27.12.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.17)

21.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem S.G[:], Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi S[:]G[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 10.12.2012. iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], , kā politiski represētai personai. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2012.gada 10.decembrī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.[:] kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese] ar kadastra Nr.[:],  saimnieciskā darbība netiek veikta.    

            Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un/vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, 17.12.2012. Finanšu komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā S[:] G[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

22.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem B.G[:], Gramzdas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja B[:]G[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 06.12.2012. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.3-13/1112, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese].

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka B[:] G[:] ir politiski represētā persona un zeme ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus.

B[:] G[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā [aderese].           

            Pamatojoties uz likuma „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu B[:] G[:] par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], 0,28 ha platībā, apzīmējums kadastrā [:]. 

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

23.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem E.N[:], Gramzdas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja E[:] N[:], [dzīvesvieta], 06.12.2012. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr. 3-13/1114, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese].

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka E[:] N[:] ir politiski represētā persona un zeme ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus. E[:] N[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā  [adrese].         

            Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu ( kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu E[:] N[:] par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], 8,6 ha platībā, apzīmējums kadastrā [:]. 

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

24.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem R.N[:], Gramzdas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja R[:] N[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 06.12.2012. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.3-13/1111, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese].

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka R[:] N[:] ir politiski represētā persona un zeme ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus.

R[:] N[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā  [adrese].           

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu R[:] N[:] par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], 28,9 ha platībā, apzīmējums kadastrā [:]. 

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

25.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem L.O[:], Gramzdas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja L[:]O[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 06.12.2012. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.3-13/1110, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese].

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka L[:] O[:] ir politiski represētā persona un zeme ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus.

L[:]O[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā  [adrese].           

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu L[:] O[:] par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], 23,6 ha platībā, apzīmējums kadastrā[:].

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

26.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem M.G[:], Gramzdas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja M[:] G[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 06.12.2012. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.3-13/1115, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese].

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka M[:] G[:] ir politiski represētā persona un zeme ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus.

M[:]G[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā  [adrese].           

           

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu M[:] G[:] par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], 3,2 ha platībā, apzīmējums kadastrā [:]. 

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

27.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem R.Ķ[:], Gramzdas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja R[:] Ķ[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 05.12.2012. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.3-13/1103, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese].

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka R[:]Ķ[:] ir politiski represētā persona un zeme ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus.

R[:] Ķ[:} ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā  [adrese].           

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu R[:]Ķ[:] par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], 4,8 ha platībā, apzīmējums kadastrā [:]. 

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

28.§ Par nekustamā īpašuma atvieglojumiem S.J[:], Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi S[:] J[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 23.11.2012. iesniegumu ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu „Dālderi” ar kadastra Nr.6446 001 0153, kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

S[:] J[:]  valdījumā ir sekojoši īpašumi:

Zeme un ēka „Dālderi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 001 0153,   0,6 ha platībā

            Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

            Iesniegumam pievienots apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

            Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.[:]                    kopija.

            Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

            Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

            Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  S[:]J[:],  personas kods  [:],    par zemi   „Dālderi”, Bunkas pagasts,  Priekules novads, kadastra Nr.6446 001 0153,  0,6 ha platībā.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

29.§ Par nekustamā īpašuma atvieglojumiem I.A[:], Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi I[:] A[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 23.11.2012.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/1035) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [adrese] ar kadastra Nr.[:], 1/3 domājamās daļas), kas netiek izmantots saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

I[:] A[:]  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1 .Zeme [adrese] (1/3 domājamā daļa),  kadastra Nr.[:],  20.96 ha platībā.

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

            Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai I[:] A[:],  personas  kods [:],  par zemi [adrese] (1/3 domājamā daļa), kadastra Nr.[:],  20,96 ha platībā kā represētajai  personai.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

30.§ Par nekustamā īpašuma atvieglojumiem D.K[:], Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi D[:] K[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 23.11.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/1038) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [adrese] ar kadastra Nr.[:] (1/3 domājamās daļas) un [adrese]a ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

D[:] K[:] īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1. Zeme un ēkas [adrese], kadastra Nr.[:],  0,826 ha platībā;

2. Zeme [adrese], (1/3 domājamā daļa), kadastra Nr.[:],  20,96 ha platībā.

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.[:], kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

            Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piemērot 2013.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai D[:] K[:],  personas kods [:], par zemi [adrese] (1/3 domājamā daļa), kadastra Nr.[:],  20,96 ha platībā   un [adrese], ar kadastra Nr.[:],  0,826 ha platībā, kā represētajai  personai.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

31.§ Par nekustamā īpašuma atvieglojumiem H.K.K[:], Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi H[:] K[:] K[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 23.11.2012.iesniegumu (reģ.Nr.3-13/1039) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [adrese] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

H[:]K[:] K[:]  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Zeme un ēka [adrese], kadastra Nr.[:],  10.9  ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.[:] kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

            Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  H[:] K[:] K[:],  personas kods [:],   par zemi [adrese], kadastra Nr.[:],  10,9   ha platībā .

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

32.§ Par nekustamā īpašuma atvieglojumiem I.V[:], Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi I[:] V[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 23.11.2012. gada iesniegumu (reģ.Nr.3-13/1046) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [adrese] ar kadastra Nr.[:] un [adrese] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

I[:] V[:] īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1. Zeme un ēkas  [adrese], kadastra Nr.[:],  3,9  ha platībā

2. Zeme [adrese], kadastra Nr.[:], 62,0  ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.[:] kopija.

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

   Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

            Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piemērot 2013.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai I[:]V[:],  personas kods [:],  par zemi [adrese], kadastra Nr.[:], 3,9  ha platībā   un [adrese], kadastra Nr.[:], 62,0  ha platībā,  kā represētajai  personai.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

33.§ Par nekustamā īpašuma atvieglojumiem J.N[:], Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi J[:] N[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 23.11.2012. iesniegumu ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par  īpašumu [adrese] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

J[:] N[:],  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Zeme [adrese], kadastra Nr.[:],  10,75  ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.[:] kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

            Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr.495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.  Piemērot 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  J[:] N[:],  personas kods [:],   par zemi [adrese], kadastra Nr.[:],  10,75  ha platībā.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

34.§ Par nekustamā īpašuma atvieglojumiem J.S[:], Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi J[:] S[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 23.11.2012. iesniegumu ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par īpašumiem [adrese] ar kadastra Nr.[:] (1/3 domājamās daļas) un [adrese] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

J[:]S[:] īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1. Zeme un ēkas [adrese], kadastra Nr.[:],  5,35  ha platībā

2. Zeme [adrese] (1/3 domājamā daļa), kadastra Nr.[:], 20,96 ha platībā

            Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

            Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

            Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.[:], kopija.

            Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

            Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

            Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piemērot 2013.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai J[:]S[:],  personas kods [:],  par zemi [adrese] (1/3 domājamā daļa), kadastra Nr.[:],  20,96 ha platībā   un [adrese], ar kadastra Nr.[:],  5,35  ha platībā.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

35.§ Par nekustamā īpašuma atvieglojumiem L.Š[:], Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi L[:] Š[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 23.11.2012.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/1044) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [adrese] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

L[:]i Š[:]  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Zeme un ēka [adrese], kadastra Nr.[:],  3,67   ha platībā

            Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

            Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

            Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.[:] kopija.

            Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

            Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

            Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  L[:]Š[:],  personas kods  [:],    par zemi [adrese], kadastra Nr.[:],   3,67   ha platībā   .

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

36.§ Par nekustamā īpašuma atvieglojumiem M.J.J[:], Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi M[:] J[:] J[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 23.11.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/1036) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [adrese] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

M[:] J[:]J[:] īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Zeme un ēka [adrese], kadastra Nr.[:],  23,4  ha platībā.

            Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

            Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

            Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.[:] kopija.

            Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

            Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

            Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 1. Piemērot 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  M[:]J[:] J[:],  personas kods [:],    par zemi [adrese], kadastra Nr.[:], 23,4    ha platībā.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

37.§ Par nekustamā īpašuma atvieglojumiem V.Ā.A[:], Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi V[:] Ā[:] A[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 04.12.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/1101) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par īpašumu [adrese] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

V[:] – Ā[:] A[:] īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Zeme un ēkas [adrese], kadastra Nr.[:],  36,5 ha platībā

            Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

            Zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

            Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. [:] kopija.

            Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

            Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

            Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  V[:] – Ā[:] A[:],  personas kods  [:],    par zemi  [adrese], kadastra Nr.[:],  36,5   ha platībā.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

38.§ Par nekustamā īpašuma atvieglojumiem Z.Ķ[:], Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Z[:] Ķ[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 23.11.2012. iesniegumu ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumam [adrese], kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Z[:] Ķ[:]  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Zeme un ēkas [adrese], kadastra Nr.[:], 42,0  ha platībā.

            Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

            Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

            Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.[:]  kopija.

            Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

            Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.495  Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.  Piemērot 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  Z[:] Ķ[:],  personas kods  [:], par zemi  [adrese], kadastra Nr.[:],  42,0 ha platībā.  

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

39.§ Par nekustamā īpašuma atvieglojumiem V.V[:], Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi V[:] V[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 23.11.2012.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/1045) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [adrese] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

V[:]V[:] īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Zeme un ēka [adrese], kadastra Nr.[:],   9,5 ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.[:]kopija.

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  V[:] V[:],  personas kods [:],    par zemi  [adrese], kadastra Nr.[:],  9,5 ha platībā.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

40.§ Saistošo noteikumu Nr.15 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu „Prūšu ūdenskrātuvē””, apstiprināšana.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Pieņemt saistošo noteikumu Nr.15 projektu „Nolikums par licencēto makšķerēšanu „Prūšu ūdenskrātuvē” (Pielikumā).

 

2.      Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju darba dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai (RAPLM).

 

3.      Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no RAPLM publicēt novada laikrakstā, ja RAPLM atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no RAPLM mēneša laikā nav saņēmusi.

 

4.      Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas novada laikrakstā, ja saistošajos noteikumos nav noteikts vēlāks laiks.

 

5.      Atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu RAPLM un nodošanu ievietošanai novada laikrakstā, novada domes kancelejas vadītāja V[:] R[:].