27.12.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.17)

61.§ Par nekustama īpašuma „Reiņu mežs”, Bunkas pag., Priekules nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 36.panta pirmo daļu, 2012.gada 28.novembra izsoles noteikumiem (apstiprināti ar 27.09.2012.Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 11,13.§), 2012.gada 13.novembra Swedbank Maksājuma uzdevuma par summu LVL 1800,- (nodrošinājuma iemaksa), 2012.gada 10.decembra maksājumu, LVL 16 300, 2012.gada 17.decembra Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt 2012.gada 28.novembrī notikušās nekustamā īpašuma „Reiņu mežs” izsoles rezultātus.

 

2. Noslēgt pirkuma līgumu ar J[:] M[:], personas kods [:], par nekustama īpašuma „Reiņu mežs”, Bunkas pag., Priekules nov. kadastra numurs 6446 002 0028, kas sastāv no viena zemes gabala 24 ha platībā par summu LVL 18 100 (astoņpadsmit tūkstoši viens simts latu).

 

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai vienas nedēļas laikā sagatavot atbilstoši šī lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.

 

4. Apstiprināt ar šī lēmuma 2.punktā minētā objekta atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu izdevuma tāmi.

 

5. Izsolē iegūtos līdzekļus pēc ar objekta atsavināšanu saistītos izdevumu atskaitīšanas ieskaitīt Priekules novada pašvaldības budžetā, novirzot Bunkas pagasta pārvaldei.

 

6. Šo lēmumu nodot:

6.1. Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:],

6.2. Finanšu nodaļai (P.A[:]).

 

7. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

62.§ Par adreses piešķiršanu dzīvoklim daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Miera ielā 4, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.

Izskatīts Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes V[:] R[:] iesniegums, kurā lūgts piešķirt adresi dzīvoklim Nr.26, Gramzdas pag., Priekules nov..

       Saskaņā ar „Dzīvokļa īpašumu likums” 2.pantu, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi ir sadalīti dzīvokļu īpašumos un pieder Priekules novada pašvaldībai.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 23., 24., 25.punkta 25.2.apakšpunktu, 2012.gada 13.decembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,   Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt adresi dzīvojamā ēkā ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0215 001, Gramzdā, Miera ielā 4, dzīvojamai telpu grupai Nr.26, Miera iela 4 dzīvoklis 26 (Miera iela 4-26)  saskaņā ar pielikumu.

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā  Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

63.§ Par adrese maiņu ēkai, Vaiņodes iela 6, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 007 0011 013.

 

Uz zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6415 007 0033, atrodas Priekules novada pašvaldībai piederoša ēka/būve – noliktava (apzīmējums kadastrā 6415 007 0011 013), kuras adrese ir Vaiņodes iela 6, Priekule.

Ar 2002.gada 18.aprīļa lēmumu prot. Nr.4, 10.§ „Par Priekules pilsētas teritorijā esošo viensētu un daudzdzīvokļu māju adrešu sarakstu apstiprināšanu” ēkai/būvei (kadastra apzīmējums 6415 007 0011 013) piešķirta adrese Vaiņodes iela 6, Valsts adrešu reģistra kods 106267344.

Ar 2012.gada 22.novembra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.15) 39.§ ”Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašumā Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu” adrese Vaiņodes iela 6, Priekule, tika piešķirta atdalāmajai no Vaiņodes iela 6A, Priekule zemes vienībai 2,0054 ha platībai un uz tās esošām ēkā/būvēm.

Saskaņā ar VZD Kadastra informāciju ēka/būve, kadastra apzīmējums 6415007 0011 013, piekrīt (pieder) Priekules novada pašvaldībai un atrodas uz zemes vienības, kas pieder citai personai.

Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.punkta 6.1. apakšpunkts nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties; savukārt 6.2. apakšpunkts nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi; 9.punkts nosaka, ja apbūvei paredzētajai zemes vienībai adrese ir piešķirta, atbilstoši  9.2. apakšpunktam katrai nākamajai ēkai (ar to funkcionāli saistītajām ēkām), kas tiek būvēta uz zemes vienības un kas nav funkcionāli saistīta ar pirmo ēku, piešķir jaunu adresi.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2012.gda 17.decembra Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 013 no Vaiņodes iela 6, Priekule, Priekules nov., uz Vaiņodes iela 4B, Priekule, Priekules nov., saskaņā ar pielikumu.  

 

2. Atbilstoši Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, 44.punktam, lēmums nosūtāms Valsts zemes dienestam.

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

64.§ Par Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes (prot. Nr.3) 20.§ „Par dzīvojamo un nedzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos Priekules novadā”, papildināšanu.

Izskata Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas A[:] D[:], personas kods [:], iesniegumu (03.12.2012., reģ.Nr.3-49/64) ar lūgumu veikt grozījumus 2011.gada 24.februāra sēdes (prot.Nr.3) 20.§ „Par dzīvojamo un nedzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos Priekules novadā”, papildinot 6 punktu ar 6.2.apakšpunktu, noteicot nedzīvojamo telpu (kūts) nomas maksu Kalētu pagastā Priekules novadā Ls 0.05 par 1 kv.m. ar 2013.gada 1.februāri.

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Veikt grozījumu 2011.gada 24.februāra sēdes (prot. Nr.3) 20.§ „Par dzīvojamo un nedzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos Priekules novadā”, papildinot 6 punktu ar 6.2.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„6.2. Noteikt ar 2013.gada 1.februāri nedzīvojamo telpu (kūts) nomas maksu Kalētu pagastā Priekules novadā Ls 0,05 par 1 kv.m”.

 

 2. Atbildīgā par lēmuma izpildi  Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja A.D[:].

 

65.§ Par Priekules novada domes Noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām darbības termiņa pagarināšanu.

2010.gada 23.decembrī apstiprināto (23.12.2012. protokols Nr.21 2.§) Priekules novada domes Noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām darbības termiņš izbeidzas 2012.gada 31.decembrī.

            Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un b) apakšpunktiem, kas nosaka, ka dome var noteikt pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), un 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

PAGARINĀT 23.12.2012. (protokols Nr.21;2.§) Priekules novada domes Noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām darbības termiņu uz laiku no 2013.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim.

66.§ Par nomas līguma pagarināšanu nekustamā īpašumā Aizputes iela 6, Priekule, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

1. 2012.gada 13.decembrī Priekules novada pašvaldībā tika saņemta Valsts Sociālās  apdrošināšanas aģentūras 11.12.2012. iesniegums (turpmāk VSAA)   ar lūgumu pagarināt VSAA Liepājas reģionālās nodaļas Priekules klientu apkalpošanas punkta, Aizputes ielā 6, Priekulē, nomas līgumu uz esošajiem līguma nosacījumiem.

2. VSAA iesniegumam pievienojusi Līgumu par nedzīvojamo telpu nomu Priekulē Aizputes ielā 6 starp Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru un Priekules novada domi, iepirkumu identifikācijas  Nr.VSAA 2012/248.

3. 2004.gada 22.martā starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldība) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru tika noslēgts nomas līgums par telpu nomu Aizputes ielā 6, Priekulē, VSAA klientu apkalpošanas daļas atbalsta punkta vajadzībām.

            Ņemot vērā to, ka VSAA nodrošina iedzīvotājiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt telpas augstāk minētajā adresē, pašvaldībai nav nepieciešamas šīs telpas citu pašvaldības autonomo funkciju izpildei, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.punkta 4.10.apakšpunktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ar 2013.gada 1.janvāri pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu, izsakot jaunā redakcijā, ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru, reģistrācijas numurs 90001669496, adrese: Lāčplēša iela 70A, Rīga, par telpas (kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001 003), ēkā (kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001) adrese: Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., 1.stāvā, telpas Nr. 1, saskaņā ar būves kadastrālās uzmērīšanas lietu (pielikumā Nr.1 un telpa iezīmēta ar sarkanu krāsu) nomu Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras darbības nodrošināšanai, nosakot:

1.1. nomas maksu 0,25 Ls/m², neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, mēnesī;

1.2. nomas līguma termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim.

Papildus noteiktajai nomas maksai tiks piemērots pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei, un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

             

2. Telpas Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūrai (lēmuma 1.punkts) tiek nodotas ar nedzīvojamo telpu nodošanas – pieņemšanas aktu (pielikumā Nr. 2). 

 

3. Kontroli, par šī lēmuma izpildi, uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A[:] R[:].

 

4. Pieņemtais lēmums izsūtāms:

1.eks. Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūrai, adrese: Lāčplēša iela 70A, Rīga;

1.eks. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:];

1.eks. Finanšu nodaļai.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

67.§ Dzīvokļu jautājumi.

67.1.

L[:] P[:]

1. 2012.gada 2.novembrī Priekules novada domē saņemts L[:] P[:] personas kods.[:], iesniegums, reģ. Nr.14-1/939, ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli  dz. Nr.17, Krasta ielā 3, Bunkas pag., Priekules novadā un 2012.gada 10.decembrī saņemts L[:] P[:] otrs iesniegums ar šādu pašu saturu, kas papildināts ar teikumu, ka viņa ir ar mieru ieguldīt savus līdzekļus, lai sakārtotu dzīvokli dzīvošanai derīgu.

 

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. L[:] P[:] deklarējusi dzīvesvietu no 03.01.1991. [dzīvesvieta].

2.2. L[:] P[:] apņemas saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos remontdarbus, kas saistās ar dzīvojamās telpas uzturēšanu tehniskā un dzīvošanai derīgā kārtībā;

            2.3. Dzīvoklis Nr.17 Krasta ielā 3, Bunkas pagastā ir brīvs, vajadzīgs kārtējais remonts. Iepriekšējā ģimene, kura īrēja šo dzīvokli bija ar trūcīgo statusu un aizejot  atstāja to sliktā stāvoklī bez elektrības kontaktligzdām, bez izlietnēm un citām lietām. Nevarēja samaksāt komunālos pakalpojumus un tādēļ bija spiesti meklēt citu dzīves vietu.

2.4. Ir Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja 07.12.2012. lēmumprojekts atbalstīt Lailas POCJUS iesniegumu par dzīvokļa Nr.17,  Krasta ielā 3, Bunkas pagastā īres tiesību piešķiršanu.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt L[:]P[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta],  īres tiesības uz četristabu dzīvokli  Nr.17 Krasta ielā 3 ar kopējo platību 83,5 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 55,5 m².

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. L[:] P[:] īres līgums ar Bunkas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā L[:] P[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

67.2.

A[:] K[:]

1. 2012.gada 16.novembrī Priekules novada domē saņemts A[:]K[:]personas kods [:], iesniegums ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā. Kā nepieciešamība uzņemt dzīvokļu uzskaites rindā norādīts iemesls, ka A[:] K[:] dzīvo privātā mājā [dzīvesvieta], un ēkas īpašnieks māju pārdodot.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. A[:] K[:]deklarējis savu dzīvesvietu [dzīvesvieta], no 2006.gada 11.augusta.

2.2. Dzīvojamā māja [faktiskā dzīvesvieta] nav Priekules novada īpašums. A[:] K[:] 2012.gada 1.novembrī piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, kā ģimenes loceklis minēta R[:] R[:], personas kods [:]. Deklarācija privātā dzīvoklī un trūcīgas personas statuss nevar būt par iemeslu uzņemšanai Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

2.3. A[:] K[:]neatbilst to personu statusam, kuras saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantu un saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošiem noteikumiem Nr. 16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.punktu  varētu pretendēt uz palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Noraidīt A[:] K[:]2012.gada 16.novembra iesniegumu ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

 

2. Sakarā ar to, ka A[:] K[:]nav norēķinājies ar SIA ”Priekules nami” par 2009.gada 7.oktobrī veikto demolēšanas aktu Galvenā ielā 12-6, par kopējo summu Ls.121,99 un ģimenes locekle R[:] R[:] nav segusi parādsaistības SIA „Priekules nami” par dzīvokļa īres maksu  [dzīvesvieta], par summu Ls.231,88, nepiedāvāt, balstoties uz Priekules pilsētas domes pieņemtajiem atvieglotajiem noteikumiem par īres tiesību iegūšanu Priekulē, Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18 īres tiesības uz kādiem no šiem dzīvokļiem.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

67.3.

V[:]S[:]

1. 2012.gada 26.novembrī Priekules novada domē saņemts V[:] S[:], personas kods [:], iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli Nr.5, Tirgoņu ielā 7, Priekulē, Priekules novadā, sakarā ar sievas V[:] S[:] nāvi [:].

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvojamās telpas beztermiņa īres līgums Tirgoņu ielā 7 dz.5, 1999.gada 22.janvārī noslēgts ar Viju SPĒKU, personas kods 170251-11905.

2.2. Visvaldis SPĒKS minētajā dzīvoklī deklarējis savu dzīvesvietu no 1996.gada 23.oktobra, un dzīvo deklarētajā adresē.

 

3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”14.panta 4.daļu:

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt V[:] S[:] beztermiņa īres tiesības uz divistabu dzīvokli  Nr.5, Tirgoņu ielā 7, Priekulē, ar kopējo platību 47,70m², tai skaitā apdzīvojamā platība 33,20m².

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. V[:] S[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no minētajiem līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā V[:]S[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

67.4.

E[:] Z[:]

1. 2012.gada 27.novembrī Priekules novada domē saņemts E[:] Z[:], personas kods [:], iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli Nr.41, Dārza ielā 18, Priekulē, Priekules novadā.

 

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. E[:]Z[:] deklarējis dzīvesvietu no 18.08.2003.[dzīvesvieta].

2.2. E[:] Z[:] apņemas saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos remontdarbus, kas saistās ar dzīvojamās telpas uzturēšanu tehniskā un dzīvošanai derīgā kārtībā;

2.3. Izvērtējot E[:] Z[:] ienākumus, pamatojoties uz Priekules pilsētas atvieglotajiem noteikumiem īres tiesību iegūšanā ja īrnieks remontē dzīvojamo telpu Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18 saviem līdzekļiem, E[:] Z[:] var piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Dārza ielā 18 dz.41.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”. 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,   Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt E[:] Z[:] īres tiesības uz divistabu dzīvokli Nr.41, Dārza ielā 18, Priekulē, ar kopējo platību 45,10m², tai skaitā apdzīvojamā platība 27,80m².

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. E[:] Z[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no minētajiem līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā E[:] Z[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

67.5.

L[:] K[:]

1. 2012.gada 4.decembrī Priekules novada domē saņemts L[:] K[:], personas kods [:], iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli Nr.16, „Brūzis”, Kalētu pag., Priekules novadā.

 

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. L[:] K[:] deklarējusi dzīvesvietu no 06.05.2005. [dzīvesvieta] ..

2.2. L[:] K[:] ģimenē ir meita L[:], dzimusi [:] un viņas ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss no 01.04.2012. līdz 28.02.2013.

2.3. Ir 04.12.2012. Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas atzinums, ka dzīvoklis [dzīvesvieta] ir avārijas stāvoklī un lūgums piešķirt L[:]K[:] īres tiesības uz dzīvokli 16 „Brūzis”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov..

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”. 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt L[:] K[:] īres tiesības uz divistabu dzīvokli Nr.16, „Brūzis”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., ar kopējo platību 41,8 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 34,7 m².

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. L[:] K[:] īres līgums ar Kalētu pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā L[:] K[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

68.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A.D[:]

1. 1. Priekules novada dome izskatīja I[:]M[:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], iesniegto iesniegumu par pieraksta anulēšanu no īrētā dzīvokļa Miera ielā 7-9, Gramzdas pagastā, Priekules novadā nedzīvojošo A[:] D[:], personas kods [:], kurš nedzīvo minētajā adresē divus gadus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Gramzdas pagasta pārvalde ar A[:] D[:] dzīvojamās telpas apakšīres līgumu nav slēgts. Īres līgums noslēgts 2011. gada 1 aprīlī ar I[:] M[:].

2.2. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, kas nosaka „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, kas nosaka „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas A[:] D[:] minētajā dzīvoklī nedzīvo jau divus gadus, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.5. A[:] D[:] bija deklarēts [dzīvesvieta].

2.6. A[:] D[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2012. gada 23. oktobrim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

2.7. A[:] D[:] 2012. gada 23.oktobrī, reģ. Nr. 3-11/1355, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas 24.10.2012. kvīts Nr. RR347811035LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezta  atpakaļ nosūtītājam 27.11.2012.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka A[:] D[:] būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

 

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, kas nosaka” Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

 

6. Viedokļi netika izteikti.

 

7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [dzīvesvieta], A[:]D[:], personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo divus gadus, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt A[:] D[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

69.§ Par M.A[:] atteikšanos no nomas zemes „Pie Priedniekiem”, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi M[:] A[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 28.11.2012. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-13/1070, par atteikšanos no zemes „Pie Priedniekiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0412, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Kalētu pagasta padomi un M[:] A[:] 05.01.2009. tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.319 par zemes “Pie Priedniekiem” – 2,9 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0412, Kalētu pagastā, iznomāšanu.

M[:] A[:] labprātīgi atsakās no turpmākās zemes “Pie Priedniekiem”, 2,9 ha platībā, nomas.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 13.12.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,    Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt ar 2012.gada 31.decembri M[:] A[:], personas kods [:], 05.01.2009.zemes nomas līgumu Nr.319 par zemes “Pie Priedniekiem” 2,9 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu.

 

2.  Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt M.A[:], [dzīvesvieta].

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

70.§ Par G.J[:] atteikšanos no nomas zemes „Maliņas”, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi G[:] J[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 20.11.2012. iesniegumu par 29.06.2007. zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/48 par zemes „Maliņas”, Virgas pagastā, Priekules novadā nomu, termiņa nepagarināšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un G[:]J[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/48 par zemes ar nosaukumu „Maliņas”, apzīmējums kadastrā 6498 001 0280, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 2012.gada 31.decembrim.

Zemes nomnieks vairs nevēlas zemi nomāt pēc zemes nomas līguma termiņa beigām, t.i., pēc 31.12.2012.

            Pamatojoties uz G.J[:] iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 13.12.2012. Tautsaimniecības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Pieņemt zināšanai G[:] J[:], personas kods [:], iesniegumu par 29.06.2007. zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/48, termiņa nepagarināšanu.

71.§ Par 02.10.2009. zemes nomas līguma Nr. 36/2009 izbeigšanu J.V[:], Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 12.12.2012. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/1139) ar lūgumu izbeigt zemes nomas tiesības  J[:] V[:], personas kods [:], dzīvojošam [dzīvesvieta], laužot  02.10.2009. zemes nomas līgumu Nr.36/2009, par zemes ”Dīķu lauks” 9,6 ha, kadastra apzīmējums 64640010181; ”Birztalas lanka” 12,3 ha, kadastra apzīmējums 64640010185; ”Pie Sarmām” 4,5 ha, kadastra apzīmējums 64640010362,Kalētu pagasts, Priekules novads.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Starp Priekules novada domi un J[:] V[:] 02.10.2009. noslēgts zemes nomas līgums  Nr.36/2009 par  zemes ”Dīķu lauks” 9,6 ha, kadastra apzīmējums 64640010181; ”Birztalas lanka” 12,3 ha, kadastra apzīmējums 64640010185; ”Pie Sarmām” 4,5 ha,  kadastra apzīmējums 64640010362,iznomāšanu kā pirmnomas personai.

Augstāk minētās zemes ir pašvaldībai piekrītošas, saskaņā ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.47, protokols Nr.14.

Zemes vienības netiek apstrādātas, par ko ir aprēķināts papildus nodoklis par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Netiek maksāts nekustamā īpašuma nodoklis un nomas maksa. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 12.12.2012. sastāda Ls 763,64.Nomas maksas parāds Ls 127,09.

            Atbilstoši lauku apvidus zemes nomas līguma 4.2.3. punktam- iznomātājs ir tiesīgs

vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja nomnieks ir nokavējis nomas maksas vai nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus vairāk nekā divus ceturkšņus pēc kārtas vai nav veicis līguma V nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļauto pārkāpumu sekas. Kalētu pagasta pārvalde 06.06.2011. izsūtīja J.V[:] brīdinājumu ar Nr. 3-21/47 par parāda nomaksu un līgumā noteikto pienākumu pildīšanu.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 13.12.2012. Tautsaimniecības komitejas atzinumu,    Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pārtraukt 02.10.2009. zemes nomas līgumu Nr.36/2009  par  zemes ”Dīķu lauks” 9,6 ha, kadastra apzīmējums 64640010181; ”Birztalas lanka” 12,3 ha, kadastra apzīmējums 64640010185; ”Pie Sarmām” 4,5 ha,  kadastra apzīmējums 64640010362, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu J[:] V[:], personas kods [:], ar 2012.gada 31.decembri.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt J.V[:], [dzīvesvieta].

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

72.§ Par nomas zemes „Pie Robežniekiem” Bunkas pag., Priekules nov., platības samazināšanu ZS „Sudrabkalni”.

Priekules novada dome izskatījusi ZS „Sudrabkalni” īpašnieces E[:] V[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 28.11.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/1075) ar lūgumu atļaut samazināt ZS „Sudrabkalni” iznomātās zemes vienības „Pie Robežniekiem” ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0122 , platību no 1,70 ha uz 1,10 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008.gada lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums „Pie Robežniekiem” ar kadastra Nr. 6446 006 0122,  1,7 ha kopplatībā ieskaitīts zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Zemes gabals „Pie Robežniekiem” ir neapbūvēts.

Ar Priekules novada domes 22.03.2012. lēmumu (prot. Nr.4.71.§) ZS „Sudrabkalni” nekustamais īpašums „Pie Robežniekiem”, Bunkas pagasts, Priekules novads,  kadastra apzīmējumu 6446 006 0122, iznomāts uz vienu gadu, nomas līgums Nr. 3-36B/5-2012 reģistrēts Bunkas pagasta pārvaldē 18.04.2012, nomas līgums slēgts līdz 17.04.2013.

Apsekojot norādīto zemes vienību dabā tika konstatēts, ka tur atrodas apauguši būvgruži, lauksaimnieciskā darbība bez lielu līdzekļu ieguldījumiem tur nav iespējama.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,   Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.  Veikt grozījumus    ZS „Sudrabkalni, reģ. Nr.42101014641, reģistrētajā nomas līgumā Nr.3-36B/5-2012 uz zemes vienību „Pie Robežniekiem”, Bunkas pagasts, Priekules novads,  apzīmējums kadastrā 6446 006 0137, mainot nomas platību no 1,70  ha uz 1,10 ha platību, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jāpārslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

3. Par lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste I[:]L[:].

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

73.§ Par zemes „Upes Bāriņi”, Bunkas pag., Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu S. P[:]

Priekules novada dome izskatījusi S[:] P[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 05.12.2012. iesniegumu ( reģ.Nr.3-13/1107) ar lūgumu pagarināt nomu uz zemes gabalu „Upes Bāriņi” 2,1 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030086,  palīgsaimniecības  vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums „Upes Bāriņi ” ar kadastra Nr.6446 003 0086, ir ieskaitīts zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Zemes gabals „Upes Bāriņi” ar kadastra Nr.6446 003 0086 ir neapbūvēts.

Zemes gabala „Upes Bāriņi” noma reģistrēta 09.12.2011. ar Nr.3-36/87-2011, līgums slēgts uz vienu gadu, nomas līguma beigu termiņš 09.12.2012.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un ministru kabineta 31.05.2010. gada noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu: „neapbūvēta zemesgabala iznomātājs nosaka nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Pagarināt zemes nomas līgumu ar S[:] P[:], personas kods [:], uz zemes gabalu 2,1 ha ar nosaukumu Upes Bāriņi , apzīmējums kadastrā 6446 003 0086, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2.                  Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā  pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3.                  Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4.                  Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5.                  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6.                  Lēmuma izraksts nosūtāms S[:] P[:]: [dzīvesvieta].

 

7.                  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

74.§ Par zemes „Pie Jaunās ielas 8” un „Rasiņas”, Virgas pag., Priekules nov. nomas līguma termiņa pagarināšanu R.G[:]

Priekules novada dome izskatījusi R[:] G[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 26.11.2012. iesniegumu, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/86, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienības „Pie Jaunās ielas 8”, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, un zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/103 par zemes vienības „Rasiņas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0514, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanas termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un R[:] G[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/86 par zemes vienības ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8” – 0,01 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

30.08.2007. starp Virgas pagasta padomi un R[:] G[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/103 par zemes vienības „Rasiņas”- 0,1 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0514, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienības „Pie Jaunās ielas 8” un „Rasiņas”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītošas ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

R.G[:]  ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu,  personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 13.12.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 29. jūnijā starp Virgas pagasta padomi un R[:] G[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar R[:]G[:], personas kods [:], par zemes vienības ar nosaukumu:

1.1. „Pie Jaunās ielas 8” - 0,01 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229,

1.2. „Rasiņas” – 0,1 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0514, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skicēm. (Pielikums Nr.1, Nr.2).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt R.G[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

75.§ Par zemes „Pie Jaunās ielas 8” un „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu Dz.S[:]

Priekules novada dome izskatījusi Dz.[:] S[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 26.11.2012. iesniegumu, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/83, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienību „Pie Jaunās ielas 8”, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, un „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un Dz.[:] S[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/83 par zemes vienību ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8” – 0,081 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, un „Purmsātu speciālā internātskola”- 0,022 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienības „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

Zemes vienība „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov., ir reģistrēta Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000453280 . Īpašnieks – Priekules novada pašvaldība.

Zemes vienības „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, kopplatība ir 0,2554 ha. Platība precizēta 2008.gada 01.decembrī veicot zemes instrumentālo uzmērīšanu.

Dz.S[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 13.12.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pagarināt 2007.gada 29. jūnijā starp Virgas pagasta padomi un Dz.[:]S[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar Dz.[:] S[:], personas kods [:], par zemes vienību ar nosaukumu:

1.1. „Pie Jaunās ielas 8” - 0,081 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229,

1.2. „Purmsātu speciālā internātskola” – 0,015024 ha (platība precizēta), kadastra apzīmējums 6498 004 0225, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skicēm. (Pielikums Nr.1, Nr.2).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt Dz.S[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

76.§ Par zemes „Pie Jaunās ielas 8”un „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu G.Š[:]

Priekules novada dome izskatījusi G[:] Š[:], personas kods[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 26.11.2012. iesniegumu, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/78, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienību „Pie Jaunās ielas 8”, kadastra apzīmējums 6498 004 0229 un „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un G[:] Š[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/78 par zemes vienību ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8” – 0,048 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229 un „Purmsātu speciālā internātskola”- 0,022 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienības „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

Zemes vienība „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov., ir reģistrēta Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000453280.  Īpašnieks – Priekules novada pašvaldība.

Zemes vienības „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, kopplatība ir 0,2554 ha. Platība precizēta 2008.gada 01.decembrī veicot zemes instrumentālo uzmērīšanu.

G.Š[:] ir izteicis vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 13.12.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 29. jūnijā starp Virgas pagasta padomi un G[:] Š[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar G[:] Š[:], personas kods [:], par zemes vienību ar nosaukumu:

1.1. „Pie Jaunās ielas 8” - 0,048 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229,

1.2. „Purmsātu speciālā internātskola” – 0,015024 ha (platība precizēta), kadastra apzīmējums 6498 004 0225, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skicēm. (Pielikums Nr.1, Nr.2).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt G.Š[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

77.§ Par zemes „Pie Jaunās ielas 8”un „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov. nomas līguma termiņa pagarināšanu B.F[:]

Priekules novada dome izskatījusi B[:] F[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 26.11.2012. iesniegumu, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/82, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienību „Pie Jaunās ielas 8”, kadastra apzīmējums 6498 004 0229 un „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0225,Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un B[:] F[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/82 par zemes vienību ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8” – 0,035 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, „Purmsātu speciālā internātskola”- 0,022 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienības „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

Zemes vienība „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov., ir reģistrēta Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000453280. Īpašnieks – Priekules novada pašvaldība.

Zemes vienības „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, kopplatība ir 0,2554 ha. Platība precizēta 2008.gada 01.decembrī veicot zemes instrumentālo uzmērīšanu.

B.F[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 13.12.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,   Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pagarināt 2007.gada 29. jūnijā starp Virgas pagasta padomi un B[:]F[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar B[:] F[:], personas kods[:], par zemes vienību ar nosaukumu:

1.1. „Pie Jaunās ielas 8” - 0,035 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229,

1.2. „Purmsātu speciālā internātskola” – 0,015024 ha (platība precizēta), kadastra apzīmējums 6498 004 0225, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skicēm. (Pielikums Nr.1, Nr.2).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt B.F[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

78.§ Par zemes „Pie Jaunās ielas 8” un „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu A.Š[:]

Priekules novada dome izskatījusi A[:] Š[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 26.11.2012. iesniegumu, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/68, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienību „Pie Jaunās ielas 8”, kadastra apzīmējums 6498 004 0229 un „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0225,Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un A[:]Š[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/68 par zemes vienību ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8” – 0,074 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229 un „Purmsātu speciālā internātskola”- 0,022 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienības „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols nr.10.

Zemes vienība „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov., ir reģistrēta Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000453280 . Īpašnieks – Priekules novada pašvaldība.

Zemes vienības „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, kopplatība ir 0,2554 ha. Platība precizēta 2008.gada 01.decembrī veicot zemes instrumentālo uzmērīšanu.

A.Š[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 13.12.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,   Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 29. jūnijā starp Virgas pagasta padomi un A[:]Š[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar A[:] Š[:], personas kods[:], par zemes vienību ar nosaukumu:

1.1. ”Pie Jaunās ielas 8”0,074 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229,

1.2. „Purmsātu speciālā internātskola” – 0.015024 ha (platība precizēta), kadastra apzīmējums 6498 004 0225, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skicēm. (Pielikums Nr.1, Nr.2).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt A.Š[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

79.§ Par zemes „Pie Jaunās ielas 8”, „Purmsātu speciālā internātskola” un „Arnoldi”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu A.P[:]

Priekules novada dome izskatījusi A[:] P[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 26.11.2012. iesniegumu, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/77, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienību „Pie Jaunās ielas 8”, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0225 un  „Arnoldi”, kadastra apzīmējums 6498 004 0134, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

30.07.2007. starp Virgas pagasta padomi un A[:] P[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/77 par zemes vienību ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8” – 0,038 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, „Purmsātu speciālā internātskola”- 0,022 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0225 un „Arnoldi”-0,5 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0134, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienības „Pie Jaunās ielas 8” un „Arnoldi”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītošas ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

Zemes vienība „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov., ir reģistrēta Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000453280 . Īpašnieks – Priekules novada pašvaldība.

Zemes vienības „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, kopplatība ir 0,2554 ha. Platība precizēta 2008.gada 01.decembrī veicot zemes instrumentālo uzmērīšanu.

A.P[:] ir izteicis vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 13.12.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pagarināt 2007.gada 30.jūlijā starp Virgas pagasta padomi un A[:] P[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar A[:] P[:], personas kods [:], par zemes vienību ar nosaukumu:

1.1. ”Pie Jaunās ielas 8” -0,038 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229,

1.2. „Purmsātu speciālā internātskola” – 0.015024 ha (platība precizēta), kadastra apzīmējums 6498 004 0225,

1.3. „Arnoldi”- 0,5 ha, kadastra apzīmējums 64980040134, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skicēm. (Pielikums Nr.1, Nr.2, Nr.3).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt A.P[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

80.§ Par zemes „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu I.B[:]

Priekules novada dome izskatījusi I[:] B[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 26.11.2012. iesniegumu, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/88, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienību „Pie Jaunās ielas 8”, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un I[:] B[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/88 par zemes vienību ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8” – 0,02 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienības „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

I.B[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 13.12.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 29. jūnijā starp Virgas pagasta padomi un Inesi Butkus noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar Inesi Butkus, personas kods 130153-11913, par zemes vienības ar nosaukumu ”Pie Jaunās ielas 8”,0,02 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici. (Pielikums Nr.1)

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt I.Butkus, „Vārtājas”-11, Purmsāti, Virgas pag., Priekules novads.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.