26.01.2017. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.1)

41. Par zemes nomas līguma Nr. 3-36/11-2012 pagarināšanu D. Š.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      Nr.1

 

 

41.

Par zemes nomas līguma Nr. 3-36/11-2012 pagarināšanu D. Š.

___________________________________________________________________________

 

2017.gada 5.janvārī (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/67-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  D.Š., dzīvojošas X, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/11-2012 zemes vienību „Jaunupenieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0169, 1,70 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu , protokols Nr.10, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Jaunupenieki” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

Nomas līgums Nr. 3-36/11-2012 ar D. Š. slēgts 17.02.2014. Nomas līguma beigu termiņš 28.02.2017.

Uz minēto zemes vienību D.Š. nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma Nr.3-36/11-2012 pagarināšanu „Jaunupenieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0169  1,70 ha  platībā, ar D.Š.  personas kods  X, dzīv. X, (pielikums ), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 01.marta līdz 2022.gada 01.martam.

                 - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 Pielikums

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. D. Š.,X.

42. Par daļu no pašvaldības zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu O.E.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      

Nr.1

42.

Par daļu no pašvaldības zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu O.E.

___________________________________________________________________________

 

2017.gada 4.janvārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 17/41-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  O.E., dzīvojoša X, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118, 0,7 ha un 1,30 ha platībā .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu , protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Ar O.E. 15.11.2011. tika noslēgti zemes nomas līgumi:  Nr. 3-36/92-2011 uz daļu no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118  1,30 ha platībā un Nr. 3-36/94-2011 uz daļu no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118, 0,7 ha platībā.

Abu noslēgto nomas līgumu beigu termiņi – 14.11.2016.

Uz minēto zemes vienību O. E. nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

   Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. Punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt O.E., personas kods X, daļu no zemes ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118  0,7 ha un 1,30 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.februāra līdz 2022.gada 31.janvārim,

- papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums 

 

Lēmums izsūtāms:                                          

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. O. E.,X.

43. Par daļu no zemes „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules nov., iznomāšanu A.P.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      Nr.1

 

43.

Par daļu no zemes „Saulaines garāžas”, Saulaine,  Priekules pagasts,  Priekules nov., iznomāšanu A.P.

___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts A. P., dzīvojoša X, 20.12.2016. iesniegums (Nr. 2.1.4/2079) ar lūgumu iznomāt daļu no  zemes „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 006 0028,  1356  m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules novads, kadastra nr. 6482 006 0028 reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000493424 uz Priekules novada pašvaldības vārda .

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas palīgēkas ar nenoskaidrotu piederību.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt A.P., personas kods X, daļu no zemes ar nosaukumu „Saulaines garāžas”, Priekules pagasts , Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6482 006 0028  1356 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.02.2017. līdz 31.01.2022. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 Pielikums

 

Lēmums izsūtāms:                                          

         1 eks. A. P.,adrese X,

         1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

44. Par pašvaldības zemes „Viesturi”, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu D.S.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      Nr.1

 

44.

Par pašvaldības zemes  „Viesturi”, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu D.S.

___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts D. S., dzīvojošas X, 29.12.2016. iesniegums (Nr.2.1.4/2131) ar lūgumu iznomāt pašvaldības zemi „ Viesturi”, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 005 0021,  0,3144  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Viesturi”, Priekules pagasts, Priekules novads , kadastra nr. 6482 005 0021 reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 107 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas Priekules novada pašvaldībai piederoša divstāvu 4-dzīvokļu ēka un palīgēkas .

Ar D. S. noslēgts īres līgums Nr.8-2/PP/2.

02.02.2012. ar D.S.noslēgts zemes nomas līgums Nr. 6/11, nomas līguma beigu termiņš 01.01.2017.

D. S. nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu, bet uz 05.01.2017. izveidojies nomas parāds 1,14 EUR apmērā.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt, pēc nomas parāda nomaksas, D. S., personas kods X, zemi ar nosaukumu Viesturi, apzīmējums kadastrā 6482 005 0021  0,3144 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.02.2016. līdz 31.01.2026., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 Pielikums

 

Lēmums izsūtāms:                                          

           1 eks. D. S.,dzīvo X.

           1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

45. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar V.L. par zemes “Lielskraģīši”, Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu ēku uzturēšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      Nr.1

45.

Par zemes nomas līguma slēgšanu ar V.L. par zemes “Lielskraģīši”, Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu ēku uzturēšanai

___________________________________________________________________________

 

            Izskatot jautājumu par zemes nomas līguma slēgšanu ar V. L. par daļu no zemes “Lielskraģīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu ēku uzturēšanai tika konstatēts, ka:

Zemes vienība “Lielskraģīši” 18,2 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0055, Virgas pagastā, Priekules novadā pieder pašvaldībai.

Uz zemes vienības atrodas ēku/būvju īpašums “Lielskraģīši”, kadastra Nr.6498 502 0004 kurš saskaņā ar  30.11.2016. ierakstu Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000545706 pieder V. L.

Līdz šim zemes vienības daļa 4,77 ha platībā tika iznomāta ēku īpašniekam M.M.

2011. gada 01.jūlijā ar V. L. tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/35-2011 par daļu no zemes “Lielskraģīši” 4,12 ha platībā nomu lauksaimniecības vajadzībām.

            Saskaņā ar 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” 4. pantu- zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.pantu- apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.7.2 pants nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²pantu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar V.L., personas kods X,  par pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas “Lielskraģīši” 4,77 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0055, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu ēku uzturēšanai, izsakot 01.07.2011. zemes nomas līgumu jaunā redakcijā, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.12.2027.

2.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4.  Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”  11. pantu- ja ēkas (būves) īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms -1 eks. V. L.,dzīvo X,  nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

Pielikums

46. Par 01.11.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/59-2011 termiņa pagarināšanu P.Ž. par zemes „Pie Kalnbērziem” un “Dižāboli”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      

Nr.1 

46.

Par 01.11.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/59-2011 termiņa pagarināšanu P.Ž. par zemes „Pie Kalnbērziem” un “Dižāboli”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu  ___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts P. Ž., dzīvojoša X, 04.01.2017. iesniegums, ar lūgumu pagarināt 01.11.2011. zemes nomas līguma ar Nr.3-36/59-2011 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2011.gada 01.novembrī starp Priekules novada pašvaldību un P. Ž. tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36/59-2011 par zemes vienības ar nosaukumu „Pie Kalnbērziem” 0,3518 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0170 un “Dižāboli”  1,3 ha, kadastra apzīmējums 64640004 0151, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš  noteikts līdz 31.12.2016.

P.Ž. lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 01.11.2011. zemes nomas līgumā Nr.3-36/59-2011, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un P. Ž., noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2022.gada 31.janvārim.

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Papildināt zemes nomas līgumu ar 3.5.punktu- Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību vai pēc pašvaldības saistošo noteikumu izstrādāšanas, nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu. Šādas iznomātāja noteiktas izmaiņas ir saistošas nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot attiecīgus grozījumus zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par grozījumiem zemes nomas līgumā. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. P. Ž., dzīvo X;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

47. Par pārjaunojuma līguma slēgšanu ar M. Ķ. nomas līgumiem Nr.3-36B/21-2012 un Nr. 3-36B/20-2012

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                  

    Nr.1

47.

Par pārjaunojuma līguma slēgšanu ar M. Ķ. nomas līgumiem Nr.3-36B/21-2012 un Nr. 3-36B/20-2012

___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Nekustamo īpašumu speciālistes Ilzes Lācītes, iesniegums, kurā lūgts slēgt pārjaunojuma līgumu nomas līgumiem Nr.3-36B/21-2012 un Nr. 3-36B/20-2012 , kas noslēgti ar M. Ķ.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar M. Ķ. 2012.gadā noslēgti nomas līgumiNr.3-36B/21-2012 un Nr. 3-36B/20-2012  uz zemes vienību „Vecie Kārsgali”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apz. 6446 001 0082  1,0785 ha platībā un zemes vienību „Jaunkarsgaļi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 001 0083  1,40 ha platībā.

25.08.2016. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.15.,25 „Par īpašumu „Vecie Kārsgali”, „Kārsgali” un „Kārsgaļi Jaunie”, „Veckārsgaļi”, „Jaunkarsgali”, Bunkas pagasts, Priekules novads, apvienošanu”  iznomātās zemes vienības apvienotas vienā īpašumā ar jaunu nosaukumu „Kārsgaļi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, un jaunu kadastra nr. 6446 001 0081.

Nepieciešams noslēgt pārjaunojuma līgumu.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,

atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Pārjaunot 01.09.2012. slēgtos nomas līgumus Nr.3-36B/21-2012 un Nr.3-36B/20-2012, kas slēgti ar M.Ķ. uz zemes vienībām „Vecie Kārsgali” un „Jaunkarsgaļi”, Bunkas pag., Priekules novads izsakot līgumu jaunā redakcijā (pielikums).

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. M. Ķ.:dzīvo X.

48. Par zemes ierīcības projekta „Ievas”, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      Nr.1

 

48.

   Par zemes ierīcības projekta  „Ievas”, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu .

___________________________________________________________________________

 

        Priekules novada pašvaldības domē  09.01.2017. saņemts SIA ,,Metrum”, Liepājas biroja Reģistrācijas numurs 40003388748 sertificētas zemes ierīkotājas Daces Baumanes, iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Ievas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 008 0007, sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „Ievas” Priekules pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.16, īpašnieks J. J.

Priekules novada Priekules pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.

20.10.2016. J.J. Priekules novada pašvaldībā saņēmis Zemes ierīcības izstrādes noteikumus (iereģistrēti ar Nr. 2.1.4/1233) nekustamā īpašuma „Ievas”, Priekules pag., Priekules nov., sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Ievas”, Priekules pag., Priekules nov.,  kadastra Nr.6482 008 0007, sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

            Pamatojoties uz 02.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktam „Pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu”, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Metrum”, reģ. Nr.40003388748 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ievas”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6482 008 0007, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6482 008 0007 un 6482 008 0058 sadalīšanai.

2.      Atļaut veikt zemes vienības ”Ievas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 008 0007 sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 10,4 ha platībā vienu zemes gabalu Nr.1 un atdalot 2,08  ha platībā vienu zemes gabalu Nr.3.

3.      Plānotajām zemes vienībām Nr.2 2,3 ha platībā un Nr. 4  2,78 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt nosaukumu „Ievas”, Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.

4.      Atdalītajiem zemes gabaliem 10,4 ha platībā un 2,08 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt nosaukumu „Birzītes” un noteikt atdalāmajiem zemes gabaliem, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101 .

5.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Pielikums

 Lēmums izsūtāms:

  1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei,

  1 eks. SIA „Metrum”: metrum@metrum.lv , dace.baumane@metrum.lv,  

  1 eks. -Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv .