22.11.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.15)

61.§ Par „Pie Jaunās ielas 8” un „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu V.O[:]

Priekules novada dome izskatījusi V[:]O[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 29.10.2012. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/69, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienību „Pie Jaunās ielas 8”- 0,032 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229 un „Purmsātu speciālā internātskola” – 0,022 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0225,Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un V[:]O[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/69 par zemes vienību ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8” – 0,032 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229 un „Purmsātu speciālā internātskola”- 0,022 ha, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienība „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītošs ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

Zemes vienība „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov., ir reģistrēta Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000453280. Īpašnieks – Priekules novada pašvaldība.

Zemes vienības „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, kopplatība ir 0,2554 ha. Platība precizēta 2008.gada 01.decembrī, veicot zemes instrumentālo uzmērīšanu.

V.O[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu,  personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 08.11.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 29. jūnijā starp Virgas pagasta padomi un V[:]O[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar V[:] O[:], personas kods [:], par zemes vienību ”Pie Jaunās ielas 8”0,032 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229 un „Purmsātu speciālā internātskola” – 0.015024 ha (platība precizēta), kadastra apzīmējums 6498 004 0225,  Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skicēm.  (Pielikums Nr.1, Nr.2).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

                                                                                                                                                       

 

 

62.§ Par daļu no zemes „Purmsātu centra grantsbedres”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu V.J[:]

Priekules novada dome izskatījusi V[:]J[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 29.10.2012. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-13/917, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma Nr.3-36/41/2010 termiņu par daļu no zemes vienības „Purmsātu centra grantsbedres”- 0,1 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0174, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

01.09.2010. starp Priekules novada domi un V[:]J[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/41/2010 par daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Purmsātu centra grantsbedres” – 0,1 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0174, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienība „Purmsātu centra grantsbedres”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

V.J[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 08.11.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2010.gada 01.septembrī starp Priekules novada domi un V[:] J[:], personas kods [:], noslēgtā zemes nomas līguma Nr.3-36/41/2010 termiņu par 5 (pieciem) gadiem.

 

2. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

63.§ Par zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes „Sērsnas”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu S.O[:]

Priekules novada dome izskatījusi S[:]O[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 29.10.2012. iesniegumu, reģ. Nr.3-13/915, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/50, noslēgta Virgas pagastā, termiņu par zemes vienības „Sērsnas”- 1,9 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0133,Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un S[:]O[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/50 par zemes vienības ar nosaukumu „Sērsnas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0133, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienība „Sērsnas”, Virgas pag., Priekules nov., nodota zemēs zemes reformas pabeigšanai ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu, protokols Nr.10.

S.O[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12.pantam, ir noteikts, kalīdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.¹ punktu - nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu, 18.3.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 29.jūnijā starp Virgas pagasta padomi un S[:]O[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar S[:]O[:], personas kods [:], par zemes vienības ar nosaukumu ”Sērsnas”1,9 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0133, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz laiku līdz tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu vai tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi tiesību akti, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums).

 

2. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

64.§ Par zemes „Pie Lubejām”, Virgas pag., Priekules nov. , nomas līguma termiņa pagarināšanu A.S[:]

Priekules novada dome izskatījusi A[:] S[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 29.10.2012. iesniegumu, reģ. Nr.3-13/916, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/98, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienības „Pie Lubejām”- 0,18 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0164,Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

30.07.2007. starp Virgas pagasta padomi un A[:]S[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/98 par zemes vienības ar nosaukumu „Pie Lubejām” – 0,18 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0164, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienība „Pie Lubejām”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

A.S[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu - neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 08.11.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 30.jūlijā starp Virgas pagasta padomi un A[:]S[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar A[:]S[:], personas kods [:], par zemes vienības ar nosaukumu ”Pie Lubejām”0,18 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0164, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas

65.§ Par zemes Gramzdas pag. Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu SIA „Alberta saimniecība”

Priekules novada dome izskatīja SIA „Alberta saimniecība”, reģistrācijas Nr.40103201824, adrese „Stūri”, Gramzdas pag., Priekules nov., 12.10.2012. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar  Nr.3-13/852,  par valstij piekrītoša zemes gabala „Ābeles „ 3,5 ha platībā iznomāšanu.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt uz 1 gadu SIA „Alberta saimniecība” 3,5 ha lielu zemes gabalu „Ābeles”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.64580010385, saskaņā ar zemes robežu plānu. Priekules novada domei ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Priekules novada zemes lietu speciālistei G.B[:] 2 mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

66.§ Par zemes „Baroniņi” un „Kārklieni”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA „Latlina”

Priekules novada dome izskatījusi SIA „Latlina”, reģ. Nr.42103038700, adrese Jaunatnes iela 14-29, Grobiņa, Grobiņas nov., valdes locekļa S[:] Ž[:], 30.10.2012. iesniegumu, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/65, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienību „Baroniņi”- 4,3 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0158 un „Kārklieni” – 0,8 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0168, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Zemes lietošanas mērķis zemes vienībai „Baroniņi”- daļa lauksaimniecība un daļa(aptuveni 0,5 ha)- lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apbūve, zemes vienībai „Kārklieni”- lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un SIA „Latlina” noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/65 par zemes vienību ar nosaukumu „Baroniņi” – 4,3 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0158 un „Kārklieni”- 0,8 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0168, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienības „Baroniņi” un „Kārklieni”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītošas ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

SIA „Latlina” ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu uz 10 gadiem, ar tiesībām uz apbūvi, zemes vienībā „Baroniņi”. Kā arī noteikt zemes lietošanas mērķi: zemes vienībai „Baroniņi”- daļa lauksaimniecība un daļa (aptuveni 0,5 ha)- lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apbūve (angāru tehnikas novietošanai), zemes vienībai „Kārklieni” - lauksaimniecība.

Atbilstoši  „Būvniecības likums” 11.pantam, zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku. SIA „Latlina” apņēmās veikt zemes vienības „Baroniņi” Virgas pag., Priekules nov. uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Virgas pagasta teritorijas plānojuma grafisko karti Teritorijas atļautā un plānotā izmantošana, zemes vienība „Baroniņi” atrodas ražošanas un darījumu apbūves teritorijā.

            Pamatojoties uz likuma ”Valsts un pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5.punktu, 08.11.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 29. jūnijā starp Virgas pagasta padomi un SIA „Latlina”, reģ. Nr.42103038700, noslēgto zemes nomas līgumu,  izsakot jaunā redakcijā, par zemes vienību ar nosaukumu:

1.1. ”Baroniņi”4,3 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0158,

1.2. „Kārklieni” 0,8 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0168,  Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums).

 

2. Atbilstoši likuma ”Valsts un pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22.panta trešajai daļai - neapbūvētu zemesgabalu ar apbūves tiesībām pašvaldība drīkst iznomāt tikai tādā gadījumā, ja pašvaldības īpašuma tiesības uz attiecīgo zemesgabalu ir nostiprinātas zemesgrāmatā, jautājumu par zemes „Baroniņi” Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu ar apbūves tiesībām izskatīt pēc zemesgabala reģistrēšanas zemesgrāmatā.

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

67.§ Par pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Kalētu kapsēta” un „Meirīši”, Kalētu pag., Priekules nov., apvienošanu un platības precizēšanu

 

 Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 31.10.2012. iesniegumu ar lūgumu apvienot pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Kalētu kapsēta” 3,1 ha platībā, kadastra Nr.6464 002 0061, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 002 0061 un nekustamo īpašumu „Meirīši” 1,42 ha platībā, kadastra Nr.6464 002 0073, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 002 0073, Kalētu pag., Priekules nov., vienā īpašumā, piešķirot nosaukumu  „Kalētu kapsēta” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve, kods NĪLM 0907. Kā arī precizēt kopplatību uz 4,245 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība „Kalētu kapsēta”, kadastra apzīmējums 6464 002 0061, ir pašvaldībai piekrītoša ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. lēmumu Nr.5.§, protokols Nr.9, pašvaldību funkciju īstenošanai.

Zemes vienība „Meirīši”, kadastra apzīmējums 6464 002 0073, ir pašvaldībai piekrītoša ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.47.3.§, protokols Nr.10, pašvaldību funkciju īstenošanai – kapu teritoriju paplašināšanai.

Augstāk minētās zemes vienības atrodas blakus viena otrai un ir paredzēts veikt zemes kadastrālo uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem  zemes vienības „Kalētu kapsēta”, kadastra apzīmējums 6464 002 0061, platība ir 3,1 ha. Dabā ir 2,825 ha.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

 

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 19.panta 4.punktu,  kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem kadastra informācijas sistēmā drīkst  apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 08.11.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 1.    Apvienot nekustamo īpašumu „Kalētu kapsēta”, kadastra Nr.6464 002 0061, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 002 0061 un nekustamo īpašumu „Meirīši”, kadastra Nr.6464 002 0073, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 002 0073, Kalētu pag., Priekules nov., vienā īpašumā ar nosaukumu „Kalētu kapsēta”, saskaņā ar grafisko pielikumu. Apvienotajai zemes vienībai atstājot kadastra apzīmējumu 6464 002 0061. (pielikums)

 

2.  Precizēt kopplatību uz 4,245 ha.

 

3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve, kods NĪLM 0907.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

68.§ Par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma [adrese] piešķiršanu

Priekules novada dome izskatīja N[:]S[:],  dzīvojošas [dzīvesvieta]22.10.2012.  iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/887par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

            Īpašums [adrese], 13,58 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 12.09.2012. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0050 0243.  Tā īpašniece ir Nora Serija.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot. Nr.17; 45.§),  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], 13,58 ha platībā, kadastra Nr.6458 002 0243.

 

2. No nekustamā īpašuma [adrese], atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu [adrese] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas.

 

 

69.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], sadalīšanu un jauna nosaukuma [adrese] piešķiršanu

Priekules novada dome izskatīja G[:]D[:],  kas ir M[:]M[:] pilnvarotā persona (Ģenerālpilnvara, izdota Liepājā pie zvērinātas notāres A[:] B[:] 25.04.2012., reģistra Nr.2364) dzīvojoša [dzīvesvieta],22.10.2012.  iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/884, par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.     Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

            Īpašums [adrese], 21,07 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 18.09.2012. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0051 0234.  Tā īpašnieks ir M[:] M[:].

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,  spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot. Nr.17,45.§),  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Ainars Jansons, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”  paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.), nolemj:

 

1.                  Sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], 21,07 ha platībā, kadastra Nr.6482 006 0196.

 

2.                  No nekustamā īpašuma [adrese],  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu [adrese], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas.

 

70.§ Par divu zemes gabalu atdalīšanu no nekustamā īpašuma [adrese] un nosaukumu [adrese] piešķiršanu

Priekules novada dome izskatījusi  V[:] O[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 30.10.2012. iesniegumu par nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], sadalīšanu, atdalot divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:],  0,9 ha platībā un nosaukuma [adrese] piešķiršanu, [:],  1,1 ha platībā un nosaukuma [adrese] piešķiršanu. Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], pieder V[:]O[:], kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.136.

Nekustamais īpašums [adrese] 3,3 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 3 (trim) atsevišķām zemes vienībām.

Īpašnieks vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], zemes vienību 0,9 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [adrese] un zemes vienību 1,1 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [adrese], nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Uz atdalāmām zemes vienībām ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” un  08.11.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:]:

1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0139  0,9 ha platībā,

1.2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]  1,1 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu.

 

2. Atdalāmajām zemes vienībām piešķirt nosaukumu un noteikt zemes lietošanas mērķi:

2.1. ar kadastra apzīmējumu [:] – [adrese]. Zemes lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

2.2. ar kadastra apzīmējumu [:] – [adrese]. Zemes lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un V[:]O[:], [dzīvesvieta].

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

71.§ Par pilnvarojumu SIA „Latlina” zemes „Baroniņi”, Virgas pag., Priekules nov. uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

Priekules novada dome izskatījusi SIA „Latlinas”, reģ.Nr.42103038700, adrese: Jaunatnes iela 14-29, Grobiņa, Grobiņas nov., valdes locekļa S[:] Ž[:], 30.10.2012. iesniegumu, kurā viņš lūdz izsniegt pilnvaru zemes„Baroniņi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0158, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienības „Baroniņi”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša pamatojoties uz Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

Ar SIA „Latlina” 2007.gada 29.jūnijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP- 2007/65 par zemes ar nosaukumu „Baroniņi”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6498 002 0158 – 4,3 ha, iznomāšanu. Līguma termiņš beidzas 2012.gada 31. decembrī.

SIA „Latlina” ir 2012.gada 30.oktobrī iesniegusi iesniegumu par zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu.

            Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja šī zeme piešķirta pašvaldībai personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam un saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu to paredzēts izmantot tikai šīm vajadzībām.

            Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 5.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 08.11.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pilnvarot SIA „Latlina”, reģ.Nr.42103038700, valdes locekli S[:]Ž[:], veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības „Baroniņi” Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 002 0158,  4,3 ha platībā, uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

  2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401,     viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

72.§ Par pašvaldībai piekrītošā zemesgabala „Kalētu kapsēta”, Kalētu pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:]  31.10.2012. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „Kalētu kapsēta”, kadastra Nr.6464 002 0061, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 002 0061, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība „Kalētu kapsēta”, kadastra apzīmējums 6464 002 0061, ir pašvaldībai piekrītoša ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. lēmumu Nr.5.§, protokols Nr.9, pašvaldību funkciju īstenošanai.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu,   08.11.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošu zemesgabalu „Kalētu kapsēta”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums  6464 002 0061, uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu,  izkopējumu no Priekules novada Kalētu pagasta kadastra kartes.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai organizēt zemesgabala „Kalētu kapsēta”, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6464 002 0061, ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemesgabala „Kalētu kapsēta”, Kalētu pag., Priekules nov. (lēmuma 1.punkts), segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M.B[:]. 

 

 

 

73.§ Par zemes vienības „Līdumi”, Virgas pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā

Priekules novada dome izskatījusi M[:]M[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 02.11.2012., iesniegumu, iereģistrēts 13.11.2012. ar Nr.3-13/989, kurā lūgts atsavināt zemesvienību „Līdumi” 7,73 ha, kadastra Nr.6498 002 0056, Virgas pag., Priekules nov. Zemes vienība ir instrumentāli uzmērīta.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumu Nr.18.§, protokols Nr.9, izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību „Līdumi”, 7,73 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0056, Virgas pag., Priekules nov. un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības, kā arī zemei noteikts statuss – pašvaldībai piekritīgā zeme.

Ar M.M[:] 2012.gada 25.oktobrī noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.3-36V/16-2012 par zemes ar nosaukumu „Līdumi”, 7,73 ha, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6498 002 0056, iznomāšanu. Līgums noslēgts līdz 2022.gada 31. decembrim.

Zemes vienība „Līdumi”, Virgas pag., Priekules nov., 2006.gada 17.oktobrī ir instrumentāli uzmērīta. Uzmērīšanu veica SIA „METRUM”.

M[:] M[:] lūdz atsavināt zemes vienību „Līdumi”, Virgas pag., Priekules nov..

Zemes vienība nav apbūvēta.

            Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, ir noteikts, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1. daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošu zemesgabalu „Līdumi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums  6498 002 0056, uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu,  zemes robežu plānu.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai organizēt zemesgabala „Līdumi”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6498 002 0056, ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemesgabala „Līdumi”, Virgas pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā (lēmuma 1.punkts), segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M.B[:].

 

5. Jautājumu par zemes gabala „Līdumi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 002 0056,  atsavināšanu izskatīt pēc zemes vienības ierakstīšanas zemesgrāmatā.

 

 6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401,     viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

74.§ Par adreses „Villaines” piešķiršanu ēkai Gramzdas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja SIA „Alberta saimniecība”, 19.10.2012. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/873,  par nosaukuma un  adreses piešķiršanu ēkai „Villaines”, Gramzdas pagastā,  Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes gabals [adrese], kadastra Nr.[:], 7,9 ha platībā, reģistrēta Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 19.12.2003., nodalījuma Nr.138, īpašnieks E[:] Ķ[:].

 Uz zemes vienības nostiprinātas nomas tiesības uz 10 gadiem, ar tiesībām  celt ēkas un būves kā patstāvīgus īpašuma objektus.

Nomnieks SIA „Alberta saimniecība”.

Nekustamajā īpašumā [adrese], atrodas ēka - aitu kūts, piederoša SIA „Alberta saimniecība”, pamatojoties uz 2012. gada 28. augusta pieņemšanas aktu ekspluatācijā, apstiprinātu Priekules novada domē.

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt nosaukumu un adresi ēkai - Aitu kūts „Villaines”, Gramzdas pag., Priekules nov..

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

75.§ Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošas zemesgabala „Vecais karjers”,

 

75.§

Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošas zemesgabala „Vecais karjers”,

Bunkas pag., Priekules nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu un

nomas līguma noslēgšanu ar nomas tiesību ieguvēju

 

 

 

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmo daļu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47.,51. punktu, ņemot vērā 2012.gada 13.novembrī  notikušās nomas tiesības izsoles rezultātus  (Izsoles protokols Nr.6), ar Priekules novada domes 2012.gada  25.oktobra  lēmumu (protokola Nr.14,13.§) apstiprināto „Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala „Vecais karjers”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0116,   3,5 ha platībā Nomas tiesību izsoles noteikumi”  34.,un 39.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala „Vecais karjers”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 003 0116, 3,5 ha platībā, izsoles rezultātus, kura notika 2012.gada 13.novembrī, Priekules novada pašvaldības administratīvajā ēkā.

 

2. Uzdot Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam E.D[:] un zemes lietu speciālistei I.L[:] 7 darba dienu laikā, pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dome sēdē, sagatavot un parakstīt  zemes nomas līgumu ar nomas tiesību ieguvēju – A[:] K[:]  par Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala „Jaunkalni”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 003 0116,  3,5 ha platībā, nomu, nosakot:

             2.1.  nomas līguma termiņu līdz 2017.gada 30.novembrim,

             2.2. nomas maksu par 2012.gada  13.novembrī nomas tiesību izsolē nosolīto nekustamo īpašumu gadā LVL 32,50  (šī lēmuma 1.punkts). Papildus noteiktai nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei. 

 

3. Nomas tiesību izsoles komisijai divu darba dienu laikā, pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domes sēdē, publicēt informāciju pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv,  par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un pretendentu, kurš ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. 

 

4. Lēmumu nosūtīt Bunkas pagasta pārvaldei, Priekules novada pašvaldības nomas tiesību izsoles komisijai, A[:]K[:].

 

5. Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.R[:] kontrolēt šī lēmuma izpildi.

 

6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401.