28.01.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.2)

40. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās Virgas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļas 2.punktu; 6.panta 2.un 3.daļu; 37.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Izslēgt no Priekules novada pašvaldības  pamatlīdzekļu sastāva un pārdot metāllūžņos sekojošu mantu, kas atrodas Virgas pagasta pārvaldes valdījumā:

Nr.p.k.

Tehnikas nosaukums

Inventāra Nr.

Atlikusī bilances vērtība EUR

1.

Organikas izkliedētājs

5330

60,40.-

2.

Sējmašīna

5332

60,40.-

 

2. Izslēgt no Priekules novada pašvaldības  pamatlīdzekļu sastāva un pārdot izsolē par brīvu cenu sekojošu mantu, kas atrodas Virgas pagasta pārvaldes valdījumā:

 

Nr.p.k.

Tehnikas nosaukums

Inventāra Nr.

Atlikusī bilances vērtība EUR

1.

Traktors DT – 75 H, izl.gads 1987., Valsts reģ.Nr.T9841LP, pases nr. A341899, rūpnīcas nr. 457886

5320

0

2.

Pašgājējs – zāles pļāvējs, smalcinātājs E – 302, izl.gads 1983., Valsts reģ.nr. T7840LP, pases nr. A341891, rūpnīcas nr. 26-1873

5328

0

3.

Kartupeļu izkliedētājs

5333

30,84.-

           

 

3. Informāciju par pārdošanu publicēt Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv

4. Tehnikas pārdošanu izsolē nodrošina Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija.

5. Saņemtos finanšu līdzekļus par  pārdošanu ieskaitīt Priekules novada pašvaldības budžetā un izmantot Virgas pagasta pārvaldes saimniecisko jautājumu risināšnai.

6. Par lēmuma izpildi atbildīga Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

7. Lēmuma izpildes kontroli nodrošina izpilddirektors Andris Razma.

 

Izsūtāms:

1)Virgas pagasta pārvalde

2) Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija

3)Finanšu nodaļa

 

Pielikumā: 39.pielikums- lēmums ‘’Par Priekules novada pašvaldībai piederošās Virgas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu’’.

47. G. J. iesnieguma izskatīšana

 V.Jablonska-27.janvārī saņemts Bunkas pagasta iedzīvotāja G. J. iesniegums ar lūgumu izskatīt Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja E. Darguža rīcību (Nolasa iesniegumu. Iesnieguma kopija protokola pielikumā).

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Uzdot Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam Edgaram Dargužim līdz 2016.gada 1.februārim iesniegt pašvaldības domē rakstisku paskaidrojumu uz G.J.iesniegumu.

2. Sasaukt domes ārkārtas sēdi 2016.gada 4.februārī.

 

Pielikumā: 40.pielikums- lēmums ‘’ G.J.iesnieguma izskatīšana’’.

41. Par noteikumu “Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” apstiprināšanu

 V.Jablonska- veselības un sociālo jautājumu komiteja ir sagatavojusi precizētu un papildinātu kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi.

 

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkta,  50.panta,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atzīt par spēku zaudējušiem 28.11.2013. Priekules novada pašvaldības noteikumus  “Par kārtību, kādā piedāvājamas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas”.

2. Apstiprināt noteikumus “Par kārtību, kādā piedāvājamas  un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” (pielikumā).

3. Noteikt, ka noteikumi “Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.

 

Pielikumā: 41.pielikums- lēmums ‘’ Par noteikumu “Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi’’ apstiprināšanu’’ un Nolikums uz 2 lp.

42. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā E.B. un reģistrēšanu dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistrā

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts E. B. iesniegums ar lūgumu reģistrēt dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistrā un uzņemt dzīvokļu rindā Priekules pilsētā. Dzīvoklis nepieciešams no 2017.gada jūlija, kad beigs mācības Cīravas arodskolā. E.B. pašlaik atrodas ārpusģimenes aprūpē un saskaņā ar likumu ‘’Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā’’ ar dzīvojamo telpu šādas personas nodrošināmas pirmām kārtām.

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Sniegt Edītei Bernātei palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēt dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistrā ar kārtas Nr.3.

 

2.      Lēmums izsūtāms E.B.; Veselības un sociālo jautājumu komitejai.

 

Pielikumā: 42.pielikums- lēmums ‘’Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā E.B. un reģistrēšanu dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistrā’’.

43. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kā represētai personai G.T. uz nekustamo īpašumu [:], Virgas pag., Priekules nov.

 V.Jablonska- pašvaldībā iesniegums, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par nekustamo īpašumu ”Tomi” Virgas pagastā  kā politiski represētai personai.

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2016.gadā,G.T., personas kods[:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [:] 1,0 ha kopplatībā, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], sastāvošam no divām zemes vienībām: [:]- 0,6 ha un [:]- 0,4 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2.  Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. G.T., [adrese], Rīgā, LV-1015;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

Pielikumā: 43.pielikums- lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kā represētai personai G.T. uz nekustamo īpašumu [:], Virgas pag., Priekules nov.’’.

44. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos

 Ar 2015.gada 30.decembra pašvaldības domes lēmumu Nr.17, punkts 11 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu” atkritumu apsaimniekošanas maksa Priekules novadā apstiprināta EUR/m3 8,43.- (astoņi euro un 43 centi par vienu kubikmetru) bez PVN no 2016.gada 1.marta.

 

            Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu Priekules novada Bunkas pagastā EUR bez PVN:

1.1.   Lāčplēši                      0.53

1.2.   Krasta iela 3               0.83

1.3.   Kurši                          0.58    

2.      Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu Priekules novada Gramzdas pagastā EUR bez PVN:

2.1.   Miera iela 4,5,7          0.67

2.2.   Skolas iela 6               0.74

2.3.   Uzvaras iela 4            0.67

2.4.   Miera iela 2                0.67

2.5.   Meža iela 3                 0.98

2.6.   Liepas (Aizvīķi)         0.90

3.      Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu Priekules novada Kalētu pagastā EUR bez PVN:

3.1.   Liepu aleja 2              0.79

3.2.   Liepu aleja 2a             0.79

3.3.   Liepu aleja 3              0.86

3.4.   Liepu aleja 3a             0.86

3.5.   Brūzis                         0.73

4.      Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu Priekules novada Virgas pagastā EUR bez PVN:

4.1.   Sarmas, Blāzmas        0.77

4.2.   Vārtājas                      0.42

4.3.   Gaismas                     0.67

4.4.   Ērgļi                           0.37

5.      Par lēmuma izpildi atbild pagastu pārvalžu vadītāji.

6.      Apstiprinātais tarifs stājas spēkā ar 2016.gada 1.martu.

7.      Ar lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Priekules novada domes 2014.gada 20.marta lēmums „Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos” (protokols Nr.7, 6.§).

 

Lēmums nosūtāms:

1.      Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastu pārvaldēm;

2.      Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 44.pielikums- lēmums ‘’ Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos’’.

45. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S. K. par nekustamo īpašumu [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā

 Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Piedzīt bezstrīdus kārtībā no S.K. (S.K.), personas kods[:], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā (kad.apz. [:]) par laiku 01.01.2013. – 31.12.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 43,16;

nokavējuma nauda līdz 28.01.2016. –            EUR 10,59;

KOPĀ                                                                        EUR 53,75

(Piecdesmit trīs euro, 75 centi).

 

2.      Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

3.      Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2016.gada 10.februārim.

 

4.      Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2016.gada 11.februārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

5.      Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

6.      Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

7.      Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. S. K., [adrese], Liepāja, LV-3401;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 45.pielikums- lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S.K. par nekustamo īpašumu [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā’’.

46. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Z.I. par nekustamo īpašumu [:], Priekulē, Priekules novadā

 Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna,  Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Z.I. (Z.I.), personas kods[:], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [:], Priekulē, Priekules novadā (kad.apz. [:]) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 42,45;

nokavējuma nauda līdz 28.01.2016. –            EUR 23,29;

KOPĀ                                                                        EUR 65,74

(Sešdesmit pieci euro, 74 centi).

 

2. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

3. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2016.gada 10.februārim.

 

4. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2016.gada 11.februārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

5. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

6. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. Z. I.,[adrese], Rīgā, LV 1012;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 46.pielikums- lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Z.I. par nekustamo īpašumu [:], Priekulē, Priekules novadā’’.