27.10.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.18)

20. Par 08.04.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.220 termiņa pagarināšanu J.B. par zemes „Alejas”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                             

         Nr.18 

20.

Par 08.04.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.220 termiņa pagarināšanu J.B. par zemes „Alejas”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts J.B., dzīvojoša[:], 20.09.2016. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1482, ar lūgumu pagarināt 08.04.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma ar Nr.220 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2007.gada 08.aprīlī starp Kalētu pagasta pašvaldību un J.B. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.220 par zemes vienības ar nosaukumu „Alejas” 7,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0363, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš  noteikts līdz 31.12.2016.

J.B. lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Zemes vienība 2016.gadā tika instrumentāli uzmērīta. Pēc uzmērīšanas platība ir 9,12 ha.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 08.04.2007. Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.220, kas noslēgts starp Kalētu pagasta pašvaldību un J.B., noteikto līguma termiņu par 10 gadiem un noteikt to līdz 2026.gada 31.decembrim, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. J. B., [:];

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

21. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Novadnieki”, Gramzdas pagasts, Priekules novads un nosaukuma „Gārņi” piešķiršanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 27.oktobrī                                                                                            

        Nr.18 

21.

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Novadnieki”, Gramzdas pagasts, Priekules novads un nosaukuma „Gārņi” piešķiršanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts A. S., dzīvojoša [:], 27.09.2016. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1517, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Novadnieki”, kadastra Nr.[:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]  6,2 ha platībā un  piešķirt jaunu nosaukumu „Gārņi”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Novadnieki”, kadastra Nr.[:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā, pieder A.S. Īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.113.

Nekustamais īpašums „Novadnieki” 50 ha kopplatībā, kadastra Nr.6458 002 0104, sastāv no 3 (trim) atsevišķām zemes vienībām.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Saskaņā ar likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums", 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] 6,2 ha platībā no nekustamā īpašuma „Novadnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu „Gārņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi – fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas, NĪLM kods 0302.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A.S.,[:];

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 vai kac.liepaja@vzd.gov.lv;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikums

22. Par daļu no zemes „Gaiļi”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.S.

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                     

 Nr.18 

22.

Par daļu no zemes „Gaiļi”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.S.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts A.S., dzīvojoša [:], 20.09.2016. iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes „Gaiļi” 1 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 002 0108, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība „Gaiļi” 31,10 ha platībā bija piešķirta pastāvīgā lietošanā. Zemes vienība ir instrumentāli uzmērīta, bet nav izpirkta. Daļa no zemes 22 ha iznomāta citai personai.

 Saskaņā ar 1990.gada 22.marta Dāvinājuma līgumu, kurš reģistrēts 2.Liepājas valsts notariāta kantorī ar reģ.Nr.2-292, uz zemes vienības „Gaiļi” Gramzdas pagastā atrodas A.S. piederošas ēkas- dzīvojamā māja ar palīgēkām.

Ar A.S. zemes nomas līgums nav noslēgts. A.S. nodokļu administrēšanas sistēmā NINO ir pievadīts kā nodokļu maksātājs par nekustamo īpašumu „Gaiļi” 9,1 ha platībā, Gramzdas pagastā un maksā nodokli un nomas maksu. Parādu nav.

A. S. vēlas turpmāk nomāt zemi 1 ha platībā ēku uzturēšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” (turpmāk- Noteikumi) 7. punktu nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. S., personas kods [:], par daļu no zemes vienības „Gaiļi” 1 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 002 0108, Gramzdas pagastā, nomu ēku uzturēšanai, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.12.2026.;

2.2. nomas maksu gadā- 0,5% no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A.S.,[:];

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikums

23. Par nosaukuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Pēteri”, Virgas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                   

   Nr.18

23.

Par  nosaukuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Pēteri”, Virgas pag., Priekules nov.

 

Izskatot jautājumu par nosaukuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Pēteri”, Virgas pagastā, Priekules novadā, tika konstatēts, ka:      

Ar Virgas pagasta Zemes komisijas 1997.gada 10.septembra lēmumu (protokols Nr.56) V. K. atzītas īpašuma tiesības uz ”Vecvagaru” māju zemi 23,863 ha lielā platībā.

 LR Centrālās Valsts vēstures arhīva izziņā (Nr.P-1398 no 20.02.1992.) par nekustamā īpašuma piederību minēti nosaukumi ”Vecvageru – Peter” un ”Vecvagari”.

Priekules novada Virgas pagastā  jau ir reģistrēts nekustamais īpašums ar nosaukumu “Vecvagari” .

Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā nekustamais īpašums ir reģistrēts ar nosaukumu ”Pēteri”, kadastra Nr.[:].

Pašvaldības lēmums par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu nav ticis pieņemts.

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Saskaņā ar šā likuma 14.panta otro un trešo daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu, kuru pēc tam pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam.

Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta otro un trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.[:], sastāvošam no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu [:] un [:], nosaukumu “Pēteri”, Virgas pag., Priekules nov.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 vai kac.liepaja@vzd.gov.lv,

1 eks.  nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai,

1 eks. J.S.,[:].

24. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar S.V. par zemes “Krīgēni”, Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu ēku uzturēšanai

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                    

  Nr.18

24.

Par zemes nomas līguma slēgšanu ar S.V. par zemes “Krīgēni”, Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu ēku uzturēšanai

 

            Izskatot jautājumu par zemes nomas līguma slēgšanu ar S.V. par zemes “Krīgēni”, Virgas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu ēku uzturēšanai tika konstatēts, ka:

Zemes vienība “Krīgēni” 0,6638 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0156, Virgas pagastā, Priekules novadā ir pašvaldībai piekritīgā zeme. Statuss noteikts ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008.sēdes lēmumu, protokols Nr.10.

Uz zemes vienības atrodas ēku/būvju īpašums “Krīgēni”, kadastra Nr.[:], kurš saskaņā ar  07.09.2016. ierakstu Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000558666 pieder S. V.

            Saskaņā ar 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” 4. pantu- zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.pantu- apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.7.2 pants nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²pantu, atklāti balsojot PAR – 11 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Slēgt ar 01.11.2016. zemes nomas līgumu ar S.V., personas kods [:], par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Krīgēni” 0,6638 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0156, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu ēku uzturēšanai, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.10.2026.

2.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5.  Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”  11. pantu- ja ēkas (būves) īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1eks. S. V.,[:],

1eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikums

25. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar L. B. par daļā no zemesgabala Paplakas ielā 28, Priekulē, nomu

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                   

   Nr.18

25.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar L. B. par daļā no zemesgabala Paplakas  ielā 28, Priekulē, nomu

 

2016.gada 11.oktobrī (reģ. Nr. 2.1.4/1642) Priekules novada pašvaldībā saņemts  L.B., [:], iesniegums, ar lūgumu iznomāt zemesgabalu Paplakas  ielā 28, Priekulē, garāžas Nr.31  uzturēšanai.

Priekules novada pašvaldībā nav reģistrēti citi pieteikumi (iesniegumi) par zemes vienības daļas piešķiršanu nomā augstāk minētās garāžas uzturēšanai. 

Ar 2008.gada 8.septembra Liepājas tiesas Zemesgrāmatu tiesneša lēmumu, nekustamais īpašums -zemesgabals Paplakas ielā 28, Priekulē, ar kadastra numuru 6415001 0007, 3656 m² platībā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz Priekules novada pašvaldības vārda. Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0044 2973.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7² punktu, atklāti balsojot PAR – 11 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 2016.gada 1.novembri noslēgt zemes nomas līgumu ar L.B., personas kods [:], dzīvojošas[:], uz daļu Priekules novada pašvaldībai piederošā zemesgabala (kadastra numurs 6415 001 0007) Paplakas ielā 28,  Priekule 65.28 m² platībā, garāžas Nr.31 uzturēšanai, nosakot:

             - nomas līguma termiņu līdz 2026.gada 31.decembrim;

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet nemazāk kā saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7² punktu, kas nosaka, ka apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.

Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus.

Noslēdzot nomas līgumu, paredzēt, ka pašvaldībai ir tiesības lauzt nomas līgumu, ja uz garāžu Nr. 31, kas atrodas Paplakas ielā 28, Priekulē, pieteiksies citas personas, kurām ir tiesības uz  šo garāžu.  

 

2. Nomniekam divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

3. Nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) 1.mēneša laikā sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts).

 

4. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Izsūtāms:

1 eks. L. B., adrese:[:]

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei I. Sokolovskai.

26. Par apakšnomas līguma slēgšanu uz zemes vienībām „Čakstes” un „Štameri”, Bunkas pagasts, Priekules novads A.C. ar M.C.

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                    

  Nr.18 

26.

Par apakšnomas līguma slēgšanu uz zemes vienībām „Čakstes” un „Štameri”, Bunkas pagasts, Priekules novads A.C. ar M.C.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts A.C., dzīvojoša[:], 21.09.2016. iesniegums (Nr.2.1.4/1490) ar lūgumu atļaut slēgt zemes apakšnomas līgumu ar M.C.uz pašvaldībai piekritīgo zemi „ Štameri”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 007 0099, 5.00 ha platībā un „Čakstes”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 007 0063 5.40 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr.14, zemes vienības „Štameri”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6446 007 0099 6.90 ha platībā un „Čakstes”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra nr. 6446 007 0063 5.40 ha platībā ir ieskaitītas pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar 18.02.2009. Bunkas pagasta padomes lēmumu Nr.2, A.C. izbeigtas zemes lietošanas tiesības un piešķirtas pirmnomas tiesības  uz iepriekš minēto  zemes vienību.

27.05.2009. ar A.C. slēgts zemes nomas līgums Nr.62, nomas līguma termiņš 28.05.2009.-27.05.2019.

27.06.2009. ar A.C. slēgts zemes nomas līgums Nr.63, nomas līguma termiņš 27.06.2009.-26.06.2019.

A.C. uz minēto zemes vienību nav nodokļa parādu.

A.C. no pirmnomas tiesībām atteikties nevēlas, taču vēlas zemes vienību „Čakstes”, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra apz.6446 007 0063 5,40 ha platībā un daļu no zemes „Štameri”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apz.6446 007 0099 5,00 ha platībā iznomāt M.C.

Nomniekam iznomātās zemes vienības ir apbūvētas, uz tām atrodas dzīvojamās ēkas un palīgēkas, nomas līgumā noteiktā nomas maksa 0,5 % no kadastrālās vērtības.

Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, noteikts, ka zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.2 punktu, kas nosaka, ka, apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

Tā kā slēgtais līgums neatbilst spēkā esošajiem normatīviem, nepieciešams veikt grozījumus nomas līgumā.

Saskaņā ar Civillikuma vispārējiem nomas noteikumiem, kas ietverti 2115.pantā - nomnieks tikai ar iznomātāja piekrišanu nomāto lietu drīkst nodot citai personai, un 2116.pantā - nomnieks lietu nododot tālāk trešajai personai, nedrīkst rīkoties ar viltu un par ļaunu pirmajam iznomātājam, kā arī nedrīkst to nodot citādai lietošanai, nekā viņš pats to dabūjis, ne arī nodot uz ilgāku laiku, kā uz viņa paša nomas laiku.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 2115. un 2116.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Līgumos nr.62 (noslēgts 27.05.2009 starp Bunkas pagasta padomi un A.C.) un Nr.63 (noslēgts 03.06.2009. starp Bunkas pagasta padomi un A.C.) veikt šādus grozījumus:

      1.1.  izsakot līguma Iznomātāju šādā redakcijā:

         Iznomātājs:  Priekules novada pašvaldība

1.2. Izsakot līgumu 3.1. punktu izteikt jaunā redakcijā: Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu 1,5 % apmērā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

  1.  Atļaut, ka M.C. nodod apakšnomā zemes vienības „Čakstes”, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra apz.6446 007 0063 5,40 ha platībā un „Štameri”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apz.6446 007 0099 5,00 ha platībā, līdz līgumu beigu termiņam.
  2. Atstāt negrozītus nomas līguma noteikumus .
  3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz apakšnomas līgums ar M.C.un viena nomas līguma eksemplāru jāiesniedz saskaņošanai pašvaldībā.

 

Lēmums izsūtāms:                                      

       1 eks. A.C.:[:];

       1 eks. M.C.:[:];

       1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

Pielikums

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Raiņa iela 15, Priekule, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                      

Nr.18

27.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Raiņa iela 15, Priekule, adreses  piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu

 

Izskatot “ METRUM” SIA , Liepājas biroja   19.10.2016. (reģ. Priekules novada pašvaldībā 19.10.2016. Nr. 2.1.7/1179) elektroniski iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Raiņa iela 15, Priekule (kadastra numurs 6415 003 0153) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0153  sadalīšana, atdalot vienu zemes vienību, tiek konstatēts, ka zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana nav nepieciešama.

1)      Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar 2016.gada 26.maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.10) 31.” Par nekustamā īpašuma daļas Raiņa iela 15, Priekule, Priekules nov., atsavināšanu un zemes ierīcības projekta uzsākšanu”, atdalot vienu zemes vienību.

2)      Nekustamais īpašums Raiņa iela 15, Priekule, Priekules nov., sastāv no viena zemesgabala   12065 m² platībā un pieder Priekules novada pašvaldībai saskaņā ar Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000520259 , tiesneša lēmuma datums 16.04.2013.

3)      Projekta izstrādē ir  ievēroti projekta izstrādes nosacījumi, prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos teritorijas plānošanas, izmantošanas, apbūves vai zemes ierīcības jomā, kā arī citu normatīvo aktu prasības.

4)      Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par adresēm un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Ministru kabineta  2016.gada 2.augusta  noteikumu Nr.505 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punkta 11.6. apakšpunktu  kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu., Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496  ”Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu,Ministru kabineta  08.12.2015.noteikumiem Nr. 698. „Adresācijas noteikumi”, Priekules novada pašvaldības   apbūves noteikumi, atklāti balsojot PAR – 11 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt zemes vienības Raiņa iela 15, Priekule, Priekules nov., zemes ierīcības projektu, saskaņā ar SIA „ METRUM” Liepājas biroja sertificētas zemes ierīkotājas Dace Baumanes   izstrādāto zemes ierīcības lietu/projektu  (projektu parakstīja Dace Baumane, e- Laika zīmogs 17.10.2016. 18:39 EEST).

2.      Apstiprināt zemes vienības Raiņa iela 15, Priekule, ar kopējo platību  12063 m² sadali:

2.1  atdalot zemes vienības daļu 2500 m² (platībā pirms uzmērīšanas) un piešķirt adresi/  nosaukumu Tirgoņu iela 1, Priekule, Priekules nov.,   noteikt lietošanas mērķi: Individuālo dzīvojamo māju apbūve –NĪLM kods -0601.

3. Noteikt, ka zemes vienība Raiņa iela 15, Priekule, Priekules nov., platība pirms uzmērīšanas  9563 m² saglabā adresi Raiņa  iela 15, Priekule, Priekules nov., (kadastra numurs 6415 003 0153), un  saglabā  lietošanas mērķi – dabas  pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).

 

 4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas.

5.      Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. e-parakstītu nosūta SIA „METRUM” Liepājas birojam , e-  adrese: inese.herbsta@metrum.lv;

1 eks. e-parakstītu nosūta zemes ierīkotājai Dacei Baumanei, e-adrese: dace.baumane@metrum.lv;

1eks. e-parakstītu, 10.dienu laikā pēc projekta apstiprināšanas nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai e-adrese: Kac.Liepaja@vzd.gov.lv;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

28. Par zemes ierīcības projekta „Āžukalni”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                           Nr.18

 

28.

   Par zemes ierīcības projekta  „Āžukalni”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 

             Priekules novada pašvaldības domē saņemts SIA ,,Latvijasmernieks.lv”, Dienvidkurzemes biroja Reģistrācijas numurs 40003783960  biroja administratores Sarmas Čīmas, iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Āžukalni”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „Āžukalni” , Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.160 , īpašniece Ē.M. R.

Priekules novada Priekules pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 28.07.2016. lēmumu Nr.14 pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma „Āžukalni”, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Āžukalni”, Bunkas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr.[:], sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

             Pēc sadalīšanas  izveidotas 3 zemes vienības :

1. Zemes vienība ar nosaukumu „Āžukalni”, kadastra apzīmējums [:]– 3.0 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas),

2. Zemes vienība ar nosaukumu „Kalnāži”, kadastra apzīmējums [:] – 5.3 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas),

3. Zemes vienība ar nosaukumu „Kalnāži”, kadastra apzīmējums [:] – 6.9 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas).

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr. 40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Āžukalni” ,Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:] , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanai.

2.      Atļaut veikt zemes vienības ”Āžukalni”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:] sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 5,3 ha platībā zemes gabalu Nr.2 un zemes gabalu Nr.3 6,90 ha platībā

3.      Plānotajai zemes vienībai Nr.1 3,00  ha platībā atstāt nosaukumu „ Āžukalni”, Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.

4.      Atdalītajiem zemes gabaliem 5,3 ha platībā un 6,9 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Kalnāži” un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101 .

5.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 Lēmums izsūtāms:

           1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei,

           1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv”: Graudu iela 27/29 - 315, Liepāja, LV – 3412,

            1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv.

 

Pielikums

29. Par zemes ierīcības projekta „Dinas”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                

    Nr.18 

                                                                              29.

Par zemes ierīcības projekta  „Dinas”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 

             Priekules novada pašvaldības domē saņemts SIA ,,Latvijasmernieks.lv”, Dienvidkurzemes biroja Reģistrācijas numurs 40003783960  biroja administratores Sarmas Čīmas, iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Dinas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 001 0038, sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „Dinas” , Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000494887 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Priekules novada Priekules pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā ūdeņu teritorijas.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 25.08.2016. lēmumu Nr.15,19 pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma „Dinas”, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Dinas”, Bunkas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr.6446 001 0038, sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

             Pēc sadalīšanas  izveidotas 2 zemes vienības :

1. Zemes vienība ar nosaukumu „Dinas” – 15.96 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas),

2. Zemes vienība ar nosaukumu „Asari” – 18.79 ha ( vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas).

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dinas” ,Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.644 001 0038 , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0291 sadalīšanai.

2.      Atļaut veikt zemes vienības ”Dinas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 001 0038 sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 18,79 ha platībā zemes gabalu Nr.2 .

3.      Plānotajai zemes vienībai Nr.1 15,96  ha platībā atstāt nosaukumu „Dinas”, Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir dīķsaimniecība– kods 0303.

4.      Atdalītajam zemes gabalam 18,79 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Asari” un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir dīķsaimniecība– kods 0303 .

5.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei,

1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv”: Graudu iela 27/29 - 315, Liepāja, LV – 3412,

 1 eks. -Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv.

 

Pielikums

30. Par zemes ierīcības projekta „Mazlūki”, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                             

         Nr.18 

30.

   Par zemes ierīcības projekta  „Mazlūki”, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 

             Priekules novada pašvaldības domē saņemts SIA ,,MerKo”, reģistrācijas numurs 40003335702 sertificēta mērnieka Ulda Mežuļa iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Mazlūki”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „Mazlūki”, Priekules pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100 , īpašnieks O.G.

Priekules novada Priekules pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 30.06.2016. lēmumu Nr.12, 17., pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma „Mazlūki”, Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Mazlūki”, Priekules pag., Priekules nov.,  kadastra Nr.6482 001 0075, sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

             Pēc sadalīšanas  izveidotas 2 zemes vienības :

1. Zemes vienība ar nosaukumu „Mazlūki”, kadastra apzīmējums [:] – 17.55 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas),

2. Zemes vienība ar nosaukumu „Vētras”, kadastra apzīmējums [:] – 2.00 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas),

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 11 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „MerKo”, reģ.Nr.40003335702 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mazlūki”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanai.

2.      Atļaut veikt zemes vienības ”Mazlūki”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:] sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 2.00 ha platībā zemes gabalu Nr.2 .

3.      Plānotajai zemes vienībai Nr.1 17.55  ha platībā atstāt nosaukumu „ Mazlūki”, Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība– kods 0201.

4.      Atdalītajam zemes gabalam 2.00  ha platībā apstiprināt nosaukumu „Vētras” un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība– kods 0201.

5.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei,

1 eks. SIA „MerKo” : Brīvības iela 40-47, Rīga, LV-1050,

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv.

 

Pielikums

31. Par adreses pieraksta precizēšanu zemes vienībai “Saltupi” Virgas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                  

  Nr.18 

31.

Par adreses pieraksta precizēšanu zemes vienībai “Saltupi” Virgas pagastā, Priekules novadā

 

2016.gada 29.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas elektroniski sūtīta vēstule, iereģistrēta ar Nr.2.1.7/1099, Par adrešu datu sakārtošanu Priekules novadā, kurā lūgts izvērtēt pielikumā pievienoto informāciju un aktualizēt to atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināti ar 27.08.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu, protokola noraksts Nr.13, 6.) Virgas pagastā ir apstiprināta Purmsātu ciema robeža.

Apbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0092 atrodas ārpus ciema robežas. Nepieciešams precizēt adreses pieraksta formu.

Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- noteikumi) 9.punktam, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Precizēt adresei “Saltupi”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., kods adrešu reģistrā-103819270, pieraksta formu uz “Saltupi”, Virgas pag., Priekules nov.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 vai elektroniski parakstītu uz adresi: kurzeme@vzd.gov.lv ;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

32. Par adreses pieraksta formas precizēšanu adresācijas objektiem Bunkas un Priekules pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                             

                         Nr.18

32.

Par adreses pieraksta formas precizēšanu adresācijas objektiem Bunkas un Priekules pagastā, Priekules novadā

 

Priekules novada pašvaldībā 29.09.2016. saņemta LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas vēstule „Par adrešu datu sakārtošanu Priekules novadā” ar lūgumu pašvaldībai pieņemt lēmumu par adrešu precizēšanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināti ar 27.08.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu, protokola noraksts Nr.13, 6.) Bunkas pagastā un Priekules pagastā ir apstiprinātas ciema robežas.

Ir jāprecizē adrešu pieraksta formas objektiem, kuri atrodas ciema robežās.

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8. decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” trešās nodaļas 9. punktam „Pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.”

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, uz LR Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Precizēt adrešu pieraksta formu adresācijas objektiem Bunkas pagastā un Priekules pagastā, kuri minēti pielikumā pievienotajā sarakstā (Pielikums).

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms elektroniski :

 

-Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

-VZD Adrešu reģistra daļai var@vzd.gov.lv

-1 eks. Ilzei Lācītei

 

Pielikums

33. Par grafiskā pielikuma apstiprināšanu Skolas ielai Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov.

  LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                     

 Nr.18 

33.

Par grafiskā pielikuma apstiprināšanu Skolas ielai Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov.

 

2016.gada 14.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas elektroniski sūtīta vēstule, iereģistrēta ar Nr.2.1.7/1041, Par adrešu datu sakārtošanu Gramzdas pagastā, kurā lūgts izvērtēt pielikumā pievienoto informāciju un aktualizēt to atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināti ar 27.08.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu, protokola noraksts Nr.13, 6.) Gramzdas pagastā ir apstiprināta Gramzdas ciema robeža.

Lai varētu Skolas ielu Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā precīzi iezīmēt Valsts adrešu reģistra datu bāzē ir jāapstiprina ielai grafiskais pielikums.

Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 31.1. punktu- grafisko pielikumu pievieno lēmumam par nosaukuma piešķiršanu ielai vai laukumam- attēlojot ielas vai laukuma telpisko novietojumu.

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 31.1.punktu., atklāti balsojot PAR – 11 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

                Apstiprināt grafisko pielikumu Skolas ielai, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, adreses kods 100364590, saskaņā ar pielikumu.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 vai elektroniski parakstītu uz adresi: kurzeme@vzd.gov.lv ;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikums

34. Par adreses pieraksta formas precizēšanu un adreses likvidēšanu adresācijas objektiem Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                  

  Nr.18 

34.

Par adreses pieraksta formas precizēšanu un adreses likvidēšanu adresācijas objektiem Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

2016.gada 14.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas elektroniski sūtīta vēstule, iereģistrēta ar Nr.2.1.7/1041, Par adrešu datu sakārtošanu Gramzdas pagastā, kurā lūgts izvērtēt pielikumā pievienoto informāciju un aktualizēt to atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināti ar 27.08.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu, protokola noraksts Nr.13, 6.) Gramzdas pagastā ir apstiprināti ciemi un to robežas: Gramzda, Aizvīķi un Dāma.

Caurskatot sarakstu, tika konstatēts, ka zemes vienības:

-          ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0039 un adresi “Berķi”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov. nav apbūvēta (būve kadastra reģistrā nav reģistrēta un dabā nav);

-          ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0078 un adresi “Ķieģeļnieki”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov. ēkas/būves dabā nav.

-          ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0143 un adresi “Žvaguļi”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov. dabā ēkas/būves nav,

-          ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0067 un adresi “Uzvaras”, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov. ēka/būves dabā nav.

Sarakstā ir adresācijas objekti, kuri atrodas ārpus ciema robežām, kā arī jāsakārto adreses objektiem ciema teritorijā.

Nepieciešams precizēt adreses.

Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- noteikumi) 9.punktam, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

Noteikumu 30.punkts nosaka, ka beidzot pastāvēt adresācijas objektam, izņemot telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu par adreses likvidēšanu.

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.5., 2.7. 2.8.apakšpunktu, 9., 29. un 30.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Likvidēt sekojošas adreses:

1.1. “Berķi”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 003 0039, kods adrešu reģistrā- 103791455;

1.2.“Ķieģeļnieki”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 002 0078, kods adrešu reģistrā- 103792071;

1.3. “Žvaguļi”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 003 0143, kods adrešu reģistrā- 104784791;

1.4. “Uzvaras”, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 001 0067, kods adrešu reģistrā-6458 001 0067;

1.5. 8.marta iela, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., kods adrešu reģistrā-100364558.

2. Precizēt adreses pieraksta formu adresācijas objektiem Aizvīķu ciema teritorijā (1.pielikums).

3. Precizēt adreses pieraksta formu adresācijas objektiem Dāmas ciema teritorijā (2.pielikums).

4. Precizēt adreses pieraksta formu adresācijas objektiem, kuri atrodas ārpus ciema robežām (3.pielikums).

5. Precizēt adreses pieraksta formu adresācijas objektiem Gramzdas ciema teritorijā (4.pielikums).

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 vai elektroniski parakstītu uz adresi: kurzeme@vzd.gov.lv ;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.


Pielikums

35. Par adreses maiņu adresācijas objektiem Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                             

       Nr.18 

35.

Par adreses maiņu adresācijas objektiem Gramzdas pagastā, Priekules novadā

___________________________________________________________________________

 

2016.gada 14.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas elektroniski sūtīta vēstule, iereģistrēta ar Nr.2.1.7/1041, Par adrešu datu sakārtošanu Gramzdas pagastā, kurā lūgts izvērtēt pielikumā pievienoto informāciju un aktualizēt to atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināti ar 27.08.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu, protokola noraksts Nr.13, 6.) Gramzdas pagastā ir apstiprināti ciemi un to robežas: Gramzda, Aizvīķi un Dāma.

Sarakstā ir adresācijas objekti, kuriem ir jāmaina adreses atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- Adresācijas noteikumi):

·         14.punktam, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam;

·         15.punktam, kas nosaka, ka novadu un novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētai zemes vienībai, viensētai vai ēkai piešķir nosaukumu, neizmantojot ciparus;

·         19.punktam, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju.

Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 9.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 2.7.apakšpunktu 9., 14.,15.,19., 29., atklāti balsojot PAR – 11 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Mainīt adreses objektiem, viensētām, kuri neatbilst Adresācijas noteikumu 15.punktam:

1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] un ēkām, no 8.marta iela 2, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., adreses kods 102213124, uz “Žaņi”, Gramzdas pag., Priekules nov.;

1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] un ēkām, no 8.marta iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., adreses kods 102213132, uz “Gailīši”, Gramzdas pag., Priekules nov.;

1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] un ēkām, no 8.marta iela 4, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., adreses kods 102213140, uz “Cālīši”, Gramzdas pag., Priekules nov.;

2. Mainīt adreses objektiem, kuri neatbilst Adresācijas noteikumu 14.punktam:

2.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] un ēkām, no “Dimanti”, Gramzdas pag., Priekules nov., adreses kods 103791615, uz Nākotnes iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.;

2.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] un ēkām, no “Liepnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., adreses kods 103792184, uz Nākotnes iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.;

2.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] un ēkām, no “Ziedoņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., adreses kods 103792963, uz Uzvaras iela 1, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.;

2.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] un ēkām, no “Dimanti 1”, Gramzdas pag., Priekules nov., adreses kods 103791623, uz Skolas iela 1A, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.;

2.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] un ēkām, no “Skolas katlu māja”, Gramzdas pag., Priekules nov., adreses kods 105021513, uz Skolas iela 4A, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.;

2.6. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] un ēkām, no “Ķirši”, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., adreses kods 103792088, uz Uzvaras iela 17, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.

3. Mainīt adresi objektiem, kuri neatbilst Adresācijas noteikumu 19.punktam:

3.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] un ēkām, no Uzvaras iela 4, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., adreses kods 102213470, uz Miera iela 2A, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.;

3.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] un ēkām, no Skolas iela 2, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., adreses kods 102213333, uz Skolas iela 10, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.;

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 vai elektroniski parakstītu uz adresi: kurzeme@vzd.gov.lv ;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

1 eks.:

- lēmuma1., 1.1.p.- V. B.,[:];

- lēmuma 1., 1.2.p.- SIA “Raudenieki”, Uliha iela 57, Liepāja, LV-3401;

- lēmuma 1., 1.3.p. – A. S.,[:];

- lēmuma 2. ,2.1.un 2.4.p. – A. G.,[:];

- lēmuma 2., 2.2.p. – G. G.,[:];

- lēmuma 2., 2.3.p. – H. S.,[:];

- lēmuma 2., 2.6.p. – M. T.,[:];

- lēmuma 3., 3.2.p. – A.G.,[:]

36. Par saistošo noteikumu Nr.5 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                    

  Nr.18 

36.

Par saistošo noteikumu Nr.5 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu

 

Ar 2016.gada 25.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.15, 8.) apstiprināti saistošie noteikumi Nr.5 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā”.

2016.gada 12.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule, kurā izteikti iebildumi par saistošajiem noteikumiem.

Priekules novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.5 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” ir precizēti atbilstoši ministrijas norādījumiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.5 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” precizēto redakciju.

2.       Uzdot pašvaldības lietvedības nodaļai triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Par saistošo noteikumu publicēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos atbildīga pašvaldības lietvedības nodaļa.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.5 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” precizētā redakcija un paskaidrojuma raksts uz 6 lp.

 

Lēmums paziņojams: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Priekules novada pašvaldības Sociālajam dienestam.

 

Pielikums

37. Par Priekules novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu

 LĒMUMS

Priekulē 

2016. gada 27. oktobrī                                                                              

       Nr.18 

37.

Par Priekules novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu

 

            Pamatojoties uz 2015. gada 24. septembra noteikumu 5. punktu “Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem, atklāti balsojot PAR – 11 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Piešķirt apbalvojumu ATZINĪBAS RAKSTS un naudas balvu 50 EUR Ingunai ZĒĢELNIECEI par veiksmīgu un radošu darbu senioru dejas mākslā, dibinot un vadot Priekules kultūras nama Eiropas senioru deju kolektīvu “Valceris”, kā arī popularizējot senioru aktīvu dzīves veidu Priekules novadā, citviet Latvijā un Lietuvā un sakarā ar ansambļa 10 gadu pastāvēšanu.

 

 Lēmums izsniedzams – pašvaldības grāmatvedībai