25.10.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.14)

41.§ Par Priekules novada domes saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Priekules novada domes 2012.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 19.10.2012. vēstuli Nr.17-Ie/13917 par Priekules novada domes 2012.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.9 „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” precizēšanu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. APSTIPRINĀT Priekules novada domes saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Priekules novada domes 2012.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm”.

 

2. UZDOT Priekules novada domes kancelejas vadītājai triju darba dienu laikā pēc šo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

3. Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

4. UZDOT Priekules novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Priekules novada pašvaldības pagastu pārvalžu ēkās.

 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Priekules  novada ziņas”.

 

42.§ Par dalību individuālajā projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4) punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atcelt 25.08.2011. Priekules novada domes sēdes lēmumu (Protokols Nr.14)  6.§ “Par atbalstu Purmsātu speciālās internātpamatskolas dalībai Latvijas – Šveices sadarbības projektā “Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem Priekules novada Purmsātu speciālajā internātpamatskolā”.

 

2.      Apstiprināt līdzdalību projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” par Ls 20549,31, uzstādot ugunsaizsardzības sistēmu Purmsātu speciālās internātpamatskolas internāta ēkā.

 

3.      Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu 10% no kopējām projekta izmaksām Ls 2 054,93.

 

4.      Atbilstoši iepirkuma vai normatīvo aktu, kuri regulē PVN likmi, izmaiņām, nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 10% apmērā no līgumcenas ar PVN.

 

5.      Pilnvarot Valsts reģionālās attīstības aģentūru veikt centralizētu ugunsaizsardzības sistēmu iepirkumu un noslēgt iepirkuma līgumu pašvaldības vārdā.

 

6.      Slēgt līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par individuālā projekta ieviešanu.

 

7.      Nodrošināt, ka ēka kurā projekta ietvaros tiks uzstādītas ugunsaizsardzības sistēmas, paliks pašvaldības īpašumā un sniegs izglītības vai sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem vismaz 5 gadus no nodošanas akta parakstīšanas brīža.

 

8.      Nodrošināt projekta laikā uzstādīto ugunsaizsardzības sistēmu uzturēšanu, segt visus ar tās ekspluatāciju saistītos izdevumus vismaz 5 (piecus) gadus pēc attiecīgās sistēmas uzstādīšanas beigu datuma;

 

 

43.§ Par Priekules novada domes līdzfinansējumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, projektā

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes

paaugstināšana Priekules novada Purmsātu speciālajā internātpamatskolā”

 

 

 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Atbalstīt līdzdalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātā konkursā ar projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules novada Purmsātu speciālajā internātpamatskolā”.

 

2.      Apstiprināt:

 

2.1. Projekta plānoto kopējo attiecināmo izdevumu summu 400000 LVL (četri simti tūkstoši latu) apmērā;

2.2. 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām sastāda Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums;

2.3. Projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, kas ir 15% no kopējām attiecināmām izmaksām un sastāda 60000 LVL (sešdesmit tūkstoši latu) pašvaldība nodrošinās, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē.

 

 

3. Nodrošināt, ka ēka kura projekta ietvaros tiks sakārtota, paliks pašvaldības īpašumā un sniegs izglītības vai sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem vismaz 5 gadus no nodošanas akta parakstīšanas brīža.

 

 

 

44.§ Par 01.03.2012. zemes nomas līguma Nr. 3-38/3-2012 pirmstermiņa izbeigšanu ar SIA „Priekules BioEnerģija” un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Priekules siltumtīkli”

2012.gada 18.oktobrī, (reģistrācijas Nr.3-13/872), Priekules novada pašvaldībā saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) „Priekules BioEnerģija”, vienotais reģistrācijas numurs 42103045897, juridiskā adrese: Aizpriežu iela 1, Rīga un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) „Priekules siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40103490684, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 62-2, Rīga,  iesniegums.

SIA „Priekules BioEnerģija” iesniegumā min, ka saskaņā ar 01.03.2012. parakstīto Zemes nomas līgumu Nr.3-38/3-2012 „Par apbūves tiesībām”, ar tā grozījumiem – 14.06.2012. parakstīto Vienošanos Nr.3-38/4-2012, Priekules novada pašvaldība iznomājusi daļu nekustama īpašuma „Nodegu skola”, kadastra apzīmējums 6482 006 0187, zemesgabalu 3,25 ha platībā ar apbūves tiesībām. SIA „Priekules BioEnerģija”, ņemot vērā objektīvus apstākļus, kuru rezultātā nav iespējams korekti izpildīt 2012.gada 1.marta zemes nomas līgumu Nr.3-38/3-2012, lūdz pieņemt lēmumu par 2012.gada 1.marta Zemes nomas līguma Nr.3-38/3-2012. izbeigšanu, izbeigt 14.06.2012. Vienošanos Nr.3-38/4-2012 un lūdz pieņemt lēmumu par lietu tiesību atzīmes- ieraksta Nr. 5.1. Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0033 6653, III daļas 1.iedaļas dzēšanu.

SIA „Priekules siltumtīkli” iesniegumā min, ka Sabiedrība, lai nodrošinātu turpmāku saimniecisko darbību, 2012.gada 1.oktobrī parakstījusi sadarbības līgumu ar SIA „Priekules BioEnerģija”. SIA „Priekules siltumtīkli” un SIA „Priekules BioEnerģija” lūdz Priekules novada domi rast iespēju, un ņemot vērā noslēgto sadarbības līgumu, iznomāt SIA „Priekules siltumtīkli” daļu no nekustama īpašuma „Nodegu skola”, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 – zemesgabalu 3,25 ha platībā, kas atrodas Priekules novadā, adrese: „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., saimnieciskās darbības nodrošināšanai un vajadzībām, noslēgt nomas līgumu  ar apbūves tiesībām, termiņu 10.gadi un noteikt tiesību, un Priekules novada pašvaldībai pienākumu, reģistrēt SIA „Priekules siltumtīkli” noslēgto zemes nomas līgumu Liepājas zemesgrāmatu nodaļā.

2012.gada 1.martā starp Priekules novada pašvaldību, reģistrācijas numurs 90000031601 un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „CHARNEL”, vienotais reģistrācijas numurs 42103045897, noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-38/3-2012, ar apbūves tiesībām par zeme nomu par daļu no nekustama īpašuma „Nodegu skola”, kadastra numurs 6482 006 0187, 3,0 (trīs ) ha platībā, biogāzes elektrostacijas vajadzībām. Nomas līguma termiņš 2024.gada 31.decembrim, nomas maksa 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

2012.gada 14. jūnijā starp Priekules novada pašvaldību (Iznomātājs), reģistrācijas numurs 90000031601 un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „CHARNEL”, vienotais reģistrācijas numurs 42103045897, juridiskā adrese : Aizpriežu iela 1, Rīga, (Nomnieks)  tika noslēgta vienošanās Nr.3-38/4-2012 „Par grozījumiem 2012.gada 01.marta zemes nomas līguma Nr.3-38/18-2012 ar apbūves tiesībām, 1.punkta 1.1.apakšpunktā”, nosakot, ka Iznomātājs iznomā Nomniekam daļu no nekustamā īpašuma „Nodegu skola” ar kadastra numuru  6482 006 0187, kas atrodas Priekules pag., Priekules nov., 3,25 ha platībā, saskaņā ar zemes vienības daļas robežu plānu ar apbūves tiesībām biogāzes elektrostacijas vajadzībām.

Uz zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 8003, ēkas/būves neatrodas.

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju www.lursoft.lv ar 2012.gada 8.augustu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CHARNEL”, reģistrācijas numurs 42103045897, Komercreģistrā mainījis nosaukumu uz Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Priekules BioEnerģija”, reģistrācijas numurs 42103045897.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA ) „Priekules BioEnerģija”, vienotais reģistrācijas numurs 42103045897, juridiskā adrese: Aizpriežu iela 1, Rīga un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) „Priekules siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40103490684, juridiskā adrese Dzirnavu iela 62-2, Rīga, iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ar 2012.gada 1.oktobri izbeigt pirms termiņa nomas tiesiskās attiecības, kas nodibinātas ar 2012.gada 1.martā starp Priekules novada pašvaldību, reģistrācijas numurs 90000031601 un (bijušo) Sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) „CHARNEL”(tagad) „Priekules BioEnerģija”, vienotais reģistrācijas numurs 42103045897, noslēgto zemes nomas līgumu Nr.3-38/3-2012, ar apbūves tiesībām, par zemes  nomu, par daļu no nekustama īpašuma „Nodegu skola”, kadastra numurs 6482 006 0187,  3,0 (trīs ) ha platībā, biogāzes elektrostacijas vajadzībām. Nomas līguma termiņš 2024.gada 31.decembris, nomas maksa 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā un 2012.gada 14. jūnijā starp Priekules novada pašvaldību (Iznomātājs), reģistrācijas numurs 90000031601 un (bijušo) Sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) „CHARNEL” (tagad) „Priekules BioEnerģija”, vienotais reģistrācijas numurs 42103045897, juridiskā adrese: Aizpriežu iela 1, Rīga, (Nomnieks) Vienošanos Nr.3-38/4-2012 „Par grozījumiem 2012.gada 01.marta zemes nomas līguma Nr. 3-38/18-2012 ar apbūves tiesībām”, par 3,25 ha platībā nomu.

 

2. Nomniekam (SIA) „Priekules BioEnerģija” zemesgabals jānodod Iznomātājam (Priekules novada pašvaldība) ar pieņemšanas nodošanas aktu.

 

3. Liepājas zemesgrāmatu nodaļā dzēst Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0033 6653,  III daļas 1.iedaļas 5.1.punkta ierakstu.

 

4. Ar 2012.gada 1.novembri noslēgt zemes nomas līgumu ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ( SIA) „Priekules siltumtīkli”, reģistrācijas numurs 4010390684, juridiskā adrese Dzirnavu iela 62-2, Rīga, par daļu no zemesgabala „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov. kadastra numurs 6482 006 0187, nomu 3,25 ha platībā, ar apbūves tiesībām, saimnieciskās darbības nodrošināšanai, saskaņā ar zemes robežu plānu pielikumā, nosakot:

4.1. nomas līguma termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim;

4.2. nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

 

5. Lūgt Liepājas zemesgrāmatu nodaļu reģistrēt noslēgto zemes nomas līgumu (lēmuma 4.punkts).

 

6. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:] divu mēnešu laikā sagatavot šim lēmumam (lēmuma 4.punkts) atbilstošu zemes nomas līgumu un vienošanos par nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu (lēmuma 1.punkts). 

 

7. Pieņemto lēmumu nosūtīt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) „Priekules BioEnerģija”, adrese: Aizpriežu iela 1, Rīga, LV-1006 un Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) „Priekules siltumtīkli”, Dzirnavu iela 62-2, Rīga, LV-1050, Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:].

 

8. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.