27.02.2020. domes sēde (protokols Nr.4)

101. Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Velo statīva ar jumtiņu iegāde- jaunās paaudzes velo kultūras uzlabošanai” un līdzfinansējuma piešķiršanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.101          

          (protokols Nr.4, 39.punkts)

 

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Velo statīva ar jumtiņu iegāde- jaunās paaudzes velo kultūras uzlabošanai” un līdzfinansējuma piešķiršanu

Priekules novadā un it sevišķi Priekules pilsētā ir vērojams, ka arvien vairāk tiek izmantoti velosipēdi. Vislielākā sabiedrības daļa, kas tos intensīvi izmanto ir jaunieši dodoties uz skolu vai citās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs. Intensīva jauniešu pulcēšanas vieta ir Priekules vidusskolas un daudzfunkcionālās sporta halles teritorija, jo uz šejieni jaunieši dodas mācīties un pavadīt savu brīvo laiku nododoties sportiskām aktivitātēm, gan laukā stadionā un pie tā, gan iekštelpās. Šajā teritorijā jauniešiem nav drošas vietas, kur novietot savus velosipēdus un līdz ar to tie mēdz mētāties dažādās vietās, kā arī tie mēdz pazust. Lai uzlabotu jauniešu velo kultūru un radinātu viņus pie kārtības un saudzīgas attieksmes pret savu velosipēdu un līdzcilvēkiem, teritorijā pie vidusskolas un daudzfunkcionālās sporta halles vēlams novietot velo statīvu ar jumtiņu vienlaicīgai 30 velosipēdu novietošanai. Drošības nolūkos nepieciešams uzstādīt uz vidusskolas ēkas sienas videonovērošanas kameru ar skatu uz velo statīvu. Velo statīvu ar jumtiņu un videonovērošanas kameru plānojam iegādāties piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Ir veikta cenu aptauja velo statīva ar jumtiņu un videokameras iegādei un tiks izstrādāts projekta pieteikums iesniegšanai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

 

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

6 160,93

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

2 156,33

EUR

35%

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

4 004,60

EUR

65%

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Piedalīties projektu konkursā ar projektu “Velo statīva ar jumtiņu iegāde- jaunās paaudzes velo kultūras uzlabošanai”.

2.     Apstiprināt projekta izmaksas:

 

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

6 160,93

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

2 156,33

EUR

35%

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

4 004,60

EUR

65%

 

3.     Līdzfinansējumu nodrošināt no Priekules novada pašvaldības budžeta.

 

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai un Finanšu nodaļas vadītājai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

102. Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Skatuves podestūras komplekta iegāde pasākumu dažādošanai Priekulē” ...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.102           

          (protokols Nr.4, 40.punkts)

 

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Skatuves podestūras komplekta iegāde pasākumu dažādošanai Priekulē” un līdzfinansējuma piešķiršanu

Priekules pilsētā un novadā vasaras sezonā notiek ļoti daudz pasākumi brīvā dabā, kur nepieciešams izveidots skatuvi vai podestus, lai realizētu pasākumu norisi. Līdz šim skatuves podesti ir nomāti vai pašu spēkiem būvēti no tam neparedzētiem materiāliem, kas nav droši ekspluatācijā.

2020.gada janvārī ir veikta cenu aptauja projektam “Skatuves podestūras komplekta iegāde pasākumu dažādošanai Priekulē”. Ir saņemti trīs pretendentu cenu piedāvājumi un veikta izvēle, un balstoties uz to tiks sagatavots projekta “Skatuves podestūras komplekta iegāde pasākumu dažādošanai Priekulē” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektā paredzēts iegādāties modulārās skatuves podestūras komplektu, kas palīdzēs realizēt dažādus brīvdabas pasākumus, nodrošinot kvalitatīvas skatuves izbūvi āra apstākļos, daudzfunkcionālajā sporta hallē lielkoncertos uzbūvēt kora podestūru u.c. Podesti izvēlēti ar daudzfunkcionālām iespējām, lai pēc iespējas būtu lielāka izmantojamība. Izvēlēto podestu izmēri ļaus variēt dažādu lielumu, augstumu un platības skatuves izbūvi.

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

28 615,44

EUR

t.sk.:

ELFLA publiskais finansējums (65% no 20 000 EUR):

13 000,00

EUR

Pašvaldības līdzfinansējums:

15 615,44

EUR

t.sk.:

Noteiktais pašvaldības līdzfinansējums (35% no 20 000 EUR):

7 000,00

EUR

Projektā neattiecināmās

pašvaldības izmaksas:

8 615,44

EUR

         

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Piedalīties projektu konkursā ar projektu “Skatuves podestūras komplekta iegāde pasākumu dažādošanai Priekulē”.

2.     Apstiprināt projekta izmaksas:

 

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

28 615,44

EUR

t.sk.:

ELFLA publiskais finansējums (65% no 20 000 EUR):

13 000,00

EUR

Pašvaldības līdzfinansējums:

15 615,44

EUR

t.sk.:

Noteiktais pašvaldības līdzfinansējums (35% no 20 000 EUR):

7 000,00

EUR

Projektā neattiecināmās

pašvaldības izmaksas:

8 615,44

EUR

         

 

3.     Līdzfinansējumu nodrošināt no Priekules novada pašvaldības budžeta.

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai, Finanšu nodaļas vadītājai un Priekules kultūras nama direktorei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

103. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.103           

          (protokols Nr.4,  41.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

104. Par Virgas pamatskolas reorganizāciju

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.104          

          (protokols Nr.4, 42 .punkts)

 

Par Virgas pamatskolas reorganizāciju

Virgas pamatskola īsteno 3 izglītības programmas: pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111), pamatizglītības programmu (kods 21011111), speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611). Mazā skolēnu skaita dēļ 6.klasē, 2018.gada februārī Izglītības, kultūras un sporta komitejā tika skatīts jautājums par 7.klases neatvēršanu rudenī. Pēc tā brīža situācijas Virgas pamatskolas 7.klasē nākošajā mācību gadā būtu 2 skolēni,  8.klasē - 8 skolēni,  9.klasē – 10. Priekšlikums tika noraidīts un 2018.gada rudenī Virgas pamatskolas 1.- 9.klasē mācības uzsāka 55 izglītojamie, tai skaitā 7.klasē – 1 izglītojamais.

2019.gada 1.septembrī Virgas pamatskolā mācības uzsāka 41 izglītojamais, bet 2020.gada 31.janvārī iestādē ir 37 izglītojamie pirmsskolas grupās un 37 izglītojamie no 1.-9.klasei:

1.klasē – 5

2.klasē – 6

3.klasē – 2

4.klasē – 3

5.klasē – 4

6.klasē – 3

7.klasē – 5

8.klasē – 2

9.klasē – 7

 

2020.gada 21.janvārī tika organizēta Virgas pamatskolas vecāku sapulce, kurā vecāki tika informēti par to, ka skolu straujā skolēnu skaita samazinājuma dēļ šajā gadā varētu sagaidīt pārmaiņas. Vecāki bija saprotoši par 7.-9.klases, kurā nākamajā mācību gadā trīs klasēs kopā būtu tikai 10 izglītojamie, slēgšanu, izņemot 8.klases vecākus, kuri bija bažīgi par pamatskolas pēdējo mācību gadu citā skolā. Vecāki apliecināja, ka ir apmierināti ar izglītības iestādes sniegto izglītību un tikai viens vecāks atzina, ka nākamajā mācību gadā viņa bērns Virgas pamatskolā vairs nemācīsies. Līdz ar to varam prognozēt, ka izglītojamo skaits Virgas skolā nākamajā mācību gadā varētu būt šāds:

1.klasē – 4

2.klasē – 5

3.klasē – 6

4.klasē – 1

5.klasē – 4

6.klasē – 3

Kopā 23

Analizējot Virgas pamatskolas turpmākās pastāvēšanas iespējas, tika secināts, ka viennozīmīgi nav iespējams nodrošināt mācības 7.-9.klasē gan speciālistu trūkuma dēļ, gan nepietiekamā finansējuma apjoma dēļ. Aprēķinot mērķdotāciju nākamā gada 1.-9.klasei, tā būtu tikai par 293 euro lielāka, nekā sākumskolai ar 1.-6.klasi.

Analizējot speciālistu pieejamību, turpmāk tiek analizēts prognozējamās mērķdotācijas apjoms uz izglītojamo skaitu 1.-6.klasēs, kā arī sastādīts mācību plāns 1.-6.klasei. Atbilstoši MK noteikumiem patstāvīgi funkcionējošā sākumskolā mērķdotācijas aprēķināšanai pielieto koeficientu 1,25. Sākumskolai aprēķinātās mērķdotācijas apjoms būtu pietiekams 2,6 pedagogu likmju algošanai, direktoram – 0,29 likmes, logopēdam - 0,15 likmes, kā arī aprēķināts 324 euro motivācijas fonds, ko var izmantot piemaksām par iegūtajām kvalitātes pakāpēm, darba samaksai par gatavošanos, rakstu darbu labošanu, klases audzināšanu. A.Purviņa paskaidro prognozējamā vēlamā mācību plāna sagatavošanas principus. Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu, lielākā daļa mācību priekšmetu būtu jāmāca katrai klasei atsevišķi. Ņemot vērā, ka 4.klasē būtu tikai 1 izglītojamais, viņš būtu iekļaujams apvienotā klasē visos mācību priekšmetos, savukārt sociālās zinības, ētiku, mūziku un vizuālo mākslu varētu mācīt visās apvienotās klasēs, apvienojot 2 klases, sportā – 3 klases. Lai īstenotu šādu mācību plānu būtu nepieciešamas 110 pedagogu darba kontaktstundas, kas atbilst 3,7 likmēm. Tātad pietrūkst pedagoga 1,1 likme – 793 euro. Jau šogad dome lēma, ka jāatbalsta iestādes administrācija, piešķirot 200 euro mēnesī direktora vietnieka algošanai. Samazinoties izglītojamo skaitam, samazinās arī administrācijas algošanai aprēķinātā mērķdotācija, bet līdz ar skolēnu skaita samazināšanos administrācijas darba apjoms samazinās maz, tāpēc arī šis finansējums būtu saglabājams un 12 mēnešiem kopā papildus pedagogu algošanai kopā ar VSAOI būtu nepieciešami 14 784 euro.

A.Purviņa izsaka pieņēmumu, ka iespējams līdz 1.septembrim daļa vecāku varētu būt pārdomājuši un skolēnu skaits samazinātos vēl vairāk. Ja pašvaldība vēlētos nodrošināt mācību procesu arī ar mazāku izglītojamo skaitu, tad katrs nākamais aizgājušais skolēns samazinātu mērķdotācijas apjomu vēl par 101 euro mēnesī jeb 1212 euro gadā, kas atbilst 0,11 likmēm.

A.Purviņa vērš uzmanību uz to, ka IZM 2019.gada 14.maijā informatīvajā ziņojumā “Par skolu tīkla sakārtošanu”, ierosina Latviju nosacīti iedalīt 4 daļās un atbilstoši šim iedalījumam noteikt minimālo skolēnu skaitu skolā. Ja šādu iedalījumu iekļauj MK noteikumos, tad izglītojamo skaits Virgas pamatskolā nesasniedz minimāli atļauto skaitu pat ar pieļaujamo 10% samazinājumu.

3. Pārējā Latvijas teritorija, izņemot attālās vietas reti apdzīvotās teritorijās. (šajā kategorijā ir Priekules novads)

 

Minimālais skolēnu skaits

Piezīmes

Sākumskolas

1.-6.klase

35

Vidēji 6 skolēni 6 klašu komplektos

Darbojas kā citas izglītības iestādes filiāle bez atsevišķas administrācijas, atbalsta personāla

Īsteno pirmsskolas izglītības programmas

Pamatskolas 1.-9.klase

80

Vidēji 9 skolēni 9 klašu komplektos

Vidusskolas 10.-12.klase

45

Vidēji 15 skolēni 10.-12.klasē

 

Ir izskanējis ierosinājums arī Virgas pamatskolu veidot kā filiāli Priekules vidusskolai, taču šajā gadījumā nepieciešamie papildus līdzekļi būtu vēl lielāki, jo sākumskolām tiek piemērots koeficients 1,25.

 

Ņemot vērā iepriekšminēto, izglītības, kultūras un sporta komitejā tika izskatīti trīs varianti, kāda varētu būt Virgas pamatskolas nākotne:

1.     Reorganizēt par pirmsskolas izglītības iestādi, mainot iestādei statusu no pamatskola uz pirmsskolas izglītības iestāde (Virgā paliek tikai pirmsskolas grupas);

2.     Reorganizēt par sākumskolu, mainot iestādei statusu no pamatskola uz sākumskola (Virgā paliek 1.-6.klases un pirmsskolas grupas)

3.     Reorganizēt par pirmsskolas izglītības iestādi, sākumskolas klases pievienojot Priekules vidusskolai ar realizācijas adresi Virgā (Virgā paliek 1.-6.klases kā Priekules vidusskolas filiāle un pirmsskolas grupas kā atsevišķa izglītības iestāde)

Izglītības, kultūras un sporta komitejā tika pieņemts lēmums reorganizēt Virgas pamatskolu par Virgas pirmsskolas izglītības iestādi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, kā arī par iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, kas paredz to, ka pašvaldībai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāku finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro daļu, kas nosaka, ka novada dome reorganizē un likvidē izglītības iestādes, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Reorganizēt izglītības iestādi „Virgas pamatskola” (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4112901022, juridiskā adrese: Gaismas, Virga, Virgas pagasts, Priekules novads, LV-3433) par izglītības iestādi “Virgas pirmsskolas izglītības iestāde” (juridiskā adrese: “Mazā skola”, Virga, Virgas pagasts, Priekules novads, LV -3433, pirmsskolas programmas īstenošanas adrese “Mazā skola”, Virga, Virgas pagasts, Priekules novads, LV – 3433 un “Sporta zāle” Virga, Virgas pagasts, Priekules novads, LV – 3433) ar 2020.gada 1.septembri.

2.     Noteikt izglītības iestādes „Virgas pamatskola” reorganizācijas pabeigšanas datumu – 2020. gada 31.augusts.

3.     Noteikt, ka Virgas pirmsskolas izglītības iestāde ir Virgas pamatskolas tiesību, lietvedības un arhīva, saistību, t.sk. darba tiesisko attiecību, mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, t.sk. pirmsskolas izglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmā uzņemto izglītojamo pārņēmēja.

4.     Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks segti no Priekules novada pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem.

5.     Uzdot izglītības vadītājai Agritai Purviņai:

5.1.  koordinēt reorganizācijas darbību un organizatorisko pasākumu veikšanu;

5.2.  līdz 2020.gada 6.martam sagatavot un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā dokumentus saskaņojuma saņemšanai par izglītības iestādes „Virgas pamatskola” reorganizāciju;

5.3.  pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas, 5 darba dienu laikā iesniegt dokumentus Izglītības kvalitātes valsts dienestā par izglītības iestādes „Virgas pamatskola” izglītības pakāpes un nosaukuma maiņu no 2020.gada 1.septembra.

6.     Uzdot reorganizējamās izglītības iestādes „Virgas pamatskola” direktorei Zaigai Ūdriņai:

6.1.  līdz 2020.gada 15.martam brīdināt iestādes pedagoģiskos darbiniekus par iestādes reorganizāciju un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt par izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās;

6.2.  līdz 2020.gada 15.martam informēt izglītojamos, izglītojamo likumiskos pārstāvjus par iestādes reorganizāciju un izglītības iegūšanas turpināšanas iespējām 1.-9.klasē;

6.3.  līdz 2020.gada 4.jūnijam iesniegt Priekules novada pašvaldības domei izvērtēšanai Virgas pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma projektu.

7.     Uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam informēt izglītības iestādes “Virgas pamatskola” direktori un tehniskos darbiniekus par iestādes „Virgas pamatskola” reorganizāciju un darba attiecību izbeigšanu vai izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās LR Darba likuma noteiktajā kārtībā;

8.     Noteikt, ka šī lēmuma 1. punkts stājas spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

105. Par nekustamā īpašuma ”Mazirbenāji”, Virgas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.105           

          (protokols Nr.4,  43.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma ”Mazirbenāji”, Virgas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu      

 

2020.gada 27.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/156-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Mazirbenāji”, kadastra apzīmējums 6498 002 0284, Virgas pagastā.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums „Mazirbenāji”, kadastra Nr. 6498 002 0284, Virgas pagastā sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0284  0,2 ha platībā, piekrīt pašvaldībai. Zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta un reģistrēta zemesgrāmatā.

Ar iesniedzēju 2012.gadā noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.3-36/69-2011 par zemes “Mazirbenāji”, Virgas pag., iznomāšanu kā pirmnomas personai.

Iesniedzējs ir pirmpirkuma tiesīgā persona.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.apakšpunkts nosaka, ka atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.  

Pirms nodot zemes vienību atsavināšanai tā ir jāuzmēra un jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Mazirbenāji” 0,2 ha lielā platībā ( platība var tikt precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu), kadastra apzīmējums 6498 002 0284, Virgas pag., Priekules nov., kadastrālo uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Virgas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

4. Zemes vienības atsavināšanu skatīt pēc zemes vienības reģistrēšanas zemesgrāmatā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: XX, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

106. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640050001 atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Nākotnes iela 3”, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.106           

          (protokols Nr.4,  44.punkts)

 

 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640050001 atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Nākotnes iela 3”, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 

2020.gada 04.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), adrese XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/221-S, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Nākotnes iela 3”, Kalētu pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 005 0001.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Nākotnes iela 3” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6464 001 0037, Kalētu pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā uz iesniedzēja vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no piecām atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzējs vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 005 0001  un piešķirt jaunu nosaukumu “Mežupes”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Nākotnes iela 3”, kadastra Nr.6464 001 0037, Kalētu pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 005 0001.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6464 005 0001 piešķirt jaunu nosaukumu “Mežupes” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms:XX; Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 ,nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

107. Par zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/34 pagarināšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.107           

          (protokols Nr.4  45.punkts)

 

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX personas kods,XX, 23.01.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20/136-S  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/34 uz zemes vienību “Krotes Vīgriezes”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0204, 2,00 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 24.02.2011. lēmumu, protokols Nr.3, nekustamais īpašums ar nosaukumu “Krotes Vīgriezes”, Bunkas pagasts, ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs.

Nomas līgums Nr. 2.3.4/34 ar Valdi Jansonu slēgts 01.02.2015. Līgums beidzies 31.12.2019.

Uz iesniegšanas brīdi XX nav nekustamā īpašuma un nomas parādu.

            Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, t.i., 28 EUR).

          31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr. 1,8. “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”.

          Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „ Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.   Slēgt jaunu zemes nomas līgumu, uz zemi „Krotes Vīgriezes”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 001 0029, kadastra apzīmējums 6446 001 0204  2,00 ha  platībā, ar XX, personas kods XX, dzīv. XX, (pielikums): nosakot:

 

- nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha,

- nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.marta līdz 2024.gada 31.decembrim,

 - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

 

Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums  izsūtāms:                                  

 Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

XX.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums 

 

 

108. Par nomas līguma pagarināšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.108           

          (protokols Nr.4, 46.punkts)

 

Par nomas līguma pagarināšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kodsXX, 27.01.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/20/154-S  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/18/1404 uz daļu no nekustamā īpašumā  Celtnieku iela 8, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 009 0140,  0,30 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Celtnieku iela 8, Mazgramzda, Priekules pagasts, kadastra apzīmējums 6482 009 0140 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.196 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0140 1,19 ha platībā, kur 1,04 ha lauksaimniecības zeme; 0,15 ha zeme zem ēkām.

XX ar SIA “Priekules nami” 10.02.2016. noslēdzis Dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 2.15/13 nekustamā īpašumā Celtnieku iela 8, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov.

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi XX izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds 0,54 EUR apmērā.

Zemes nomas līgums ar XX slēgts 20.11.2018.ar līguma beigu termiņu 31.12.2019., iznomāta daļa no zemes Celtnieku iela 8, Mazgramzda, Priekules pagasts , 0,3 ha lielā platībā.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1.    Iznomāt daļu no zemes Celtnieku iela 8 , Mazgramzda , Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 009 0140, kadastra apz. 6482 009 0140  0,30 ha platībā  XX, nosakot (pielikums ) :

-   nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā,

-    nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.marta līdz 2021.gada  28.februārim,

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2.     Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3.     Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei; XX

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums 

 

 

109. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.109           

          (protokols Nr.4,  47.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 27.01.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/162-S  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.1/38 uz iznomāto zemes daļu no zemes Liepājas iela  13A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 150 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX  01.11.2014. noslēgts mazdārziņa nomas līgums Nr. 2.3.1/38, nomas līgums beidzies 31.12.2017.

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 150 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (pielikums), nosakot:

1.1.nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

1.2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.marta līdz 2024.gada  31. decembrim.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  XX;

-  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums 

 

 

 

110. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX

 

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.110           

          (protokols Nr.4,  48.punkts)

 

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/217-S), ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/13-2013 uz daļu no zemes Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 26.09.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 13,12 nekustamais īpašums Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novads ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar XX 01.05.2013. noslēgts  nomas līgums Nr. 3-36/13-2013 par mazdārziņa nomu Liepājas ielā 20, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, 790 m2 platībā.

Nomas un nekustamā īpašuma nodokļa parādu XX nav.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

            Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka  par  400 m² , ne mazāk kā 4,00 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, zemes vienības adrese: Liepājas iela 20, Priekule, Priekule novads, ar:

      

1.1. XX, dzīvojošu XX, 790 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 7.00 EUR gadā,

- nomas līguma termiņu no 2020. gada 1.marta līdz 2024.gada  31.decembrim,

 - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

                

2.     Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

XX, nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums 

 

 

 

 

111. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.111           

          (protokols Nr.4,  49.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 16.01.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/82-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 100 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX  nav noslēgts mazdārziņa nomas līgums.

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 100 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (pielikums), nosakot:

1.1.nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

1.2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.februāra līdz 2024.gada 31. decembrim.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  XX;

-  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

112. Par zemes nomas līguma Nr. 80/2008 pagarināšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.112           

          (protokols Nr.4,  50.punkts)

 

Par zemes nomas līguma Nr. 80/2008  pagarināšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX,  16.01.2020. iesniegumu Nr.2.1.4/20/82-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 80/2008 uz daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0007 ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000442973 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.              

Starp Priekules pilsētas domi un  XX 30.10.2008. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 80/2008 uz daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, 65,28 m2 platībā, zeme iznomāta garāžas vajadzībām.

Zemes nomas līguma beigu termiņš 02.11.2018.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Iznomāt  XX  daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0007, kadastra apzīmējums 6415 001 0007 65,28 m2, slēdzot zemes nomas līgumu, nosakot:

-   nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā,

-    nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.janvāri līdz 2029.gada  31. decembrim,

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2.     Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3.     Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                      

 Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei, XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

113. Par zemes “”Vecpaegļi”, Bunkas pag., Priekules nov., nomu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.113           

          (protokols Nr.4,  51.punkts)

 

 

 

 

2020. gada 23.janvārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/131-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, dzīvojošas XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemes vienību „Vecpaegļi ”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 003 0164, kadastra apzīmējums 6446 003 0164  0,25 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu , protokols Nr.14,  nekustamais īpašums „Vecpaegļi” ar kadastra Nr. 6446 003 0164  0.5  ha kopplatībā ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs.

Uz zemes atrodas būves ar nenoskaidrotu piederību.

XX vēlas izmantot daļu no zemes mazdārziņa vajadzībām.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

         Atbilstoši 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3 punktam - neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 5,00 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.   Iznomāt daļu no zemes „Vecpaegļi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 003 0164, kadastra apzīmējums 6446 003 0164  0,25 ha  platībā, slēdzot papildus vienošanos ar  XX,  (pielikums), nosakot:

-      nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības , bet ne mazāk kā 5,00 EUR gadā,

-      nomas līguma termiņu no 2020. gada 1.marta līdz 2024.gada  31.decembrim,

-      papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                          

-         nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums 

 

 

 

 

 

 

114. Par zemes nomas līguma Nr. 3-38/4-2010 pagarināšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.114           

          (protokols Nr.4,  52.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 07.02.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/255 -S  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu  Nr. 3-38/4-2010 uz zemi Parka iela 32, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 004 0117, 2023 m2   platībā, kas nepieciešama būvju uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums (zeme) ar adresi Parka iela 32, Priekule, Priekules novads, reģistrēta Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000511193 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Uz zemes vienības Parka iela 32, Priekule , Priekules novads, atrodas dzīvojamā māja, un divas palīgēkas, kuras kā būvju īpašums reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000519636 uz XX vārda.

 Ar XX 01.06.2010. noslēgts zemes  nomas līgums Nr. 3-38/4-2010, nomas līguma beigu termiņš 31.05.2020.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.     Pagarināt zemes nomas līgumu slēdzot papildus vienošanos uz zemi Parka ielā 32, Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 004 0117  2023 m2 platībā,  XX, nosakot (pielikums) :

-   nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

-    nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.jūnija līdz 2030.gada  31.maijam.

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2.     Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot papildus vienošanos atbilstoši šim lēmumam.

3.     Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

-   nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei, XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

 

 

115. Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/44 pagarināšanu ar XX

 

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.115           

          (protokols Nr.4,  53.punkts)

 

 

 

 

2020.gada  23.janvārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 20 /142 -S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX dzīvojošas XX, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/44) uz zemes vienību „Ceļtekas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 001 0111, kadastra apzīmējums 6446 001 0111 0,4193 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Ceļtekas” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošās neapbūvētās zemēs kā lauksaimniecības zeme.

Nomas līgums Nr. 2.3.4/44 uz zemes vienību “Ceļtekas” ar XX slēgts 01.03.2015. Nomas līgums beigsies 01.03.2020.

Uz minēto zemes vienību XX nav nodokļu parādu.

Zemes vienības kopplatība 0,4193, apstrādājama 0,39 ha.

            Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, t.i., 28 EUR).

          31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.1,8. “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”.

          Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „ Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Slēgt jaunu zemes nomas līgumu uz daļu no zemes vienības, „Ceļtekas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 001 0111 kadastra apzīmējums 6446 001 0111  0,39 ha  platībā, ar XX, dzīvojošu: XX, (pielikums),

nosakot:

- nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha,

- nomas līguma termiņu no 2020.gada 2.marta līdz 2024.gada 31.decembrim,

-papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.       Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

 Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums 

 

116. Par zemes vienības ” Pie Ķiršiem”, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.116           

          (protokols Nr.4,  54.punkts)

 

Par zemes vienības ” Pie Ķiršiem”, Virgas pag., Priekules nov.,  uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā      

 

2020.gada 10.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/266-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Pie Ķiršiem”, kadastra apzīmējums 6498 004 0185, Virgas pagastā.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums „Pie Ķiršiem”, kadastra Nr. 6498 004 0185, Virgas pagastā sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0185  1,9 ha platībā, piekrīt pašvaldībai. Zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta un reģistrēta zemesgrāmatā.

Ar iesniedzēju 2010.gada 01.septembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/33-2010 par zemes “Pie Ķiršiem”, Virgas pag., iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. 04.09.2015. noslēgta Vienošanās Nr.2.3.4/104 par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Līguma termiņš noteikts līdz 31.08.2020.

Lai nodotu atsavināšanai augstāk minēto zemes vienību tā ir kadastrāli jāuzmēra un jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Pie Ķiršiem” 1,9 ha lielā platībā ( platība var tikt precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu), kadastra apzīmējums 6498 004 0185, Virgas pag., Priekules nov., kadastrālo uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Virgas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

4. Zemes vienības atsavināšanu skatīt pēc zemes vienības reģistrēšanas zemesgrāmatā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:XX, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai, finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

117. Par nekustamā īpašuma „ Liepu iela 2” , Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.117           

          (protokols Nr.4, 55.punkts)

 

Par  nekustamā īpašuma „ Liepu iela 2” , Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 31.01.2020. iesniegums (Nr. 2.1.4/ 20/208-S) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Liepu iela 2”, kadastra Nr. 6482 009 0024 Mazgramzda , Priekules pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Liepu iela 2”,Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 009 0024 , reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 95 uz XX vārda.

Nekustamais īpašums „Liepu iela 2” 19,54 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6482 009 0024 sastāv no 3 (trīs) atsevišķām zemes vienībām – zemes vienība 17,44 ha, kadastra apzīmējums 6482 009 0234,  zemes vienība  0,60 ha, kadastra apzīmējums 6482 009 0024 un zemes vienība 1,50 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 009 0025.

Īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „ Liepu iela 2 ”, kadastra Nr. 6482 009 0024 atdalot zemes vienību 17,44  ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 009 0234, piešķirot jaunu nosaukumu  „ Mežaliepas” , atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, (NĪLM kods- 0201) un atdalīt zemes vienību 1,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 009 0025, piešķirot jaunu nosaukumu “Liepziedi”, atdalītajam zemes gabalam nosakot lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods - 0101).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Liepu iela 2”, kadastra Nr. 6482 009 0024, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6482 009 0234, 17,44  ha platībā.
  2. Atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0234 piešķirt nosaukumu „Mežaliepas”, noteikt NĪLM - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods-0201.
  3. Atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0025 piešķirt nosaukumu „Liepziedi”, noteikt NĪLM - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība , kods-0101.
  4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  6482 009 0024, atstāt nosaukumu „Liepu iela 2”, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms :

- Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, VZDKRN@90000030432;

-  nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei; XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

118. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.118           

          (protokols Nr.4, 56 .punkts)

 

 

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 30.01.2020. iesniegumu Nr.2.1.4/20/199-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/6   uz zemes vienību „Krotes Valodzes”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 001 0031, kadastra apzīmējums 6446 001 0228, 0,70ha platībā un zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/24   uz zemes vienību „Jaunās Vējotnes”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 001 0100, kadastra apzīmējums 6446 001 0100, 1,30  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 18.02.2009. lēmumu, protokols Nr.2, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Krotes Vālodzes”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 001 0031,  ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās neapbūvētajās zemēs.

Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu (protokols Nr.10), nekustamais īpašums “Jaunās Vējotnes”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 001 0100 , ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās neapbūvētajās zemēs.

Nomas līgums Nr. 2.3.4/24 slēgts ar 01.01.2015. Līgums beidzies 31.12.2019..

Nomas līgums Nr. 2.3.4/6 slēgts ar 01.02.2016., līguma beigu termiņš 31.01.2020.

Uz iesniegšanas brīdi pieteicējam nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas parādu.

            Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, t.i., 28 EUR).

             19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  53.punkts un 56.punkts nosaka - Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. Pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.

          31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr. 1,8.punkts “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”.

          Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Slēgt jaunu zemes nomas līgumu uz zemes vienību “Krotes Vālodzes”, Bunkas pag., kadastra nr. 6446 001 0031 0,70 ha platībā un zemes vienību “Jaunās Vējotnes”, Bunkas pagasts, kadastra nr. 6446 001 0100  1,30 ha platībā, ar XX, personas kods XX, dzīvojošu XX, (pielikums) nosakot :

 

- nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha,

- nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.marta līdz 2024.gada 31.decembrim,

 - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus.

 

Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums  izsūtāms:                     

 Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

1.pielikums 

2.pielikums 

 

 

 

 

119. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.119           

          (protokols Nr.4,  57.punkts)

 

 

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 30.01.2020. iesniegumu Nr.2.1.4/20/198-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/12-2012 uz zemes vienību „Bunkas Akmeņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0125, kadastra apzīmējums 6446 005 0125, 0,6529 ha platībā un uz zemes vienību „Saulītes”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0111, kadastra apzīmējums 6446 005 0111, 0,6175  ha platībā

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamie īpašumi ar nosaukumiem „Bunkas Akmeņi”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 005 0125 un  „Saulītes”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0111 ieskaitīti pašvaldībai piekritīgajās neapbūvētajās zemēs.

Nomas līgums Nr. 3-36B/12-2012 slēgts ar 01.07.2012. Līgums beidzies 31.12.2019.

Uz iesniegšanas brīdi pieteicējam nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas parādu.

            Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, t.i., 28 EUR).

             19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  53.punkts un 56.punkts nosaka - Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. Pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.

          31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr. 1,8.punkts “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”.

          Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „ Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.         Slēgt jaunu zemes nomas līgumu uz zemes vienību “Bunkas Akmeņi”, Bunkas pag., kadastra nr. 6446 005 0125  0,6529 ha platībā un zemes vienību “Saulītes”, Bunkas pagasts, kadastra nr. 6446 005 0111  0,6175  ha platībā , ar XX, personas kods XX, dzīvojošu XX , (pielikums) nosakot :

 

- nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha.

- nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.marta līdz 2024.gada 31.decembrim.

 - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums  izsūtāms:                                         

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

1.pielikums 

2.pielikums 

 

120. Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/50 pagarināšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.120           

          (protokols Nr.4,  58.punkts)

 

Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/50 pagarināšanu XX

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese- XX, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/2647-S), ar lūgumu pagarināt  zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/50 uz zemes vienību Ganību iela 28A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 004 0062 , mazdārziņa vajadzībām 1000 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Ganību iela 28 A, Priekule, Priekules novads ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

 Ar XX mazdārziņa nomas līgums slēgts ar 01.05.2015. līdz 30.04.2020.

Iesniedzējam nav nekustamā īpašuma vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

 Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir lielāka  par  400 m² , ne mazāk kā 7,00 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Pagarināt XX, personas kods XX, zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/50 uz zemes vienību Ganību iela 28A, 1000 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 004 0062, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (1.pielikums), slēdzot papildus vienošanos un  nosakot:

1.1.nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7,00 EUR/gadā . Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

1.2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.maija līdz 2020.gada 31.decembrim.

1.3. noteikt, ka nomas līgumu var izbeigt ātrāk, brīdī, kad nekustamais īpašums tiek nodots atsavināšanai.

 

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei; XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

Pielikums