26.09.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.7)

21. § Par Krotes Kronvalda Ata pamatskolas pusdienu izmaksu apstiprināšanu 2013./2014. mācību gadam

 2013. gada 29. augustā Priekules novada domē saņemts Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktores I.Vītoliņas iesniegums (reģ. Nr. 3-24/1069) ar lūgumu apstiprināt pusdienu izmaksas 2013./2014. gadam atbilstoši iesniegumā sastādītajam izcenojumam.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Apstiprināt šādas ēdināšanas pakalpojuma izmaksas Krotes Kronvalda  Ata pamatskolai ar 2013. gada 1.septembri

Zupa (5. - 9.klase)                                0.25 santīmi par porciju

          (3. - 4. klase)                                0.20 santīmi par porciju

Otrais ēdiens (5. – 9. klase)                   0.35 santīmi par porciju

                        (3. – 4. klase)                  0.30 santīmi par porciju

Deserts            (5. – 9. klase)                  0.15 santīmi par porciju

                        (3. – 4. klase)                  0.10 santīmi par porciju

Brokastis                                               0.20 santīmi par porciju

Launags                                                0.10 santīmi par porciju

Pusdienas pirmskolai ½ porcijas            0.25 santīmi dienā

 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai, kā arī Paziņošanas likuma 8. panta otrajai un trešajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, augstākā iestādē vai Administratīvajā rajona tiesā.

 

22. § Par nekustamā īpašuma –Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala Parka iela 32, Priekule, Priekules nov.pirkuma līguma noslēgšanu

 2013.gada 6.septembrī (iereģistrēts ar nr. 3013/1132) atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešai un piektai daļai un atbildot uz Priekules novada pašvaldības 02.09.201. Nr. 3-06/844 uzaicinājumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Parka ielā 32, Priekule, A[:] L[:] Priekules novada pašvaldībai iesniedza pieteikumu par piekrišanu, pirkt nekustamo  īpašumu - pašvaldībai piederošu zemesgabalu  Parka  iela 3-22,  Priekule, Priekules nov., lūdzot atmaksu atlikt uz laiku - uz 1 gadu. Iesniegumā A[:] L[:] min, ja būs finansiāla iespēja, maksājumu veiks vienā maksājumā.

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44¹. panta otrā daļa paredz, ka atsavināšanas ierosinātājs, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu atbildi sniedz četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas un sniedzot atbildi norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu: samaksājot visu pirkuma maksu vai nomaksas pirkuma līguma gadījumā avansu 10 procentu apmērā no pirkuma maksas.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44¹. panta trešo daļu, A[:] L[:] 06.09.2013. iesniegumu, 2013.gada 19. septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noslēgt pirkuma līgumu ar A[:] L[:], dzīvojošs [adrese], Priekule, Priekules nov. par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma, zemesgabala Parka iela 32, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0117, 2023 m² platībā par summu 1953 lati (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit trīs lati un 00 santīmi), nosakot nomaksas termiņu līdz 2014.gada 15.novembrim, ar 6 % likmi gadā no nesamaksātās summas un šādos termiņos (skat. grafiku):

 

 

 

 

 

 

Samaksas
termiņš

Atlikusī
pamatsumma

Pamatsummas
maksājums

Likumiskie
procenti
(6% gadā)

Kopā
kārtējais maksājums

15.12.2013.

1757,70

146,48

8,79

155,27

15.01.2014.

1611,22

146,48

8,06

154,54

15.02.2014.

1464,74

146,48

7,32

153,80

15.03.2014.

1318,26

146,48

6,59

153,07

15.04.2014.

1171,78

146,48

5,86

152,34

15.05.2014.

1025,3

146,48

5,13

151,61

15.06.2014.

878,82

146,47

4,39

150,86

15.07.2014.

732,35

146,47

3,66

150,13

15.08.2014.

585,88

146,47

2,93

149,40

15.09.2014.

439,41

146,47

2,20

148,67

15.10.2014.

292,94

146,47

1,46

147,93

15.11.2014.

146,47

146,47

0,73

147,20

KOPĀ

 

1757,70

57,12

1814,82

 

2.      A[:] L[:], pirms līguma noslēgšanas, jāiemaksā avanss 10% apmērā no pirkuma summas.  

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Lielā ielā 4, Liepājā.

 

23. § Par pirkuma līguma noslēgšanu ar O[:] D[:] par zemesgabalu ‘’Liepiņas’’

 Uz Priekules novada pašvaldības vārda (zemesgrāmatu tiesneša lēmuma datums 30.11.2012.) Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustamais īpašums „Liepiņas”, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads ar kadastra numuru 64640010252, kurš sastāv no zemesgabala 0,1366 ha platībā, Kalētu pagasta zemesgrāmatu nodalījuma numurs 100000513621.

            Uz Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala „Liepiņas”, kadastra numurs 64640010252, O[:] D[:], personas kods [:], pieder ēka/būve, kadastra numurs 64645010002, kuras īpašuma tiesības nostiprinātas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100 00541 7626.

            2013. gada 28. martā ar Priekules novada domes lēmumu (protokols Nr.4, 26.§), pamatojoties uz O[:] D[:] atsavināšanas ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, kā arī Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo un piekto daļu, ļauts atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošo īpašumu - zemesgabalu „Liepiņas”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 64640010252, kurš sastāv no zemesgabala 0,1366 ha platībā O[:] D[:], par brīvu cenu.

            2013. gada 02. septembrī O[:] D[:] nosūtīts paziņojums Nr.3 – 06/845 par zemesgabala „Liepiņas” Kalēti, Kalētu pag., Priekules novads atsavināšanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanu, par summu 795,00 LVL pamatojoties uz atsavināšanas ierosinājumu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44. panta ceturto daļu.

2013. gada 06. septembrī saņemts atbildes iesniegums uz iepriekš minēto paziņojumu, kurā O[:] D[:] apliecina, ka vēlas izmantot savas pirmpirkuma tiesības uz zemesgabalu par summu 795,00 LVL, kuras apmaksu veiks viena mēneša laikā no iesnieguma izskatīšanas dienas.

2013. gada 06. septembrī O[:] D[:] ir veicis pirkuma maksas pārskaitījumu 795,00 LVL (septiņi simti deviņdesmit pieci lati un nulle santīmi) pilnā apmērā uz Priekules novada domes norēķinu kontu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44. panta 4. punktu un finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Noslēgt pirkuma līgumu ar O[:] D[:] par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabalu „Liepiņas”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 64640010252, ar kopējo platību 0,1366 ha par pirkuma līguma summu 795,00 LVL (septiņi simti deviņdesmit pieci lati un nulle santīmi) septiņu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

2. Uzdot A. Mickus sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

3. Atbilstoši Administratīvā likuma 70. panta pirmajai daļai, 76. panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV – 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

24. § Par nekustamā īpašuma –Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala ‘’Līdumi’’, Virgas pag., Priekules nov. pirkuma līguma noslēgšanu

 2012.gada 13.novembrī Priekules novada pašvaldības domē saņemts M[:] M[:], personas kods [:], dzīvojošs [adrese], Liepājā, iesniegums, kurā lūgts atsavināt zemesgabalu „Līdumi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 002 0056, ar kopējo platību 7,73 ha.

2013.gada 02.septembrī Priekules novada dome, pamatojoties uz atsavināšanas ierosinājumu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta astoto daļu, nosūtīja paziņojumu Nr.3-06/843 M[:] M[:] par zemes vienību „Līdumi” atsavināšanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44¹. panta otrā daļa paredz, ka atsavināšanas ierosinātājs, kuram ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, atbildi sniedz četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas un sniedzot atbildi, norāda vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu - samaksājot vai nu visu pirkuma maksu vai nomaksas pirkuma līguma gadījumā - avansu 10 procentu apmērā no pirkuma maksas.

2013.gada 06.septembrī Priekules novada pašvaldības domē saņemts atbildes iesniegums Nr. 3-13/1126, kurā M[:] M[:] norāda, ka vēlas izmantot savas pirmpirkuma tiesības un iegādāties nekustamo īpašumu „Līdumi”, Virgas pag., Priekules nov., 7,73 ha platībā par kopējo pirkuma summu 8855,00 LVL (astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci lati un nulle santīmi), vienlaicīgi lūdzot pirkuma summu sadalīt pa daļām uz diviem gadiem.

2013.gada 13.septembrī M[:] M[:] veicis nomaksas pirkuma līguma avansa maksājumu 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma līguma summas, t.i. 885,50 LVL (astoņi simti astoņdesmit pieci lati un nulle piecdesmit santīmi) Priekules novada domes kasē.

Pamatojoties uz M[:] M[:] atsavināšanas ierosinājumu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44¹. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 2013.gada 18.septembra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Atļaut M[:] M[:] pirkuma līguma kopējo summu 8850,00 LVL veikt pa daļām, atbilstoši sastādītajam grafikam.

2. Noslēgt nomaksas pirkuma līgumu ar M[:] M[:] par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemesgabala „Līdumi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64980020056, ar kopējo platību 7,73 ha par pirkuma līguma summu 8850,00 LVL (astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit lati un nulle santīmi) septiņu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

3. Uzdot A. Mickus augstāk minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Lielā ielā 4, Liepājā.

 

25. § Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS’’ Latvijas Valsts radio un televīzijas centram’’ (Virgas pag. Mazā skolā)

 2013.gada 21.augustā (reģ. Nr. 3-07/662) Priekules novada pašvaldībā saņemta VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” (turpmāk- LVRTC) vēstule par sadarbību ERAF projektā. Vēstulē norādīts, ka saskaņā ar 19.08.2013. VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” nosūtīto informāciju par turpmākām aktivitātēm Eiropas Savienības fonda projektā Nr. 3DP/3.2.2.3.012/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība laiku reģionos” un lūdz pievērst uzmanību sekojošām ar lietošanas līgumu slēgšanu saistītām lietām:

LVRTC aicina pašvaldību noslēgt līgumus, par pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošiem nekustamiem īpašumiem, kuri tiek nodoti lietošanā LVRTC bez papildus maksas.

Valsts iedzīvotājiem nozīmīgā Projekta sekmīgai realizācijai LVRTC lūdz Priekules novada pašvaldību nodot bezatlīdzības lietošanā atsevišķu zemes/telpas daļu pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumu Nr. 79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” un Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumu Nr.330 „Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” 69.1.punktu, kas stājās spēkā 2013. gada 27. jūnijā un dod tiesības pašvaldībai nodot bezatlīdzības lietošanā LVRTC tikai tādu savu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams aktivitātes īstenošanai uz Projekta īstenošanas laiku un uz visu Projekta īstenošanas rezultātā izveidotās infrastruktūras izmantošanas laiku (20 gadus pēc Projekta īstenošanas rezultātā izveidotās infrastruktūras pieņemšanas ekspluatācijā).

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1. Nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) bezatlīdzības lietošanā   Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” realizācijas nodrošināšanai daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kas nepieciešamas projekta aktivitāšu īstenošanai:  

1.1. telpas daļu 2m² platībā, kas atrodas nekustamajā īpašumā - ēkā „Virgas skola”, Virgā, Virgas pagastā, Priekules novadā, LV-3433, ar kadastra numuru 6498 001 0241 un veido daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0241 002 , telpas nr. 17 , kopējā platība 12,9 m² , optisko kabeļu komutācijas skapja izvietojumam un optisko kabeļu pievadei, saskaņā ar pielikumiem.  

 

2. Noslēgt Telpas/Zemes lietošanas līgumu/us, saskaņā ar 1. pielikumu, uz termiņu līdz 2035. gada 31. augustam ieskaitot.

 

3. Noteikt, ka Līgumi par pašvaldības zemes/telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas.

 

4. Pilnvarot Virgas pamatskolas direktori Kristianu Cetrovsku parakstīt līgumu.

 

5.Deleģēt K.Cetrovsku paziņošanai par telpu piekļuves jautājumiem.

 

26. § Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS’’Latvijas Valsts radio un televīzijas centram’’ (Virgas pag. padomes ēkā)

 2013.gada 21.augustā (reģ. Nr. 3-07/662) Priekules novada pašvaldībā saņemta VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” (turpmāk- LVRTC) vēstule par sadarbību ERAF projektā. Vēstulē norādīts, ka saskaņā ar 19.08.2013. VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” nosūtīto informāciju par turpmākām aktivitātēm Eiropas Savienības fonda projektā Nr. 3DP/3.2.2.3.012/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība laiku reģionos” un lūdz pievērst uzmanību sekojošām ar lietošanas līgumu slēgšanu saistītām lietām :

LVRTC aicina pašvaldību noslēgt līgumus, par pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošiem nekustamiem īpašumiem, kuri tiek nodoti lietošanā LVRTC bez papildus maksas.

Valsts iedzīvotājiem nozīmīgā Projekta sekmīgai realizācijai LVRTC lūdz Priekules novada pašvaldību nodot bezatlīdzības lietošanā atsevišķu zemes/telpas daļu pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā.

            Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumu Nr. 79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” un Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumu Nr.330 „Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” 69.1.punktu, kas stājās spēkā 2013. gada 27. jūnijā un dod tiesības pašvaldībai nodot bezatlīdzības lietošanā LVRTC tikai tādu savu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams aktivitātes īstenošanai uz Projekta īstenošanas laiku un uz visu Projekta īstenošanas rezultātā izveidotās infrastruktūras izmantošanas laiku (20 gadus pēc Projekta īstenošanas rezultātā izveidotās infrastruktūras pieņemšanas ekspluatācijā), atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1. Nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) bezatlīdzības lietošanā   Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” realizācijas nodrošināšanai daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kas nepieciešamas projekta aktivitāšu īstenošanai:  

1.1. telpas daļu 2m² platībā, kas atrodas nekustamajā īpašumā - ēkā „Virgas pagasta padome”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6498 002 0183, daļā no būves ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0183 001, 1.stāvā, telpas Nr. 20, kopējā platība 15,2 m² , optisko kabeļu komutācijas skapja izvietojumam un optisko kabeļu pievadei, saskaņā ar pielikumiem.  

 

2. Noslēgt Telpas/Zemes lietošanas līgumu/us, saskaņā ar 1. pielikumu, uz termiņu līdz 2035. gada 31. augustam ieskaitot.

 

3. Noteikt, ka Līgumi par pašvaldības zemes/telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas.

 

4. Pilnvarot  Virgas pagasta pārvaldes vadītāju Rutu Balodi parakstīt līgumu.

 

5. Deleģēt R.Balodi paziņošanai par telpu piekļuves jautājumiem

27. § Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS’’Latvijas Valsts radio un televīzijas centram’’ (Bunkas kultūras namā)

 2013.gada 21.augustā (reģ. Nr. 3-07/662) Priekules novada pašvaldībā saņemta VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” (turpmāk- LVRTC) vēstule par sadarbību ERAF projektā. Vēstulē norādīts, ka saskaņā ar 19.08.2013. VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” nosūtīto informāciju par turpmākām aktivitātēm Eiropas Savienības fonda projektā Nr. 3DP/3.2.2.3.012/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība laiku reģionos” un lūdz pievērst uzmanību sekojošām ar lietošanas līgumu slēgšanu saistītām lietām :

LVRTC aicina pašvaldību noslēgt līgumus, par pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošiem nekustamiem īpašumiem, kuri tiek nodoti lietošanā LVRTC bez papildus maksas.

Valsts iedzīvotājiem nozīmīgā Projekta sekmīgai realizācijai LVRTC lūdz Priekules novada pašvaldību nodot bezatlīdzības lietošanā atsevišķu zemes/telpas daļu pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumu Nr. 79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” un Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumu Nr.330 „Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” 69.1.punktu, kas stājās spēkā 2013. gada 27. jūnijā un dod tiesības pašvaldībai nodot bezatlīdzības lietošanā LVRTC tikai tādu savu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams aktivitātes īstenošanai uz Projekta īstenošanas laiku un uz visu Projekta īstenošanas rezultātā izveidotās infrastruktūras izmantošanas laiku (20 gadus pēc Projekta īstenošanas rezultātā izveidotās infrastruktūras pieņemšanas ekspluatācijā), atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1. Nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) bezatlīdzības lietošanā   Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” realizācijas nodrošināšanai daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kas nepieciešamas projekta aktivitāšu īstenošanai:  

1.1. telpas daļu 2m² platībā, kas atrodas nekustamajā īpašumā - ēkā „Bunkas kultūras nams”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 005 0233, daļā no būves ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0233 001, 1. stāvā, telpas Nr.26, kopējā platība 7,8 m², optisko kabeļu komutācijas skapja izvietojumam un optisko kabeļu pievadei, saskaņā ar pielikumiem.  

 

2. Noslēgt Telpas/Zemes lietošanas līgumu/us, saskaņā ar 1. pielikumu, uz termiņu līdz 2035. gada 31. augustam ieskaitot.

 

3. Noteikt, ka Līgumi par pašvaldības zemes/telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas.

 

4.Pilnvarot Bunkas pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru Darguži parakstīt līgumu.

 

5. Deleģēt E.Darguži paziņošanai par telpu piekļuves jautājumiem.

 

28. § Par īpašuma Smilšu iela 9, Priekule, Priekules nov. grafiskā pielikuma apstiprināšanu

 Priekules novada dome izskatīja M[:] T[:], adrese {adrese}Engures nov., kas ir J[:] T[:] un A[:] B[:] pilnvarotā persona (Ģenerālpilnvara, izdota 10.10.2012. Nr. 2054, pie zvērinātas notāres Maijas Lerhas prakses vietā Katrīnas laukumā Nr.1 Tukumā.17.10.2012 iesniegumu, par zemes vienības Smilšu iela 9, Priekulē, Priekules nov. grafiskā pielikuma apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Liepājas rajona Priekules pilsētas zemes komisijas 2000. gada 23. novembra lēmumu, protokola Nr. 340. „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi”, M[:] T[:] atzītas īpašuma tiesības uz Priekules pilsētas īpašumu ( vēsturiskais nosaukums Raiņa iela 41) 9155 kv.m.platībā. Pamatojoties uz Liepājas rajona Priekules pilsētas zemes komisijas 2004. gada 4. jūnija lēmumu, protokola Nr. 432. „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi”, M[:] T[:] atzītas īpašuma tiesības uz  Priekules pilsētas īpašumu  ( vēsturiskais nosaukums Pumpura iela 2) 9019 kv.m.platībā.   Ar Priekules pilsētas domes lēmumu, sēdes protokols Nr. 6. 17.06.2004.g.  līdzvērtīgai zemei piešķirta adrese Smilšu iela 9. Lēmumam sagatavots grafiskais pielikums, kurā iezīmēta īpašums Smilšu iela 9. Pēc zemes vienības apsekošanas  dabā konstatēts, ka izmainās zemes gabala Smilšu iela 9 robežas.

Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR likumiem un Priekules pilsētas, Priekules novada spēkā esošo Teritorijas plānojumu, pārapstiprinātu 27.08.2009. (Priekules novada domes sēdes protokols Nr6. 1§), atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules pilsētas zemes komisijas 23.11.2000.g. sēdes protokols Nr. 340 un Priekules pilsētas zemes komisijas 04.06.2004.g. sēdes protokols Nr. 432 jaunu grafisko pielikumu īpašumam Smilšu iela 9, Priekulē, Priekules nov. atbilstoši mantotai platībai 9155 kv.m.un 9019 kv.m. saskaņā ar grafisko pielikumu(5.pielikums).

 

2.      Samazināt platību Priekules novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai Smilšu iela 7 par 9155 kv.m., vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas.

 

3.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

29. § Par V[:] L[:] atteikšanos no nomas zemes Smilšu ielā 1A, Priekulē

  

2013.gada 23.augustā (reģistrācijas Nr.3-13a/1051) Priekules novada pašvaldībā saņemts V[:] L[:], dzīvojošas [adrese], Priekule, iesniegums, kurā V[:] L[:] atsakās no nomas zemes, kas atrodas Smilšu ielā 1A, Priekule.

Ar 2013.gada 13.jūnija Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.8,9§ ) V[:] L[:] nodota nomā daļa no zemes vienības Smilšu iela 1A, Priekule, 260 m² platībā, ar termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.

2013.gada 24.jūlijā V[:] L[:] tika nosūtīts parakstīšanai Zemes nomas līgums Nr. 3-36/34-2013 (turpmāk - nomas līgums) par daļu no valstij piekrītoša zemesgabala Smilšu iela 1A, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 006 0057, 260 m² platībā nomu, bez apbūves tiesībām.

Civillikuma 2173.pantā noteikts, ka „Visos gadījumos, kad vienai pusei ir tiesības atkāpties no līguma viņai ir jāpaziņo par savu nodomu otrai, lai dotu vajadzīgo laiku: iznomātājam vai izīrētājam pieņemt, bet nomniekam vai īrniekam atdot vai atbrīvot lietu, bet nekādā gadījumā iznomātājs vai izīrētājs nedrīkst, kaut arī tāda tiesība līgumā būtu pielīgta, nomnieku vai īrnieku izlikt patvarīgi. Šo noteikumu neievērotājam jāatlīdzina visi zaudējumi.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2013.gada 12.septembra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, V[:] L[:] iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 2013.gada 1.oktobri izbeigt pirmstermiņa 2013.gada 1.jūlijā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr. 3-36/34-2013, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un V[:] L[:] par zemes nomu –daļu no valstij piekritīgās zemes vienības, kadastra apzīmējums 6415 006 0057, Smilšu ielā 1A, Priekulē, 260 m² platībā.

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

30. § Par mazdārziņu nomu Liepājas ielā 13A, Smilšu ielā 1A, Brīvības ielā 14, Priekules pilsētā

 2013.gada 4.septembrī (reģistrācijas Nr. 3-13A/1101 ) Priekules novada pašvaldībā saņemts V[:] S[:] ,dzīvojošas [adrese], Priekule  iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi 100 m² platībā, sakņu dārza ierīkošanai. Nomas zemesgabals atrodas, Liepājas ielā 13A, Priekulē, kas atzīmēts kā mazdārziņš ar Nr. 61.

2013.gada 23.augustā (reģistrācijas Nr. 3-13a/ 1048) Priekules  novada pašvaldībā saņemts V[:] M[:] iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi 50 m² platībā,  sakņu dārza ierīkošanai .Nomas zemesgabals atrodas, Liepājas ielā 13A, Priekulē, kas atzīmēts kā mazdārziņš ar Nr.  72.

2013.gada  23.augustā (reģistrācijas Nr. 3-13a/1049) Priekules novada pašvaldībā saņemts Z[:] K[:] ,dzīvojošas [adrese] , Priekule  iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi 260 m² platībā, sakņu dārza ierīkošanai .Nomas zemesgabals atrodas, Smilšu ielā 1A, Priekulē.

            2013.gada 20.augustā (reģistrācijas Nr.3-13/1035) Priekules  novada pašvaldībā saņemts A[:] G[:], dzīvojošas [adrese] , Priekule  iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi  sakņu dārza ierīkošanai, 1232 m² platībā .Nomas zemesgabals atrodas, Brīvības  ielā 14, Priekulē.

2013.gada 7.augustā (reģistrācijas Nr. 3-13/1002) Priekules novada pašvaldībā saņemts I[:] G[:], dzīvojošas [:], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai. Nomas zeme atrodas Liepājas ielā 13A, Priekulē, 240 m² platībā. Zemesgabala kadastra apzīmējums 6415 001 0075.

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Iznomāt V[:] S[:], dzīvojoša [adrese], Priekule, daļu no Priekules novada pašvaldībai piederoša  zemesgabala Liepājas iela 13A, Priekule, kadastra numurs 6415 001 0075, 100 m² platībā, saskaņā ar pielikumu, kas apzīmēts kā mazdārziņš Nr.61, nosakot:

 

1.1. Nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

1.2. Nomas līguma termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

2.      Iznomāt V[:] M[:], dzīvojoša [adrese], Priekule, daļu no Priekules novada pašvaldībai piederoša  zemesgabala Liepājas iela 13A, Priekule, kadastra numurs 6415 001 0075,  50 m² platībā,  saskaņā ar pielikumu,  kas apzīmēts kā mazdārziņš Nr.72, , nosakot:

 

2.1. Nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

2.2. Nomas līguma termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

3.      Iznomāt Z[:] K[:], dzīvojoša [adrese],  Priekule,  daļu no zemes reformas pabeigšanai  zemesgabala Smilšu iela 1A, Priekule, kadastra apzīmējums 6415  006 0054,  200 m² platībā,  saskaņā ar pielikumu, nosakot:

3.1. Nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

3.2. Nomas līguma termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

4.      Iznomāt A[:] G[:], dzīvojoša [adrese], Priekule,  daļu no Priekules novada pašvaldībai piekrītoša  zemesgabala Brīvības  iela 14, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 002 0085,  1232m² platībā,  saskaņā ar pielikumu, nosakot:

4.1. Nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

4.2. Nomas līguma termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

5. Iznomāt I[:] G[:], dzīvojoša [adrese], Priekule, daļu no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala Liepājas iela 13A, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 001 0075,   240 m² platībā, kas apzīmēts ar Nr. 48, saskaņā ar pielikumu, sakņu dārzu ierīkošanai, nosakot:

5.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

5.2.  nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 31.decembrim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

6. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) viena mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu zemes nomas līgumus. 

 

7. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

8.  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

Lēmums izsūtāms:

             1) V[:] S[:], adrese:[:],Priekule,Priekules nov., LV-3434;

             2) A[:] G[:], adrese:[:],Priekule,Prikeules nov., LV-3434;

             3) Z[:] K[:], adrese:[:],Priekule,Priekules nov., LV-3434;

4) I[:] G[:], adrese: [:],  Priekule, Priekules nov., LV-3434;

5) V[:] M[:], adrese:[:],Priekule,Prikeules nov.,LV-3434

6) Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

 

Pielikumā: 6.,7.,8.,9.,10. pielikumi.

31. § Par biedrības ‘’SK Dienvidkurzeme’’ iesniegumu par zemes nomu Priekules pagasta ‘’Atkritumu izgāztuve’’

 2013.gada 16.jūlijā (reģistrācijas Nr. 3-13/883) Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības „SK Dienvidkurzeme” reģistrācijas Nr. 40008208979 valdes priekšsēdētāja V[:] Z[:] iesniegums(turpmāk –Iesniegums) , kurā lūgts piešķirt biedrības izmantošanā zemi 5100 m² platībā „Atkritumu izgāztuve” autotrases izveidošanai.

Iesniegumam pievienots : biedrības reģistrācijas apliecības kopija un vietas situācijas plāns –izkopējums no Priekules pagasta kadastra kartes.

2013.gada 14.augustā biedrības „SK Dienvidkurzeme” reģistrācijas Nr. 40008208979 valdes priekšsēdētājam V[:] Z[:] tika nosūtīta ierakstīta vēstule, kurā minēts, ka pašvaldībai nepieciešams iegūt vairāk informācijas par zemes vienību „Atkritumu izgāztuve”.  

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo kadastra informāciju NINO (nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēma) datiem zemes vienība Priekules pagasta, „Atkritumu izgāztuve” ir noteikts statuss - zeme zemes reformas pabeigšanai.

 Informācijā, kura 2013.gada 5.septembrī tika saņemta no SIA „Liepājas RAS” par Priekules pagasta sadzīves atkritumu izgāztuves rekultivāciju ( 2003.gada oktobrī pabeigta rekultivācija) 12.09.2013. Liepājas reģionālā vides pārvaldes izdotajos Tehniskos noteikumos Nr. 3-12/1023 ir noteikts, ka projektā jāparedz pazemes monitoringa ilgums, biežums, mērāmos parametrus.

 Saskaņā ar Liepājas rajona pašvaldību sadzīves atkritumu izgāztuvju rekultivācija „Projekta izstrāde Priekules pagasta izgāztuves „Atkritumu izgāztuve” rekultivācijai (turpmāk-Projekts), ceturtās daļas noteikumiem ir noteikts, ka rekultivācijas projekts ietver sekojošus darbus: 6) gruntsūdeņu monitoringa tīkla ierīkošanu, un monitoringa programmas izstrādāšanu. 

Projekta ceturtās daļas 4.6punktā noteikts, ka Monitoringa pasākumi izgāztuvē tiek paredzēts, kā viens no iespējamo ietekmju mazināšanas pasākumiem. Monitorings ietver regulārus vides stāvokļa novērtējumus izgāztuvē un tās apkārtnē, kas ļauj savlaicīgi konstatēt izmaiņas vides apstākļos. Ja tiek konstatētas kādas izmaiņas, ko nav izjaukuši dabiski apstākļi,  nekavējoties ir jāveic pasākumi cēloņu konstatēšanai un novēršanai. Par novērotajām izmaiņām nedēļas laikā ir jāinformē Liepājas reģionālā vides pārvalde. Monitorings ir veicams 30 gadu laikā pēc izgāztuves slēgšanas.

Ņemot vērā izgāztuves (pēc tās rekultivācijas) nelielo platību 1,46 ha , prasības monitoringa izpildei ir ievērojami vienkāršotas un saskaņā ar Liepājas RVP tehnisko noteikumu prasībām tiek paredzēts ierīkot tikai gruntsūdeņu monitoringa sistēmu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2013.gada 12.septembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atteikt biedrībai „SK Dienvidkurzeme” reģistrācijas numurs 40008208979 iznomāt zemes vienību, kadastra apzīmējums 6482 003 0081, „Atkritumu izgāztuve”, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules novadā 5100 m² platībā (11.pielikums).

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 3.  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

  Izsūtāms:

             Biedrība ”SK Dienvidkurzeme”, reģistrācijas Nr.40008208979, adrese: Brīvības iela 27, Priekule, Priekules nov., LV-3434 , valdes priekšsēdētājam V[:] Z[:].

32. § Par Priekules novada pašvaldībai piederošo zemes vienību, kadastra numurs 6482 004 0065 nodošanu atsavināšanai

 2013.gada 3.septembrī (reģistrācijas nr. 3-13/1089) Priekules novada pašvaldībā saņemts I[:] D[:], dzīvojoša [adrese], Priekule, Priekules nov., pilnvarotās personas (08.07.2013. Pilnvaru izsniegusi Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja O.Niedola , iereģistrēts ar Nr. 99) G[:] O[:], dzīvojošs [adrese], Vaiņodes pag. iesniegums (turpmāk tekstā iesniegums) , kurā lūgts atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0065 8,75 ha platībā un 6482 004 0090 1,24 ha platībā, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktam.

G[:] O[:] iesniegumam pievienojis zemesgrāmatas apliecības kopiju, pilnvaras kopiju, izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda neesamību.

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tiek konstatēts, ka :

 [1.] I[:] D[:] pilnvarotās personas G[:] O[:] ierosinājums nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošos zemesgabalus ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0065 8,75 ha platībā un 6482 004 0090 1,24 ha platībā nosaukums „Vītoli”, kas atrodas Priekules pag., Priekules nov., atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktam, kas nosaka, ka  „Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas, 3) „Ja zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka( būve)”.

 [2.] Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0090 1,2646 ha platībā  atrodas I[:] D[:], personas kods  [:] piederošas ēkas, ko apliecina ieraksts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta nodalījumā Nr. 1000 0052 3526.  Zemesgrāmatu nodalījumā ir izdarīta atzīme, ka augstāk minētās būves ir saistītas ar zemes vienību, kadastra apzīmējums 6482 004 0090, Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 1000 0052 0671 1,2646 ha platībā.

[3.] Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0065 8,75 ha platībā ar I[:] D[:] ir noslēgts zemes nomas līgums. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktam, kas nosaka, ka „Personai, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bija tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums” .

[4.] G[:] O[:] ierosinājums atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0065 , 8,75 ha platībā atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktam.

 [5.] Īpašuma tiesības uz augstāk minētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0065, 8,75 ha platībā un 6482 004 0090 1,2646 ha platībā, 2013.gada 30.aprīlī Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā ir nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda. Priekules pagasta  nodalījuma Nr. 1000 0052  0671.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka „Pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”,21.panta pirmās daļas 17.punktu (lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu), Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, ceturto un piekto daļu, kas nosaka, ka : „Atļauju atsavināt publiskas personas nekustamo īpašumu dod attiecīgās atsavinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, un, ka (5) lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts atsavināšanas veids”, 2013.gada 19.septembra finanšu komitejas atzinumu, I[:] D[:] pilnvarotās personas G[:] O[:] ierosinājumu (iesniegumu), atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Atļaut nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu-   kadastra numurs 6482 004 0065 , kas sastāv no divām zemes vienībām 8,75  ha   un 1,2646 ha platībā, nosaukums „Vītoli”,  Priekules pag., Priekules nov., pārdodot par brīvu cenu.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustama īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

 

3.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

Lēmums nosūtāms:

1 eks.  I[:] D[:], adrese: [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. G[:] O[:], adrese : [:], Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-34

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

33. § Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Ozolu iela 11, Priekules pag., apzīmējums kadastrā 6482 006 0024, ierakstīšanu zemesgrāmatā

 2013.gada 29.augustā (reģistrācijas Nr. 3-13/1068 ) Priekules novada pašvaldībā saņemts R[:] R[:] Z[:], dzīvojoša [adrese], Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., iesniegums (turpmāk –iesniegums), kurā lūgts ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes vienību Ozolu iela 11, Priekules pag., 0,9 ha platībā.  R[:] Z[:]  iesniegumā min, ka uz zemes vienības Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pag., atrodas viņai piederošas ēkas.

R[:] R[:] Z[:] iesniegumam pievienojusi 04.02.1975. Valsts pieņemšanas komisijas akta kopiju par dzīvojamās ēkas nodošanu ekspluatācijā (adrese bij. Priekules c., kolhozā „Sarkanā Zvaigzne) Ozolu ielā 11.

Ar Priekules novada domes 2009.gada 28.janvāra lēmumu (prot. Nr. 1) R[:] R[:] Z[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., 0,9 ha platībā.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai 2009.gada 29.jūnijā  ar R[:] R[:] Z[:] ir noslēgts zemes nomas līgums Nr. 35, par zemes vienības Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov.,0,9 ha platībā  nomu.

Ar 2009.gada 29.novembra lēmumu (prot. Nr. 14,47§) zemes vienībai Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 006 0024, 0,9 ha platībā, piešķirts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka „Tikai dome var lemt par pašvaldības nekustama īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā”, likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, kas nosaka, ka „Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai  daļai noslēdzami zemes nomas līgumi”, Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu (prot. Nr. 14) 47§ ,   2013.gada  12.septembra  tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, R[:] R[:] Z[:] iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Ierakstīt zemesgrāmatā Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 006 0024 , 9000 m² platībā (pirms uzmērīšanas) uz pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu –izkopējumu no Priekules pagasta  kadastra kartes(12.pielikums).

2.Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības Ozolu  iela 11, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums  6482 006 0024, ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Priekules novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistēm ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov.

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M. Baumanim.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. R[:] R[:] Z[:], adrese [:], Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., LV-3434

2 eks. Nekustamo īpašumu speciālistēm

 

34. § Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam ‘’Mazlūki’’, Priekules pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja V[:] J[:], adrese [adrese], Rīga un O[:] G[:], adrese [adrese], Liepāja, kas ir reģistrēts Priekules novada domē 20.08.2013. ar Nr.3-13/1031 par nekustamā īpašuma „Mazlūki” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

 

Īpašums „Mazlūki” Priekules pagastā Priekules novadā 39,9 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 26.04.2005. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100 Tā īpašnieki ir V[:] J[:] un O[:] G[:].

 

            Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot.. Nr. 17. 45§.).

           

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašumam „Mazlūki” 39,9 ha kopplatībā, kadastra Nr.6482 001 0007 Priekules pagastā, Priekules novadā.

 

2.      No nekustamā īpašuma „Mazlūki”, Priekules pagastā, Priekules nov. atdalīt zemes vienību 19,95 ha platībā, vairāk vai mazāk, kā izradīsies pēc uzmērīšanas dabā, saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.

 

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no     tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja 3400) 

 

Pielikums

35. § Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu ‘’Treidi’’, Priekules pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja mērniecības firmas SIA METRUM  03.09.2013. Nr.171/a/01-2013 iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Treidi” Priekules pag., Priekules nov.

Īpašums „Treidi” Priekules pagastā Priekules novadā 46,6 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, lēmuma pieņemšanas datums 15.02.1999., nodalījuma Nr.160. Īpašnieks ir A[:] S[:].

Īpašums sastāv no divām  zemes vienībām, platība 40,1 ha un 6,5 ha, uz zemes vienības ar apzīmējumu  kadastrā [:] atrodas ēkas un būves. No esošās zemes vienības „Treidi” Priekules pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā [:] tiek atdalīta projektētā zemes vienība Nr.2 36,1 ha platībā. Zemes vienības „Treidi” kadastra apzīmējums [:] (projektētā zemes vienība Nr.1) platība, pēc projektētās zemes vienības Nr. 2 atdalīšanas, ir 4,0 ha.

Ar Priekules novada domes 2013. gada 30.maija lēmumu Nr.7. 56 § ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma „Treidi” Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts „Treidi”, Priekules pag., Priekules nov. atbilst Priekules pagasta, spēkā esošiem teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Zemes ierīcības projektu izstrādājis SIA „Metrum” 05.08.2013. atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa 23.08.2013. sniedza atzinumu un pārbaudē konstatēja, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un uz  grafiskās daļas  ir uzspiests atzinuma spiedogs.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19. panta otro daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu un Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punkts, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam „Treidi” Priekules pag., Priekules nov.

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Treidi”, Priekules pag., Priekules nov., zemes vienību Nr. 2. 36,1 ha platībā, jauna īpašuma veidošanai.

3.2. zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Vaitnieki”, Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība –kods 0101.

4.Zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:], 6,5 ha platībā un 1. zemes vienībai 4,0 ha platībā atstāt nosaukumu „Treidi”, Priekules pag., Priekules nov.

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400) 

 

36. § Par nekustamā īpašuma [:] sadalīšanu Priekules pag., Priekules novadā un jauna nosaukuma [:] piešķiršanu

 Priekules novada dome izskatīja G[:] B[:], adrese [adrese], Priekules pag., Priekules nov.05.09.2013  iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/1109  par nekustamā īpašuma „Lindas” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

Īpašums [:] Priekules pagastā Priekules novadā 61,04 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 02.04.2007. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.241. Tā īpašniece ir G[:] B[:].

Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot.. Nr. 17. 45§.) Priekules novada dome.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Sadalīt nekustamo īpašumu [:], 61,04 ha platībā, kadastra Nr. [:], kas atrodas Priekules pagastā, Priekules novadā.
  2. No nekustamā īpašuma [:] atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] Priekules pagastā, Priekules novadā, atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu [:], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

      3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja 3400) 

 

Izsūtāms:

1eks. G[:] B[:], adrese: [:],Priekules pag., Priekules nov.

37. § Par zemes nomas izbeigšanu SIA TELE 2 uz pašvaldībai piekritīgo zemi ‘’Teletornis’’, Bunkas pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatījusi SIA TELE 2 16.05.2013 iesniegumu Nr. 10-02/384 par atteikšanos no nomas zemes „ Teletornis ”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 006 0112   0.015 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. sēdes protokola nr. 11 nekustamais īpašums ar nosaukumu „ Teletornis ”, ar kadastra apz. 6446 006 0112  ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

Nekustamais īpašums „Teletornis” 20.06.2007. iznomāts SIA TELE 2 Nomas līgums Nr. 390.

20.06.2007. nomas līguma Nr. 390  7.4 punkts nosaka - Pēc savas izvēles Nomnieks var jebkurā laikā lauzt Līgumu, ja tas kalpo Nomnieka interesēm un , ja par to ir paziņots Iznomātājam vismaz vienu mēnesi iepriekš.

Bunkas pagasta pārvaldē iesniegums par nomas līguma izbeigšanu saņemts 16.05.2013., iesniegumā minēts, ka nomas līgums tiek izbeigts ar 01.06.2013., kas neatbilst nomas līguma 7.4 punktam.

05.08.2013. nosūtītais „ Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu” –apmaksāts (saskaņots ar grāmatvedi Ilzi Sokolovsku) (15.pielikums).

23.08.2013. Priekules novada domē saņemts  (Nr. 3-06/677) un parakstīts Pieņemšanas –nodošanas akts (Nomas līgumam Nr. 390, kas noslēgts 20.06.2007.) (16.pielikums).

           Pamatojoties uz SIA TELE 2 iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Izbeigt zemes nomu  ar SIA TELE 2 uz nekustamo īpašumuTeletornis 0.015 ha platībām, ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0112  .
  2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
38. § Par zemes nomu daļā no zemes vienībām ‘’Krasta iela 3’’, ‘’Suvorova iela 31’’ Bunkas pag., Priekules novadā

 2013.gada 27.augustā (reģistrācijas Nr. 3-13a/1056 ) Priekules novada pašvaldībā saņemts  V[:] S[:], dzīvojošas [adrese] Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai. Nomas zeme atrodas „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., 350 m² platībā.

2013.gada 21.augustā (reģistrācijas Nr. 3-13/1039) Priekules novada pašvaldībā saņemts V[:] K[:], dzīvojošas [adrese], Tadaiķi, Bunkas pagasts Priekules novads, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārzu ierīkošanai. Nomas zemesgabals atrodas „Suvorova iela 31”  250 m² kopplatībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7§) 10.punktu, kas nosaka, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Iznomāt zemi, sakņu dārzu ierīkošanai, no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6446 005 0239, zemes vienības adrese: „Krasta iela 3” , Bunka, Bunkas pagasts, Priekule:

           

1.1.V[:] S[:], dzīvojoša [adrese] Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads , 350 m² platībā, (17.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 30.septembrim.

                 Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2.Iznomāt zemi, sakņu dārzu ierīkošanai, no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6446 003 0351, zemes vienības adrese: „Suvorova iela 31” ,Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekule:

 

2.2. V[:] K[:], dzīvojoša [adrese], Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads , 250 m² platībā, (18.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 30.septembrim.

                 Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

3.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte

4.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

5.   Lēmums izsūtāms:

1 eks. V[:] S[:], dzīvojoša [adrese], Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3446;

 1 eks. – V[:] K[:], dzīvojoša [adrese], Tadaiķi, Bunkas pagasts , Priekules nov., LV-3446;

39. § Par zemesgabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma [:], Kalētu pag., Priekules novadā un nosaukuma [:] piešķiršanu

 Priekules novada dome izskatījusi  R[:] B[:], dzīvojoša [adrese], Liepājā, 23.08.2013. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-13/1050, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:]  5,29 ha platībā atdalīšanu no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā un nosaukuma [:] piešķiršanu. Noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [:], Kalētu pag., Priekules nov., pieder R[:] B[:], kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000409610.

Nekustamais īpašums [:] 6,28 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām.

Īpašniece vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], zemes vienību 5,29 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [:] un nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

 

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:}, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]  5,29 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu (19.pielikums).

 

2.      Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirt nosaukumu [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un R[:] B[:],[adrese], Liepāja, LV-3407.

 

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

40. § Par zemes nomas līguma noslēgšanu uz zemes vienību ‘’Avotiņi’’, Gramzdas pagastā, Priekules novadā ar z/s ‘’Miglas’’

 Priekules novada dome izskatīja L[:] B[:] z/s Miglas īpašnieces 19.08.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.3-13/1023, par zemes iznomāšanu uz daļu zemes vienību „Avotiņi” Gramzdas pagastā, Priekules novadā, platība 1,9 ha.

            Ar Gramzdas pagasta padomes lēmumu 23.03.2009. Nr. 4. izbeigtas lietošanas tiesības J[:] V[:] uz zemes vienību „Avotiņi” Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6458 001 0116 2,2 ha platībā. J[:] V[:] miris, mantinieki nav zināmi. Uz zemes vienības 0,3 ha platībā atrodas nenoskaidrotas piederības ēkas ( drupas).

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. g. lēmumu Nr. 14., noteica, ka zeme piekrīt pašvaldībai.

Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Iznomāt z/s Miglas daļu pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ”Avotiņi” ar kadastra Nr. 6458 001 0116 1,9 ha kopplatībā saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5 gadiem. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda (20.pielikums).

 

2.Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3.Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā  stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400).