28.11.2013. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 9)

21.§ Par S. P. komunālo pakalpojumu maksājumu parādu

 Priekules novada pašvaldība izskatīja S. P. 29.10.2013. iesniegumu (saņemts Kalētu pagasta pārvaldē 29.10.2013., indekss Nr.3-13/1425) par to, ka viņa apņemas sākot no 2013.gada novembra ik mēnesi samaksāt vismaz Ls 5,00 parāda segšanai par komunālajiem pakalpojumiem dzīvoklī Liepu aleja 3-3, Kalētos, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

1.Starp Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldi un S. P., personas kods [:], 15.03.2010. noslēgts „Līgums Nr.78 par komunālajiem pakalpojumiem”.

 

2.S.P. nav izpildījusi augstāk minētā līguma nosacījumus – nav pilnībā norēķinājusies par saņemtajiem pakalpojumiem, tāpēc izveidojies parāds Ls 554,26 apmērā, kurš sastāv no:

2.1.dzeramā ūdens piegāde no 01.01.2009. līdz 31.12.2011.: Ls 154,92;

2.2.kanalizācijas pakalpojums no 01.01.2009. līdz 31.12.2011.: Ls 154,92;

2.3.sadzīves atkritumu savākšana un izvešana no 01.01.2009. līdz 31.08.2012.: Ls 244,42.

3. Dzīvoklī Liepu alejā 3-3, Kalētos dzīvoja un komunālos pakalpojumus līdz 31.08.2012. saņēma S.P., M. Ķ. un viņu četri nepilngadīgie bērni.

 

4.Pēdējais maksājums par komunālajiem pakalpojumiem no S.P. saņemts 17.09.2012. Ls 17,62 apmērā.

 

5.30.08.2013. S.P. tika nosūtīts paziņojums (Nr.6 no 29.08.2013.) par parāda esamību un aicinājums to labprātīgi samaksāt 20 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža.

 

6.29.10.2013. S.P. Kalētu pagasta pārvaldē iesniegusi iesniegumu, kurā izteikusi apņemšanos ik mēnesi samaksāt vismaz Ls 5,00, lai segtu savu parādu Ls 554,26 par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem. Iesniegumā paskaidrots, ka parāds radies, jo S.P. nav strādājusi algotu darbu un viena audzina četrus bērnus.

 

7.Pēc Priekules novada pašvaldības Sociālā dienesta datiem S.P. ģimenei 01.10.2012. – 31.12.2012. un 01.01.2013. – 31.03.2013. bijis trūcīgas ģimenes statuss. Viņa saņem Ģimenes valsts pabalstu un no 27.02.2013. uzturlīdzekļus par četriem bērniem no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.

 

8.S.P. no 01.09.2010. strādā par apkopēju Kalētu pamatskolā. Viņas darba alga ir valsts noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā.

 

9.Šobrīd S.P. dzīvo [adrese], Kalētos. Ikmēneša maksājums par komunālajiem pakalpojumiem šajā dzīvoklī ir Ls 24,83.

 

            Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2) punktu un 15.panta 7) punktu un finanšu komitejas 21.11.2013. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut S.P. ik mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam maksāt 15,00 (piecpadsmit) latus, lai segtu parādu par komunālajiem pakalpojumiem.

Pirmais maksājums veicams līdz 31.12.2013.

No 01.01.2014. ikmēneša maksājuma apmērs ir EUR 21,34 (divdesmit viens euro, 34 centi).

 1. Ja S.P. neveic iepriekš minēto ikmēneša maksājumu, nekavējoties izskatīt jautājumu par parāda piespiedu piedziņas prasības iesniegšanu tiesā.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļai.
 3. Lēmums nosūtāms:

S. P.,[adrese], Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV 3484;

Kalētu pagasta pārvaldei;

Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.

 

22.§ Par A. V. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ZĪLES, Virgas pagastā, Priekules novadā

 30.10.2013. Priekules novada pašvaldībā saņemts A. V. iesniegums (reģistrēts 30.10.2013. ar indeksu 3-13/1432), kurā viņš lūdz atļaut viņam daļu no nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksāt līdz 31.12.2013. un atlikušo parādu samaksāt pa daļām, sākot maksāt no 01.01.2014.

            Izskatot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

1. Saskaņā ar Liepājas tiesas 13.07.2001.spriedumu lietā Nr.20-272001/12 par A. V. mantinieku apstiprināts dēls A. V., personas kods [:], uz ½ (viena puse) domājamo daļu no nekustamā īpašuma ZĪLES, Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr. 6498 002 0040).

Atbilstoši Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 24.09.2009. lēmumam Nr.15-03-K/244 A. V. atjaunotas īpašuma tiesības uz ½ domājamo daļu mantojamo „Zīles” zemi, kadastra Nr.6498 002 0040, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Nekustamais īpašums ZĪLES, Virgas pag. sastāv no zemes gabala 34,3 ha kopplatībā un dzīvojamās ēkas (146,6 m2), pagraba, garāžas, divām kūtīm un trīs šķūņiem.

2.Tā kā nekustamā īpašuma nodoklis nav maksāts pilnā apmērā, 28.11.2013. ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 595,43 apmērā, kurš sastāv no:

 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds zemei

par laiku 01.10.2009. – 31.12.2013. -                Ls 429,09;

nokavējuma nauda līdz 28.11.2013.-                 Ls 153,21;

Kopā -                                                                Ls 582,30.

 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds ēkām

par laiku 01.10.2010. – 31.12.2013. -                Ls 10,59;

nokavējuma nauda līdz 28.11.2013.-                 Ls 2,54;

Kopā -                                                                Ls 13,13.

 

3.29.01.2013. A.V. uz viņa norādīto pasta adresi [adrese], Liepājā, LV 3405 tika nosūtīts „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam Nr.13-948”. Tajā minēts sekojošais:

-          parāds 29.01.2013. ir Ls 340,90;

-          nokavējuma nauda 29.01.2013. ir Ls 97,23;

-          aprēķinātais nodoklis par 2013.gadu Ls 98,78.

 

4.Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par A.V. nekustamo īpašumu ZĪLES, Virgas pagastā Ls 96,20 apmērā saņemts 27.12.2012. no ZS „Dižkalēji”, Reģ.Nr. 42101022616.

5.26.09.2013. A.V. tika nosūtīts atgādinājums (Nr. 3-06/960 no 25.09.2013.) par nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību un aicinājums samaksāt to līdz 31.10.2013. ar piebildi, ka, neievērojot noteikto samaksas termiņu, parāds tiks piedzīts bezstrīdus kārtībā.

30.10.2013. A. V. ieradās Priekules novada pašvaldībā un iesniedza iesniegumu (reģistrēts 30.10.2013. ar indeksu 3-13/1432), kurā pauž apņemšanos daļu parāda Ls 146,80 apmērā samaksāt līdz 31.12.2013. un no 01.01.2014. ik mēnesi samaksāt EUR 57,00 (Ls 40,06) atlikušā parāda segšanai.

Tādējādi nekustamā īpašuma nodokļa parāds būtu samaksāts apmēram 13 mēnešu laikā.

6.Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta (1) daļas 1) punkts: „Nodokļu administrācijai [...], uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības: 1) sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, nodokļu maksājumu samaksu. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās. [...]”

A.V.nodokļa samaksas pēdējais termiņš bija 15.11.2013., iesniegums par samaksas termiņa pagarināšanu saņemts 30.10.2013., tāpēc piemērot šo likuma normu var pēdējā ceturkšņa maksājumam Ls 24,68 apmērā, kurš bija jāsamaksā līdz 15.11.2013.

7.Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta (11) daļa: „Nodokļu administrācija, izskatot [...] minēto iesniegumu, izvērtē nodokļu maksātāja faktisko finansiālo stāvokli, kā arī ņem vērā šādus faktorus:

vai nodokļu maksātājs ievēro [...] noteiktos nodokļu kārtējo maksājumu samaksas termiņus;

vai nodokļu maksātājam [...] agrāk ir piešķirti nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarinājumi un vai nodokļu maksātājs ir ievērojis tajos noteikto nodokļu maksājumu samaksas kārtību;

[...];                          

vai nodokļu maksātājs sadarbojas ar nodokļu administrāciju;

[...].

 

Domei nav informācijas par A.V. faktisko finansiālo stāvokli. Tiekoties ar Domes priekšsēdētāju A.V. atzina, ka nespēj nekavējoties samaksāt esošo nodokļa parādu.

A.V. nav ievērojis kārtējo nodokļa maksājumu samaksas termiņus, jo 2013.gadā nav saņemts neviens nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

A.V. ierašanos Priekules novada pašvaldībā, atsaukšanos uz izteikto atgādinājumu par nodokļa parādu un saņemto iesniegumu ar izteikto apņemšanos parādu samaksāt Dome uzskata kā sadarbošanos ar nodokļu administrāciju.

Par A.V. Priekules novada pašvaldībā nekad iepriekš nav pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

8.Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta (1) daļas 4) punkts: „Nodokļu administrācijai [...], uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības: 4) sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, ja termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā.”

A.V. iesniegumā nav minēti nepārvaramas varas apstākļi un Domei par šādu apstākļu pastāvēšanu informācijas nav, tāpēc nav pamata atlikt nokavēto nodokļa maksājumu samaksu.

            Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 4) punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un finanšu komitejas 21.11.2013. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.            Noraidīt A. V. lūgumu atlikt nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksu.

2.            Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A. V., personas kods [:], dzīvojoša [adrese], Liepājā, LV 3405, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ZĪLES, Virgas pagastā, Priekules novadā sekojoši:

 

      nekustamā īpašuma nodokļa parāds –       Ls 439,68;

      nokavējuma nauda līdz 28.11.2013. –      Ls 155,75;

      KOPĀ                                                      Ls 595,43

      (Pieci simti deviņdesmit pieci lati, 43 santīmi).

 

3.      Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības, reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

4.      Lēmums nosūtāms:

      - A. V., [adrese], Liepājā, LV - 3405;

      - Virgas pagasta pārvaldei;

      - Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

      - Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.

5.      Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2013.gada 28.decembrim.

6.            Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2014.gada 13.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

7.            Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

8.            Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

      Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

9. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

23.§ Par pašvaldības dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam

 2013.gada 6.novembrī, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē tika skatīts jautājums par pašvaldību dotāciju plānošanas reģionam, kas paredz stiprināt sadarbību starp Kurzemes reģiona pašvaldībām, veicināt KPR atpazīstamību un reģionam būtisku jautājumu un viedokļu paušanu plašākai sabiedrībai. Priekšlikums papildus finansējumu novirzīt konkrētiem, ar pašvaldībām saskaņotiem, uzdevumiem, paredzot regulāru atskaitīšanos par finansējuma izlietojumu Attīstības padomes sēdēs. Esošais plānošanas reģiona budžets nav ļāvis novirzīt pietiekoši daudz resursus pašvaldību savstarpējās sadarbības, pieredzes apmaiņas un kopīga viedokļa un pozīcijas veidošanai, kas ir būtiski, lai pilnveidotu priekšstatu par Kurzemes reģionu. Šādu iniciatīvu plānošana ļautu veiksmīgāk īstenot sadarbības pasākumus un projektus, kā arī pozicionēt Kurzemes reģionu Latvijas un Eiropas Savienības mērogā.

Ņemot vērā to, ka KPR budžets kopš 2009.gada ir samazināts vairāk kā par 60% un tiek paredzēts, ka 2014.gadā budžets būs vēl vairāk samazināts, lūgums katrai reģiona pašvaldībai līdzdarboties reģiona darbības pilnveidošanā, paredzot dotāciju 1500.00 EUR apmērā no katras pašvaldības, novirzot to konkrētiem mērķiem:

1.      Attīstības padomes locekļu pieredzes apmaiņa un tālākizglītība.

2.      Atbalsts konkursa „Eiropas Gada pašvaldība” organizēšanai vai konkursa „Gada Kurzemnieks” organizēšanai.

3.      Plānošanas reģiona publicitātes pasākumu organizēšanai.

Atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt Kurzemes plānošanas reģionam 2014.gada mērķu realizēšanai dotāciju 1500.00 euro.

2.      Par lēmuma izpildi atbild pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska.

 

 

24.§ Par dzīvokļa Miera iela 4-17, Gramzdas pagastā īres maksas parāda dzēšanu Dz. Glagovskai

 15.11.2013. Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums ar lūgumu dzēst dzīvokļa Miera iela 4-17, Gramzdas pagastā īrnieces Dz. M. G. parādu par īri, jo īrniece 01.05.2010. mirusi.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts sekojošais:

1.                  Starp Gramzdas pagasta padomi un Dz. M. G., personas kods [:], nebija noslēgts rakstveida dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvokļa Miera ielā 4-17, Gramzdas pagastā īri, bet viņa minētajā dzīvoklī dzīvoja līdz 28.02.2007.

2.                  Augstāk minētajā dzīvoklī īrniece dzīvoja viena.

3.                  Par laiku 01.101998. – 28.02.2007. īrniecei Dz. M. G. izveidojās īres maksas parāds Ls 148,11 (Viens simts četrdesmit astoņi lati, 11 sant.) apmērā.

4.                  Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem, Dz. M.G. 01.05.2010. mirusi.

5.                  Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Augustins Eidejus 12.11.2013. vēstulē informē, ka Dz. M. G. līdz 28.02.2007. īrēja dzīvokli Miera ielā 4-17, Gramzdas pagastā. Maksājumus par īri veica neregulāri, tāpēc izveidojies parāds. Dz.M.G. minētajā dzīvoklī dzīvoja viena. Nav zināms tādas Dz.M.G. piederošas mantas īpašums, pret kuru varētu vērst parāda piedziņu.

6.                  Pēc Priekules novada domes Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistu rīcībā esošajiem datiem Dz. M. G. Priekules novadā nepieder neviens nekustamais īpašums. Dome nekonstatē tādas mantas esamību, uz kuru varētu vērst parāda piedziņu.

7.                  Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 10.pants nosaka: „Īrnieka ģimenes locekļiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā īrniekam. Pilngadīgajiem ģimenes locekļiem kopā ar īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām.” Dz.M.G. minētajā dzīvoklī dzīvoja viena.

8.                  Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka: „Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.”.

 

9.                  Priekules novada domes 27.08.2009. sēdes protokols Nr.6, 15.§ „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē” 2.1.2. punkts nosaka: „Parādus, kuru piedziņa ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļauj izdevumos, ja uzkrājumu summa nav pietiekama vai ja šie uzkrājumi nav izveidoti”.

 

Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, Priekules novada domes 27.08.2009. sēdes protokola Nr.6, 15.§ „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē” 2.1.2. punktu un finanšu komitejas 21.11.2013. atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atzīt Dz. M. G. īres maksas parādu Ls 148,11 (Viens simts četrdesmit astoņi lati, 11 santīmi) apmērā par dzīvokli Miera ielā 4-17, Gramzdas pagastā par bezcerīgu un izslēgt to no grāmatvedības uzskaites, jo Dz.M.G. ir mirusi, dzīvoklī dzīvoja viena un viņai nepiederēja tāda manta, uz kuru varētu vērst parādu piedziņu.

2.      Lēmums nododams Gramzdas pagasta pārvaldei un Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.

 

 

25.§ Par dzīvokļa Uzvaras iela 4-9, Gramzdas pagastā īres maksas parāda dzēšanu M. V.

 1. 11.2013. Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums ar lūgumu dzēst dzīvokļa Uzvaras iela 4-9, Gramzdas pagastā īrnieces M. V. parādu par īri, jo īrniece 13.04.2013. mirusi.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts sekojošais:

 

2.Starp Gramzdas pagasta padomi un M. V., personas kods [:], 14.01.1998. noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvokļa Uzvaras ielā 4-9, Gramzdas pagastā īri.

1.                  Augstāk minētajā dzīvoklī īrniece dzīvoja viena.

2.                                          Par laiku 01.01.1995.-31.12.2006. īrniecei M. V. izveidojās īres maksas parāds    Ls 540,00 (Pieci simti četrdesmit lati, 00 sant.) apmērā.

3.            Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem, M. V. 13.04.2013. mirusi.

4.            Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Augustins Eidejus 12.11.2013. vēstulē informē, ka M. V. bija pensionāre, kura dzīvoja viena. Īrniece par īri nemaksāja regulāri un pilnā apmērā, tāpēc izveidojies īres maksas parāds.

5.            Pēc Priekules novada domes Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistu rīcībā esošajiem datiem M. V. Priekules novadā nepieder neviens nekustamais īpašums. Dome nekonstatē tādas mantas esamību, uz kuru varētu vērst parāda piedziņu.

6.            Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 10.pants nosaka: „Īrnieka ģimenes locekļiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā īrniekam. Pilngadīgajiem ģimenes locekļiem kopā ar īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām.” M. V. minētajā dzīvoklī dzīvoja viena.

7.            Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka: „Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.”.

8.            Priekules novada domes 27.08.2009. sēdes protokols Nr.6, 15.§ „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē” 2.1.2. punkts nosaka: „Parādus, kuru piedziņa ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļauj izdevumos, ja uzkrājumu summa nav pietiekama vai ja šie uzkrājumi nav izveidoti”.

 

            Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, Priekules novada domes 27.08.2009. sēdes protokola Nr.6, 15.§ „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē” 2.1.2. punktu un Finanšu komitejas 21.11.2013. atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atzīt M. V. īres maksas parādu Ls 540,00 (Pieci simti četrdesmit lati, 00 santīmi) apmērā par dzīvokli Uzvaras ielā 4-9, Gramzdas pagastā par bezcerīgu un izslēgt to no grāmatvedības uzskaites, jo M. V. ir mirusi, dzīvoklī dzīvoja viena un viņai nepiederēja tāda manta, uz kuru varētu vērst parādu piedziņu.

2.      Lēmums nododams Gramzdas pagasta pārvaldei un Priekules novada pašvaldības finanšu  nodaļai.

26.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem H. K. K.

 Priekules novada pašvaldība izskatījusi H. K. K. , dzīvojoša [adrese], Krote, Bunkas pagastā, Priekules novadā, 05.11.2013.iesniegumu ( reģ.Nr.3-13a /1481 ) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu “Pumpuri” ar kadastra Nr. 6446 001 0146, kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

H. K. K.  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Zeme un ēka [adrese] Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 001 0146  10.9  ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6400359 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

            Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piemērot 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  H. K. K.  pers. kods [:] par zemi  [adrese] Bunkas pagasts ,Priekules novads, kadastra Nr. 6446 001 0146  10.9   ha platībā.

2.      Lēmuma izraksts nosūtāms H. K. K.: [adrese], Krote,  Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446.

 

 

27.§ Par ēkas, Galvenā ielā 6, Priekulē, Priekules nov., uzņemšanu pašvaldības bilancē

 Priekules novada dome  konstatē:

 

[1] Uz Priekules novada pašvaldībai piederošas zemes vienības, kadastra apzīmējums  6415 002 0148 adrese : Galvenā iela 6, Priekule, Priekules nov., atrodas līdz šim neuzskaitīta ēka.

[2] Civillikuma 968. pants nosaka, ka uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu.

[3] Likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14. pants nosaka, ka

Civillikuma 968. un 973.panta noteikumi nav piemērojami un ēkas (būves) vai augļu dārzi (koki) līdz to apvienošanai vienā īpašumā ar zemi ir uzskatāmi par patstāvīgu īpašuma objektu, ja ir viens no šādiem nosacījumiem:

1) ēkas uzceltas un augļu dārzs (koki) iestādīts uz zemes, kas atbilstoši likumiem piešķirta šim nolūkam, iegūta darījuma rezultātā vai uz cita tiesiska pamata pirms Civillikuma lietu tiesību daļas spēkā stāšanās dienas (1992.gada 1.septembra), bet zemes īpašuma tiesības atjaunotas vai atjaunojamas bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekam (tiesību pārņēmējam) vai arī zeme piekrīt vai pieder valstij vai pašvaldībai;

2) ēkas iegūtas, privatizējot valsts vai pašvaldību uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) vai atsevišķus valstij vai pašvaldībai piederošus nekustamā īpašuma objektus;

3) ēkas uzceltas vai augļu dārzs (koki) iestādīts uz valstij vai pašvaldībai piederošas vai piekrītošas zemes, kas atbilstoši likumam piešķirta pastāvīgā lietošanā zemes reformas laikā;

4) ēkas (būves), izmantojot būvlietojuma tiesības, uzceltas kā privatizēto uzņēmumu blakus lietas [šīs ēkas (būves) uzskatāmas par patstāvīgu īpašuma objektu kopā ar privatizētajām ēkām];

5) ēkas (būves) uzceltas uz nomātas zemes, ja zemes nomas līgums ir noslēgts uz laiku, kas nav mazāks par desmit gadiem, un zemes īpašnieka un nomnieka līgumā ir paredzētas nomnieka tiesības celt uz iznomātās zemes ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus. Šādas ēkas (būves) par patstāvīgu īpašuma objektu uzskatāmas tikai laikā, kamēr ir spēkā zemes nomas līgums.

Ja ēkas (būves) vai augļu dārzs (koki) ir patstāvīgs īpašuma objekts, tā pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir zemes īpašniekam. Tādas pašas pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir ēku (būvju) vai augļu dārza (koku) īpašniekam, ja atsavina zemes gabalu.

Bijušajam īpašniekam un viņa mantiniekiem ir zemes, ēku (būvju) un augļu dārzu (koku) pirmpirkuma tiesības atbilstoši likumiem, kas regulē īpašuma tiesību atjaunošanu un privatizāciju.

Ēkas (būves), kuras Zemesgrāmatu nodaļā, Valsts zemes dienestā vai pašvaldībā nav reģistrētas kā patstāvīgi īpašuma objekti, uzskatāmas par zemes īpašnieka īpašumu atbilstoši Civillikuma 968.pantam. Citas personas īpašuma tiesības uz šādām ēkām (būvēm) var iegūt, ja tiesa apmierinājusi šo personu prasību atzīt īpašuma tiesības uz attiecīgajiem objektiem.

[4.] Dome nekonstatē apstākļus, ka minētā ēka būtu atzīstama par patstāvīgu īpašuma objektu.

 

 

[5.]Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo kadastra informāciju NINO (nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma) datiem - ēka nav reģistrēta kadastra informācijas sistēmā ,  kadastrālā vērtība uz 2013.gada 1.janvāri  nav noteikta.

 

[6.] Priekules novada pašvaldības izveidotā pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas komisija 14.11.2013. ir sastādījusi aktu Nr. 4-2013(Pielikums Nr.1) „Par ēkas Galvenā iela 6, Priekule, uzskaiti”, kur komisija nolēma lūgt Priekules novada pašvaldību iekļaut  pašvaldības grāmatvedības bilancē līdz šim neuzskaitītu ēku, kas atrodas uz Priekules novada pašvaldībai piederošās zemes Galvenā iela 6, Priekule.

[7.] 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 31. punkts nosaka, ka šo noteikumu 30.punktā minētajos budžeta iestādes vadītāja apstiprināta komisija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus, nosaka ilgtermiņa ieguldījuma patieso vērtību. 

 

[8.] Priekules novada pašvaldības izveidotā pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas noteikusi ēkas, Galvenā ielā 6, Priekule, Priekules nov., lietošanas vērtību LVL  1400, /  1992,02  EURO.  

[9] Likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta pirmās daļas sestais punkts nosaka, ēkas (būves) zemesgrāmatās ierakstāmas uz pašvaldības vārda, pamatojoties uz pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ēka (būve) ir pašvaldības iestādes bilancē;

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Civillikuma 968.pantu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 23.punktu, Likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta pirmās daļas sesto punktu, 2013.gada 21.novembra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Uzņemt Priekules novada domes bilancē ēku, kura atrodas uz Priekules novada pašvaldībai piederošās zemes vienības, adrese: Galvenā iela 6, Priekule, Priekules nov, ar lietošanas vērtību LVL 1400, / 1992,02  Euro, ēkas platība 97m² (1.pielikums-izkopējums no kadastra kartes).

 

2.      Veikt visas nepieciešamās darbības, lai ēku, kas atrodas uz Priekules novada pašvaldībai piederošās zemes, kuras adrese ir Galvenā ielā 6, Priekule, Priekules nov., ierakstītu   zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

 

3.      Izdevumus, kas saistīti ar ēkas Galvenā ielā 6, Priekule, Priekules nov. ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

4.      Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekules novada pašvaldības Attīstība plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciāliste V. Rubeze.

 

5.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstība plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim.

 

Pielikumā: 1.pielikums- izkopējums no kadastra kartes uz 1 lp.

 

 

 

 

28.§ Par ēkas, Ķieģeļu ielā 3, Priekulē, Priekules nov., uzņemšanu pašvaldības bilancē

 Priekules novada dome Konstatē:

 

[1] Uz Priekules novada pašvaldībai piederošas zemes vienības, kadastra apzīmējums  6415 002 0147 atrodas līdz šim neuzskaitīta ēka ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0147 002 –nosaukums- Pamesta  ēka, adrese-  Ķieģeļu iela 3, Priekule, Priekules nov.

 

[2] Civillikuma 968. pants nosaka, ka uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu.

 

[3] Likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14. pants nosaka, ka

Civillikuma 968. un 973.panta noteikumi nav piemērojami un ēkas (būves) vai augļu dārzi (koki) līdz to apvienošanai vienā īpašumā ar zemi ir uzskatāmi par patstāvīgu īpašuma objektu, ja ir viens no šādiem nosacījumiem:

1) ēkas uzceltas un augļu dārzs (koki) iestādīts uz zemes, kas atbilstoši likumiem piešķirta šim nolūkam, iegūta darījuma rezultātā vai uz cita tiesiska pamata pirms Civillikuma lietu tiesību daļas spēkā stāšanās dienas (1992.gada 1.septembra), bet zemes īpašuma tiesības atjaunotas vai atjaunojamas bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekam (tiesību pārņēmējam) vai arī zeme piekrīt vai pieder valstij vai pašvaldībai;

2) ēkas iegūtas, privatizējot valsts vai pašvaldību uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) vai atsevišķai valstij vai pašvaldībai piederošus nekustamā īpašuma objektus;

3) ēkas uzceltas vai augļu dārzs (koki) iestādīts uz valstij vai pašvaldībai piederošas vai piekrītošas zemes, kas atbilstoši likumam piešķirta pastāvīgā lietošanā zemes reformas laikā;

4) ēkas (būves), izmantojot būvlietojuma tiesības, uzceltas kā privatizēto uzņēmumu blakus lietas [šīs ēkas (būves) uzskatāmas par patstāvīgu īpašuma objektu kopā ar privatizētajām ēkām];

5) ēkas (būves) uzceltas uz nomātas zemes, ja zemes nomas līgums ir noslēgts uz laiku, kas nav mazāks par desmit gadiem, un zemes īpašnieka un nomnieka līgumā ir paredzētas nomnieka tiesības celt uz iznomātās zemes ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus. Šādas ēkas (būves) par patstāvīgu īpašuma objektu uzskatāmas tikai laikā, kamēr ir spēkā zemes nomas līgums.

Ja ēkas (būves) vai augļu dārzs (koki) ir patstāvīgs īpašuma objekts, tā pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir zemes īpašniekam. Tādas pašas pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir ēku (būvju) vai augļu dārza (koku) īpašniekam, ja atsavina zemes gabalu.

Bijušajam īpašniekam un viņa mantiniekiem ir zemes, ēku (būvju) un augļu dārzu (koku) pirmpirkuma tiesības atbilstoši likumiem, kas regulē īpašuma tiesību atjaunošanu un privatizāciju.

Ēkas (būves), kuras Zemesgrāmatu nodaļā, Valsts zemes dienestā vai pašvaldībā nav reģistrētas kā patstāvīgi īpašuma objekti, uzskatāmas par zemes īpašnieka īpašumu atbilstoši Civillikuma 968.pantam. Citas personas īpašuma tiesības uz šādām ēkām (būvēm) var iegūt, ja tiesa apmierinājusi šo personu prasību atzīt īpašuma tiesības uz attiecīgajiem objektiem.

Dome nekonstatē apstākļus, ka minēta ēka būtu atzīstama par patstāvīgu īpašuma objektu.

 

[4] 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 23.punkts nosaka, ka iekļaujot pašvaldības bilancē līdz šim neuzskaitītu ilgtermiņa ieguldījumu (nekustamu īpašumu) zemes un ēkas vērtības noteikšanai var izmantot kadastrālo vērtību.

 

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo kadastra informāciju NINO (nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma) datiem – ēkai (kadastra apzīmējums 6415 002 0147 002) kadastrālā vērtība uz 2013.gada 1.janvāri  ir 210 Ls/ 298,80 euro.

 

Priekules novada pašvaldības izveidotā pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas komisija 16.08.2013 ir sastādījusi aktu Nr. 4-2013(Pielikums Nr.1). „Par ēkas Ķieģeļu ielā 3, Priekule, Priekules nov., uzskaiti.

[5] Likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta pirmās daļas sestais punkts nosaka, ēkas (būves) zemesgrāmatās ierakstāmas uz pašvaldības vārda, pamatojoties uz pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ēka (būve) ir pašvaldības iestādes bilancē;

 

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Civillikuma 968.pantu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 23.punktu, Likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta pirmās daļas sesto punktu, 2013.gada 21.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Uzņemt Priekules novada domes bilancē ēku ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0147 002,  adrese: Ķieģeļu iela 3, Priekule, Priekules nov, ar kadastrālo vērtību uz  2013.gada 1.janvāri ir 210 Ls/ 298,80 euro (2.pielikumā –izkopējums no kadastra kartes), ēkas platība   - 600 m².

 

2.      Veikt visas nepieciešamās darbības, lai īpašumu ēku ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0147 002, adrese: Ķieģeļu iela 3, Priekule, Priekules nov., ierakstītu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

3.      Izdevumus, kas saistīti ar ēkas Ķieģeļu ielā 3, Priekule, Priekules nov. ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

4.      Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekules novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciāliste V. Rubeze.

 

5.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim.

 

Pielikumā: 2.pielikums –izkopējums no kadastra kartes uz 1 lp.

 

29.§ Par nekustamo īpašumu uzņemšanu Priekules novada pašvaldības bilancē

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 18.punkta 18.1. apakšpunktu, 2013.gada 21. novembrī Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Uzņemt Priekules novada pašvaldības bilancē (meža zemi) nosaukums  „Jaunie Runti”, kas atrodas Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6446 003 0153.

2.      Uzņemt Priekules novada pašvaldības bilancē nekustamo īpašumu „Pļaviņas”, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6482 008 0182, kas  sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0202    2,92  ha   kopplatībā - kadastrālā vērtība ir  411 Ls / 584,80 euro, no tās mežaudze 2,68 ha platībā un  ir  kadastrālā vērtība 999Ls/ 1421,45 euro .

3.      Atbildīgā par lēmuma izpildi ir Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļa.

 

Izsūtāms :

1 eks. finanšu nodaļai;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistēm.

30.§ Par nekustamā īpašuma „Dzenīši”, Kalētu pag., Priekules nov. noņemšanu no pašvaldības grāmatvedības bilances

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, 2012.gada 17.maija Pirkuma līgumu Nr. 3-12/217, 2013.gada 21.novembra finanšu  komitejas   atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

                                                 

1. Izslēgt no Priekules novada pašvaldības grāmatvedības bilancē esošo nekustamo īpašumu, kadastra numurs 6464 005 0155, adrese: „Dzenīši, Kalētu pag., Priekules nov., sakarā ar pārdošanu, kas sastāv:

1.1. no vienas zemes vienības 0,56 ha platībā (kadastra apzīmējums 6464 005 0155,                 kadastrālā vērtība uz 01.01.2013. LVL 1363/1939,37 € ),

1.2. dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 6464 005 0155 001, kadastrālā vērtība uz               2013.gada 1.janvāri ir LVL 745/1060/04 € 

1.3. divām palīgceltnēm:

1.3.1. kadastra apzīmējums 6464 005 0155 002 , kadastrālā vērtība uz 01.01.2013.             LVL 137/ 194,93 €,

1.3.2. kadastra apzīmējums 6464 005 0155 003 , kadastrālā vērtība uz 01.01.2013.             LVL 139/ 197.78 €.

2. Nekustamā īpašuma „Dzenīši, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 005 0155,  kadastrālā vērtība uz 01.01.2013.kadastrālā vērtība ir  LVL 2384/ 3392,13 euro.

3. Atbildīgā par lēmumu izpildi ir Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļa.

 

31.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma „Vītoli”, Priekules pag., Priekules novads, kadastra numurs 6482 004 0065 nosacītās cenas apstiprināšanu

 2013.gada 26.septembrī ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.7, 32.§) nodots atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums „Vītoli”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 004 0065, kas sastāv no divām zemes vienībām (kadastra apzīmējums  6482 004 0065), 8,75 ha un (kadastra apzīmējums 6482 004 0090) 1,2646 ha platībā par brīvu cenu.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta sestajai daļai Priekules novada pašvaldība nodeva nekustamo īpašumu – „Vītoli”, Priekules pag., Priekules novads novērtēšanai.

Sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs SIA „Interbaltija”, reģ.Nr.40003518352, noteica, ka nekustamā īpašuma „Vītoli”, Priekules pag., Priekules nov., tirgus vērtība uz 2013.gada 16.oktobri ir 10 600,00 LVL (desmit tūkstoši seši simti lati un nulles santīmi) vai 15 082,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši astoņdesmit divi euro un nulle euro centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu pārdošana par brīvu cenu ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu. Nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (…)

Nekustamā īpašuma kopējo cenu 10802,17 LVL (desmit tūkstoši astoņi simti divi lati un septiņpadsmit santīmi) vai 15369,86 EUR (piecpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit deviņi euro un astoņdesmit seši euro centi) veido:

1)      noteiktā nekustamā īpašuma tirgus vērtība - 10 600, 00 LVL (desmit tūkstoši seši simti lati un nulle santīmi)  vai 15 082,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši astoņdesmit divi euro un nulle euro centi);

2)      zemesgrāmatu kancelejas nodeva – 25,00 LVL (divdesmit pieci lati nulle santīmi) vai 35,57 EUR (trīsdesmit pieci euro un piecdesmit septiņi euro centi);

3)      izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 172,17 LVL (simtu septiņdesmit divi lati un septiņpadsmit santīmi) vai 244,98 EUR (divi simti četrdesmit četri euro un deviņdesmit astoņi euro centi);

4)      izdevumi par kadastra izziņu – 5,00 LVL (pieci lati nulle santīmi) vai 7,11 EUR (septiņi euro un vienpadsmit euro centi).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja tas vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas (…). Savukārt likuma 44.panta ceturtā daļa nosaka, ka Publiskai personai, piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederoša ēka (būve), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītās ēkas (būves īpašniekam) vai kopīpašniekam (proporcionāli kopīpašuma daļām). Saskaņā ar šā likuma 44.1panta pirmo daļu atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūta personai, kurai ir apbūvēta zemesgabala pirmpirkuma tiesības atsavināšanas paziņojumu (…).

            Pamatojoties uz publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 44.panta ceturto daļu, 8.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt nosacīto cenu nekustamajam īpašumam – zemesgabalam „Vītoli”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 004 0065, kas sastāv no divām zemes vienībām: kadastra apzīmējums 6482 004 0065, 8,75 ha un 6482 004 0090 1,2646 ha 10 802,17 LVL (desmit tūkstoši astoņi simti divi lati un septiņpadsmit santīmi) vai 15 369,86 EUR (piecpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit deviņi euro un astoņdesmit seši euro centi).

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai viena mēneša laikā no nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu.

 

 

32.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Dārza iela 24, Priekule, Priekules novads un Dārza iela 24A, Priekule, Priekules novads nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas tiesību līguma noslēgšanu

 2013.gada 31.oktobrī Priekules novada pašvaldības dome nolēma (prot.Nr.8., 54.§) uzsākt nomas tiesību izsoles procesu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Dārza iela 24, Priekules, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415005 0016, 104105 m2 platībā un Dārza iela 24A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 005 0035, 36676 m2  platībā un organizēt nomas tiesību izsoli.

            2013.gada 14.novembrī Priekules novada pašvaldības īpašuma un nomas tiesību izsoles komisija atklātā izsolē izsolīja nomas tiesības uz pieciem gadiem uz augstāk minēto nekustamo īpašumu ar visām uz tā esošajām ēkām (būvēm) un citiem piederumiem. Saskaņā ar izsoles protokolu Nr.3 izsolē piedalījās vienīgais reģistrētais dalībnieks „SK Dienvidkurzeme”, reģ.Nr.40008208979, juridiskā adrese: Brīvības iela 27, Priekule, Priekules novads.

            Saskaņā ar izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.8., 54.§)  24.punktu, ja izsolei piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu un ar šo pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu , kas ir vienāda ar izsoles sākumcenu (…).

            Saskaņā ar izsoles noteikumu 15.punktu un MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”18.3.punktu Dārza iela 24, Priekules, Priekules nov., sākumcena tika noteikta 78,07 LVL (septiņdesmit astoņi lati un septiņi santīmi) vai 111,08 EUR (simtu vienpadsmit euro un astoņi euro centi) gadā un Dārza iela 24A, Priekule, Priekules nov., izsoles sākumcena noteikta 27,51 LVL (divdesmit septiņi lati un piecdesmit viens santīms) vai 39,14 EUR (trīsdesmit deviņi euro un četrpadsmit euro centi) gadā.

            Saskaņā ar izsoles noteikumu 41.punktu izsoles rezultātus  apstiprina Priekules novada pašvaldības dome pirmajā domes sēdē pēc izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar nomas tiesību ieguvēju.

            Pamatojoties uz Izsoles noteikumu 15.punktu, MK noteikumiem 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 5., 14.punktu., Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas un novēršanas likuma 6.1 pantu, likuma „Par pašvaldībām” 27.panta 14punkta a) apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt 2013.gada 14.novembra izsoles protokolu un izsoles rezultātus un atzīt par uzvarētāju un nomas tiesību ieguvušo pretendentu „SK Dienvidkurzeme”, reģ.Nr.40008208979, juridiskā adrese: Brīvības iela 27, Priekules, Priekules novads.

2.      Septiņu dienu  laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt nomas tiesību līgumu par izsoles objektu ar „SK Dienvidkurzeme”, reģ.Nr.40008208979, uz pieciem gadiem, ar tiesībām pagarināt nomas līgumu atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajam.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot visus nepieciešamos dokumentus nomas tiesību iegūšanai uz nomas tiesību ieguvēja vārda.

 

 

33.§ Par papildus finansējuma piešķiršanu SIA „Priekules nami” deleģēto uzdevumu izpildei

 2013.gada 19.februārī ir noslēgts deleģēšanas līgums Nr.3-32/79 ar SIA „Priekules nami” par Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem un pilsētas kapu uzturēšanu un apsaimniekošanu. Līguma summa ir Ls 36816.80.

2013.gada 14.novembrī ir saņemts, SIA „Priekules nami” valdes priekšsēdētāja iesniegums par papildus finansējuma Ls 4698.94 piešķiršanu deleģēto uzdevumu izpildei - sētnieku darba algai un VSAOI nodrošināšanai.           

            Atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt SIA „Priekules nami” papildus līdzekļus Ls 4698.94 deleģēto uzdevumu izpildei - sētnieku darba algu un VSAOI nodrošināšanai.

2.      Noslēgt papildus vienošanos pie 2013.gada 19.februārī noslēgtā līguma Nr.3-32/79 par summu Ls 4698.94.

3.      Finansējums tiek piešķirts no struktūrvienības 06.6001, EKK 2240-Ls 1200, EKK 2270-Ls 1098.94, EKK 2320 – Ls 1200, EKK 2350 – Ls 1200.

4.      Par lēmuma izpildi atbild pašvaldības izpilddirektors A.Razma.

 

 

Par atbalstu projektam „Central Baltic Cykling”

 Saņemts tūrisma organizatores D. Egles  iesniegums par Priekules novada pašvaldības līdzdalību un līdzfinansējuma piešķiršanu Kurzemes tūrisma asociācijas administrētā projektā Central Baltic Cykling” (Velotūrisma tīkla izveidošana un ieviešana Centrālajā Baltijā)

Projekta gaitā paredzēts izdot bukletu par Kurzemes velomaršrutiem un tos nomarķēt dabā. Piedaloties ar līdzfinansējumu, kā partneriem, iespējams ievietot ceļvedī Priekules novada karti ar pieciem mūsu novada velomaršrutiem un to aprakstiem. Projekta gaitā paredzēts maršrutus marķēt ar krāsām uz kokiem vai speciāli izvietotiem mietiņiem. Krāsa ietilpst attiecināmos izdevumos, bet mietiņi, koksnes aizsarglīdzeklis, otas un atšķaidītājs ir neattiecināmie izdevumi.

Priekules novada domes līdzfinansējums       LVL   500,00

Priekules novada domes finansējums neattiecināmiem izdevumiem  LVL 100,00

 

Atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.        Piedalīties projektā Central Baltic Cykling” (Velotūrisma tīkla izveidošana un ieviešana Centrālajā Baltijā)

2.        Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu LVL 600,00

35.§ Par dzīvokļa īpašuma Galvenā ielā 7-6, Priekule, Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai

 2013.gada 16.oktobrī (Nr. 3-13/1347) Priekules novada pašvaldībā saņemts I. C., [adrese], Liepāja, LV-3407, iesniegums (turpmāk tekstā –iesniegums), kurā lūgts izskatīt jautājumu par iespēju atsavināt dzīvokli Priekulē, Galvenā iela 7-6.

I.C. iesniegumam pievienojusi 06.01.1999. Dzīvojamās telpas īres līguma kopiju. 2013.gada 7. novembra Priekules novada domes Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdes protokola Nr. 5 izrakstu, kurā komiteja izskatījusi I. C. iesniegumu - izskatīt jautājumu par iespēju atsavināt dzīvokli Priekulē, Galvenā iela 7-6. Veselības un sociālo jautājumu komitejas atzinums- virzīt iesnieguma tālāku izskatīšanu tautsaimniecības un attīstības komitejai.

Priekules novada dome konstatē:

[1.]Ierosinājums iesniegts atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums 4.panta ceturtās daļas 5) apakšpunktam, kas nosaka, ka īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.panta noteiktā kārtībā.

[2.] Dzīvoklis Galvenā ielā 7-6, Priekule, Priekules nov. nav ierakstīts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

            [3.] Civillikuma 994.pants nosaka, ka „Par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatās”. Līdz ierakstīšanai zemesgrāmatās nekustama īpašuma ieguvējam pret trešajām personām nav nekādu tiesību: viņš nevar izlietot nevienu no priekšrocībām, kas saistītas ar īpašumu.

            Ņemot vēra iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.pantu, 2013.gada 25.novembra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu Galvenā iela 7-6, Priekule, Priekules nov., pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

2.       Ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Galvenā iela 7-6, Priekule, Priekules nov. uz Priekules novada pašvaldības vārda.

3.       Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei veikt visas nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma (lēmuma 2. punkts) ierakstīšanai zemesgrāmatā.

4.       Izdevumus, kas saistīti ar šī lēmuma izpildi, segt no Priekules novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

5.       Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401.

Lēmums izsūtāms : 1eks. I. C., adrese [adrese], Liepāja, LV-3407.

 

36.§ Par zemes vienības „Pļaviņas”,, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 008 0182, nodošanu atsavināšanai

 2013.gada 29.oktobrī (reģistrācijas Nr. 3-13/1427) Priekules novada pašvaldībā saņemts A.B., personas kods [:], pilnvarotās personas I. B., personas kods [:], kura rīkojas A.A. .vārdā saskaņā ar Ģenerālpilnvaru, izdota 31.01.2013. zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, reģ. Nr. 507, 28.10.2013. iesniegums (turpmāk – iesniegums), kurā lūgts atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Pļaviņas”, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules novadā, uz kuru A. B. ir pirmpirkuma tiesības un ir noslēgts nomas līgums.

Priekules novada dome konstatē:

[1.] Ar 2012.gada 30.augusta Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 10) 30§”Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.A. B. zemes vienībai „Dārznieki”, Priekules pag., Priekules nov.” A.A.B. izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību „Dārznieki”, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6482 008 0202 2,8 ha platībā. Zemes lietošanas tiesības izbeigtas ar 2011.gada 31.decembri.  A.A.B. piešķirtas nomas pirmtiesības uz zemes vienību „Dārznieki”, kadastra apzīmējums 6482 008 0202, 2,8 ha platībā, kuras pirmnomas personas jāizlieto līdz 31.12.2012.

[2.]Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācija sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 2012.gada 30.augustā starp Priekules novada domi (Iznomātājs) un A. A. B. (Nomnieks) tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par zemes ar nosaukumu „Dārznieki”, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā  6482 008 0202 -2,8  ha platībā nomu. Līguma termiņš ir līdz 2022.gada 31.decembrim.

 

[3.]Ar 2013.gada 25.aprīļa Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 6) 21§”Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0202 Priekules pag., Priekules nov. atsavināšanu uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda” atdalīta no īpašuma „Dārznieki” Priekules pag., Priekules nov., zemes vienība 2,8 ha platībā , piešķirts jauns nosaukums ”Pļaviņas”, noteikts zemes lietošanas veids – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – kods 0201.

[4.]Saskaņā ar Priekules novada ,Priekules pagasta „Pļaviņas” 2013.gada 22.oktobra meža apsaimniekošanas plānu, meža zemes platība ir 2,79 ha un mežaudzes platība ir 2,68 ha.

[5.]Nekustamais īpašums „Pļaviņas”, Priekules pag., Priekules nov. ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0052 6314 uz Priekules novada pašvaldības vārda. Nekustama īpašums „Pļaviņas” sastāv no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējums 6482 008 0202, 2,92 ha platībā.

[6.]Arnolda A. B. pilnvarotās personas I.B. 2013.gada 28.oktobra  iesniegums atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktam, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena vienāda ar nosacīto cenu (8.pants), 28.10.2013.Arnolda Aleksandra Budriķa Pilnvarotās personas Intas Budriķes 28.10.2013. iesniegumu, Atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atļaut nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Pļaviņas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 008 0182, kas sastāv no vienas zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0202 , 2,92 ha platībā, pārdodot par brīvu cenu.

 1. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteikumiem.
 2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodalās vadītājam Modrim Baumanim.  
 3. Lēmums nosūtāms:

      1 eks. A.A. B.pilnvarotai personai I. B., adrese:[:], Liepāja, LV-3407;

      1 eks. attīstības un plānošanas nodaļai

 1. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

37.§ Par nekustamā īpašuma – Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala „Jaunvēveri”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules novads pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 Ar 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.8, 75.§) apstiprināta nekustamā īpašuma „Jaunvēveri”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules novads, kadastra numurs 6458 002 0116 nosacītā cena 1344,95 LVL (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit četri lati un deviņdesmit pieci santīmi).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturtā daļa nosaka, ka publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekam) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli kopīpašuma daļām)

2013.gada 05.novembrī ēku (būvju) īpašniekam A.F. tika nosūtīts paziņojums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, ar lūgumu viena mēneša laikā sniegt informāciju par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Uz 28.11.2013. A. F. ir samaksājis pilnu pirkuma maksu pilnā apmērā, kas saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktu ir vienāda ar apstiprināto nosacīto cenu. Līdz ar to uzskatāms, ka pirmpirkuma tiesīgā persona ir izmantojusi savas pirmpirkuma tiesības.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu pirkuma līgums noslēdzams septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

            Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 14.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Viena mēneša laikā noslēgt pirkuma līgumu ar A. F., personas kods[:], dzīvojošu [adrese], Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov. par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Jaunvēveri”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules novads, kadastra numurs 6458 002 0116  par nosacīto cenu (līgumcenu) 1344,95 LVL (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit četri lati un deviņdesmit pieci santīmi).
 2. Uzdod Nekustamā īpašuma atsavināšanas un nomas izsoles komisijai noformēt nepieciešamos dokumentus darījuma noslēgšanai.

 

 

38.§ Par zemes vienības „Upes”, Gramzdas pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 2013.gada 30.oktobrī (reģistrācijas Nr. 3-13a/1431) saņemts S. B. iesniegums, kurā lūgts ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes vienību „Upes”, Gramzdas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0213 , platība 4,3 ha.

 

 Izskatot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

 

[1.] Ar 2008.gada 22.septembra Gramzdas pagasta padomes lēmumu (prot. Nr. 10) 4§ „Par lauku apvidus zemes piekritību Gramzdas pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” zemes vienības ar kadastra numuru 64580030213 4,3 ha platībā un kadastra numuru 64580030194 11,3 ha platībā - nosaukums Upes”, kas atrodas Gramzdas pag., Priekules nov., piekrīt pašvaldībai (16,8 ha kopplatībā).

 

[2.] Ar 2007.gada 21.novembra Gramzdas pagasta padomes lēmumu (prot. Nr. 13) 5 § 3.punktu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” S. B., personas kods [:], izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi „Upes”, Gramzdas pag., 16,8 ha platībā, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu.

 

[3.]Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektā daļa nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgas pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1. daļā noteiktajā termiņā noslēgti zemes nomas līgumi.

 

[4.](jāieraksta līgums)

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka „Tikai dome var lemt par pašvaldības nekustama īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā”, likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestajai daļai, kas nosaka, ka „Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1.daļu, 2008.gada 22.septembra Gramzdas pagasta padomes lēmumu (prot. Nr. 10) 4§, 2013.gada 14. novembra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Ierakstīt zemesgrāmatā Priekules novada pašvaldībai piekrītošu divas zemes vienības   „Upes”, Gramzdas pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra numuru 64580030213 4,3 ha platībā un kadastra numuru 64580030194 11,3 ha platībā (pirms uzmērīšanas) uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu – izkopējumu no  Gramzdas pagasta  kadastra kartes.
 2. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību „Upes”, Gramzdas pag.,   Priekules nov.,    ar kadastra numuru 64580030213 4,3 ha platībā un kadastra numuru 64580030194 11,3 ha platībā, ierakstīšanu zemesgrāmatā,  segt no Priekules novada pašvaldības Gramzdas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem,.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistēm ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošās   zemes vienības ar kadastra numuru 64580030213 4,3 ha platībā un kadastra numuru 64580030194 11,3 ha platībā 
 4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M. Baumanim.

Lēmums izsūtāms:

3 eks. nekustamo īpašumu speciālistēm

 

 

 

 

39.§ Par zemes vienības Tirgoņu iela 4A, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 003 0094 ierakstīšanu zemesgrāmatā

 Izskatot jautājumu par zemes vienības Tirgoņu iela 4A, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 003 0094 ierakstīšanu zemesgrāmatā, tiek konstatēts, ka:

 

            [1.] Ar 2008.gada 5.augusta Priekules pilsētas zemes komisijas lēmumu Nr. 512 ēku/būvju Tirgoņu iela 4A, Priekule, uzturēšanai izdalīta zeme 4050 m² platībā.

 

            [2.] Ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 14) 47§ ”Par  pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” 8.punkta 8.3. pielikumu „Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemi Priekules pilsētā” Priekules novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0094, adrese: Tirgoņu iela 4A, Priekule, 4050 m² platībā piekrīt pašvaldībai.

 

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 2013.gada 21.novembra  finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību, kadastra apzīmējums 6415 003 0094, kuras adrese ir Tirgoņu iela 4A, Priekule, Priekules nov., 4050 m² platībā  uz   pašvaldības vārda  saskaņā ar 3.pielikumu..

 

2.  Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības Tirgoņu iela 4A, Priekule, Priekules nov., 4050  m² platībā ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

 1. Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai veikt nepieciešamās darbības šī lēmuma izpildei.
 2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam Modrim Baumanim.

 

    Pielikumā: 3.pielikums – izkopējums no kadastra kartes uz 1 lp.

40.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemesgabalu Priekules pilsētā nodošanu apsaimniekošanā SIA „Priekules nami”

 Pamatojoties uz Priekules pilsētas domes 20.10.1998. lēmumu Nr. 156 tika apstiprināts pielikums Nr. 2. „Pašvaldības uzņēmumam „Priekules nami” apsaimniekošanai nodoto namu saraksts (turpmāk tekstā –saraksts). Kopš 1998.gada Pašvaldības uzņēmumam „Priekules nami” ir mainījies apsaimniekošanā nodotie dzīvojamie īres objekti: dzīvojamās mājas (dzīvojamām mājām piederīgās ēkas/būves). Ņemot vērā Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu -  apsaimniekošanā (pārvaldīšanā ) jānodod mājām piesaistītie zemesgabali, kuri nav uzrādīti sarakstā.

Atbilstoši Komerclikuma nosacījumiem, ar 2004.gada 8.janvāri Priekules pilsētas pašvaldības uzņēmums „Priekules nami”, reģistrācijas Nr. 42102020465, ir mainījis nosaukumu (pārreģistrēts ) uz Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Priekules nami”, reģistrācijas numurs 42103020465.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pantu, 2013.gada 21.novembra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1.  Atcelt Priekules pilsētas domes 20.10.1998. lēmuma  Nr. 156  apstiprināto   pielikumu  Nr.2 „Pašvaldības uzņēmumam „Priekules nami” apsaimniekošanai nodoto namu sarakstu’’.
 2. Nodot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Priekules nami” reģistrācijas Nr.42103020465, apsaimniekošanai Priekules novada pašvaldības īpašumā  esošās dzīvojamās mājas  un tām piesaistītos zemes gabalus Priekules pilsētā saskaņā ar pievienoto sarakstu (4.pielikums), organizējot to apsaimniekošanu  un pārvaldīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Lēmuma projekts izsūtāms : 1 eks. SIA „Priekules nami” , Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules nov., LV-3434.

 

Pielikumā: 4.pielikums - saraksts par Priekules novada pašvaldības dzīvojamo ēku un tām piesaistīto zemesgabalu Priekules pilsētā (pēc stāvokļa uz 2013.gada 1.novembri) .