27.02.2020. domes sēde (protokols Nr.4)

81. Par zemes daļas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64580010177, Gramzdas pagastā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.81           

          (protokols Nr.4,  19.punkts)

 

Par zemes daļas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64580010177, Gramzdas pagastā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

 

2020.gada 13.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, reģ.Nr.50103237791, juridiskā adrese Maskavas iela 165, Rīga, valdes priekšsēdētāja I.Harmsena elektroniski parakstīts iesniegums Nr.1-2/286 (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iereģistrēts ar Nr.2.1.7/20/299-S, ar lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64580010177, Gramzdas pagastā, pazemes ūdens līmeņa un ķīmiskā sastāva novērtēšanas un monitoringu staciju ierīkošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0177  11,9917 ha kopplatībā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā ir pašvaldībai piekrītoša zemes vienība. Zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta.

            Iesniedzējs 2020.gadā plāno uzsākt īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā paredzētās aktivitātes darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsts mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” projektu konkursa 3.kārtā. Aktivitāšu ietvaros iesniedzējs attīstīs valsts pazemes ūdeņu monitoringu staciju tīklu visā Latvijas teritorijā.

            Monitoringa veikšanai plānots izveidot monitoringa staciju ar 3 urbumiem, kuru izveidošanai nepieciešamā platība būtu 10 m². Iesniedzējs lūdz nodot bezatlīdzības lietošanā daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64580010177 -10 m² platībā uz 10 gadiem.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk - Likums) 5.panta otrās daļas  5.punktā noteikts, ka  atvasināta publiska persona savu mantu var nodod bezatlīdzības lietošanā privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai un 5.panta trešā daļa nosaka, ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to tiek pieņemts lēmums, bet likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot publiskas personas nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas orgāns, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi.

Saskaņā ar 01.07.2009. Ministru kabineta rīkojumu Nr.448 “Par valsts aģentūras "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" un Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras likvidāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" dibināšanu” 6.1. punktu iesniedzējs veic normatīvajos aktos kapitālsabiedrībai noteiktos uzdevumus, kā arī tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus atbilstoši dibināšanas mērķim.

Likuma 5.panta sestā daļa nosaka, ka pamatojoties uz lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu. Līgumā nosaka arī attiecīgās publiskas personas institūcijas tiesības kontrolēt, vai bezatlīdzības lietošanā nodotā manta ir izlietota likumīgi un lietderīgi.

Likuma 6.1 pantapirmā daļā noteikts, ka ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.

 

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5. punktu, trešo daļu, ceturto daļu un sesto daļu, 6.¹ panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, reģ.Nr.50103237791, bezatlīdzības lietošanā pašvaldības nekustamo mantu - daļu no zemes vienības “Pagasta palīgsaimniecības” 10 m² platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0177, Gramzdas pagastā (pielikums).

2. Nekustamā manta tiek nodota bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem no līguma noslēgšanas brīža.

3. Nekustamās mantas bezatlīdzības lietošanas mērķis- pazemes ūdens līmeņa un ķīmiskā sastāva novērtēšanas un monitoringa staciju izveidošanai.

4. VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” ir tiesīgs izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto nekustamo mantu tikai lēmuma 3.punktā paredzētajam mērķim un lietot nekustamo mantu tā, lai nepasliktinātu tā stāvokli.

5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot līgumu par nekustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, lvgmc@lvgmc.lv nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

 

82. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.5 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 7A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.82           

          (protokols Nr.4,  20.punkts)

 

 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/330-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Liepājas 7A-5, Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 7A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0065, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 106 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Dzīvoklim Nr.5 nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

 Dzīvoklis nr. 5 izīrēts XX.

 Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļa īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošu dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 7A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0065 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.5  64,60 m² - 4/100 ;

2. Pēc dzīvokļa īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

XX;

SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv;

nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

Finanšu nodaļai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

83. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.83           

          (protokols Nr.4, 21 .punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.     XX par nekustamo īpašumu XX, Priekules pagastā sagatavoti, reģistrēti un nosūtīti sekojoši maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli:

- 2018.gadam Nr.2.6.48/18/2446 no 02.02.2018. Stājies spēkā 10.02.2018. Neapstrīdams kļuvis 10.03.2018. Nav apstrīdēts un nav paziņots, ka nebūtu saņemts. Paziņojumā ietverts brīdinājums par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu.;

- 2019.gadam Nr.2.6.48/19/1955 no 25.01.2019. Stājies spēkā 28.01.2019. Neapstrīdams kļuvis 28.02.2019. Nav apstrīdēts un nav paziņots, ka nebūtu saņemts. Paziņojumā iekļauta norāde par parādu. Paziņojumā ietverts brīdinājums par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu.

 

2.     14.02.2020. Priekules novada pašvaldībā saņemta zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa vēstule (reģ.nr. 2.1.20/20/308-S), kurā norādīts, ka uz XX piederošo nekustamo īpašumu XX, Priekules pagastā tiek vērsta piedziņa.

 

3.     27.02.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu XX, Priekules pagastā (pers.konta nr. NINO sistēmā 11256) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 442,62;

nokavējuma nauda līdz 27.02.2020. –           EUR 91,04;

KOPĀ                                                             EUR 533,66.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu XX, Priekules pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6482 007 0048) par laiku 01.01.2018. – 31.12.2019. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 442,62;

nokavējuma nauda līdz 27.02.2020. –           EUR 91,04;

KOPĀ                                                            EUR 533,66

(Pieci simti trīsdesmit trīs euro, 66 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2020.gada 19.martam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2020.gada 20.martā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

84. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Šaudiņi”, Kalētu pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0187 sadalīšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.84           

          (protokols Nr.4, 22 .punkts)

 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Šaudiņi”, Kalētu pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0187 sadalīšanai

 

2020.gada 17.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Topoprojekts”, reģ.Nr.42103041630, adrese Klāva Ukstiņa iela 8, Liepāja, sertificētas zemes ierīkotājas Aigas Samauskas iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/20/327-S, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Šaudiņi”, Kalētu pagastā, kadastra apzīmējums 6464 001 0187, sadalīšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Šaudiņi”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6464 001 0375, sastāv no divām zemes vienībām. Īpašuma tiesības reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā.

Īpašnieks vēlas sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0187 divos zemesgabalos.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu un Priekules novada pašvaldības 2020.gada 29.janvārī izsniegtajiem “Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi zemes vienībai “Šaudiņi”, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 64640010187”. Zemes ierīcības projektu izstrādājis SIA “Topoprojekts”.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt SIA “Topoprojekts”, reģ.Nr.42103041630, izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienības “Šaudiņi”, kadastra apzīmējums 6464 001 0187, Kalētu pagastā, sadalīšanai divos zemes gabalos, saskaņā ar projekta grafisko daļu (pielikums).

2. Projektētai zemes vienībai Nr.1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6464 001 0292, platība  8,67 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), saglabāt nosaukumu “Šaudiņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods-0101.

3. Projektētai zemes vienībai Nr.2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6464 001 0291, platība 6,46 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu “Šautras” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods-0101.

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums, elektroniski parakstīts, izsūtāms: 10 darbadienu laikā Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 un SIA “Topoprojekts”,aiga@topoprojekts.lv, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

 

 

 

85. Par 01.11.2012 Zemes nomas līguma Nr.3-38/6 – 2012 izbeigšanu ar SIA “Priekules siltumtīkli”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.85           

          (protokols Nr.4,  23.punkts)

Par 01.11.2012 Zemes nomas līguma Nr.3-38/6 – 2012 izbeigšanu ar SIA “Priekules siltumtīkli”

 

2020.gada 17.februārī Priekules novada pašvaldība saņēma iesniegumu no AS “INDUSTRA BANK”, reģistrācijas numurs 40003194988 pilnvarotās personas G. Ozola ar lūgumu iznomāt daļu no zemes īpašuma “NODEGU SKOLA” 3,16 ha platībā akciju sabiedrībai “INDUSTRA BANK” ēku uzturēšanai.

2020.gada 20.janvārī ir noslēgusies zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes rīkotā izsole un ēku īpašumu (angāru) “Priekules siltumtīkli” un “Priekules siltumtīkli 2”, kas atrodas uz Priekules novada pašvaldībai piederošā zemes gabala “NODEGU SKOLA” 3,16 ha platībā ir ieguvusi īpašumā AS “INDUSTRA BANK”.

Priekules novada pašvaldība 01.11.2012. ir noslēgusi Zemes nomas līgumu Nr.3-38/6 – 2012 ar SIA “Priekules siltumtīkli”, kur līguma noslēgšanai norādīts mērķis – ar apbūves tiesībām saimnieciskās darbības un uzņēmējdarbības nodrošināšanai.

Tā kā SIA “Priekules siltumtīkli” vairs neveic saimniecisko darbību minētajā zemes gabalā un tai arī vairs nepieder ēkas, kā arī zemes nomas maksas parāds uz 27.02.2020. ir EUR 22,55.- tad Zemes nomas līgums ir izbeidzams pamatojoties uz līguma 6.1.1.; 6.1.2. punktiem.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Vienpusēji izbeigt 01.11.2012 Zemes nomas līgumu Nr.3-38/6 – 2012 ar SIA “Priekules siltumtīkli”, reģistrācijas numurs 40103490684.

2.Paziņot SIA “Priekules siltumtīkli” par zemes nomas līguma izbeigšanu un vienoties par zemes līguma termiņa izbeigšanas laiku. Ja puses nevienojas par citu zemes nomas līguma termiņa izbeigšanu, tad noteikt, ka vienpusēji  zemes nomas līgums izbeidzas ar 2020.gada 27.augustu.

3.Noteikt, ka līdz Zemes nomas līguma termiņa izbeigšanai zemes nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli maksā SIA “Priekules siltumtīkli”.

4.Pēc Zemes nomas līguma termiņa izbeigšanās dzēst apgrūtinājumu zemesgrāmatā par nomas tiesībām par labu nomniekam SIA “Priekules siltumtīkli”, reģ.Nr.40103490684.

5.Pēc 01.11.2012. Zemes nomas līguma Nr.3 – 38/6 -2012 ar SIA “Priekules siltumtīkli”  izbeigšanas, slēgt citu zemes nomas līgumu ar ēku īpašuma (angāru) “Priekules siltumtīkli” un “Priekules siltumtīkli 2” īpašnieku, kas atrodas uz Priekules novada pašvaldībai piederošā zemes gabala “NODEGU SKOLA”, ēku uzturēšanai.

6.Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums nosūtāms:

Finanšu nodaļai; attīstības plānošanas nodaļai; juristei;

AS “INDUSTRA BANK” pilnvarotajam pārstāvim G.Ozolam;

SIA ‘’Priekules siltumtīkli’’

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

86. Par 14.06.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/22-2010 termiņa pagarināšanu XX Virgas pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.86           

          (protokols Nr.4,  24.punkts)

 

 

Par 14.06.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/22-2010 termiņa pagarināšanu  XX Virgas pagastā

 

2020.gada 18.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Sanderi”, Virgas pagastā nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2010.gada 14.jūnijā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/22-2010 par zemes vienības “Sanderi” 0,8425 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0160, Virgas pagastā, iznomāšanu ēku uzturēšanai.

Līguma termiņš noteikts līdz 13.06.2020.

Uz zemes vienības atrodas iesniedzējai tiesiskajā valdījumā esoša dzīvojamā māja.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” otro nodaļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 14.06.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/22-2010 termiņu uz desmit gadiem, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.03.2030.

2.2. nomas maksu 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums.

 Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

87. Par nekustamā īpašuma “Daļģu tilts”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.87           

          (protokols Nr.4,  25.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  “Daļģu tilts”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX , 30.01.2020. iesniegums (reģistrācijas nr. 2.1.4/20/203-S), kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību “Daļģu tilts”, Priekules pag., Priekules nov.,  0,4595 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 006 0151, Priekules pagastā , Priekules novadā.                  

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

           Nekustamais īpašums “Daļģu tilts”, kadastra Nr.6482 006 0151  – 0,4595 ha platībā, Priekules pagastā, Priekules novadā, ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr.14, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās neapbūvētajās zemēs.

            Nekustamais īpašums nav kadastrāli uzmērīts un reģistrēts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu, tas kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Reģistrēt Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Daļģu tilts”, Priekules pagasts, Priekules nov., kadastra nr.6482 006 0151 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

2.     Pēc zemes reģistrēšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda atkārtoti skatīt jautājumu par atsavināšanas ierosinājumu.

3.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U. Ržepicka.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

-         Nekustamo īpašumu  speciālistei I. Lācītei

-         Finanšu nodaļai;

-        XX;

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

 

88. Par nosaukuma un lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Daļģu tilts” ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0151, Priekules pag., Priekules nov.

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.88           

          (protokols Nr.4, 26 .punkts)

 

Par nosaukuma un lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Daļģu tilts” ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0151, Priekules pag., Priekules nov.

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr. 14 pieņemts lēmums par zemes piekritību pašvaldībai.

Nekustamais īpašums „Daļģu tilts”, Priekules pag. Priekules novads, kadastra nr. 6482 006 0151, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0151.

Šobrīd zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0151 noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM- 1101).

Lietošanas mērķa maiņa nepieciešama, tā kā tās izmantošanas veids neatbilst noteiktajam mērķim.

            Plānotais lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods 0101) .

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu - nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļa nosaka, ka  nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu, nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Saskaņā ar 2015.gada 18.decembra noteikumu Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro un trešo daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu, kuru pēc tam pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas, nosūta Valsts zemes dienestam.

Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”; likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17.7., 18. un 36.punktu un, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Mainīt, nekustamam īpašumam ar kadastra nr. 6482 006 0151, Priekules pagasts, Priekules novads , nosaukumu  no „Daļģu tilts” uz „Mazupītes”.
 2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra nr. 6482 006 0151, kadastra apzīmējumu 6482 006 0151  – 0,4595  ha lielā platībā , nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  no - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM- 1101) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

   

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:                                         

-      Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai: ZDKRN@90000030432

-        Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

89. Par daļu no nekustamā īpašuma “Dižbrekši Krotes ceļš”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.89           

          (protokols Nr.4,  27.punkts)

 

Par daļu no nekustamā īpašuma  “Dižbrekši Krotes ceļš”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 30.01.2020. iesniegums (reģistrācijas nr. 2.1.4/20/203-S), kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību “Dižbrekši Krotes ceļš”, Bunkas pag., Priekules nov., 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 002 0051,Bunkas pagastā , Priekules novadā.                 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

           Nekustamais īpašums “Dižbrekši Krotes ceļš”, kadastra Nr.6446 006 0028 - 4,00 ha kopplatībā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar 20.08.2008. Bunkas pagasta padomes lēmumu Nr.10, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

            Nekustamais īpašums “Dižbrekši Krotes ceļš”, kadastra Nr.6446 006 0028  sastāv no divām zemes vienībām- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 002 0051 – 1,0 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0028 – 3,00 ha platībā, uz kuras atrodas pašvaldībai piederoša inženierbūve (ceļš), ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0028 001.

            Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 002 0051 dabā kā ceļš nepieciešams zemes vienībām “Jaunkalēji”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 002 0015, “Jaunnodegas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 006 0079 un “Nodegi”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 006 0080.

            Visu iepriekš minēto zemes vienību īpašnieks ir XX.

            Nekustamais īpašums nav kadastrāli uzmērīts un reģistrēts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu , tas kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, , 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Reģistrēt Zemesgrāmatā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 002 0051, Bunkas pagasts, Priekules nov., uz Priekules novada pašvaldības vārda.

2.     Pēc zemes reģistrēšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda atkārtoti skatīt jautājumu par atsavināšanas ierosinājumu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

-         Nekustamo īpašumu  speciālistei I. Lācītei

-         Finanšu nodaļai;

-         XX;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums 

 

90. Par nekustamā īpašuma „ Dižbrekši Krotes ceļš” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.90           

          (protokols Nr.4,  28.punkts)

 

Par  nekustamā īpašuma „ Dižbrekši Krotes ceļš” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 30.01.2020. iesniegums (reģistrācijas nr. 2.1.4/20/203-S), kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību “Dižbrekši Krotes ceļš”, Bunkas pag., Priekules nov., 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 002 0051,Bunkas pagastā , Priekules novadā.                 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Dižbrekši Krotes ceļš”, kadastra Nr.6446 006 0028  - 4,00 ha kopplatībā, Bunkas pagastā , Priekules novadā, ar 20.08.2008. Bunkas pagasta padomes lēmumu Nr.10, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

            Nekustamais īpašums “Dižbrekši Krotes ceļš”, kadastra Nr.6446 006 0028  sastāv no divām zemes vienībām- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 002 0051 – 1,0 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0028 – 3,00 ha platībā, uz kuras atrodas pašvaldībai piederoša inženierbūve (ceļš), ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0028 001.

Pašvaldība vēlas sadalīt nekustamo īpašumu “Dižbrekši Krotes ceļš”, kadastra Nr.6446 006 0028, atdalot zemes vienību 1,00 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 002 0051, piešķirot jaunu nosaukumu  „Strauti”, atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods 0101).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu - nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 16.1, 17.7., 18. un 36.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Dižbrekši Krotes ceļš”, kadastra Nr. 6446 006 0025, Bunkas pag., Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6446 002 0051, saskaņā ar pielikumu- zemes robežu skici.
 2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 002 0051 piešķirt jaunu nosaukumu „Strauti”, noteikt NĪLM - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
 3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0028  atstāt nosaukumu „Dižbrekši Krotes ceļš”.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms :

- Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, VZDKRN@90000030432;

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

 

91. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – “ Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pagasts , Priekules novads...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.91           

          (protokols Nr.4, 29 .punkts)

 

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – “ Priekules pagasta palīgsaimniecības”,   Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra nr.  6482 006 0154, kadastru apzīmējumi 6482 004 0061, 6482 006 0181, 6446 009 0127 , atzīšanu par piekrītošām Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1)     Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);

2)     Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);

3)     publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 003 0079   nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienība ar kadastra apzīmējumiem: 6482 004 0061 0,80 ha platībā, 6482 006 0181 0,90 un  6482 009 0127 0,81 ha platībā ha platībā, “ Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pagasts , Priekules novads, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu (  pielikums).

 

Lēmuma 1 eks. paziņojams:

-        Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 ;

-        nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei ;

-        XX;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums 

 

 

92. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa IVECO 4510, atsavināšanas izsoles rīkošanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.92           

          (protokols Nr.4,  30.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa IVECO 4510, atsavināšanas izsoles rīkošanu

 

Ar 2019. gada 28. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.612 apstiprināta kustamās mantas, pasažieru autobusa IVECO 4510, pārdošana par brīvu cenu, rīkojot izsoli.

Ar Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sēdes 2020.gada 18.februāra protokolu Nr.2.4.4-1-2020, transportlīdzekļa vērtība saskaņā ar sertificēta vērtētāja uzziņu Nr.11/2020 noteikta 400 EUR.

Kustamās mantas nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 456,00 EUR (četri simti piecdesmit seši euro un 00 centi ), ko veido:

1)     noteiktā kustamās mantas vērtība 400,00 EUR  (četri simti euro un 00 centi );

2)     izdevumi par kustamās mantas novērtēšanu – 56,00 EUR (piecdesmit seši euro un 00 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Ņemot vērā transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, tas ilgstoši nav ekspluatēts un nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju realizācijai.

            Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu piekto daļu kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu. Atbilstoši šā panta septītajai daļai nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmajai daļai izsoles noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta trešo daļu, 8.panta piekto daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Noteikt Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa IVECO 4510, atsavināšanas izsoles nosacīto cenu 456,00 EUR un izsoles soli 10,00 EUR.

2.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa IVECO 4510, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

3.     Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt atsavināšanas izsoli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- izpilddirektoram A.Razmam.         

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

 

1.pielikums  

2.pielikums 

3.pielikums 

1.pielikums pirkuma līgumam

4.pielikums 

 

 

93. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303, atsavināšanas izsoles rīkošanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.93           

          (protokols Nr.4,  31.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303, atsavināšanas izsoles rīkošanu

 

Ar 2019. gada 28. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.612 apstiprināta kustamās mantas, pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303, pārdošana par brīvu cenu, rīkojot izsoli.

Ar Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sēdes 2020.gada 18.februāra protokolu Nr.2.4.4-1-2020, transportlīdzekļa vērtība saskaņā ar sertificēta vērtētāja uzziņu Nr.12/2020 noteikta 2000 EUR.

Kustamās mantas nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2056,00 EUR (divi tūkstoši piecdesmit seši euro un 00 centi ), ko veido:

1)     noteiktā kustamās mantas vērtība 2000,00 EUR  (divi tūkstoši euro un 00 centi );

2)     izdevumi par kustamās mantas novērtēšanu – 56,00 EUR (piecdesmit seši euro un 00 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Ņemot vērā transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, tas nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju realizācijai.

            Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu piekto daļu kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu. Atbilstoši šā panta septītajai daļai nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmajai daļai izsoles noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta trešo daļu, 8.panta piekto daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Noteikt Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303, atsavināšanas izsoles nosacīto cenu 2056,00 EUR un izsoles soli 10,00 EUR.

2.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

3.     Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt atsavināšanas izsoli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- izpilddirektoram A.Razmam.         

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums 

2.pielikums

3.pielikums  

1.pielikums pirkuma līgumam

4.pielikums 

 

 

 

 

 

94. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80, atsavināšanas izsoles rīkošanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.94           

          (protokols Nr.4, 32.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80, atsavināšanas izsoles rīkošanu

 

Ar 2020. gada 23. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.15 apstiprināta kustamās mantas, traktora MTZ-80, pārdošana par brīvu cenu, rīkojot izsoli.

Ar Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sēdes 2020.gada 18.februāra protokolu Nr.2.4.4-1-2020, transportlīdzekļa vērtība saskaņā ar sertificēta vērtētāja uzziņu Nr.14/2020 noteikta 2000 EUR.

Kustamās mantas nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2056,00 EUR (divi tūkstoši piecdesmit seši euro un 00 centi ), ko veido:

1)     noteiktā kustamās mantas vērtība 2000,00 EUR  (divi tūkstoši euro un 00 centi);

2)     izdevumi par kustamās mantas novērtēšanu – 56,00 EUR (piecdesmit seši euro un 00 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Ņemot vērā transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, tas ilgstoši nav ekspluatēts un nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju realizācijai.

            Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu piekto daļu kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu. Atbilstoši šā panta septītajai daļai nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmajai daļai izsoles noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta trešo daļu, 8.panta piekto daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Noteikt Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80, atsavināšanas izsoles nosacīto cenu 2056,00 EUR un izsoles soli 10,00 EUR.

2.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

3.     Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt atsavināšanas izsoli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- izpilddirektoram A.Razmam.         

  

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums 

2.pielikums

3.pielikums  

1.pielikums pirkuma līgumam

4.pielikums 

 

 

 

 

 

95. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5, atsavināšanas izsoles rīkošanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.95           

          (protokols Nr.4,  33.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5, atsavināšanas izsoles rīkošanu

 

Ar 2020. gada 23. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.15 apstiprināta kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5, pārdošana par brīvu cenu, rīkojot izsoli.

Ar Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sēdes 2020.gada 18.februāra protokolu Nr.2.4.4-1-2020, transportlīdzekļa vērtība saskaņā ar sertificēta vērtētāja uzziņu Nr.15/2020 noteikta 800 EUR.

Kustamās mantas nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 856,00 EUR (astoņi simti piecdesmit seši euro un 00 centi ), ko veido:

1)     noteiktā kustamās mantas vērtība 800,00 EUR  (astoņi simti euro un 00 centi );

2)     izdevumi par kustamās mantas novērtēšanu – 56,00 EUR (piecdesmit seši euro un 00 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Ņemot vērā transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, tas ilgstoši nav ekspluatēts un nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju realizācijai.

            Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu piekto daļu kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu. Atbilstoši šā panta septītajai daļai nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmajai daļai izsoles noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta trešo daļu, 8.panta piekto daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Noteikt Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5, atsavināšanas izsoles nosacīto cenu 856,00 EUR un izsoles soli 10,00 EUR.

2.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

3.     Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt atsavināšanas izsoli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;  izpilddirektoram A.Razmam.     

 

  

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums 

2.pielikums

3.pielikums  

1.pielikums pirkuma līgumam

4.pielikums 

 

 

 

 

96. Par atklāta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr. 96          

          (protokols Nr.4, 34 .punkts)

 

Par atklāta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu

Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk - IKVD) Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (turpmāk - PuMPuRS) veic aktivitātes priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo iesaistei jauniešu aktivitātēs un iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības (turpmāk – jaunatnes iniciatīvu projekti).

Atbilstoši 12.07.2016 Ministru Kabineta noteikumu Nr. 460 33. punktam, atbalsts tiek piešķirts atklāta projektu konkursa veidā, ko organizē projekta sadarbības partneri – pašvaldības, katra atsevišķi vai veidojot stratēģisko partnerību savā starpā.

Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu projektā PuMPuRS noteiktos mērķus:

-           palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;

-           iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 2020.gada atlases nolikumu.

Pielikumā:

 Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

97. Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Aprīkojuma iegāde Bunkas kultūras namam...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.97           

          (protokols Nr.4,  35.punkts)

 

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Aprīkojuma iegāde Bunkas kultūras namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai” un līdzfinansējuma piešķiršanu

Bunkas kultūras nams ir celts 1970.gadā un šogad tas svin savu pusgadsimta jubileju. Kultūras namā ir lielā un mazā skatītāju zāle, liela skatuve un vairākas palīgtelpas. Tas ir novada lielākais  kultūras nams, kura skatītāju zāle spēj uzņemt līdz 400 apmeklētāju. 2019.gadā pasākumus kopumā apmeklēja 3 500 līdz 4 000 apmeklētāju.

2002.gadā kultūras nams piedzīvoja vērienīgus renovācijas darbus ar jumta nomaiņu, fasādes atjaunošanu un telpu remontiem. 2011.gadā, piesaistot Eiropas savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, rekonstrukciju piedzīvoja skatuve un palīgtelpas, tik iegādāta gaismas un skaņas aparatūra. Šobrīd kultūras nams aktīvi piedalās Latvijas simtgades filmu demonstrēšanas pasākumos. Vismaz reizi mēnesī tiek rādīta kāda no jaunākajām latviešu mākslas filmām. Šobrīd šis process notiek uz sen nolietota (ekspluatācijā no 1995.gada) ekrāna un ar morāli un tehniski novecojošu projektoru (ekspluatācijā no 2006.gada). Līdz ar to filmu attēla  kvalitāte nav pietiekama. Lai uzlabotu kultūras namā sniegtos pakalpojumus un pasākumu kvalitāti un dažādību, projekta ietvaros plānots iegādāties jaunu un mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām atbilstošu ekrānu un profesionālu projektoru. Projektā paredzēts iegādāties arī jaunas skandas ar statīviem un pulti, un portatīvo datoru ar programmām pasākumu nodrošināšanai. Realizējot projektu tiktu uzlabota kultūras nama sniegto pakalpojumu un rīkoto pasākumu kvalitāte un dažādība.

Lai iegādātos projektā paredzēto aprīkojumu ir veikta cenu aptauja tā iegādei un tiks sagatavots projekta pieteikums iesniegšanai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

17 337,84

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

6 068,25

EUR

35%

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

11 269,59

EUR

65%

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Piedalīties projektu konkursā ar projektu “Aprīkojuma iegāde Bunkas kultūras namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai”.

2.     Apstiprināt projekta izmaksas:

 

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

17 337,84

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

6 068,25

EUR

35%

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

11 269,59

EUR

65%

 

3.     Līdzfinansējumu nodrošināt no Priekules novada pašvaldības budžeta.

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai, Finanšu nodaļas vadītājai un Bunkas pagasta pārvaldes vadītājai.

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

98. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Uzvaras iela 2-5, Priekule, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.98           

          (protokols Nr.4,  36.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Uzvaras iela 2-5, Priekule,  Priekules novads

 

Ar 2019. gada 29. augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 431 nekustamais īpašums Uzvaras iela 2-5, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.6415 900 0363, tika nodots atsavināšanai.

Ar 2019. gada 31. oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.536 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 2220,00 EUR (divi tūkstoši divi simti divdesmit euro un 00 centi).

Ar 2019. gada 19. decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.745 apstiprināta nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un sākumcena 1776,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit seši euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

  2020. gada 12. februāra izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti trīs dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2 – XX, deklarētās dzīvesvietas adrese XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 2626,00 EUR (divi tūkstoši seši simti divdesmit seši euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekule novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Apstiprināt 2020. gada 12. februāra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Uzvaras iela 2-5, Priekulē, Priekules novadā, otrās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.

2.     Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 2626,00 EUR (divi tūkstoši seši simti divdesmit seši euro un 00 centi). Pirkuma līgums jānoslēdz un jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2020.gada 27.maijam.

3.     Noteikt, ka izsoles uzvarētājam ar 2020.gada 1.martu jāveic apsaimniekošanas un komunālie maksājumu par dzīvokļa īpašumu Uzvaras iela 2-5, Priekulē, Priekules novadā, saskaņā ar SIA “PRIEKULES NAMI” izsniegtajiem rēķiniem.

4.     Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par pirkuma līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1.XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G.Vaičekauskai;

4. SIA “PRIEKULES NAMI”, Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules nov., LV-3434.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

99. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazās Palejas”...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.99           

          (protokols Nr.4, 37 .punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazās Palejas”, Virgas pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2019. gada 18. jūlijā Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.377 nekustamais īpašums nodots atsavināšanai

Ar 2019. gada 28. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.608 apstiprināti pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 1682,00 EUR (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit divi euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks – SIA “BB Argo”, reģ.Nr.42103050436, juridiskā adrese “Lielarāji”, Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads, LV-3485, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 1682,00 EUR (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit divi euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt 2020. gada 05. februāra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazās Palejas”, Virgas pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 1682,00 EUR (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit divi euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins un pirkuma līguma noslēgšana par nekustamo īpašumu tiek veikta līdz 2020.gada 27.martam.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. SIA “BB Argo”, reģ.Nr.42103050436, nodot klātienē;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

100. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pīpenes”, Virgas pagasts, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.100           

          (protokols Nr.4, 38 .punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pīpenes”, Virgas pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2019. gada 28. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.609 apstiprināta nodošana atsavināšanai, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 1628,00 EUR (viens tūkstotis seši simti divdesmit astoņi euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks – XX, deklarētā dzīvesvietas adrese XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 1628,00 EUR (viens tūkstotis seši simti divdesmit astoņi euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt 2020. gada 05. februāra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Pīpenes”, Virgas pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 1628,00 EUR (viens tūkstotis seši simti divdesmit astoņi euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins un pirkuma līguma noslēgšana par nekustamo īpašumu tiek veikta līdz 2020.gada 27.maijam.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska