27.02.2020. domes sēde (protokols Nr.4)

121. Par nomas līguma Nr. 2.3.4/25 pagarināšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.121           

          (protokols Nr.4,  59.punkts)

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, iesniegums Nr.2.1.4/20/235-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/25, kas noslēgs, mazdārziņa vajadzībām 0,035 ha  platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0227 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 93 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX noslēgts zemes nomas līgums mazdārziņa vajadzībām ar termiņu 01.01.2015.-31.12.2019.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nomniekam nav.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

         Atbilstoši 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3 punktam - neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 5,00 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

  1. Pagarināt XX, personas kods XX, zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/25 uz daļu no zemes vienības Krasta iela 3, 0,035 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0239, Bunkā, Bunkas pagastā, mazdārziņa vajadzībām (pielikums), slēdzot papildus vienošanos un  nosakot:

1.1.nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 5,00  EUR/gadā,

1.2. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus,

1.3. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim.

2.     Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

-   Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei, XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

 

 

 

 

 

 

122. Par daļu no zemes vienības “Darbnīcas laukums”, Bunkas pag., Priekules nov. nomu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.122           

          (protokols Nr.4,  60.punkts)

 

 

 

2020.gada 16.janvārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/78-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes vienības „Darbnīcas laukums”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0205 , kadastra apzīmējumu 6446 005 0205 1,70 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu, protokols Nr.10, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Darbnīcas laukums”, Bunkas pagasts, Priekules novads, ieskaitīts pašvaldībai piekrītošās zemēs.

Zeme sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0205 – 2,50  ha platībā.

Sludinājums par iznomājamo zemes vienības daļu “Darbnīcas laukums” 2,30 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0205 , Bunkas pagastā, tika ievietots pašvaldības mājaslapā. Pieteikšanās termiņš tika noteikts līdz 2020.gada 14.janvāris.

Līdz norādītajam datuma netika saņemts neviens iesniegums.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai

31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.1,8. “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”.

Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30. punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt daļu no zemes vienības „Darbnīcas laukums”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0205 1,70  ha platībā, XX,  personas kods XX, dzīv. XX, (pielikums), nosakot:

-   nomas maksu 71 EUR/1 ha gadā.

-   nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.februāra  līdz 2024.gada  31. decembrim.

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmuma 1 eksemplārs izsūtāms:                                         

-                                                        nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX

-                                                       Bunkas pagasta kasierei-nodokļu administratorei Ditai Puterei

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums 

 

 

123. Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/45(2015) pagarināšanu ar XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.123           

          (protokols Nr.3, 61.punkts)

 

 

 

 

2020.gada  22.janvārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/191-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/45(2015) uz zemes vienību „Ozolaine”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0179, kadastra apzīmējums 6446 005 0110   0,7144  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Ozolaine” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošās neapbūvētās zemēs kā lauksaimniecības zeme.

Nomas līgums Nr. 2.3.4/45(2015) uz zemes vienību “Ozolaine” ar XX slēgts 01.03.2015. Nomas līgums beigsies 01.03.2020.

Uz minēto zemes vienību XX nav nodokļu parādu.

Zemes vienības kopplatība 0,7144 ha , reāli apsaimniekojama 0,64 ha liela platība.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, t.i., 28 EUR).

          31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.1,8. “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”.

          Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „ Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Slēgt jaunu zemes nomas līgumu uz zemes vienību, „Ozolaine”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 005 0179, kadastra apzīmējums 6446 005 0110  0,64 ha platībā, ar XX, dzīvojošu: XX, (pielikums),

nosakot:

- nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha,

- nomas līguma termiņu no 2020.gada 2.marta līdz 2024.gada 31.decembrim,

- papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                          

-                                                               Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

 

 

 

 

124. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par daļu no zemes “Viģeļi”, Kalētu pagastā iznomāšanu ēku uzturēšanai un grozījumu veikšana...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.124           

          (protokols Nr.4,  62.punkts)

 

 

Par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par daļu no zemes “Viģeļi”, Kalētu pagastā iznomāšanu ēku uzturēšanai un grozījumu veikšana lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.3-36K/12-2012

 

Izskatot jautājumu par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par daļu no zemes vienības “Viģeļi”, Kalētu pagastā, iznomāšanu ēku uzturēšanai un grozījumu veikšana lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.3-36K/12-2012, tika konstatēts, ka:

Zemes vienība “Viģeļi” 12 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0072, Kalētu pagastā ir pašvaldībai piederoša zeme. Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas ēku/būvju īpašums “Viģeļi”, kadastra Nr.6464 501 0003. Īpašuma sastāvā ietilpst dzīvojamā māja un palīgēkas.

Zemes vienība ir iznomāta divām personām. Viens no nomniekiem ir XX, kuram piederēja ēku/būvju īpašums un ir pirmnomas persona. 2012.gadā tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.3-36K/12-2012 par daļu no zemes vienības “Viģeļi” 9,0 ha platībā iznomāšanu.

2020.gada 14.janvārī īpašuma tiesības uz ēku/būvju īpašumu “Viģeļi”, Kalētu pagastā, ieguva XX. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7. punktu, kas nosaka, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tās esošās būves īpašniekiem, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam […] un 17.punktu, kas nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7. un 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar XX, personas kods XX, par daļu no zemes vienības “Viģeļi” 1,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0072, Kalētu pagastā, iznomāšanu ēku uzturēšanai, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. nomas līguma termiņu līdz 31.03.2030.;

2.2. nomas maksu 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Veikt grozījumus lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.3-36K/12-2012, noslēgts ar XX, precizējot iznomāto zemes platību no 9,0 ha uz 7,5 ha.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu un vienošanos par grozījumiem atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „ Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi  10.punktu- […] ja attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt tiesai piespiedu nomas tiesisko attiecību ietvaru.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums 

 

 

 

 

125. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.125           

          (protokols Nr.4,  63.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

126. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.126           

          (protokols Nr.4,  64.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

127. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.127           

          (protokols Nr.4, 65.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

128. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.128           

          (protokols Nr.4, 66 .punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

129. Par Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016. lēmuma Nr.37 “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                                 

Nr.129           

          (protokols Nr.4,  67.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016. lēmuma Nr.37 “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu” 2.punkta 1.apakšpunkta svītrošanu

 

Priekules novada pašvaldības īpašumā ir kustamā manta – transportlīdzeklis AUDI 100, reģ.Nr.DL7014, kuru tika nolemts pārdot izsolē ar Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumu Nr.37.

Ņemot vērā transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, tas ilgstoši nav ekspluatēts, tam ilgstoši nav veikta ikgadējā tehniskā apskate, tas nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju realizācijai, līdz ar to pārdodams metāllūžņos.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Svītrot Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016. lēmuma Nr.37 “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu” ” 2.punkta 1.apakšpunktu.

2.     Izslēgt no Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva un pārdot metāllūžņos sekojošu mantu:

 

Nr.p.k.

Tehnikas nosaukums

Inventāra Nr.

Atlikusī bilances vērtība EUR

1.

vieglais pasažieru AUDI 100, izl. gads 1989., reģ.Nr.DL7014, gaiši brūnā krāsā, reģ. apliecības Nr. AF 137942, VIN Nr. WAUZZZ44KN091271 

2808

0

3.     Saņemtos finanšu līdzekļus par pārdošanu metāllūžņos ieskaitīt Priekules novada pašvaldības budžetā;

4.     Lēmuma izpildes kontroli nodrošina izpilddirektors Andris Razma.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai; - izpilddirektoram A.Razmam.   

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

130. Par Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2019. lēmuma Nr.612 “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                                 

Nr.130           

          (protokols Nr.4,  68.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2019. lēmuma Nr.612 “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu” 1.punkta 3.apakšpunkta svītrošanu

 

Priekules novada pašvaldības īpašumā ir kustamā manta – kravas pašizgāzējs GAZ SAZ 3507, reģ.Nr.CZ5250, kuru tika nolemts pārdot izsolē ar Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2019. lēmumu Nr.612.

Ņemot vērā transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, tas ilgstoši nav ekspluatēts, tam ilgstoši nav veikta ikgadējā tehniskā apskate, tas nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju realizācijai, līdz ar to pārdodams metāllūžņos.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Svītrot Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2019. lēmuma Nr.612 “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu” 1.punkta 3.apakšpunktu;

2.     Izslēgt no Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva un pārdot metāllūžņos sekojošu mantu:

Nr.p.k.

Tehnikas nosaukums

Inventāra Nr.

Atlikusī bilances vērtība EUR

1.

Automašīna GAZ SAZ 3507, izl. gads 1987., reģ.Nr.CZ5250, gaiši zilā krāsā, kravas pašizgāzējs, reģ. apliecības Nr. AF 0028582, VIN Nr. XTH531400H1015134 

1231-811

0

3.     Saņemtos finanšu līdzekļus par pārdošanu metāllūžņos ieskaitīt Priekules novada pašvaldības budžetā;

4.     Lēmuma izpildes kontroli nodrošina izpilddirektors Andris Razma.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;  izpilddirektoram A.Razmam.     

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

131. Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.131           

          (protokols Nr.4,  69.punkts)

 

Deputāte Vija Jablonska,, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājai

 

               Likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 56.pants nosaka, ka “ līdz stājas spēkā likums par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldībai, tikai saņemot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par šajā pantā minēto darījumu atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai, ir tiesības: 1) uzņemties aizņēmumu saistības un sniegt galvojumus atbilstoši šā likuma 13. pantā noteiktajiem nosacījumiem, izņemot aizņēmumus un galvojumus, kas nepieciešami Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem; 2) atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro un 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības.

               Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk  – VARAM)  pārstāvji vairākās Latvijas Pašvaldību savienības organizētajās sēdēs publiski ir snieguši informāciju, ka VARAM iekšējie noteikumi nosaka, ka: “Ja tiek plānots atsavināt pašvaldībai piederošas ēkas vai zemi – domes lēmumam pievienojami visu likumprojekta (Nr:462/Lp13) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums aktuālajā redakcijā Pielikumā noteiktā jaunveidojamā novadā plānoto apvienojamo pašvaldību saskaņojumi par veicamo darījumu. Šādos gadījumos saskaņojumu sniedz domes, pieņemot lēmumus”.

               Iepriekš minētais nosaka, ka gadījumā, ja pašvaldības, kuras teritoriālās reformas ietvaros plānots apvienot ar Priekules novadu, atsavina tai piederošas ēkas vai zemes, Priekules novada domei domes lēmuma formā ir jāsniedz saskaņojums par veicamo darījumu.

               Lai gan iekšējie noteikumi kā iekšējs normatīvais akts ir saistošs tikai tam publisko tiesību subjektam, kas to izdevis, VARAM pārstāvji sanāksmēs ar pašvaldību pārstāvjiem vairākkārt norādījuši, ka pašvaldībai, kura plānos atsavināt kustamo vai nekustamo mantu, būs jāiesniedz jaunveidojamā novadā plānoto apvienojamo pašvaldību saskaņojumus par veicamo darījumu.

               Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants neparedz domei ekskluzīvu kompetenci lemt par īpašumu atsavināšanu cita novada administratīvajā teritorijā.

               Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma likumprojektā plānoto Lejaskurzemes novadu veidos Aizputes, Grobiņas, Durbes, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novads.

               Plānojot veikt atsavināšanas procesu, būs nepieciešams saņemt 7 (septiņu) novada domju lēmumus par saskaņojuma sniegšanu. Tas būtiski paildzinās atsavināšanas procesu, radot nepamatotu birokrātisku slogu, vienlaikus kavējot īpašuma ieguvēja iespējas uzsākt īpašuma apsaimniekošanu.

               Dome ar sēdes lēmumu var pilnvarot domes priekšsēdētāju vienpersoniski sniegt  šādu saskaņojumu. Šāds pilnvarojums izriet no likuma “Par pašvaldībām” 62.panta 2.punkta, kurš nosaka, ka “Domes priekšsēdētājs pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām”, un 11.punkta, ka Domes priekšsēdētājs “veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos, attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos”.

               Šāds pilnvarojums domes priekšsēdētājiem ir paredzēts arī likumprojekta Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums Pārejas noteikumu 21.punktā, kurā noteikts, ka “pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt pašvaldības nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 % no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk – finanšu komisija) pozitīvs lēmums. Finanšu komisiju veido visu apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētāji, un to vada un tās darbu organizē šajā likumā noteiktā administratīvā centra pašvaldības domes priekšsēdētājs. Likumdevējs 1.lasījumā šādu redakciju ir akceptējis.

Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 56.panta 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 62.panta 2. un 11.punktu, atklāti balsojot PAR – 12(Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Pilnvarot Priekules novada domes priekšsēdētāju (vai tās pienākumu izpildītāju) sniegt saskaņojumu par īpašumu atsavināšanas darījumiem, kuri atbilst likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 56.panta 2.punktā norādītajām pazīmēm un kuri nepārsniedz 500 000 EUR (pieci simti tūkstošus), Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Rucavas un Vaiņodes novadā.
  2. Pilnvarojums ir spēkā līdz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanās brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

132. Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu “Tautieši”, kadastra apzīmējums 6464 002 0048, Kalētu pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                                 

Nr.132           

          (protokols Nr.4, 70 .punkts)

 

 

Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu “Tautieši”, kadastra apzīmējums 6464 002 0048, Kalētu pagastā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemti trīs personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Tautieši” 3,5 ha platībā, Kalētu pagastā:

1.     2020.gada 12.februārī XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/283-S.

2.     2020.gada 18.februārī XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/329-S.

3.     2020.gada 19.februārī Zemnieku saimniecības “Ļaudupi”, reģ.Nr.42101025133, adrese XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr. 2.1.4/20/356-S.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Sludinājums par iznomājamo zemes vienības daļu “Tautieši” 3,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 002 0048, Kalētu pagastā, tika ievietots pašvaldības mājaslapā un izlikts Kalētu pagasta pārvaldes ēkā. Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2020.gada 21.februārim.

Iesniegtie iesniegumi tiek izvērtēti saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” ( apstiprināti ar pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.102, protokols Nr.2) (turpmāk-noteikumi) 13.punktu, kas nosaka, ka iznomājot zemesgabalu, ja pretendentam nav jebkādu parādsaistību pret pašvaldību, tiek ņemti vērā šādi nosacījumi prioritārā secībā:

13.1. persona, kurām Priekules novadā nav un nav bijusi zemes īpašumā, lietojumā vai nomā un kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.2. persona, kura iepriekš nomājusi zemesgabalu;

13.3. persona, kura ir zemesgabala pierobežnieks;

13.4. persona, kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.5. pretendents, kurš nav pārdevis lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

13.6. ja persona izmanto 13.1.punktā minētās priekšrocības, tad tās var izmantot, pretendējot uz vienu zemesgabalu.

Izvērtējot personu atbilstību noteikumu 13.punkta prasībām, dome konstatē, ka:

·       personām nav parādsaistību pret pašvaldību (13.p.);

·       XX ir īpašumā lauksaimniecības zeme, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks un ir deklarējis dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.);

·       XX ir īpašumā un nomā lauksaimniecības zemes, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks un ir deklarējis dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.);

·       ZS “Ļaudupi” ir nomā lauksaimniecības zemes, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks un juridiskā adrese reģistrēta Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.);

XX, XX, ZS “Ļaudupi”- ir vienādas prioritātes personas, kuras atbilst augstāk minētā noteikumu 13.4 apakšpunkta prasībām.

Saskaņā ar noteikumu 14.punktu- ja uz zemesgabala nomu piesakās divas vai vairākas vienādas prioritātes personas, tad tiek rīkota zemesgabala nomas tiesību izsole starp šīm personām.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Kalētu pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 69,00 EUR.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe,  Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noteikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Tautieši” 3,5 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 002 0048, Kalētu pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp personām: XX, XX un ZS “Ļaudupi”.

2. Noteikt izsoles dienu starp personām 2020.gada 11.martā plkst. 10.00 .

3. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 69,00 EUR bez PVN (sešdesmit deviņi euro un 00 centi).

4. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).

5. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu.

6. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

7. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

-Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai;

- XX, XX, Priekules nov; lēmums ar pielikumu;

- XX, XX, Priekules nov., lēmums ar pielikumu;

-ZS “Ļaudupi”, XX, Priekules nov., lēmums ar pielikumu.

  

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums   

2.pielikums

3.pielikums

1.grafiskais pielikums

 

 

 

 

 

133. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Kaudzītes”, kadastra apzīmējums 6464 001 0257, Kalētu pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                                 

Nr.133           

          (protokols Nr.4,  71.punkts)

 

 

Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Kaudzītes”, kadastra apzīmējums 6464 001 0257, Kalētu pagastā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemti divu personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Kaudzītes” 2,4 ha platībā, Kalētu pagastā:

1.     2020.gada 18.februārī XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/329-S.

2.     2020.gada 19.februārī Zemnieku saimniecības “Ļaudupi”, reģ.Nr.42101025133, adrese XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr. 2.1.4/20/356-S.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Sludinājums par iznomājamo zemes vienības daļu “Kaudzītes” 2,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0257, Kalētu pagastā, tika ievietots pašvaldības mājaslapā un izlikts Kalētu pagasta pārvaldes ēkā. Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2020.gada 21.februārim.

Iesniegtie iesniegumi tiek izvērtēti saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” ( apstiprināti ar pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.102, protokols Nr.2) (turpmāk-noteikumi) 13.punktu, kas nosaka, ka iznomājot zemesgabalu, ja pretendentam nav jebkādu parādsaistību pret pašvaldību, tiek ņemti vērā šādi nosacījumi prioritārā secībā:

13.1. persona, kurām Priekules novadā nav un nav bijusi zemes īpašumā, lietojumā vai nomā un kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.2. persona, kura iepriekš nomājusi zemesgabalu;

13.3. persona, kura ir zemesgabala pierobežnieks;

13.4. persona, kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.5. pretendents, kurš nav pārdevis lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

13.6. ja persona izmanto 13.1.punktā minētās priekšrocības, tad tās var izmantot, pretendējot uz vienu zemesgabalu.

Izvērtējot personu atbilstību noteikumu 13.punkta prasībām, dome konstatē, ka:

·       personām nav parādsaistību pret pašvaldību (13.p.);

·       XX ir īpašumā un nomā lauksaimniecības zemes, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks un ir deklarējis dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.);

·        “Ļaudupi” ir nomā lauksaimniecības zemes, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks un juridiskā adrese reģistrēta Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.).

XX, ZS “Ļaudupi”- ir vienādas prioritātes personas, kuras atbilst augstāk minētā noteikumu 13.4 apakšpunkta prasībām.

Saskaņā ar noteikumu 14.punktu- ja uz zemesgabala nomu piesakās divas vai vairākas vienādas prioritātes personas, tad tiek rīkota zemesgabala nomas tiesību izsole starp šīm personām.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Kalētu pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 69,00 EUR.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noteikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Kaudzītes” 2,4 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0257, Kalētu pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp personām:XX un ZS “Ļaudupi”.

2. Noteikt izsoles dienu starp pretendentiem 2020.gada 11.martā plkst. 11.20 .

3. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 69,00 EUR bez PVN (sešdesmit deviņi euro un 00 centi).

4. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).

5. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu.

6. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

7. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

-Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai;

- XX, Priekules nov., lēmums ar pielikumu;

-ZS “Ļaudupi”, XX, Priekules nov., lēmums ar pielikumu.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

 

1.grafiskais pielikums

 

 

 

 

134. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Pie Baltskudriņiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0021, Kalētu pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                                 

Nr.134           

          (protokols Nr.4, 72 .punkts)

 

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Pie Baltskudriņiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0021, Kalētu pagastā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemti deviņu personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Pie Baltskudriņiem” 4,3 ha platībā, Kalētu pagastā:

1.     2020.gada 12.februārī XX, personas kods XX dzīvojošas XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/282-S.

2.     2020.gada 12.februārī XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/291-S;

3.     2020.gada 12.februārī XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/292-S;

4.     2020.gada 18.februārī XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr. 2.1.4/20/329-S;

5.     2020.gada 18.februārī XX, personas kods XX, dzīvojošas XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr. 2.1.4/20/342-S;

6.     2020.gada 19.februārī XX, personas kods XX, dzīvojošas XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/343-S;

 

7.     2020.gada 19.februārī XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/344-S;

8.     2020.gada 19.februārī XX, personas kods XX, dzīvojošas XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/345-S;

9.     2020.gada 19.februārī Zemnieku saimniecības “Ļaudupi”, reģ.Nr.42101025133, adrese , Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/356-S

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Sludinājums par iznomājamo zemes vienības daļu “Pie Baltskudriņiem” 4,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0021, Kalētu pagastā, tika ievietots pašvaldības mājaslapā un izlikts Kalētu pagasta pārvaldes ēkā. Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2020.gada 21.februārim.

Iesniegtie iesniegumi tiek izvērtēti saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” ( apstiprināti ar pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.102, protokols Nr.2) (turpmāk-noteikumi) 13.punktu, kas nosaka, ka iznomājot zemesgabalu, ja pretendentam nav jebkādu parādsaistību pret pašvaldību, tiek ņemti vērā šādi nosacījumi prioritārā secībā:

13.1. persona, kurām Priekules novadā nav un nav bijusi zemes īpašumā, lietojumā vai nomā un kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.2. persona, kura iepriekš nomājusi zemesgabalu;

13.3. persona, kura ir zemesgabala pierobežnieks;

13.4. persona, kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.5. pretendents, kurš nav pārdevis lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

13.6. ja persona izmanto 13.1.punktā minētās priekšrocības, tad tās var izmantot, pretendējot uz vienu zemesgabalu.

Izvērtējot personu atbilstību noteikumu 13.punkta prasībām, dome konstatē, ka:

·       personām nav parādsaistību pret pašvaldību (13.p.);

·       XX ir īpašumā un nomā lauksaimniecības zemes, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks un ir deklarējusi dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.);

·       XX ir īpašumā lauksaimniecības zeme, ir deklarējis dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks (13.4.p.);

·       XX ir īpašumā lauksaimniecības zeme, ir deklarējis dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks (13.4.p.);

·       XX ir īpašumā un nomā lauksaimniecības zemes, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks un ir deklarējis dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.);

·       XX nav īpašumā un nomā lauksaimniecības zeme, ir deklarējusi dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.1. un 13.4.p.);

·       XX nav īpašumā un nomā lauksaimniecības zeme, ir deklarējusi dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.1. un 13.4.p.);

·       XX nav īpašumā un nomā lauksaimniecības zeme, ir deklarējis dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.1. un 13.4.p.);

·       XX nav īpašumā un nomā lauksaimniecības zeme, ir deklarējusi dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.1.un 13.4.p.),

·       ZS “Ļaudupi” ir nomā lauksaimniecības zemes, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks un juridiskā adrese reģistrēta Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p).

XX, XX, XX un XX- ir vienādas prioritātes personas, kuras atbilst noteikumu 13.1. apakšpunkta prasībām.

Saskaņā ar noteikumu 14.punktu- ja uz zemesgabala nomu piesakās divas vai vairākas vienādas prioritātes personas, tad tiek rīkota zemesgabala nomas tiesību izsole starp šīm personām (atbilst noteikumu 13.1. apakšpunkta prasībām).

XX, XX, XX un XX - atbilst noteikumu 13.4 apakšpunkta prasībām.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Kalētu pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 69,00 EUR.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu,  atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noteikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Pie Baltskudriņiem” 4,3 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0021, Kalētu pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp personām: XX, XX, XX un XX.

2. Noteikt izsoles dienu starp pretendentiem 2020.gada 04.martā plkst.10.40 .

3. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 69,00 EUR bez PVN (sešdesmit deviņi euro un 00 centi).

4. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).

5. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu.

6. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

7. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

8. Neiznomāt XX, personas kods XX, zemes vienības daļu “Pie Baltskudriņiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0021, Kalētu pag.

9. Neiznomāt XX, personas kods XX, zemes vienības daļu “Pie Baltskudriņiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0021, Kalētu pag.

10. Neiznomāt XX, personas kods XX, zemes vienības daļu “Pie Baltskudriņiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0021, Kalētu pag.

11. Neiznomāt XX, personas kods XX, zemes vienības daļu “Pie Baltskudriņiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0021, Kalētu pag.

12. Neiznomāt ZS “Ļaudupi”, reģ.Nr.42101025133, zemes vienības daļu “Pie Baltskudriņiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0021, Kalētu pag.

13. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

-Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai;

- XX, Priekules nov;

- XX, Priekules nov.;

- XX, Priekules nov.;

- XX, Priekules nov.;

-XX    Priekules nov., lēmums ar pielikumu;

-XX Priekules nov., lēmums ar pielikumu;

- XX, Priekules nov., lēmums ar pielikumu;

- XX, Priekules nov., lēmums ar pielikumu;

- XX, Priekules nov.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI 

1.pielikums   

 

2.pielikums

3.pielikums

1.grafiskais pielikums 

 

 

 

135. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Pie Vizbulīšiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0099, Kalētu pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                                 

Nr.135           

          (protokols Nr.4, 73 .punkts)

 

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Pie Vizbulīšiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0099, Kalētu pagastā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemti četru personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Pie Vizbulīšiem” 1,0 ha platībā, Kalētu pagastā:

1.     2020.gada 12.februārī XX, personas kods XX, dzīvojošas XX Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/282-S.

2.     2020.gada 12.februārī XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/291-S;

3.     2020.gada 12.februārī XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/292-S;

4.     2020.gada 18.februārī XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/329-S

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Sludinājums par iznomājamo zemes vienības daļu “Pie Vizbulīšiem” 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0099, Kalētu pagastā, tika ievietots pašvaldības mājaslapā un izlikts Kalētu pagasta pārvaldes ēkā. Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2020.gada 21.februārim.

Iesniegtie iesniegumi tiek izvērtēti saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” ( apstiprināti ar pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.102, protokols Nr.2) (turpmāk-noteikumi) 13.punktu, kas nosaka, ka iznomājot zemesgabalu, ja pretendentam nav jebkādu parādsaistību pret pašvaldību, tiek ņemti vērā šādi nosacījumi prioritārā secībā:

13.1. persona, kurām Priekules novadā nav un nav bijusi zemes īpašumā, lietojumā vai nomā un kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.2. persona, kura iepriekš nomājusi zemesgabalu;

13.3. persona, kura ir zemesgabala pierobežnieks;

13.4. persona, kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.5. pretendents, kurš nav pārdevis lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

13.6. ja persona izmanto 13.1.punktā minētās priekšrocības, tad tās var izmantot, pretendējot uz vienu zemesgabalu.

Izvērtējot personu atbilstību noteikumu 13.punkta prasībām, dome konstatē, ka:

·       personām nav parādsaistību pret pašvaldību (13.p.);

·       XX ir īpašumā un nomā lauksaimniecības zemes, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks un ir deklarējusi dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.);

·       XX ir īpašumā lauksaimniecības zeme, ir deklarējis dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.); nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks;

·       XX ir īpašumā lauksaimniecības zeme, ir deklarējis dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.); nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks.

·       XX ir īpašumā un nomā lauksaimniecības zemes, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks un ir deklarējis dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.).

XX, XX, XX, XX- ir vienādas prioritātes personas, kuras atbilst noteikumu 13.4 apakšpunkta prasībām.

Saskaņā ar noteikumu 14.punktu- ja uz zemesgabala nomu piesakās divas vai vairākas vienādas prioritātes personas, tad tiek rīkota zemesgabala nomas tiesību izsole starp šīm personām.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Kalētu pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 69,00 EUR.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noteikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Pie Vizbulīšiem” 1,0 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0099, Kalētu pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp personām: XX, XX, XX, XX.

2. Noteikt izsoles dienu starp pretendentiem 2020.gada 04.martā plkst. 10.00 .

3. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 69,00 EUR bez PVN (sešdesmit deviņi euro un 00 centi).

4. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).

5. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu.

6. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

7. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

-Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai;

- XX, Priekules nov; lēmums ar pielikumu;

- XX, Priekules nov.; lēmums ar pielikumu.

- XX, Priekules nov.; lēmums ar pielikumu;

- XX  Priekules nov., lēmums ar pielikumu.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums  

2.pielikums

3.pielikums

1.grafiskais pielikums 

 

136. Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu “Zemes reformas pabeigšanai”, kadastra apzīmējums 6464 001 0379, Kalētu pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                                 

Nr. 136           

          (protokols Nr.4,  74.punkts)

 

 

Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu “Zemes reformas pabeigšanai”, kadastra apzīmējums 6464 001 0379, Kalētu pagastā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemti divu personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Zemes reformas pabeigšanai” 1,3 ha platībā, Kalētu pagastā:

1.     2020.gada 18.februārī XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/331-S.

2.     2020.gada 19.februārī Zemnieku saimniecības “Ļaudupi”, reģ.Nr.42101025133, adrese “Karuļi”, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr. 2.1.4/20/356-S.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Sludinājums par iznomājamo zemes vienības daļu “Kaudzītes” 2,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0257, Kalētu pagastā, tika ievietots pašvaldības mājaslapā un izlikts Kalētu pagasta pārvaldes ēkā. Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2020.gada 21.februārim.

Iesniegtie iesniegumi tiek izvērtēti saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” ( apstiprināti ar pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.102, protokols Nr.2) (turpmāk-noteikumi) 13.punktu, kas nosaka, ka iznomājot zemesgabalu, ja pretendentam nav jebkādu parādsaistību pret pašvaldību, tiek ņemti vērā šādi nosacījumi prioritārā secībā:

13.1. persona, kurām Priekules novadā nav un nav bijusi zemes īpašumā, lietojumā vai nomā un kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.2. persona, kura iepriekš nomājusi zemesgabalu;

13.3. persona, kura ir zemesgabala pierobežnieks;

13.4. persona, kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.5. pretendents, kurš nav pārdevis lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

13.6. ja persona izmanto 13.1.punktā minētās priekšrocības, tad tās var izmantot, pretendējot uz vienu zemesgabalu.

Izvērtējot personu atbilstību noteikumu 13.punkta prasībām, dome konstatē, ka:

·       personām nav parādsaistību pret pašvaldību (13.p.);

·       XX ir īpašumā un nomā lauksaimniecības zemes, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks un ir deklarējis dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.);

·       ZS “Ļaudupi” ir nomā lauksaimniecības zemes, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks un juridiskā adrese reģistrēta Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.);

XX, ZS “Ļaudupi”- ir vienādas prioritātes personas, kuras atbilst augstāk minētā noteikumu 13.4 apakšpunkta prasībām.

Saskaņā ar noteikumu 14.punktu- ja uz zemesgabala nomu piesakās divas vai vairākas vienādas prioritātes personas, tad tiek rīkota zemesgabala nomas tiesību izsole starp šīm personām.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Kalētu pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 69,00 EUR.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu,  atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noteikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Zemes reformas pabeigšanai” 1,3 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0379, Kalētu pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp personām: XX un ZS “Ļaudupi”.

2. Noteikt izsoles dienu starp pretendentiem 2020.gada 11.martā plkst. 10.40 .

3. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 69,00 EUR bez PVN (sešdesmit deviņi euro un 00 centi).

4. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).

5. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu.

6. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

7. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

-Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai;

- XX, Priekules nov., lēmums ar pielikumu;

-ZS “Ļaudupi”, “Karuļi”, Priekules nov., lēmums ar pielikumu.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

1.grafiskais pielikums 

 

137. Par īres peļņas daļas izlietojumu dūmu detektoru iegādei Priekules novada pašvaldības dzīvokļos

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                                 

Nr.137           

          (protokols Nr.4, 75 .punkts)

 

 

Par  īres peļņas daļas izlietojumu dūmu detektoru iegādei Priekules novada pašvaldības dzīvokļos

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 119. punktu, kas stājās spēkā ar 2020. gada 01. janvāri, nepieciešams viendzīvokļa objektos, daudzdzīvokļu objekta dzīvokļos un publiskos objektos, kuros paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, nodrošināt autonoma ugunsgrēka detektorus, kas reaģē uz dūmiem.

Priekules novada pašvaldības īpašumā Priekules pilsētā un pagastā esošos dzīvokļus, kopskaitā 465 dzīvokļi, apsaimnieko pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Priekules nami”, kas veiks dzīvokļu apsekošanu un dūmu detektoru iegādi un uzstādīšanu. Pašvaldībai, kā dzīvokļu īpašniecei, nepieciešams nodrošināt dūmu detektoru iegādi.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Segt izdevumus par dūmu detektoru iegādi Priekules novada pašvaldības īpašumā esošajiem Priekules pilsētas un pagasta dzīvokļiem 5 EUR bez PVN apmērā par vienu dūmu detektoru, bet nepārsniedzot kopsummu 2325 EUR bez PVN apmērā.

2.     Izdevumus segt no Priekules novada pašvaldības īres peļņas daļas uzkrājuma par faktiski iegādātiem un uzstādītiem dūmu detektoriem. 

Lēmums nosūtāms: SIA „Priekules nami”,  Finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

138. Par projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” iepirkuma procedūras noslēgšanos un realizāciju

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                                 

Nr.138           

          (protokols Nr.4,  76.punkts)

 

Par projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” iepirkuma procedūras noslēgšanos un realizāciju

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra lēmumu Nr. 25 (prot. Nr.2, 23.p.) “Par projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” realizāciju 2020. gadā”, februāra sākumā tika izsludināts iepirkums divās kārtās. Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Mežupes pamatskolas fasādes atjaunošana(iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2020/4) piešķirtas pretendentam SIA “Interbūve”, jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu:

1)     Pretendenta piedāvātā līgumcena iepirkuma 1. daļā (Austrumu fasādei) ir 40 395,18 EUR bez PVN;

2)     Pretendenta piedāvātā līgumcena iepirkuma 2. daļā (Rietumu, Dienvidu un Ziemeļu fasādēm) ir 60 482,37 EUR bez PVN.  

Projekta realizācija “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” ir iekļauta novada 2020. gada pamatbudžetā un Investīciju plānā ar kodu ATTP IP 4.6. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta  otrās daļas 3. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atbalstīt projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana”  1. daļas (Austrumu fasādes) realizāciju ar līgumcenu 40 395,18 EUR bez PVN (summa ar PVN 48 878,17 EUR).

2.     Jautājumu par projekta ‘’Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana’’ 2.daļas realizācijas līguma slēgšanu, izskatīt aprīļa domes sēdē.

 

 

 

Lēmums nosūtāms: Mežupes pamatskolas direktorei A.Šneiderei, Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

139. Par Priekules novada pašvaldības administrācijas nolikuma apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.139          

          (protokols Nr.4, 77 .punkts)

Par Priekules novada pašvaldības administrācijas nolikuma apstiprināšanu

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir sagatavots Priekules novada pašvaldības administrācijas nolikums.

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punkta, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības administrācijas nolikumu (pielikumā).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

APSTIPRINĀTS

ar Priekules novada pašvaldības domes

27.02.2020. sēdes lēmumu Nr.139

(protokols Nr.4)

 

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS NOLIKUMS

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās

 daļas 8.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu

 

 

I.                Vispārīgie jautājumi

 

1.           Priekules novada pašvaldības administrācija ir iestāde, kas tiek reģistrēta ar nosaukumu „Priekules novada pašvaldība” un ir novada domes izveidota iestāde, kas nodrošina novada domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu (turpmāk – administrācija).

2.           Administrācija savā darbībā ievēro likumu „Par pašvaldībām”, citus likumus un Ministru kabineta noteikumus, Priekules novada pašvaldības nolikumu, kā arī Priekules novada domes lēmumus.

3.           Administrācija savā darbībā izmanto Priekules novada pašvaldības zīmogu, veidlapas un atvērtos kontus Valsts kasē un kredītiestādēs.

4.           Administrācijas juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434.

 

II.             Administrācijas kompetence un darba organizācija

 

5.           Administrācijai ir šādi uzdevumi:

5.1.          sagatavot priekšlikumus jautājumu izskatīšanai novada domes sēdēs;

5.2.          atbilstoši kompetencei sagatavot atzinumus par novada domes sēdēs izskatāmiem lēmumprojektiem;

5.3.          nodrošināt novada domes, pastāvīgo komiteju un novada domes izveidoto komisiju darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu;

5.4.          nodrošināt novada domes pieņemto lēmumu izpildi;

5.5.          organizēt nepieciešamās dokumentācijas izstrādi pašvaldības iepirkumiem;

5.6.          atbilstoši kompetencei, novada domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka uzdevumā sagatavot atbildes vai atbilžu projektus uz privātpersonu iesniegumiem un tiešās valsts pārvaldes iestāžu informācijas pieprasījumiem;

5.7.          atbilstoši kompetencei, novada domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka uzdevumā sagatavot novada domes lēmumu projektus, novada domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu projektus, novada pašvaldības līgumu projektus, administratīvos aktus un administratīvo aktu projektus, kā arī citus dokumentus un to projektus;

5.8.          nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu;

5.9.          nodrošināt likumā „Par pašvaldībām” un citos likumos noteikto novada pašvaldības funkciju izglītības, kultūras, sporta, būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanas, dzimtsarakstu un informāciju tehnoloģiju  jomā izpildi;

5.10.       veikt citus uzdevumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un novada domes lēmumiem, novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka rīkojumiem.

6.           Administrācijai ir šādas tiesības:

6.1.          pieprasīt un saņemt no iestādēm un publiskajām personām centrālās administrācijas uzdevumu izpildei ziņas, statistisko un citu informāciju un dokumentus;

6.2.          sniegt priekšlikumus jautājumu izskatīšanai novada domes sēdēs;

6.3.          piedalīties novada domes sēdēs;

6.4.          īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

7.     Priekules novada pašvaldības administrācijā ietilpst šādas nodaļas:

      7.1. Attīstības plānošanas nodaļa;

7.2. Dokumentu pārvaldības nodaļa;

7.3. Finanšu nodaļa;

7.4. Kultūras nodaļa ar šādām struktūrvienībām:

7.4.1. Bunkas pagasta Bunkas bibliotēka;

7.4.2. Bunkas pagasta Krotes bibliotēka;

7.4.3. Bunkas pagasta Tadaiķu bibliotēka;

7.4.4. Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēka;

7.4.5. Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts;

7.4.6. Kalētu bibliotēka;

7.4.7. Priekules pilsētas bibliotēka;

7.4.8. Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka;

7.4.9. Virgas pagasta Virgas bibliotēka;

7.4.10. Virgas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts;

7.4.11. Bunkas kultūras nams;

7.4.12. Gramzdas tautas nams;

7.4.13. Kalētu tautas nams;

7.4.14. Priekules pilsētas kultūras nams;

7.4.15. Virgas tradīciju nams.

8. Administrācijas nodaļas un struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz domes apstiprinātu nolikumu pamata. Administrācijas vadītājs ir novada pašvaldības izpilddirektors.

9.           Administrācijas vadītājs:

                   9.1.organizē administrācijas funkciju pildīšanu un atbild par to, vada iestādes administratīvo darbu, nodrošinot darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;

                   9.2.pārvalda administrācijas finanšu, personāla un citus resursus;

                   9.3.sagatavo un iesniedz domei apstiprināšanai administrācijas amatu sarakstu, pieņem darbā un atlaiž no tā administrācijas darbiniekus;

9.4.nosaka administrācijas amatpersonu un darbinieku pienākumus;

9.5.izveido iestādes iekšējās kontroles sistēmu, nosaka pārvaldes lēmumu iepriekšpārbaudes un pēcpārbaudes kārtību;

9.6.slēdz saimnieciskus darījumus administrācijas darba nodrošināšanai;

9.7.veic citus novada domes, novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka dotus uzdevumus.

 

III.           Administrācijas darbības tiesiskuma

nodrošināšanas mehānisms un pārskati par darbību

 

10.     Administrācijas darbības tiesiskumu nodrošina administrācijas vadītājs. Administrācijas vadītājs ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

11.        Administrācija ir novada domes pakļautībā. Novada dome ir tiesīga atcelt administrācijas pieņemtus nelikumīgus un nelietderīgus lēmumus, ja ārējos normatīvos aktos nav noteikts citādi.

12.        Administrācijas pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt novada domē.

13.        Novada domei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par administrācijas darbu.

 

IV.           Administrācijas, tās struktūrvienību izveidošana, reorganizācija, likvidācija

 

14.        Lēmumu par pašvaldības administrācijas nodaļu un struktūrvienību izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu pieņem dome, ņemot vērā pašvaldības izpilddirektora priekšlikumus.

 

 

 

Priekules novada  domes priekšsēdētāja                                           V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140. Par grozījumiem Darba uzdevumā Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādei

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.140           

          (protokols Nr.4,  78.punkts)

 

Par grozījumiem Darba uzdevumā Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādei

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 26.oktobra lēmumu Nr.509 (protokols Nr.14, 34.punkts) “Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu jauna darba uzdevuma apstiprināšanu”, kura pielikumā ir noteikts Darba uzdevums Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādei un ņemot vērā to, ka 2018.gada 30.oktobrī tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” grozot 86.punktu, kas ietekmē plānojuma grozījumu izstrādes procesu pēc publiskās apspriešanas,

atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Veikt grozījumus 2018.gada 26.oktobra lēmuma Nr.509 (protokols Nr.14, 34.punkts) “Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu jauna darba uzdevuma apstiprināšanu” pielikumā, izsakot Darba uzdevuma Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei 7.6.punktu šādā redakcijā:

“Pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs nodrošina publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu un sagatavo ziņojumu par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu. Sagatavoto ziņojumu iesniedz izskatīšanai pašvaldības domē.”

Pielikumā: Darba uzdevums Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei uz 5 lapām.

 

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

Priekules novada pašvaldības domes

27.02.2020. lēmumam Nr.140 (prot. Nr.4, 78.punkts)

DARBA UZDEVUMS

Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei

1.     Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pamatojums:

1.1.          Nepieciešamība veikt Teritorijas plānojuma sastāvā esošo Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izvērtēšanu un aktualizēšanu saistībā ar veiktajām izmaiņām ar augstāku juridisku spēku esošajos normatīvajos aktos.

1.2.          Lietderības apsvērumi par nepieciešamību savlaicīgi pielāgot Priekules novada teritorijas plānojumu saistībā ar paredzamām būtiskām izmaiņām detālplānojumu izstrādes regulējumā;

1.3.          Savlaicīga attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņošana un sasaiste, ņemot vērā drīzumā nepieciešamo darbu uzsākšanu pie jaunas Priekules novada Attīstības programmas (pēc 2019.gada) izstrādes un Priekules novada Attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizēšanas. Lietderīgi veikt, lai nodrošinātu novada telpiskās attīstības mērķu sasniegšanu un attīstības programmas īstenošanu.

1.4.          Nepieciešamība izvērtēt  Priekules novada pašvaldības pieņemto lēmumu ietekmi uz Teritorijas plānojumu un attiecīgi nepieciešamo izmaiņu veikšanu Teritorijas plānojumā.

1.5.          Grozījumu izstrādes nepieciešamību nosaka:

1.5.1.     Latvijas Republikas (turpmāk – LR) 30.10.2014. “Zemes pārvaldības likums”;

1.5.2.     LR 19.05.1994. likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts;

1.5.3.     LR Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23.panta ceturtajā un piektā daļa;

1.5.4.     LR 09.07.2013. Būvniecības likums (stājies spēkā 01.10.2014.);

1.5.5.     LR Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti uz 09.07.2013. Būvniecības likuma (stājies spēkā 01.10.2014.) pamata;

1.5.6.     LR Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk tekstā  - MK noteikumi Nr.628)

1.5.7.     Valsts sekretāru 05.10.2017.sanāksmē izsludinātie LR Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem";

1.5.8.     LR Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”;

1.5.9.     LR Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk tekstā - TIAN);

1.5.10.  LR Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumi Nr.392 “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” (turpmāk tekstā - TAPIS).

1.5.11.  Informācija no AS “Latvijas valsts mežiem” par jaunu mikroliegumu izveidošanu novada teritorijā – 04.07.2016. oficiālā publikācija Nr.2016/130.11 LR oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”; 13.03.2018. oficiālā publikācija Nr.2018/54.15 LR oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”; 27.03.2018. oficiālā publikācija Nr.2018/64.36 LR oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

 

2.     Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķi:

2.1.          Priekules novada telpiskās attīstības mērķu sasniegšanas un attīstības programmas īstenošanas nodrošināšana;

2.2.          Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošināšana Teritorijas plānojuma grozījumiem un vides pārskata sagatavošana, ja tiek saņemts attiecīgs lēmums no Vides pārraudzības valsts biroja;

2.3.          Priekules novada Teritorijas plānojuma atjaunošana atbilstoši reālai sociālekonomiskai situācijai un aktuālajam tiesiskajam regulējumam.

 

3.     Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi:

3.1.          Informēt Vides pārraudzības valsts biroju par Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu;

3.2.          Pieprasīt informāciju no institūcijām un uzņēmumiem Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei;

3.3.          Sagatavot un iesniegt pieteikumu Vides pārraudzības valsts birojam par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu/nepiemērošanu teritorijas plānojumam atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasībām;

3.4.          Izstrādāt Vides pārskatu un nodrošināt tā publisko apspriešanu vienlaicīgi ar teritorijas plānojuma publisko apspriešanu, ja saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu.

3.5.          Izvērtēt Priekules novada Teritorijas plānojuma atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un veikt nepieciešamās izmaiņas.

3.6.          Veikt nepieciešamos grozījumus Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, ņemot vērā ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktos stratēģiskos mērķus un ilgtermiņa prioritātes, .

3.7.          Veikt Priekules novada Valsts aizsargājamo nekustamo Kultūras pieminekļu uzturēšanai nepieciešamo zemes platību izvērtēšanu.

3.8.          Izvērtēt Teritorijas plānojuma prasības attiecībā uz teritoriju funkcionālajām zonām un to atļauto izmantošanu, apbūves un zemes vienību veidošanas nosacījumiem, veikt izmaiņas, ņemot vērā aktuālo sociāli ekonomisko situāciju un paredzamās nākotnes tendences, kā arī kopīpašuma tiesisko regulējumu.

3.9.          Izvērtēt un precizēt transporta infrastruktūras teritoriju izvietojumu un attīstību, izstrādājot transporta attīstības vispārīgu plānu. Pārskatīt un precizēt Apbūves noteikumos noteikto pilsētas un ciemu ielu iedalījumu pēc to funkcijām, kā arī noteikt ielu sarkanās līnijas.

3.10.       Pārvērtēt Teritorijas plānojumā noteikto zonu izmantošanas veidus un apbūves parametrus un nepieciešamības gadījumā tos precizēt.

3.11.       Izskatīt un veikt nepieciešamos tehniska rakstura grozījumus Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā:

3.11.1.  veikt funkcionālā zonējuma korekcijas, saskaņojot teritorijas atļauto izmantošanu ar faktisko situāciju un saņemtajiem attīstības priekšlikumiem, kas atbilst Attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam pamatnostādnēm un salāgojot ar Priekules novada  Attīstības programmu, nozaru politikas plānošanas dokumentiem un tematiskajiem plānojumiem;

3.11.2.  precizēt apgrūtināto teritoriju atrašanās vietas un to aizsargjoslas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un atbilstoši faktiskajai situācijai, saņemtajiem institūciju  grafiskajiem datiem un informācijai;

3.11.3.  noteikt un attēlot degradētās teritorijas;

3.11.4.  veikt citas korekcijas pēc nepieciešamības.

3.12.     Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (turpmāk - TIAN) sagatavot, ievērojot normatīvajos dokumentos noteikto un TAPIS sistēmas struktūras, strukturējot TIAN tā, lai visi noteikumi par katru izmantošanas un apbūves veidu būtu atrodami vienā sadaļā. Izstrādājot Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, noteikt teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem aktiem

3.13.     Veikt sabiedrības līdzdalības nodrošināšanas pasākumus, tai skaitā ievietot paziņojumus par teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un pasākumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izskatīt privātpersonu iesniegumus, organizēt un protokolēt sabiedriskās apspriedes un citas darba gaitā nepieciešamās sanāksmes un diskusijas ar iedzīvotājiem, darba grupas sanāksmes, apkopot to rezultātus un atbilstoši precizēt teritorijas plānojuma izstrādes projektu.

4.     Teritorijas plānojuma grozījumu saturs:

4.1.          Paskaidrojuma raksts: spēkā esošā Teritorijas plānojuma īstenošanas izvērtējums, Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumu apraksts un tā atbilstība Priekules novada attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam un Attīstības programmai.

4.2.          Grafiskās daļas grozījumi, kuru sastāvs atbilst MK noteikumu Nr.628 31.punktā noteiktajām prasībām, kas papildināta ar šādu informāciju:

4.2.1.     novada centru un ciemu robežas;

4.2.2.     transporta infrastruktūras vispārīgs plāns;

4.2.3.     atsevišķi izdalītas Priekules novada pagastu funkcionālā zonējuma kartes mērogā 1: 10000;

4.2.4.     atsevišķi izdalītas Priekules pilsētas un novada ciemu funkcionālā zonējuma kartes mērogā 1: 5000;

4.2.5.     pēc pašvaldības pieprasījuma citas tematiskās kartes vai shēmas.

4.3.          Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi, ietverot aktualizētu spēkā esošo detālplānojumu un lokālplānojumu sarakstu un teritorijas plānojuma īstenošanas kārtību, nosakot gadījumus, kuros nepieciešama detālplānojumu izstrāde un prasības to lokālplānojumu izstrādei, ar kuriem tiek grozīts Teritorijas plānojums.

4.4.          Ziņojums par Teritorijas plānojuma izstrādes procesu, ietverot pārskatu par institūciju atzinumiem un privātpersonu saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem, to vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.

4.5.          Vides pārskats (Vides pārraudzības valsts biroja stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanas gadījumā).

5.     Institūciju un uzņēmumu saraksts, kuriem pieprasāmi nosacījumi un/vai atzinumi un/vai informācija Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei:

5.1.          Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde;

5.2.          Vides pārraudzības valsts birojs;

5.3.          Dabas aizsardzības pārvalde;

5.4.          Valsts AS “Latvijas Valsts ceļi”;

5.5.          Valsts meža dienests Dienvidkurzemes virsmežniecība;

5.6.          Valsts AS “Latvijas valsts meži”;

5.7.          Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;

5.8.          Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde;

5.9.          Veselības inspekcija;

5.10.       LR Satiksmes ministrija;

5.11.       Valsts AS “Latvijas dzelzceļš”;

5.12.       Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”;

5.13.       Kurzemes plānošanas reģions;

5.14.       Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa;

5.15.       AS “Latvenergo”;

5.16.       AS “Sadales tīkls”;

5.17.       AS “Augstsprieguma tīkli”;

5.18.       SIA “Latvijas mobilais telefons”;

5.19.       SIA “Tele 2”;

5.20.       SIA “Bite GSM”;

5.21.       SIA “Lattelecom”;

5.22.       Valsts AS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”;

5.23.       Piegulošās pašvaldības:

5.23.1.  Grobiņa novada pašvaldība;

5.23.2.  Durbes novada pašvaldība;

5.23.3.  Vaiņodes novada pašvaldība;

5.23.4.  Rucavas novada pašvaldība;

5.23.5.  Aizputes novada pašvaldība;

5.24.       Citas institūcijas pēc nepieciešamības.

 

6.     Kartogrāfiskā pamatne:

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei izmanto aktuālus Valsts zemes dienesta izsniegtus nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskos datus un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras topogrāfiskās kartes pamatnes. 

 

7.     Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes process:

7.1.          Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesu organizēt saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām un citiem attiecināmiem normatīvajiem aktiem.

7.2.          Nodrošināt sabiedrības līdzdalību Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, informējot sabiedrību par Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes aktivitātēm, publicējot ar dokumentu izstrādi saistītos materiālus, nodrošinot viedokļa izteikšanas iespējas, kā arī atbilžu un komentāru saņemšanas iespējas.

7.3.          Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas publisko apspriešanu organizēt ne īsāku par četrām nedēļām, nodrošinot sabiedrībai iespēju iepazīties ar redakcijas materiāliem Domes telpās, pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekulesnovads.lv un TAPIS.

7.4.          Publiskās apspriešanas laikā organizēt vismaz piecas sanāksmes (četros novada nozīmes centros un Priekules pilsētā).

7.5.          Veikt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, ja tiek saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par novērtējuma piemērošanu, Vides pārskata publisko apspriešanu organizēt vienlaicīgi ar plānojuma redakcijas publisko apspriešanu.

7.6.          Pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs nodrošina publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu un sagatavo ziņojumu par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu. Sagatavoto ziņojumu iesniedz izskatīšanai pašvaldības domē.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska