27.08.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.13)

20. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Kalētu parks”, Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Kalētu parks”  2 ha lielā platībā (platība var tikt precizēta veicot instrumentālo uzmērīšanu), kadastra apzīmējums 6464 001 0142, Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Uzdot Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A.Driviņai  un zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam. 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai;

1 eks. Izpilddirektoram A.Razmam.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ‘’Kalētu parks’’, Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda’’ (19.pielikums) uz 2 lp.

21. Par Priekules novada medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu

  A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Priekules novada medību koordinācijas komisijas nolikumu (nolikums pielikumā).

2. Priekules novada medību koordinācijas komisijas nolikums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par Priekules novada medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu’’ (20.pielikums)  un Medību koordinācijas komisijas nolikums kopā uz 3 lp..

 

22. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu 2015.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.23, 5.§)

 A.Cīrulis- vai ir kādi jautājumi?

 

A.Valuže- I.Kuduma no 1.septembra ir arī Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktora pienākumu izpildītāja. Vai degvielas limits tikai kā Kalētu pamatskolas direktorei?

A.Razma- par abiem amatiem

A.Valuže- tad jāprecizē 1.1)-jāpieraksta arī otrais amats

 

A.Cīrulis aicina balsot.

 

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, deputāte Inese Kuduma, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu  2015.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.23, 5.§)  šādus grozījumus:

1. Noteikt no 2015.gada 1.septembri līdz 2015.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumu ar sekojošu Priekules novada pašvaldības darbinieci :

 

1)     Inese Kuduma, Kalētu pamatskolas direktore un Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktora pienākumu izpildītāja                  45,- EUR mēn.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu  2015.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai’’ (protokols Nr.23, 5.§)  (21.pielikums) uz 3 lp..

23. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumā (protokols Nr.8, 25.§) „Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts Arnis Kvietkausks; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

1.Izdarīt sekojošus grozījumusPriekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumā (protokols Nr.8   25.§)  „Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”:

 

 1.1.Izteikt lēmuma 1.2.punktu sekojošā redakcijā:

 

Nr.p.k.

Dzīvojamā māja

Īres maksa

EUR/m2

Apsaimniekošanas maksa EUR/m2

1.2.

Krasta 3

0.17

0.16

 

            2. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.septembri.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013.lēmumā (protokols Nr.8, 25.§) ‘’Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos’’  (22.pielikums) uz 1 lp..

24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no T. Š. par nekustamo īpašumu LEJASBUNKAS, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

  1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no T.Š. (T. Š.), personas kods[:], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [adrese] (kad.nr.[:] un nr.[:]) Gramzdas pagastā, Priekules novadā par laiku 01.07.2013. – 27.08.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –                        EUR 788,09;

nokavējuma nauda 01.07.2013.-27.08.2015. –          EUR 647,82;

KOPĀ                                                                         EUR 1435,91

(Viens tūkstotis četri simti trīsdesmit pieci euro, 91 cents).

 

  1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

  1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 30.septembrim.

 

  1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 1.oktobrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

  1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

  1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

  1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

  1. Lēmums nosūtāms:

1 eks. T. Š.,[adrese], Austrija;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no T. Š. par nekustamo īpašumu [adrese], Gramzdas pagastā, Priekules novadā’’  (23.pielikums) uz 1 lp..

25. Par atlikušo smilts un smilts-grants krājumu atradnē „Gramzda I”, īpašumā „Gramzdas karjers” I iecirknī Gramzdas pagastā, Priekules novadā uzņemšanu pašvaldības bilancē

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

1.      Uzņemt Priekules novada pašvaldības grāmatvedības bilancē smilts-grants krājumus 122 840 m³ kopapjomā un smilts krājumus 62 680 m³ apjomā , kas atrodas Priekules novadā, Gramzdas pagastā, „Gramzdas karjers”, kadastra numurs 6458 001 0354, zemes īpašumā  nosacīti atdalītajā daļā  5.039 ha platībā ,  ar vērtību  EUR 89 500 (astoņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti EUR)

2.     Atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļa.

3.     Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par atlikušo smilts un smilts-grants krājumu atradnē ‘’Gramzda I’’, īpašumā ‘’Gramzdas karjers’’ I iecirknī Gramzdas pagastā, Priekules novadā uzņemšanu pašvaldības bilancē’’  ar pielikumiem-Akts Nr.5 un 5 fotofiksāžas (24.pielikums) kopā uz 7 lp.

26. Par nekustamā īpašuma ‘’Martas’’, Priekules pagastā, uzņemšanu bilancē

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Deputāti piekrīt. Lūdzu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

1.   Uzņemt Priekules novada pašvaldības  bilancē   ēku/būvi (bez kadastra apzīmējuma) adrese:

“ Martas”, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., ar noteikto (ieguldījuma) vērtību ēkas/būves pamatiem –EUR 25,00.  

1.1. Informācija par ēku/būvi ;

1.2. ēkas –   apjoma rādītāji – platums  5.50 m, garums  6,60  m, - platība  m², augstums   - m, stāvu skaits - nav.

 Fiziskais stāvoklis – sliktā tehniskā stāvoklī. 

Jumta  pārsegums -nav.

 

2.            Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma ‘’Martas’’, Priekules pagastā, uzņemšanu bilancē’’ (25.pielikums)  uz 1 lp.

27. Par pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – „Saušu birze” Kalētu pag., Priekules novads, kadastra numurs 6464 004 0249, 9,56 ha platībā

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

1.      Apstiprināt 2015.gada 27.jūlija Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Saušu birze”, Kalētu pag., Priekules nov., ar kadastra numuru 6464 004 0249, 9,56 ha platībā pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.      Noslēgt pirkuma līgumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – „Saušu birze”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 004 0249, 9,56 ha platībā par pirkuma līguma cenu 23 180 EUR (divdesmit trīs tūkstoši simtu astoņdesmit euro un 00 euro centi) ar SIA „R GRUPA”, reģ.Nr.50003603631, juridiskā adrese Aleksandra Čaka iela 83/85 – 18, Rīga,  7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 SIA „R GRUPA”, vienkāršā pasta sūtījumā uz juridisko adresi;

Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai un atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –‘’Saušu birze’’, Kalētu pag., Priekules novads, kadastra numurs 6464 004 0249, 9.56 ha platībā’’ (26.pielikums)  uz 1 lp.

28. Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Galvenā iela 2, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150020108, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

 

1.  Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības  Galvenā iela 2, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150020108,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 1691,15 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit viens euro un piecpadsmit euro centi ).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības Galvenā iela 2, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150020108,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli, izsoles noteikumus un to pielikumus.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 A. R.,[adrese], Priekule, Priekules nov., LV – 3434;

Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai. 

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Galvenā iela 2, Priekule, Priekules nov., kadastra nr. 6415 002 0108, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu’’ (27.pielikums)  uz 1 lp. un izsoles noteikumi uz 7 lp.

29. Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050046 nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

 

 

1.  Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050046  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 31 902,50 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti divi euro un 50 euro centi).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050046,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli, izsoles noteikumus un to pielikumus.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.    

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra nr. 6415 005 0046, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu’’ (28.pielikums)  uz 1 lp. un izsoles noteikumi uz 7 lp.

30. Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Smilšu iela 10, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 006 0082, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

1.  Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 10, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 0060082  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu, noapaļojot uz augšu līdz veseliem euro 2130 EUR (divi tūkstoši simtu trīsdesmit euro un 00 euro centi).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 10, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 006 0082,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli, izsoles noteikumus un to pielikumus.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

A. R.,[adrese], Priekule,  Priekules novads, LV – 3434 .

Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai. 

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Smilšu iela 10, Priekule, Priekules nov., kadastra nr. 6415 006 0082, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu’’ (29.pielikums)  uz 1 lp. un izsoles noteikumi uz 7 lp.

 

31. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

 

1.     Atbrīvot Gražinu ĶERVIJU no Priekules novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2015.gada 31.augustu.

2.     Atbrīvot Vilni DRAGUNAS no Priekules novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2015.gada 31.augustu.

3.     Ar 2015.gada 1.septembri iekļaut Priekules novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā Priekules novada pašvaldības tehnisko sekretāri Intu TAUČUS, Priekules novada sociālā dienesta vadītāju Mārīti GERTNERI  un Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktori Anitru ŠNEIDERI.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I.Juškevičai;

1 eks. administratīvajai komisijai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā (30.pielikums)  uz 1 lp.

 

32. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Lūdzu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

 

1.     Atbrīvot Gražinu ĶERVIJU no Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas locekļa (komisijas priekšsēdētājas vietnieces) pienākumu pildīšanas ar 2015.gada 31.augustu.

 

2.     Atbrīvot Vaidu ŠEFLERI no Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2015.gada 31.augustu.

 

3.     Ar 2015.gada 1.septembri iekļaut Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā Priekules novada pašvaldības grāmatvedi Ilzi SOKOLOVSKU un Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci Ivetu KALNENIECI.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I.Juškevičai;

1 eks. pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā (31.pielikums)  uz 1 lp.

 

33. Par Virgas pagasta pārvaldes vadītāja V.Dragunas atbrīvošanu no amata

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

Atbrīvot Virgas pagasta pārvaldes vadītāju Vilni Dragunas no amata 2015.gada 4.septembrī.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. V.Dragunas;

1 eks. personāla speciālistei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par Virgas pagasta pārvaldes vadītāja V.Dragunas atbrīvošanu no amata (32.pielikums)  uz 1 lp.

 

34. Par Virgas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu pildīšanu

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

 

            1. Uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam veikt papildus darbu – Virgas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu pildīšana līdz jauna Virgas pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināšanai, sākot ar 2015.gada 5.septembri.

            2. Par papildus veicamo darbu noteikt piemaksu 30% apmērā no A.Razmam noteiktās mēnešalgas.           

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. – A.Razmam;

1 eks. – personāla speciālistam;

1 eks. – finanšu nodaļai.

Pielikumā: lēmums ‘’Par Virgas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu pildīšanu (33.pielikums)  uz 1 lp.

35. Par komisijas izveidošanu Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidātu izvērtēšanai

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts Arnis Kvietkausks; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

 

Izveidot komisiju Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidātu izvērtēšanai šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:       - pašvaldības izpilddirektors Andris Razma;

Komisijas locekļi:                  - domes priekšsēdētāja, finanšu komitejas priekšsēdētāja Vija Jablonska;

- domes priekšsēdētājas vietnieks, izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Ainars Cīrulis;           

- tautsaimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Andis Eveliņš;

- veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Gražina Ķervija;

- pašvaldības izpilddirektora vietniece Andra Valuže;

- budžeta ekonomiste, finanšu nodaļas vadītāja Patricija Andersone;

                        Komisijas sekretāre                - personāla speciāliste Iveta Juškeviča.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par komisijas izveidošanu Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidātu izvērtēšanai (34.pielikums)  uz 1 lp.

36. Par Priekules novada medību koordinācijas komisijas izveidošanu

 A.Brauna –vai ir obligāti jāievēl uz 4 gadiem?

 

A.Cīrulis- nē nav. Vai deputāti piekrīt, ka ņemam ārā 1.punktu? Piekrīt.

 

Atklāti balsojot PAR - 8 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; deputāti Ainars Cīrulis un Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

  

1. Apstiprināt Priekules novada medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā:

 

Ainars Cīrulis – Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieks;

Dainis Muižnieks  - Lauku atbalsta dienesta pārstāvis;

Leons Ķeružis – Valsts meža dienesta pārstāvis;

Raimonds Runts – Latvijas mednieku savienības Priekules nodaļas vadītājs;

Irēna Indriekiene – biedrības ‘’Zemnieku saeima’’ pārstāve ;

Uldis Ozols – Meža īpašnieku pārstāvis (apvienībā ir vairāk nekā 200 biedru).

Komisijas sekretāra pienākumu veicēju nodrošina Priekules novada pašvaldība ar atsevišķu priekšsēdētājas vai priekšsēdētājas vietnieka rīkojumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks A.Cīrulis.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldei, Viesnīcas iela 1, Saldus, LV – 3801;

Latvijas Meža īpašnieku biedrībai, Republikas laukums 2 – 508, Rīga, LV – 1981;

Biedrībai zemnieku saeima, Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1010;

Dienvidkurzemes virsmežniecībai, Dārza iela 8, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV – 3301;

Latvijas mednieku savienībai, "Āvaidi", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV – 4152

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par Priekules novada medību koordinācijas komisijas izveiošanu’’ (35.pielikums)  uz 1 lp.

 

37. Par nedzīvojamās telpas Nr.004, Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā, iznomāšanu

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

 

1.      Iznomāt  V.Š., dzīvojoša [adrese], Priekule, Priekules nov., Telpu Nr.004, Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā, 29,20 m2 platībā.

2.      Noteikt, ka nomas maksa par telpas nomu ir 0,50 EUR/m2 + PVN mēnesī.

3.      Noteikt, ka papildus nomas maksai nomnieks patstāvīgi norēķinās par papildus pakalpojumiem, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja izrakstītajiem rēķiniem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajiem nodokļiem un nodevām.

4.      Noteikt, ka, mainoties pašvaldības noteikumiem par nomas maksas apmēru, pašvaldība tiesīga palielināt nomas maksu, par to rakstveidā informējot nomnieku un izdarot attiecīgus grozījumus telpu nomas līgumā.

5.      Noteikt, ka telpas nododamas nomā ar 2015.gada 1.septembri, par to noslēdzot rakstveida telpu nomas līgumu un pieņemšanas – nodošanas aktu.

6.      Noteikt sākotnējo telpu nomas līguma termiņu no 2015.gada 1.septembra 2018.gada.31.augustam, ar tiesībām pagarināt līguma termiņu līdz 2027.gada 31.augustam. Par tālāku līguma pagarināšanu puses vienojas ņemot vērā spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu.

7.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei sagatavot telpu nomas līgumu un pieņemšanas – nodošanas aktu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums apstrīdams vispārējās jurisdikcijas tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

V. Š., [adrese], Priekule, Priekules novads, LV – 3434;

Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

SIA „Priekules nami” valdes loceklis J.Kaucim, Ķieģelu iela 2A, Priekule, Priekules nov., LV – 3434.

 

Pielikumā: lēmums ‘Par nedzīvojamās telpas Nr.004, Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā, iznomāšanu’’ (36.pielikums)  uz 1 lp.

38. Par Valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” Priekules novadā esošo dzīvokļu īpašumu nepārņemšanu pašvaldības īpašumā

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

 

1.Nepārņemt Priekules novada pašvaldības īpašumā sekojošus valsts dzīvokļu īpašumus:

 

1)Nr.6 un Nr.7 Raiņa ielā 12, Priekulē, Priekules novadā;

2)Nr.1 “Asteres”, Virgas pagastā, Priekules novadā;

3)Nr.2 “Lapiņas”, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

Izsūtāms:

VAS “Privatizācijas aģentūra”;

Virgas pagasta pārvaldei;

Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par Valsts akciju sabiedrības ‘’Privatizācijas aģentūra’’ Priekules novadā esošo dzīvokļu īpašumu nepārņemšanu pašvaldības īpašumā’’ (37.pielikums)  uz 1 lp.

39. Par Priekules novada Virgas pagasta ūdens un kanalizācijas apsaimniekošanas funkcijas nodošanu kapitālsabiedrībai SIA „Priekules nami”

 A.Cīrulis- 2015.gada 19.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītāja V.Dragunas iesniegums, kurā lūgts izskatīt lēmumu par Virgas pagasta ūdenssaimniecības pārņemšanu un nodošanu Priekules novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Priekules nami” ar 2016.gada 1.janvāri.

 

Priekules novada Virgas pagastā ūdens un kanalizācijas apsaimniekošanas pakalpojumus nodrošina Virgas pagasta pārvalde. Izvērtējot pagastā esošo ūdens apsaimniekošanas situāciju,  Priekules novada pašvaldība konstatē, ka ar ūdens un kanalizācijas apsaimniekošanu saistītās funkcijas būtu nododamas Priekules novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Priekules nami”.

A.Brauna- Kāpēc tieši Virgas pagasts?

A.Razma-nepieciešams sakārtot lietas .Ūdenssaimniecība ir sliktā stāvoklī, ir plīsumi trasēs.

V.Dragunas- nav kapacitātes lai apsaimniekotu savas trases. Ir 70.gadu stāvoklis. Nav bijis arī ikdienas NAI apsaimniekotāja.

A.Razma- NAI tika izbūvēta par lielu naudu, bet nedarbojas

A.Brauna- Gramzdā ir arī problēmas. Mans viedoklis, ka problēma jāskatās novada kontekstā.

Dz.Kudums-jautājums ir vietā- kā mēs dzīvosim tālāk, bet tagad lūgt, piemēram, pārņemt SIA ‘’Priekules nami’’ Gramzdas ūdenssaimniecību, būtu par smagu nasta. Vajag pakāpeniski.

E.Dargužis- Bunkas un Kalētu pagasti piedalījās un realizēja ūdenssaimniecības projektu. 5 gadus pašiem jāapsaimnieko. Pēc tam var domāt par pievienošanu .

A.Cīrulis- situācija katrā pagastā ir dažāda. Ja mēs ar 1.janvāri nodosim ‘’Priekules namiem’’, iedzīvotāji nevarēs samaksāt. Šāds apburtais loks būs kamēr trases nebūs kārtībā. Man ir priekšlikums vēlreiz izskatīt tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.

A.Razma- iedzīvotāji nevarēs samaksāt. Tikai Priekules pagastā maksā reālo tarifu.

A.Brauna- mēs jau diskutējām par ūdens skaitītājiem.

A.Razma- darba grupa tiks izveidota. Varbūt jāpāriet tikai uz skaitītājiem. Jau 2 gadus atpakaļ runājām, ka pašvaldības iestādēm jāuzstāda skaitītāji. Tas nav izdarīts.

 

A.Cīrulis uzaicina deputātus balsot par priekšlikumu atlikt jautājuma izskatīšanu.

 

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts (Gražina Ķervija) ; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

 

1. Atlikt jautājuma  izskatīšanu septembra tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt darba grupu jautājuma risināšanai.