-03/47 G kopija par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam – līdz 2012.gada 31.martam.

·        03.11.2011. Gramzdas pagasta pārvaldes ieteikums par dzīvokļa maiņu.

 

Dome konstatē:

·        L[:] T[:] pašreiz īrē dzīvokli [dzīvesvieta] 36,8 m2  platībā.

·        Dzīvoklī Nr. 11 Miera iela 5 Liene ir piedeklarēta viena, tādēļ apdzīvojamā platība ir pietiekoša.

·         Pagasta pārvalde ir informēta, ka tiek risināts jautājums par 4 bērnu aprūpes tiesību atjaunošanu, tādā gadījumā jārisina jautājums par lielāku apdzīvojamo platību.

·        L[:] lūdz izīrēt 3- istabas dzīvokli Nr. 9 Miera ielā 4, Gramzdā  70 m2  platībā, bet to  nav iespējams piešķirt, jo dzīvoklis nav apkurināms un ir problēmas ar apkures ierīkošanu.

·        L[:] T[:] jāizvēlas cits  no Gramzdas pagastā esošiem brīviem dzīvokļiem sev piemērotākais, kuru ir iespējams izīrēt.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atteikt L[:] T[:], pers. kods [:], atļauju samainīt īrētā dzīvokļa Nr.11 Miera ielā 5, Gramzdā, īres tiesības uz 3-istabu dzīvokli Nr.9, Miera ielā 4, jo 3-istabu dzīvoklis nav apkurināms un šobrīd dzīvošanai piemērots.

 

2.      Ieteikt L[:] T[:]  lielāka dzīvokļa jautājuma risināšanā griezties Gramzdas pagasta pārvaldē, izvēloties sev piemērotāko no esošajiem brīvajiem dzīvokļiem, ja  viņai tiek atjaunotas bērnu aprūpes tiesības.

 

3.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400.

 

 

 

12.-4.

A[:] J[:]

Dome iepazīstas ar A[:] J[:], pers.kods [:], dzīvo [dzīvesvieta],   01.11.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/764),  kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli vai uzņemt dzīvokļu rindā, jo šobrīd ar bērniem dzīvo vīra tēvam piederošā dzīvoklī. Vīratēvs miris, bet vīrs  kurš vairāk kā gadu dzīvo citā ģimenē, brīvdienās regulāri ierodas tēva dzīvokli, uzskatot to par savu. Vēlas iegūt īres tiesības uz citu dzīvokli.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        01.11.2011. izziņa Nr.3-20/615  par deklarēto dzīvesvietu.un ģimenes sastāvu.

·        13.06.2011. izziņas Nr.2-03/119 P kopija par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam – līdz 2011.gada 30.novembrim.

·        02.11.2011. Priekules novada sociālā dienesta rekomendācija Nr.1-14/190 dzīvokļa jautājumā.

·        O2.11.2011. SIA „Priekules nami” atzinums par A.J[:] atbilstību pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājuma risināšanā.

 

Dome konstatē:

·        A[:] J, personas kods 300377-11912, dzīvo vīratēvam piederošā dzīvoklī [dzīvesvieta]. Vīratēvs ir miris.

·        No 2010.gada 3.marta ar ģimeni tiek veikts sociālais darbs. Kopā ar A[:] dzīvo meitas A[:] (13 gadi) un A[:] (11 gadi). Veicot apsekošanu konstatēts, ka bērnu tēvs I[:] J[:] ģimenē nedzīvo, bet nedēļas nogalēs uzturas dzīvoklī, uzskatot ka tas pieder viņam.

·        Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem ir rekomendējusi uzņemt māti ar bērniem dzīvokļu uzskaites rindā.

·        Ir arī SIA „Priekules nami” valdes locekļa atzinums par A[:] J[:] atbilstību uzņemšanai dzīvokļu rindā.

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Uzņemt A[:] J[:], personas kods [:], Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā kā trūcīgu ģimeni (personu), kuras apgādībā ir nepilngadīgi bērni.

 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400.

 

 

12.-5.

I[:] S[:]

Dome iepazīstas ar I[:] S[:], pers.kods [:], dzīvo [dzīvesvieta],   01.11.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/767),  kurā viņa lūdz uzņemt rindā daļēji labiekārtota dzīvokļa izīrēšanai no Priekules pilsētai piederošiem dzīvokļiem. Pašreiz dzīvo 21 m2  lielā vienistabas dzīvoklī  bez virtuves un ūdens dzīvoklī. Priekulē dzīvo no 1952.gada, ir pensionāre un ļoti vēlas uzlabot savus dzīves apstākļus.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        01.11.2011. izziņa  Nr.3-20/618 par deklarēto dzīvesvietu..

·        01.08.2011. SIA „Priekules nami” atzinums par I.S[:] atbilstību pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājuma risināšanā.

 

Dome konstatē:

·        I[:] S[:], pers.kods [:], dzīvo vienā 21 m2  lielā istabā bez virtuves, ar iemūrētu plīti [dzīvesvieta].

·        I[:] S[:] nav trūcīgas personas statuss.

·        Uzņemt I[:] S[:] dzīvokļu rindā uz daļēji labiekārtotu dzīvokli neparedz Priekules novada saistošie noteikumi.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atteikt I[:] S[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], uzņemšanai  Priekules pilsētas dzīvokļu rindā daļēji labiekārtota dzīvokļa izīrēšanai, jo šāda norma nav paredzēta  Priekules novada domes  25.11.2010, saistošajos noteikumos Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtībā”.

 

2.      Ieteikt I[:] S[:]  griezties pie Priekules pašvaldības namu apsaimniekotāja SIA „Priekules nami” palīdzības sniegšanai atrodot variantu piemērota dzīvokļa apmaiņai.

 

3.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400.

 

 

12.-6.

J[:] B[:]

Dome iepazīstas ar J[:] B[:], pers.kods [:], dzīvo [dzīvesvieta],   01.11.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/768),  kurā viņa lūdz uzņemt rindā  atsevišķa dzīvokļa saņemšanai sev un bērniem, Laulība ar vīru šķirta, bet līdz šim dzīvo kopā bijušajai vīramātei piederošā dzīvoklī. Škirtajam vīram ir problēmas ar alkoholu, tāpēc bieži ir strīdi, trači u.t.t. Vēlas drošību sev un bērniem.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        20.09.2011. izziņa Nr.2-03/183 P izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes  (personas) statusam līdz 2012.gada 29.februārim.

·        02.11.2011. SIA „Priekules nami” atzinums par J.B[:] atbilstību pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājuma risināšanā.

·        02.11.2011. sociālās darbinieces darbam ar ģimenēm un bērniem rekomendācija Nr.1-14/191 par nepieciešamo palīdzību J.B[:] ar bērniem dzīvokļa jautājuma risināšanā.

 

Dome konstatē:

·        J[:] B[:] kopā ar saviem diviem nepilngadīgajiem bērniem dzīvo šķirtā vīra mātei piederošā dzīvoklī [dzīvesvieta].

·        Šajā pašā dzīvoklī dzīvo arī šķirtais vīrs A[:] B[:], kurš bieži lieto alkoholu. No 2010.gada 1.februāra ar B[:] ģimeni tiek veikts sociālais darbs. 2011.gada 4.janvārī ģimenei sastādīts sociālās rehabilitācijas plāns, kura noteiktos uzdevumus A[:] B[:] pildījis tikai daļēji, jo turpinājis lietot alkoholu un algotu darbu nav strādājis. Bērni bieži mājās dzird vecāku strīdus un ir iesaistīti konfliktsituācijās.

·        J[:] B[:],  kurai ir trūcīgas ģimenes statuss un kuras ģimenē ir nepilngadīgi bērni, ir tiesības uz pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

·        Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem ir rekomendējusi uzņemt māti ar bērniem dzīvokļu uzskaites rindā.

·        Ir arī SIA „Priekules nami” valdes locekļa atzinums par J[:] B[:] atbilstību uzņemšanai dzīvokļu rindā.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Uzņemt J[:] B[:], personas kods [:], Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā kā trūcīgu ģimeni (personu), kuras apgādībā ir nepilngadīgi bērni.

 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400.

 

 

12.-7.

A[:] D[:]

Dome iepazīstas ar A[:] D[:], pers.kods [:], dzīvo [dzīvesvieta],   02.11.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/776),  kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli vai uzņemt rindā  atsevišķa dzīvokļa saņemšanai.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        02.11.2011. izziņa Nr.2-03/230 P izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes  (personas) statusam līdz 2012.gada 30.aprīlim.

·        02.11.2011. SIA „Priekules nami” atzinums par A.D[:] atbilstību pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājuma risināšanā.

 

Dome konstatē:

·        A[:] D[:] kopā ar saviem diviem nepilngadīgajiem bērniem un dzīvesdraugu dzīvo dzīvoklī [dzīvesvieta], kuram viņi nav īrnieki.

·        A[:] D[:],  kurai ir trūcīgas ģimenes statuss un kuras ģimenē ir nepilngadīgi bērni, ir tiesības uz pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

·        Ir  SIA „Priekules nami” valdes locekļa atzinums par A[:] D[:] atbilstību uzņemšanai dzīvokļu rindā.

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Uzņemt A[:] D[:], personas kods [:], Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā kā trūcīgu ģimeni (personu), kuras apgādībā ir nepilngadīgi bērni.

 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400.

 

 

12.-8.

M[:] P[:]

Dome iepazīstas ar M[:] P[:], pers.kods [;], dzīvo [dzīvesvieta],   03.11.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/778),  kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli Miera ielā 7-7, Gramzdā, jo vēlas dibināt savu ģimeni un dzīvot atsevišķi no vecākiem.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        11.11.2011. izziņa Nr.2-20/629 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

·        03.11.2011. Gramzdas pagasta pārvaldes ieteikums M.P[:] dzīvokļa jautājumā.

·        16.11.2011. SIA „Kresta” izziņa Nr.30 par K.F[:] darba vietu.

 

Dome konstatē:

·        M[:] P[:] dzīvo kopā ar vecākiem [dzīvesvieta].

·        Ir  Gramzdas pagasta pārvaldes ieteikums:

1.      M[:] P[:] lūdz izīrēt  3- istabas dzīvokli Nr.7 Miera 7, Gramzdā,  97,0 m2 platībā, jo vēlas veidot savu ģimeni un dzīvot atsevišķi no vecākiem

2.      M[:] ar draugu iespēju robežās palīdz tēva piemājas saimniecībā „Madaras”.

3.      Jaunā ģimene apņemas dzīvokli izremontēt un ierīkot  centrālo apkuri par saviem naudas līdzekļiem, kas būtu ļoti nepieciešams, jo dzīvoklis atrodas daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā un ziemas periodā rada problēmas gan pārvaldei gan kaimiņiem

4.      Gramzdas pagasta pārvalde lūdz izīrēt M[:] P[:] 3- istabas dzīvokli Nr.7 Miera ielā 7  97,0 m2 platībā.

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Izīrēt M[:] P[:], pers.kods [:], 3-istabu dzīvokli Nr.7 ar kopējo platību 97 m2  Miera ielā 7, Gramzdas pag., Priekules nov..

 

2.      Īres līgums M.P[:] noslēdzams Gramzdas pagasta pārvaldē mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas.

 

3.      Ja īres līgums netiek noslēgts noteiktajā laikā M.P[:] vainas dēļ, lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400.

 

13.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V[:] K[:].

1. Priekules novada dome izskatīja L[:] K[:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], iesniegto iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu dzīvoklī [dzīvesvieta] nedzīvojošam V[:] K[:], kurš reāli tajā vairs nedzīvo no 2006. gada augusta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Pašvaldības dzīvokļa [dzīvesvieta] īres tiesības tika piešķirts V[:] K[:] 1997. gadā, par ko tika noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

2.2. Dzīvokļa  īrnieks V[;] K[:] dzīvojamās telpas īres līgumu ar L[:] K[:] nav slēdzis. L[:] K[:] dzīvoklī  dzīvoja kā V[:] K[:] ģimenes locekle - laulātā. Laulība šķirta 2009. gada 19.augustā, lieta Nr.C20 3006 09, bez V. K[:] piedalīšanās, kas apliecina faktu, ka V.K[:] nav minētajā adresē sasniedzams jau no 2009. gada 19. augusta.

2.3. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, ir noteikts: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta pirmo daļu, kas nosaka „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas V[:] K[:] minētajā mājā nedzīvo jau no 2006. gada augusta, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.6. V[:] K[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2011. gada 22. oktobrim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu nav veicis.

2.7. V[:] K[:] 2011. gada 22. septembrī reģ.Nr.3-11/949, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 22.09.2011. kvīts Nr.RR 313820245LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka V[:] K[:] būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka: „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, ir noteikts: ”Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka: „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [dzīvesvieta] V[:] K[:], jo minētās persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo no 2009.gada 19.augusta, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

14.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Vl[:] N[:].

1. Priekules novada dome izskatīja L[:] O[:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], iesniegto iesniegumu par pieraksta anulēšanu no viņai izīrētā dzīvokļa [dzīvesvieta],  tur dzīvojošajam V[:] N[:], sakarā ar alkohola lietošanu un trokšņošanu, kas  traucē meitai.

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Pašvaldības dzīvokļa [dzīvesvieta], īres tiesības tika piešķirtas L[:] O[:]  2011. gada 31. janvārī, par ko tika noslēgts  dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 204.

2.2. Dzīvojamās telpas īres līgumā, kas tika noslēgts ar L[:] O[:], V[:] N[:] netika ierakstīts, kā  dzīvokļa īrnieks vai  apakšīrnieks.

2.3. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta otrajai daļai, ir noteikts: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta pirmo daļu, ir noteikts: „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas V[:] N[:] deklarēts [dzīvesvieta] no 2011. gada 25. februāra mutiski vienojoties ar īrnieci L[:] O[:], kura pati lūdza  minēto personu deklarēt [dzīvesvieta].

2.6. V[:] N[:]   līdz 2011. gada 26. oktobrim neieradās Priekules novada domē uzrādot tiesisko pamatu būt deklarētam uzrādītajā adresē.

2.7. V[:] N[:] 2011. gada 26. septembrī reģ. Nr.3-11/959, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 27.09.2011. kvīts Nr. RR 313820299LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. V.N[:] sūtītā vēstule nav atgriezta atpakaļ Domē, tādejādi uzskatāms, ka viņš minētajā adresē [dzīvesvieta] ir sasniedzams.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka V[:] N[:] būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc V. N[:] uzrādītās adreses ir patiesa un tā nav  anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka: „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, ir noteikts: ”Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā ar „Administratīvā procesa likums” 79. pantu ir noteikts: „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noraidīt L[:] O[:] 2011.gada 17.septembra iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V[:] N[:], [:].

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3. Lēmumu nosūtīt  V. N[:] un L. O[:] uz adresi [dzīvesvieta].

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

15.§ Par nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. atliktā maksājuma sadalījuma apstiprināšana un SIA „OZOLKOKS” ieguldījumu nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., ieskaitīšanu pirkuma maksā

 

2011.gada 28.oktobra notikušajā izsolē, kurā kā vienīgais pretendēts piedalījās SIA „OZOLKOKS”, vienotais reģistrācijas numurs 42103043222, nosolīja nekustamo īpašumu „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. par 7080,- Ls (septiņi tūkstoši astoņdesmit lati un 00 santīmi).
2011.gada 28.oktobrī SIA „OZOLKOKS” valdes loceklis S[:] S[:] Priekules novada pašvaldībā iesniedza iesniegumu (reģ. Nr.3-13/1756) ar lūgumu pārdot nekustamo īpašumu uz nomaksu ar nomaksas termiņu 2012.gada 27.oktobris.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmās daļas¹ nosacījumiem, ka pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, divu nedēļu laikā par nosolīto nekustamo īpašumu jāsamaksā avanss 10 % apmērā no piedāvātās augstākās summas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā.
2011.gada 4.novembrī SIA „OZOLKOKS” iemaksājis avansu 10% apmērā no nosolītās nekustamā īpašuma maksas, t.i., 708,- Ls ( septiņi simti astoņi lati), ko apliecina Swedbank AS 2011.gada 4.novembra maksājuma uzdevums Nr. 256.
Līdz Izsolei 2011.gada 28.oktobrim SIA „OZOLKOKS” iemaksāja nodrošinājuma maksu 10% apmērā no pārdodamās summas, t.i., 708,- Ls, ko apliecina 2011.gada 25.oktobra Swedbanka AS maksājuma uzdevums Nr.245. 
Ar 2011.gada 28.jūlija Priekules novada domes lēmumu (prot.Nr.13) 9.§ ”Par nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam īpašumam – apbūvētam zemesgabalam ”Mehāniskās darbnīcas”, Bunka ,Bunkas pag., Priekules nov.” apstiprināta nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. nosacītā cena 7080,- Ls .
2008.gada 14. martā SIA „BOULDER” tagad SIA „OZOLKOKS” reģistrācijas Nr.42103043222, veica iemaksu Bunkas pagasta padomes kasē Ls 1000,- (viens tūkstotis) kā līdzdalības maksu izpildprojekta izgatavošanai un sakārtošanai, ēkas „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pagasts, ierakstīšanai zemesgrāmatā, ko apliecina 14.03.2008. kases ieņēmumu kvīts Nr.69.
Ieguldījums tika veikts pamatojoties uz 13.02.2008. Vienošanās „Par ieguldījumu nekustamā īpašumā „Mehāniskās darbnīcas” un Pielikumu pie 13.02.2008. Vienošanās „Par ieguldījumu nekustamā īpašumā „Mehāniskās darbnīcas” ka, SIA „BOULDER” tagad SIA „OZOLKOKS”, reģistrācijas numurs 42103043222, apņemas ieguldīt nomas objektā Ls 1000-, kas paredzēti ēkas „Mehāniskās darbnīcas” tehniskās dokumentācijas –izpildprojekta izgatavošanai un sakārtošanai, lai virzītu ēkas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Bunkas pagasta padomes vārda.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 ”Noteikumi par valsts un pašvaldība mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 78.punktu, kas nosaka: „Ja nekustamai mantai saskaņā ar iznomātāja vērtējumu ir nepieciešams remonts, renovācija, rekonstrukcija vai restaurācija un nomnieks to veic saskaņā ar nomas līgumu par saviem līdzekļiem un ar iznomātāja rakstisku piekrišanu, un akceptētu izmaksu tāmi, ievērojot normatīvo aktu prasības, pēc minēto darbu pabeigšanas iznomātājs nomas maksu var samazināt proporcionāli nomnieka veiktajiem ieguldījumiem, ievērojot Civillikumā minētos nosacījumus par nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzināšanu. Nomas maksu samazina, ja iznomātājs konstatē, ka nomnieks attiecīgos ieguldījumus ir veicis”, 26.10.2011. Vienošanās Nr. 3-32/373 „Par 02.01.2008. Nekustama īpašuma „Mehāniskās darbnīcas” nomas līguma un 23.02.2010. Līguma Nr. 8/2010 Par 2008.gada 2.janvāra Nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas” līguma pārjaunojumu izbeigšanu” 6.punktu, 2011.gada 14.novembra Finanšu komitejas atzinumu, SIA „OZOLKOKS”, vienotais reģistrācijas numurs 42103043222, iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Apstiprināt un ieskaitīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) „OZOLKOKS”, reģistrācijas Nr.42103043222, ieguldījumu Ls1000- (viens tūkstotis lati) nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag. pirkuma maksā, ko SIA „OZOLKOKS”, reģistrācijas Nr. 42103043222, ieguva īpašumā 2011.gada 28.oktobrī notikušajā izsolē.
 
2. Ieguldījums Ls 1000,- tika ieguldīts izpildprojekta izgatavošanai un sakārtošanai, ēkas „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pagasts, ierakstīšanai zemesgrāmatā, ko apliecina 14.03.2008. kases ieņēmumu kvīts Nr.69, ka SIA „BOULDER” tagad SIA „OZOLKOKS”, reģistrācijas Nr.42103043222, kā līdzdalības maksa (pielikumā). Ieguldījums tika veikts pamatojoties uz 13.02.2008. Vienošanās „Par ieguldījumu nekustamā īpašumā „Mehāniskās darbnīcas” ka, SIA „BOULDER” tagad SIA „OZOLKOKS”, reģistrācijas numurs 42103043222, apņemas ieguldīt nomas objektā Ls 1000-, kas paredzēti ēkas „Mehāniskās darbnīcas” tehniskās dokumentācijas –izpildprojekta izgatavošanai un sakārtošanai, lai virzītu ēkas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Bunkas pagasta padomes vārda.
 
3. Apstiprināt atliktā maksājuma daļu 4664,- Ls (četri tūkstoši seši simti sešdesmit četri lati un 00 santīmi) par nekustama īpašumu „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., atsavināšanu SIA „OZOLKOKS”, vienotas reģistrācijas numurs 42103043222, ar likumisko procenta likmi 6 % (seši procenti) gadā no nesamaksātās Nekustama īpašuma cenas šādos termiņos un apmērā ar nomaksas termiņu līdz 2012.gada 27.oktobrim:
 

 
Pamatsumma LVL
Atlikusī summa LVL
% mēnesī
% maksājumi LVL
Kopējais maksājums LVL
27.10.2011.
 
4664
 
 
 
27.11.2011.
388,67
4275,33
0,50%
21,38
410,05
27.12.2011.
388,67
3886,66
0,50%
19,43
408,10
27.01.2012.
388,67
3497,99
0,50%
17,49
406,16
27.02.2012.
388,67
3109,32
0,50%
15,55
404,22
27.03.2012.
388,67
2720,65
0,50%
13,60
402,27
27.04.2012.
388,67
2331,98
0,50%
11,66
400,33
27.05.2012.
388,67
1943,31
0,50%
9,72
398,39
27.06.2012.
388,67
1554,64
0,50%
7,77
396,44
27.07.2012.
388,67
1165,97
0,50%
5,83
394,50
27.08.2012.
388,67
777,3
0,50%
3,89
392,56
27.09.2012.
388,67
388,63
0,50%
1,94
390,61
27.10.2012.
388,63
0
0,50%
0
388,63
KOPĀ
4664
 
 
128,26
4792,26

 
 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Lielā ielā 4, Liepājā.

16.§ Par ēkas – noliktava Paplakas ielā 16, Priekulē uzņemšanu pašvaldības valdījumā un bilancē.

2011.gada 10.novembrī Priekules novada pašvaldības izveidotā komisija, pamatojoties uz 04.11.2011. rīkojumu Nr.3-40/110, četru komisijas locekļu sastāvā veica ēkas – noliktavas apzīmējums kadastrā 6415 001 0075 012, kura atrodas uz zemes īpašuma Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 001 0075,  apskati un konstatēja, ka:

1. Uz Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala Liepājas iela 13A, Priekule, kadastra numurs 6415 001 0075, atrodas ēka – noliktava.

2. Ēkas (kadastra apzīmējums 6415 001 0075 012) raksturojums: ēkas ārsienu apdare ir ķieģeļu mūra konstrukcijas, vienstāva, bijusi propāna gāzes noliktava, apskates brīdī netiek ekspluatēta. Saskaņā ar pašvaldības  kadastra informāciju - ēkas   ekspluatācijas sākums ir 1970.gads, kadastrālā vērtība 1224,- Ls. Ēkas apbūves laukums 184,8 m² (uzmērot kadastrāli, apbūves laukums  tiks precizēts). Ārsienu apdare – ķieģeļu mūra konstrukcijas, pārsegums – metāla, jumts - azbestcementa, kur viena daļa nav saglabājusies, durvis – metāla.

3. Ēka - noliktava, apzīmējums kadastrā 6415 001 0075 012, nav reģistrēta pašvaldības uzskaites reģistros. Nolikums „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē” (apstiprināts ar Priekules novada domes 27.08.2009. sēdes prot. Nr.6 , 15.§, 13.punktu) „Par Priekules novada domes iestāžu un struktūrvienību nolikumu un noteikumu apstiprināšanu” 25. punkts nosaka, ja inventarizācijas gaitā tiek konstatēti objekti, par kuriem uzskates reģistros nav informācijas, par tiem sastāda atsevišķus inventarizācijas sarakstus un veic šo pamatlīdzekļu īpašuma, dokumentācijas un vērtības noskaidrošanu.

4. Normatīvajos aktos noteiktā termiņā pašvaldībā nav iesniegti un pieteikušies bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku pieteikumi īpašumu tiesību atjaunošanai uz augstāk minēto ēku - noliktavu.  Ēka – noliktava ir nepieciešama pašvaldību funkciju veikšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai pašvaldībai ir tiesības lemt par nekustamas mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, 2011.gada 14.novembra Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Uzņemt Priekules novada pašvaldības bilancē ēku - noliktavu, apzīmējums kadastrā 6415 001 0075 012, kas atrodas uz pašvaldībai piederoša zemesgabala Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov..

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai izpildei un Attīstības un plānošanas nodaļai veikt nepieciešamās darbības ēkas  - noliktavas reģistrācijai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

3. Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.R[:] kontrolēt lēmuma izpildi.

 

17.§ Par ēkas „Virgas kalte”, Virgas pag., Priekules nov., nomas maksu E.B[:].

Priekules novada dome izskatījusi E[:] B[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta],  iesniegumu (01.11.2011., reģ.Nr.B-145) ar lūgumu pārskatīt nomas maksas kārtību par īpašumu  „Virgas kalte”.

E[:] B[:] un Virgas pagasta pārvalde 2009.gada 26.jūnijā noslēdza Nomas līgumu nekustamam īpašumam „Virgas kalte” (kadastra numurs 6498 001 0291), Virgas pagasts, Priekules novads.

 Nomas līgumā noteikta nomas maksa Ls 607,37 gadā, ko veido zemes nodoklis 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības, iemaksa skaidrā naudā Ls 150,00 un pārējā summa Ls 450,00, kas ieguldāma nekustamā īpašuma apdrošināšanā un sakārtošanā, katra gada beigās iesniedzot pašvaldībā norēķinu dokumentu kopijas.

Par 2011.gadu nomniece E.B[:] veikusi šādus maksājumus, par ko iesniegtas norēķinu dokumentu kopijas:

-         Zemes nodoklis Ls 7,68;

-         Īpašuma apdrošināšana Ls 175,00;

-         Objekta sakārtošanā (labības šķūnim ieliktas metāla durvis) Ls 1000,00;

-         Kopā izdevumi 2011.gadā ir Ls 1182,68;

-         Kopā vajadzēja izlietot 2011.gadā Ls 607,37, kas sastāvēja no zemes nodokļa Ls 7,68, apdrošināšanas Ls 175,00, skaidras naudas iemaksas Ls 183,00 (Ls 150,00 plus PVN Ls 33,00 ) un īpašuma sakārtošanas Ls 241,69.

Sakarā ar veiktajiem ieguldījumiem īpašuma sakārtošanā, E.B[:] 2011.gadā ir pārmaksājusi Ls 571,31.

 

      Ņemot vērā Elgas Bunkas iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Par 2011.gadu ieskaitīt nomas maksā par īpašuma „Virgas kalte” nomas maksu Ls 607,37 apjomā.

 

2. Pārmaksu Ls 571,31 pārcelt uz nomas maksu par īpašumu „Virgas kalte”  2012.gadā.

 

18.§ Par nedzīvojamo telpu nomu Liepājas ielā 13A, Priekulē, Priekules nov., A.D[:].

2011.gada 2.novembrī Priekules novada pašvaldībā reģistrēts A[:] D[:], dzīvojošas [dzīvesvieta]. iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpas Liepājas ielā 13A, Priekulē frizētavas ierīkošanai  28,6 m² platībā. 

Uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, kas sastāv no zemesgabala, ar kadastra numuru 6415 001 0075; 50 848 m² platībā. Uz zemes gabala atrodas katlu mājas komplekss, kas sastāv no 6 būvēm, Zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000 0018 6197.

            Priekules novada pašvaldībā saņemts  SIA „Priekules pakalpojumi” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valdes locekļa I.O[:] iesniegums, kurā Sabiedrības valdes loceklis I.O[:] lūdz  izīrēt elpas  28,6 m² platībā Liepājas ielā 13A, Priekulē,  frizētavas ierīkošanai 28,6 m² platībā, saskaņā ar pievienoto 1.stāva inventarizācijas plānu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 14.pantu pirmās daļas 2.punktu, 2011.gada 10.novembra  Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, A[:] D[:]  iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut SIA „Priekules pakalpojumi” iznomāt A[:] D[:]  nedzīvojamās  telpas   ēkā (kadastra apzīmējums 6415 001 0075 005), kas atrodas  Liepājas ielā 13A, Priekulē 28,6 m² platībā 1.stāvā (telpu Nr.1un telpu Nr.7), frizētavas ierīkošanai, noslēdzot nomas līgumu, saskaņā ar būvju kadastrālās uzmērīšanas lietas kopiju, telpas atzīmētas ar sarkanu līniju un ir pievienots šim lēmumam, nosakot:

1.1. līguma termiņu līdz 2012. gada 31.decembrim,

1.2. nomas maksu 0,35 Ls/m² (nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis).

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei. 

 

2. Nomnieks patstāvīgi norēķinās par komunālajiem maksājumiem (ūdensapgādi, kanalizāciju, siltumapgādi u.tml.), elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem.

 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma  70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai, šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.

 

19.§ Par zemes gabala „Liepu aleja 6”, Kalētu pagasts , Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts O[:] D[:], dzīvojoša [dzīvesvieta] iesniegums, kurā lūgts atsavināt zemesgabalu „Liepu aleja 6", kadastra apzīmējums 6446 001 0252; 0,14 ha platībā. O.D[:] iesniegumā min, ka uz minētās zemes atrodas viņam piederoša ēka, bijusī katlu māja , tagad garāža. O.D[:] apņemas segt visus izdevumus, kas saistīti ar zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā.
O.D[:] iesniegumam pievienojis 16.01.1998. līguma kopiju par nekustamā īpašuma [adrese] pirkšanu.
1998.gada 16.janvārī O.D[:] ēku, [adrese], nopirka no Kalētu pagasta padomes, īpašuma tiesības uz minēto ēku O.Daukants nav nokārtojis.
Uz zemesgabala, kadastra apzīmējums [:], atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu [:], kas NĪVKIS reģistrēta uz O[:] D[:] vārda.
2008.gada 15.septembrī Kalētu pagasta padomes pieņēma lēmumu (prot. Nr.9) 5.§ ”Par lauku apvidus zemes piekritību Kalētu pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”   apstiprināt pašvaldībai piekrītošu zemes vienību, apzīmējums kadastrā 6464 001 0252; 0,14 ha platībā, par kuru ar O[:] D[:], personas kods [:], 2007.gada 8.maijā ir noslēgts pirmtiesību nomas līgums Nr.235. Nomas līguma termiņš ir līdz 2016.gada 31.decembrim.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas pirmajam punktam, kas nosaka, ka apbūvētu lauku apvidus zemi, par kuru atbilstoši „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas un pabeigšanas likuma” 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami nomas līgumi, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0252; 0,14 ha platībā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,. kas nosaka, ka pašvaldība pildot savas funkcijas likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas pirmo punktu, 2011.gada 14.novembra Finanšu komitejas atzinumu, O.D[:] iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1.   Ierakstīt zemes vienību „Liepu aleja 6”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 6464 001 0252; 0,14 ha platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā) zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda saskaņā ar grafisko pielikumu, izkopējumu no Kalētu pagasta kadastra kartes.
 
2. Uzdot zemes lietu speciālistei M[:] K[;] sagatavot nepieciešamos dokumentus nekustamā īpašuma „Liepu aleja 6”, apzīmējums kadastrā 6464 001 0252; 0,14 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
 
3. O[:] D[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 2011.gada 26.oktobra iesniegums par zemes vienības „Liepu aleja 6” ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0252; 0,14 ha platībā, atsavināšanu izskatīt pēc nekustamā īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā.
 
4. Uzticēt O[:] D[:] ierakstīt ēku (būvi) zemesgrāmatā, jo atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktam, tikai zemes grāmatā ierakstītas ēkas īpašnieks var nopirkt zemesgabalu ,uz kura atrodas ēka (būve). 
 
5. Pilnvarot O[:] D[:], personas kods [:], veikt visas nepieciešamās formalitātes nekustamā īpašuma „Lielu aleja 6”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6464 0010252, ierakstīšanai zemesgrāmatā,. Priekules novada pašvaldības vārdā visās iestādēs pieprasīt, iesniegt un saņemt visus šim mērķim nepieciešamos dokumentus un, ja nepieciešams, arī pārsūdzēt zemesgrāmatu tiesneša un valsts iestāžu lēmumu un rīcību.
 
6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.
20.§ Par adreses piešķiršanu [adrese], ēku/būvju īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā.

2011.gada 3.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts M[:] I[:] P[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegums ar lūgumu piešķirt adresi dzīvojamai mājai ar piebūvi un divām palīgceltnēm. Minētās ēkas ir saistītas ar zemesgabalu Uzvaras iela 7, Priekule.

 

Uz zemesgabala Uzvaras iela 7, Priekule, atrodas M[:] I[:] P[:] piederoša dzīvojamā ēka pamatojoties uz 14.03.2011. Mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojuma pēc likuma), ko apstiprinājusi zvērināta notāre L[:] M[:], savā prakses vietā Liepājā, Pasta ielā 7A, mantojuma lietas Nr. 15/2011-94173.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 20. un 27. punktu, 2010.gada 23.februāra Ministru kabineta noteikumu „Nr. 193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”  39.punkta 39.3.apakšpunktu,  M[:] I[:] P[:]  03.11.2011. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt ēku/ būvju  īpašumam adresi  [adrese] – kods Valsts adrešu reģistrā 102665017, saskaņa ar pielikumu, izkopējumu no Priekules pilsētas kadastra kartes.

 

2. Lēmumu nosūtīt Valsts Zemes dienesta Valsts adrešu reģistram un  M[:] I[:] P[:].

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, ielā ielā 4,Liepājā, LV-3401.