28.11.2013. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 9)

41.§ Par platības noteikšanu ēkas/būves Tirgoņu iela 4A, Priekule, Priekules nov. uzturēšanai

 Priekules novada dome izskatot jautājumu par platības noteikšanu ēkas/būves (nosaukums Grāmatnīca) , kas daļēji atrodas uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0138, konstatē, ka:

                      

 [1.] Priekules novada pašvaldības valdījumā un bilancē (grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē kartiņas Nr. 221) atrodas ēka (nosaukums Grāmatnīca) , kadastra apzīmējums 6415 003 0094 001 un šķūnis, kadastra apzīmējums 6415 003 0094 02;

 

[2.] Ēkas/ būves - Grāmatnīca un šķūnis atrodas uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0138, adrese Tirgoņu iela 6. Ar Priekules pilsētas zemes komisijas 28.06.1996. lēmumu Nr. 57 ir atzītas īpašuma tiesības J. M. un T. M., katram vienu domājamo pusi uz īpašumu Tirgoņu ielā 6, Priekulē 3555 m² platībā.

 

  [3] Likums ”Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”13.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada un mantojuma un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā kārtībā kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”13.panta pirmo daļu, 2013.gada 14. novembra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1.  Noteikt platību  1600 m²  Priekules novada pašvaldībai piederošai ēkai /būvei-nosaukums : grāmatnīca, kadastra apzīmējums 6415 003 0094 001 un šķūnis  kadastra apzīmējums 6415 003 0094 02 uzturēšanai, ēka/būve – grāmatnīca un šķūnis  atrodas uz zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0138, saskaņā ar 5.pielikumu.

 

 1. Ēkai/būvei ar nosaukumu grāmatnīca, kadastra apzīmējums 6415 003 0094 001 un šķūnim  kadastra apzīmējums 6415 003 0094 02 saglabāt adresi: Tirgoņu iela 4A, Priekule, Priekules nov., kods Valsts adrešu reģistrā 103484397.

 

Pielikumā: 5.pielikums – izkopējums no kadastra kartes uz 1 lp.

 

42.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala atdalīšanai no nekustamā īpašuma [adrese] zemes vienības ar kad.apz. [:], Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatījusi A. N., dzīvojoša Priekules novadā, Priekulē, [adrese], 11.11.2013. iesniegumu, par zemes gabala 2,4 ha platībā atdalīšanu (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], zemes vienības ar kad.apz.[:], Virgas pagastā, Priekules novadā un nosaukuma „Minkas” piešķiršanu. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība.

Iesniegumam pievienota zemes robežu plāna kopija ar plānoto sadalījumu.

 

Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Projekta izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks A. N., kura īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, kas sastāv no trijām zemes vienībām 45,3 ha kopplatībā, nostiprinātas Liepājas zemesgrāmatu nodaļā Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 00465 189.

Saskaņā ar zemesgrāmatu ierakstu, Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 00465189, nekustamam īpašumam [adrese], Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs [:]  vērsts aizliegums bez SEB bankas, AS nodokļu maksātāju kods 40003151743 , rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām..

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Virgas pagasta Teritorijas plānojuma grafisko daļu nekustamais īpašums [adrese] ar kadastra Nr.[:], Priekules novada Virgas pagastā atrodas plānotajā un atļautajā teritorijā - lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā.

Virgas pagasta Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 5.9.1.6. punkts nosaka, ka minimālā nesadalāmā zemes vienības platība ir 2,0 ha.

 

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu,22.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2., 11. punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus, pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, 14.11.2013.tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanai. Grafiskais plāns ar plānoto sadalījumu 6.pielikumā.

2.      Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (7.pielikums).

3.      Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.punktu, nosaukums atdalāmajam zemes gabalam tiks piešķirts, pēc zemes ierīcības projekta izstrādes, pieņemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un A.N., [adrese], Priekulē, Priekules nov.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā:

6.pielikums –grafiskais plāns ar plānoto zemes vienības sadalījumu uz 1 lp.;

7.pielikums – nosacījumi zemes ierīcības projektam uz 2 lp.

 

 

 

43.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala atdalīšanai no nekustamā īpašuma ”Austrumi” zemes vienības ar kad.apz.6464 003 0100, Kalētu pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi M. A., dzīvojošas Priekules novadā, Kalētu pagastā, [adrese], 06.11.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/1498),  par zemes gabala 5,1 ha lielā platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atdalīšanu no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā. Atdalītajam zemesgabalam piešķirot nosaukumu „Austrumiņi”.

Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma [adrese] zemes robežu plāna kopija ar plānoto zemes sadalījumu.

 

Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

 

Projekta izstrādes ierosinātāja ir nekustamā īpašuma īpašniece M. A., kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā, kas sastāv no pieciem zemes gabaliem 17,9 ha kopplatībā, nostiprinātas Liepājas zemesgrāmatu nodaļā Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0004 4003.

 

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Kalētu pagasta Teritorijas plānojuma grafisko daļu, zemes vienība [adrese] ar kadastra apzīmējumu [:] atrodas plānotajā un atļautajā teritorijā – meliorētā lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā. Jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība nedrīkst būt mazāka par 2 ha.

 

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu,22.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2., 11. punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus, pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanai. Zemes robežu plāns ar plānoto sadalījumu 8.pielikumā.

2.      Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus ( 9.pielikums).

3.      Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.punktu, nosaukums atdalāmajam zemes gabalam tiks piešķirts, pēc zemes ierīcības projekta izstrādes, pieņemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un M. A., [adrese] Kalētu pag., Priekules nov.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā:

 8.pielikums –zemes robežu plāns ar plānoto sadalījumu;

 9.pielikums – nosacījumi zemes ierīcības projektam uz 2 lp.

 

44.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Līgotes”, Gramzdas pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja mērniecības firmas SIA „Latvijasmernieks” 06.11.2013. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Līgotes” Gramzdas pag., Priekules nov.

Īpašums „Līgotes”, apzīmējums kadastrā [:], Gramzdas pagastā Priekules novadā 16,6 ha platībā ir reģistrēts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, lēmuma pieņemšanas datums 23.09.2013. nodalījuma Nr.2. Īpašnieki ir I. E., M. N. un I. N..

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu  [:], platība 16,6 ha. Uz zemes vienības atrodas namīpašums, sastāvošs no vienas dzīvojamās ēkas un desmit saimniecības ēkām. No nekustamā īpašuma „Līgotes” Gramzdas pag., Priekules nov. zemes vienības apzīmējums kadastrā [:] tiek atdalīta projektētā zemes vienība Nr.2. 14,2 ha platībā. Zemes vienība „Līgotes” kadastra apzīmējums [:] (projektētā zemes vienība Nr.1) platība, pēc projektētās zemes vienības Nr. 2 atdalīšanas, ir 2,4 ha.

Ar Priekules novada domes 2013. gada 28.februāra lēmumu Nr.3.57 § ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma „Līgotes” Gramzdas pag., Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts „Līgotes”, Gramzdas pag., Priekules nov. atbilst Gramzdas pagasta, spēkā esošiem teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Zemes ierīcības projektu izstrādājis SIA „Latvijasmernieks” 10.10.2013. atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa 22.10.2013. sniedza atzinumu un pārbaudē konstatēja, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un uz grafiskās daļas ir uzspiests atzinuma spiedogs.

            Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19. panta otro daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu un Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punkts, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam „Līgotes” Gramzdas pag., Priekules nov.
 2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Līgotes”, Gramzdas pag., Priekules nov., no zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā [:] zemes vienību Nr. 2. 14,2 ha platībā, jauna īpašuma veidošanai.
 3. Zemes vienībai piešķirt nosaukumu [:], Gramzdas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101.
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400) 

 

 

 

45.§ Par platības precizēšanu zemes vienībai Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 006 0025

 Izskatot SIA „Metrum”, reģistrācijas Nr. 40003388748 Liepājas biroja iesniegto Zemes robežu plānu - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0025, adrese: Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., konstatēts:

 

1. Ar Priekules novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu (prot.Nr.14) 47§ „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” zemes vienība Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pag.,  Priekules nov., 0,7 ha  platībā piekrīt pašvaldībai. 

 

2. 2013.gada 4.oktobrī SIA „Metrum” reģistrācijas numurs 40003388748, veica zemes vienības kadastra apzīmējums 6482 006 0025 robežu uzmērīšanu, uzmērot kadastrāli zemes platība ir 0,5605 ha.

 

3. Atbilstoši Zemes robežu plānam zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0025 platība ir mazāka (0,5605 ha) par Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumā (prot. Nr. 14) 47§ ”Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” noteikto platību 0,7 ha .

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, SIA „Metrum” reģistrācijas Nr. 40003388748, 2013.gada 4.oktobrī veikto robežu uzmērīšanu, 2013.gada 25.novembra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Precizētzemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0025, adrese: Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., pēc kadastrālās uzmērīšanas platību 0,5605 ha, saskaņā ar pielikumu Nr. 10 - Zemes robežu plānu, mērogā 1:1000.

 

Pielikumā: 10.pielikums – izkopējums no kadastra kartes uz 1 lp.

 

46.§ Par kopīpašuma domājamo daļu no divdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes iela 1, Kalnenieki ,Priekules pag., Priekules nov., noteikšanu

 Izskatot jautājumu par dzīvokļa īpašumā domājamo daļu noteikšanu īpašumam Nākotnes iela 1, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov. tiek konstatēts, ka

[1.] Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas tiesas zemesgrāmatā ir reģistrēts nekustamais īpašums Nākotnes iela 1, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., kas sastāv no zemesgabala ar kadastra numuru 6482 007 0065 un namīpašuma -1.stāva 2 dzīvokļu dzīvojamās ēkas. Īpašuma tiesības pašvaldībai nostiprinātas uz zemi 1 domājamās daļas, uz namīpašumu ½ domājamās daļas t.sk. dzīvoklis Nr. 2.

[2.]Ar 1999.gada 16.jūnija Priekules pagasta padome lēmumu (prot. Nr. 28) 3.punkts „Par dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājas iesniegumu” nolemts nodot privatizācijai pašvaldībai piederošas dzīvojamās mājas : 1.7. Nākotnes iela 1.

[3.] Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” ar  14.12.1999. Sēdes protokola Nr. 14 2.punkts: nodota zeme īpašumā bez atlīdzības sekojošo daudzdzīvokļu māju lauku apvidū dzīvokļu īpašniekiem, kuri iegādājušies dzīvokļus par kapitāla daļām no Liepājas rajona paju sabiedrības „Priekule”, Nākotnes ielā 1, zemesgabals 0,16 ha, kadastra numurs 6482 007 0065 V. S. dzīvokļa Nr. 1 īpašniecei ½ domājamo daļu.

[4.] Pamatojoties uz 1994.gada 18.oktobra Privatizācijas aktu Nr. 153 V. S. par pajām nodots Liepājas rajona paju sabiedrības „Priekule” īpašums, kas sastāv no ½ ideālās daļas no dzīvojamās mājas , kas ir dzīvoklis Nr. 1, sastāvošs no divām istabām, kas atrodas Liepājas rajonā, Priekules pagastā, Nākotnes ielā Nr. 1.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvokļa īpašuma likums 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu kopējo platību un 6.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt,ka Priekules novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums Nr. 2 ir kopīpašuma 1/2 domājamās daļas no divdzīvokļu dzīvojamās mājas un ½ domājamās daļas zemes vienības, kadastra numurs 6482 007 0065, adrese; Nākotnes iela 1, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov.

2.      Noteikt, kaN. V. S., personas kods [:], dzīvokļa īpašums Nr. 1 ir kopīpašuma ½ domājamās daļas no divdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes iela 1-1, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov. un atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta ceturto daļu N. V. S. dzīvokļa Nr. 1 īpašniecei tiek nodota ½ domājamā daļa no zemesgabala 0,16 ha, kadastra numurs 6482 007 0065.

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt VZD Kurzemes reģionālai nodaļai un iesniegt Liepājas Tiesas zemesgrāmatu nodaļā dzīvokļa/u īpašuma/u ierakstīšanai zemesgrāmatā.

4.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciāliste V.Rubeze

5.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

47.§ Par nekustamā īpašuma „Zvaigznes”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov. kopīpašuma domājamo daļu precizēšanu

 Saskaņā ar ierakstu Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 174 , ir izdarīts ieraksts, ka nekustamais īpašums „Zvaigznes”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 006 0105 sastāv no zemesgabala ar kadastra numuru 6482 006 0105 0,82 ha platībā un uz tā atrodas 1.stāvu 3 dzīvokļu dzīvojamā ēka. 

Nekustamā īpašuma īpašnieks ir Priekules novada pašvaldība un pašvaldībai pieder 1 daļa.

Pamatojoties uz 11.06.1999. Priekules pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izziņu Nr. 14 dzīvoklim Nr.2 ir noteikta 302/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes vienības ar kadastra numuru 6482 006 0105.

Savukārt Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 174-2 Dzīvokļa īpašumam Nr.2, kadastra numurs: 6482 900 0050, kuras adrese ir „Zvaigznes”-2, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., ir ieraksts, ka dzīvokļa īpašums sastāv no 378/1000 domājamām daļām no kopīpašuma daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes vienības un 12.02.2010. dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu Nr. 1 ir noteikta 378/1000 domājamās daļas no kopīpašuma –dzīvojamās mājas un zemes vienības, kadastra numurs 6482 006 0105 (zemes kopplatība 0,82 ha).

            Lai precizētu nekustamā īpašuma „Zvaigznes”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., sastāvu, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām „21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2013.gada 21.novembra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Izdarīt grozījumus 12.02.2010. Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumā, kas noslēgts starp Priekules pilsētas pašvaldību un A.P., personas kods [:], par dzīvokļa īpašuma Nr. 2, kas atrodas „Zvaigznes”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., pirkšanu 1.punkta 1.1.apakšpunktā aizstājot skaitli „378” ar skaitli ”302” (visā tekstā, kur nepieciešams).

 

 1. Lūgt Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļu izdarīt grozījumus Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr. 174 -2 1.daļas 1.iedaļas ieraksta Nr. 1.1 aizstājot daļu 378/100 ar 302/1000.

 

 1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) sagatavot attiecīgu vienošanos saskaņā
 2. Ar šī lēmuma 1.punktu un veikt izmaiņas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr. 174 -2.

 

5.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

48.§ Par nekustamā īpašuma „ Bunkas Strazdiņi ” Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi Z/s „Austrumi”, reģ. nr. 42101005226, īpašnieces I. K., personas kods [:], dzīvojošas [adrese] , Durbes pagasts,  Durbes nov., 07.11.2013. iesniegumu, ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu „Bunkas Strazdiņi”, kadastra Nr.6446 004 0057, Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Bunkas Strazdiņi”, Bunkas pag., Priekules nov., ir z/s Austrumi īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.1000 0044 9777.

Nekustamais īpašums „Bunkas Strazdiņi” 15.96 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām –1. zemes vienība 6.03 ha, kadastra apzīmējumu [:] , 2. zemes vienība 9.93  ha, kadastra apzīmējumu [:].

Īpašniece vēlas sadalīt  nekustamo īpašumu „Bunkas Strazdiņi”, kadastra Nr.[:], atdalot 1. zemes vienību 6.03 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu „Strazdi” , atdalītajiem zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība

 ( NĪLM kods- 0201).

 Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.pantam zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienību apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām(teritorijām).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Bunkas Strazdiņi”1.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  [:], Bunkas pag., Priekules nov., saskaņā ar pielikumu- zemes robežu plānu (12.pielikums).

2.      Atdalāmajai zemes vienībai ar apzīmējumu  kadastrā [:] piešķirt nosaukumu „Strazdi” un noteikt NĪLM- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods-0201.

3.      Lēmuma izraksts nosūtāms z/s „Austrumi”: „Austrumi”, Durbes pagasts, Durbes novads , LV-3440 un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

 

Pielikumā:

11.pielikums –zemes robežu situācijas un apgrūtinājumu plāns uz 1 lp.

12.pielikums – zemes robežu plāns uz 1 lp.

 

49.§ Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Mazās Palejas”, Virgas pag., Priekules nov. un nosaukuma „Lielās Palejas” piešķiršanu

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi  Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M. Kokovihinas 31.10.2013. iesniegumu, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0505  atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Mazās Palejas”, kadastra Nr. 6498 004 0195, Virgas pagastā, Priekules novadā un nosaukuma „Lielās Palejas” piešķiršanu. Noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. sēdes lēmumu protokols Nr.10, 1.24.§, zemes vienības „Mazās Palejas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0505 un 6498 004 0195, Virgas pagastā, Priekules novadā, ir pašvaldībai piekrītošas.

Nekustamais īpašums „Mazās Palejas” , kadastra Nr.6498 004 0195, sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes vienības nav instrumentāli uzmērītas un reģistrētas zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Mazās Palejas”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6498 004 0195, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 004 00505, saskaņā ar grafisko pielikumu (13. pielikums).
 2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0505 piešķirt nosaukumu „Lielās Palejas” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.
 3. Zemes vienībai „Lielās Palejas”, Virgas pag., Priekules nov., noteikt statusu- pašvaldībai piekritīgā zeme.
 4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.
 5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: 13.pielikums – nekustamā īpašuma ‘’Mazās Palejas’’ grafiskais pielikums uz 1 lp.

50.§ Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Aizputes iela 24, Priekule, Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja V. G., V. Š., J. B., V. S., R. V., G. P., Z. D., Ē. L., J. L., G. M., I. V. un S. M., adrese Aizputes iela 24, Priekule, Priekules nov.   31.05.2013.  iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/657 par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes iela 24 Priekule, Priekules novadā.

Konstatēts, ka zemes vienības Aizputes iela 24, Priekule pašreizējais lietošanas mērķis daļēji neatbilst situācijai dabā.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmo daļu, Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija  noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība ” un „Likumu par pašvaldībām”, stājās spēkā 1994. gada 9. jūnijā,  21. panta 1. daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā.

            Atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Malda Andersone, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa ); PRET -  1 deputāts(Arta Brauna); ATTURAS -  1 deputāts ( Alda Binfelde), Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atteikt mainīt daļaizemes vienības Aizputes iela 24, Priekule, Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā [:] zemes lietošanas mērķi – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods 0702  uz zemi uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, platība 1700 m² pielikumā situācijas plāns (14.pielikums).
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Pielikumā : 14.pielikums – zemes vienības Aizputes iela 24, grafiskais pielikums uz 1 lp.

 

 

51.§ Par nekustamo īpašumu „Zvaigznes”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov.

 Pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem un Liepājas tiesas zemesgrāmatas, Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 174 veiktajiem ierakstiem, Priekules novada dome konstatēja, ka:

            [1.]Nekustamais īpašums „Zvaigznes”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., sastāv no zemesgabala ar kadastra numuru 6482 006 0105 0,82 ha platībā. Uz zemesgabala atrodas 1-stāvu 3 dzīvokļu dzīvojamā ēka. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Zvaigznes”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov. ir nostiprinātas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā nr. 174 uz Priekules pagasta pašvaldības vārda 19.03.1999. (tagad uz Priekules novada pašvaldības vārda  ar grozījumiem 09.10.2009.).       

[2.] Saskaņā ar kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu, nekustamais īpašums sastāv no 3 dzīvokļu īpašumiem ar 1000/1000 domājamā daļām  jeb 1 (viens).

[3.] Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 174 ir atvērti 3 nodalījumi dzīvokļu īpašumiem, kuru sastāvā reģistrētas 1000/1000 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemesgabala 0,82 ha platībā, kadastra numurs 6482 006 0105 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

            Lai precizētu Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma sastāvu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

             Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) veikt nepieciešamo izmaiņu reģistrāciju zemesgrāmatā nekustamajam īpašumam „Zvaigznes”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., dzēšot Liepājas Tiesas zemesgrāmatu nekustamā īpašuma tiesības uz zemesgabalu 0,82 ha platībā , kadastra apzīmējums 6482 006 0105 un 1.stāvu  3.dzīvokļu dzīvojamās mājas.

 

 

 

 

52.§

Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu M.F. mantotajiem zemes gabaliem, Virgas pagastā, Priekules novadā

 

Priekules novada dome izskatījusi M. F., pilnvarotās personas M. F., personas kods [:], (30.10.2013.ģenerālpilnvaru izsniegusi un apliecinājusi Kurzemes apgabaltiesas zvērināta notāre Jevgenija Jaunģelže, iereģistrēts ar Nr.6566),  dzīvojoša [adrese], Grobiņā, Grobiņas novadā, 08.11.2013. iesniegumu, ar lūgumu piešķirt nosaukumus zemes reformas pabeigšanai paredzētām zemes vienībām Virgas pagastā ar kadastra apzīmējumiem: [:]- „Bultas”, [:]- „Gulbji”, [:]-„Ahāti”, [:]- „Enkuri”, [:] – „Medus”, [:]- „Gārņi”, [:] – „Lādes”, [:]- „Lapsas”, [:]- „Maizes”, [:]- „Eži”, uz kuriem atzītas īpašuma tiesības.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 14.11.2011. Centrālās zemes komisijas lēmumu (atzinumu) Nr.8282 Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi M. F. atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Virgas pagasta zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem: [:]- 2,70 ha, [:]- 3,10 ha, [:]-3,20 ha, [:]- 1,60 ha, [:] – 5,60 ha, [:]- 9,72 ha, [:] – 3,00 ha, [:]- 3,20 ha, [:]- 3,20 ha, [:]- 1,50 ha .

Valsts kadastra Nekustamā īpašuma informācijas sistēmā augstāk minētie zemes gabali reģistrēti ar nosaukumu [:].

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Par Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Mainīt nosaukumu nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr. [:], Virgas pagastā, Priekules novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem uz:

1.1. [:]- „Bultas”;

1.2. [:]- „Gulbji”;

1.3.[:]-„Ahāti”;

1.4. [:]- „Enkuri”;

1.5. [:] – „Medus”;

1.6. [:]- „Gārņi”;

1.7. [:]– „Lādes”;

1.8. [:]- „Lapsas”;

1.9. [:]- „Maizes”;

1.10. [:]- „Eži”.

 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: [:], [:], [:], [:], [:], [:], [:], [:], [:], [:].

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un Mārtiņam Freibergam, Jaunatnes ielā 7-11, Grobiņā, Grobiņas novadā, LV-3430.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

52.§ Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu M.F. mantotajiem zemes gabaliem, Virgas pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatījusi M. F., pilnvarotās personas M. F., personas kods [:], (30.10.2013.ģenerālpilnvaru izsniegusi un apliecinājusi Kurzemes apgabaltiesas zvērināta notāre Jevgenija Jaunģelže, iereģistrēts ar Nr.6566),  dzīvojoša [adrese], Grobiņā, Grobiņas novadā, 08.11.2013. iesniegumu, ar lūgumu piešķirt nosaukumus zemes reformas pabeigšanai paredzētām zemes vienībām Virgas pagastā ar kadastra apzīmējumiem: [:]- „Bultas”, [:]- „Gulbji”, [:]-„Ahāti”, [:]- „Enkuri”, [:] – „Medus”, [:]- „Gārņi”, [:] – „Lādes”, [:]- „Lapsas”, [:]- „Maizes”, [:]- „Eži”, uz kuriem atzītas īpašuma tiesības.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 14.11.2011. Centrālās zemes komisijas lēmumu (atzinumu) Nr.8282 Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi M. F. atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Virgas pagasta zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem: [:]- 2,70 ha, [:]- 3,10 ha, [:]-3,20 ha, [:]- 1,60 ha, [:] – 5,60 ha, [:]- 9,72 ha, [:] – 3,00 ha, [:]- 3,20 ha, [:]- 3,20 ha, [:]- 1,50 ha .

Valsts kadastra Nekustamā īpašuma informācijas sistēmā augstāk minētie zemes gabali reģistrēti ar nosaukumu [:].

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Par Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Mainīt nosaukumu nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr. [:], Virgas pagastā, Priekules novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem uz:

1.1. [:]- „Bultas”;

1.2. [:]- „Gulbji”;

1.3.[:]-„Ahāti”;

1.4. [:]- „Enkuri”;

1.5. [:] – „Medus”;

1.6. [:]- „Gārņi”;

1.7. [:]– „Lādes”;

1.8. [:]- „Lapsas”;

1.9. [:]- „Maizes”;

1.10. [:]- „Eži”.

 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: [:], [:], [:], [:], [:], [:], [:], [:], [:], [:].

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un Mārtiņam Freibergam, Jaunatnes ielā 7-11, Grobiņā, Grobiņas novadā, LV-3430.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

53.§ Par nekustamā īpašuma [:] sadalīšanu Gramzdas pag. Priekules novadā un jauna nosaukuma [:] piešķiršanu

 Priekules novada dome izskatīja V. K., adrese  [:], Priekule, Priekules nov.06.11.2013.  iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/1506 par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

Īpašums [adrese] Gramzdas pagastā Priekules novadā 10,23 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 26.02.2010. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000384459.  Tā īpašnieks ir V. K..

            Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Gramzdas pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2011. gada 24. februāra lēmumu (sēdes prot.. Nr. 3. 3§.), atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], 10,23 ha platībā, kadastra Nr.[:], kas atrodas Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
 2. No nekustamā īpašuma [adrese] atdalīt 1.zemes vienību 4,51 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [:] un 2. zemes vienību 1,88 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [:],  Gramzdas pagastā, Priekules novadā( 15.pielikums).
 3. Atdalītajām zemes vienībām piešķirt nosaukumu [adrese], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

      4.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tāspēkā     stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja 3400) 

 

Pielikumā: 15.pielikums nekustamā īpašuma [:] grafiskais pielikums uz 1 lp.

 

54.§ Par nosaukuma maiņu īpašumam „Smilgas” Priekules pag. Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja Guntas Briekmanes 07.11.2013. iesniegumu, par nosaukumu maiņu īpašumam [adrese], Priekules pag., Priekules novadā.

Konstatēja:

Pamatojoties uz Latvijas Valsts Vēstures arhīva izziņu 21.11.1995. Nr.2-JP-47558-1nekustamais īpašums [adrese], Liepājas apriņķī Priekules pagastā līdz 1940. gada 21. jūlijam piederēja A. K., zemes īpašuma kopplatība 53,7 ha. Īpašuma tiesības uz mantojamo zemi atzītas īpašnieka dēliem H. S. un L. S., katram uz vienu domājamo pusi. H. S. atjaunotas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi [adrese] 26,62 ha platībā piešķirot nosaukumu [adrese]. Lai varētu reģistrēt Zemesgrāmatā otru pusi [adrese] īpašumu uz L. S. vārda , nepieciešams mainīt īpašuma vēsturisko nosaukumu.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009.

            Atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Mainīt nosaukumu zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:], no [adrese], Priekules pag., Priekules nov. uz [adrese], Priekules pag., Priekules nov.
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā  stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

            

55.§ Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6415 005 0036, Smilšu iela 7a, Priekulē, Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas, 31.10.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr. 3-06/942  par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra Nr. 6415 005 0036 Priekulē, Priekules novadā.

Konstatēja:

Pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas reģistrācijas, kas veikta atbilstoši Priekules novada domes 26.09.2013.lēmumam (prot. Nr.7) „Par īpašuma Smilšu iela 9, Priekule, Priekules nov. grafiskā pielikuma apstiprināšanu”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0008 sastāvā , ir izveidojusies jauna zemes vienība 0,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6415 005 0036.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009 un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,

atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt nosaukumuzemes vienībai ar apzīmējumukadastrā 6415 005 0036 Smilšu iela 7a, Priekule, Priekules nov.( 16.pielikums).
 2. Zemes vienībai Smilšu iela 7a, Priekule, Priekules nov. noteikt statusu – pašvaldībai piekrītoša zeme un noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.
 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā  stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

           

     Pielikumā: 16.pielikums -  zemes vienības Smilšu iela 7A, Priekule, grafiskais pielikums uz 1 lp.

 

56.§ Par adreses maiņu nekustamam īpašumam Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov.

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu ,kas ir attiecīgās domes pārziņā, turklāt tikai dome var piešķirt nosaukumus ielām, parkiem, laukumiem, kā arī pārdēvēt tos, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 8.punktu,11.punktu, 29.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 35.pantu, 2013.gada 14.novembra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Mainīt esošo adresi ēkai Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov., adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā 106305532- uz jaunu adresi : Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads.
 2. Apliecinātu lēmuma kopiju (izrakstu) par adreses maiņu ar pavadvēstuli, iesniegt (nosūtīt) VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.   Atbildīgā par lēmuma nosūtīšanu ir pašvaldības lietvedības nodaļa.
 3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
57. § Par adreses piešķiršanu ēkai, kas atrodas uz Priekules novada pašvaldībai piederošās zemes Galvenā ielā 6, Priekule, Priekules nov.

 Priekules novada dome konstatē:

[1] Uz Priekules novada pašvaldībai piederošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 6415 002 0148 adrese : Galvenā iela 6, Priekule, Priekules nov., atrodas līdz šim neuzskaitīta ēka.

[2] Civillikuma 968. pants nosaka, ka uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu.

[3.] Ēkai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0148, Valsts adrešu reģistrā nav reģistrēta adrese.

[4.] Saskaņā 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”   2.punkta 2.9. apakšpunktu: „adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa; savukārt šo noteikumu 9.punkts nosaka, ja: apbūvei paredzētajai zemes vienībai adrese ir piešķirta ,tad pirmajai ēkai, kas uz tās tiek būvēta,  saglabā zemes vienībai piešķirto adresei”. Šo noteikumu 8.punkts nosaka, ka : „apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumus vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu”. 

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir viņas kompetencē, turklāt tikai dome var piešķirt nosaukumus ielām, parkiem un laukumiem, kā arī tos pārdēvēt, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta 2.9. apakšpunktu, 8.punktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piešķirt ēkai, kas atrodas uz zemes vienību ar kadastra numuru 6415 002 0148, adresi: Galvenā iela 6, Priekule, Priekules nov., LV-3434, 17.pielikumu– izkopējums no Priekules pilsētas kadastra kartes. Zemes vienības Galvenā iela 6, Priekule, Priekules nov., Valsts adrešu klasifikatora kods - 103470797.
 2. Pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā no parakstīšanas nosūtīt VZD Kurzemes reģionālai nodaļai.

Atbildīgā par lēmuma nosūtīšanu ir Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļa

 

Pielikumā: 17.pielikums – zemes vienības ar kad.nr.6415 002 0148 izkopējums no Priekules pilsētas kadastra kartes uz 1 lp.

 

58.§ Par adreses noteikšanu SIA „Lattelekom” sakaru konteineram

 2013.gada 16.oktobrī (reģistrācijas Nr. 3-06/881) Priekules novada pašvaldībā saņemts Lattelekom, vienotais reģistrācijas Nr. 4003052786, adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga iesniegums (turpmāk-Iesniegums), kurā Lattelekom vēlas atdalīt sakaru konteineru no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6415 503 0137 un ierakstīt zemesgrāmatā kā patstāvīgu būvju īpašumu.

Iesniegumā minēts- lūgt Priekules novada pašvaldību izskatīt jautājumu par adreses piešķiršanu būvei /Sakaru konteineram ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0137 008.

Iesniegumā Lattelekom lūdz atstāt Nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6415 503 0137 esošo adresi Raiņa iela 25B, Priekule, Priekules nov.

Iesniegumam pievienots: Zemesgrāmatas nodalījuma datorizdruka; Informatīva izdruka no kadastra informācijas sistēmas; zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0137 robežu plāna un situācijas plāna kopija.

 

Priekules novada dome izskatot ar lietu saistītos apstākļus un konstatē:

[1.] Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo kadastra informāciju NINO (nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma) uz zemes vienības ar kadastra numuru 6415 003 0237, adrese Raiņa iela 25A, Priekule, Priekules nov. atrodas Lattelekom SIA piederošas ēkas  (kadastra apzīmējums 6415 003 0137 001- 6415 003 0137 002) un sakaru konteiners ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0137 008.

[2.] Īpašuma tiesības uz zemes vienību (2846 m² platībā) Raiņa iela 25A, Priekule, Priekules nov., ir nostiprinātas Latvijas Valstij, uz LR Finanšu ministrijas vārda, nodokļu maksātāju kods 90000014724. Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0045 2549.

            [3.] Iesniegumā Lattelekom min, ka sakaru konteiners nepieciešams Lattelekom publisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, Lattelekom vēlas sakaru konteineru atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6415 503 0137 sastāva un ierakstīt zemesgrāmatā kā patstāvīgu būvju īpašumu.

            [4.] Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 6.panta pirmā daļā noteikts,ka (1) Nekustamais īpašums šā likuma izpratnē ir nekustamā īpašuma objekts (zemes vienība vai būve) vai šo objektu kopība (zemes vienība un būve), kas saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" normām atbilst pastāvīga nodalījuma prasībām.(…)”.

             Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās domes pārziņā, turklāt tikai dome var piešķirt nosaukumus ielām, parkiem, laukumiem, kā arī pārdēvēt tos, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 8.punktu, 11.punktu, 29.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 35.pantu, 2013.gada 14.novembra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, 11.10.2013. SIA Lattelekom iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piešķirt SIA Lattelekom, vienotais reģistrācijas Nr. 4003052786, piederošai būvei –sakaru konteineram, kadastra apzīmējums 6415 0003 0137 008, adresi Raiņa iela 25C, Priekule, Priekules nov., LV-3434, saskaņā ar 18.pielikumu.
 2. Pārējām ēkām/būvēm, kadastra numurs 6415 503 0137 saglabāt (atstāt) esošo adresi Raiņa iela 25B, Priekule, Priekules nov.
 3. Apliecinātu lēmuma kopiju (izrakstu) par adreses maiņu ar pavadvēstuli, iesniegt (nosūtīt) VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.   Atbildīgā par lēmuma nosūtīšanu ir pašvaldības lietvedības nodaļa.
 4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pielikumā: 18.pielikums – grafiskais pielikums būvei ar kad. apz.6415 0003 0137 uz 1 lp.

 

 

59.§ Par adreses „Krieviņi”, Virgas pagasts, Priekules novads, likvidēšanu

 Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 13.11.2013. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par adreses „Krieviņi”, Virgas pagasts, Priekules novads, adreses klasifikatora kods 103820320, likvidēšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Valsts adrešu sistēmā ir reģistrēta adrese- „Krieviņi”, Virgas pagasts, Priekules novads, adreses klasifikatora kods 103820320. Adrese piesaistīta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0087, Virgas pagastā.

Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir viensēta, 2.9.apakšpunkts- dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, 2.10.apakšpunkts- apbūvei paredzēta zemes vienība.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0087 nav apbūvēta.

Atbilstoši augstāk minēto noteikumu 30.punktam – adresācijas objektam beidzot pastāvēt, pašvaldības dome pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā.

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktu, 44.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Likvidēt  adresi „Krieviņi”, Virgas pagasts, Priekules novads, adreses klasifikatora kods 103820320.
 2. Pieņemto lēmumu kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā, nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.
 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

60. § Par nosaukumu piešķiršanu inženierbūvēm - ceļiem, Virgas pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 19.11.2013. iesniegumu par nosaukumu piešķiršanu inženierbūvēm- ceļiem Virgas pagastā, Priekules novadā, kuri tiks reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā:

1.      Dīķa ceļš;

2.      Irmas ceļš;

3.      Paplakas kalnu ceļš;

4.      Paplakas NAI.

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tiks reģistrēti jauni pašvaldības ceļi kā inženierbūves. Jaunajiem ceļiem Virgas pagastā nav piešķirti nosaukumi.

 

Atbilstoši likuma „Par autoceļiem” 9. panta 1.apakšpunktu- autoceļa nosaukumā jānorāda ceļa sākumpunkta un galapunkta apdzīvotās vietas nosaukums, bet, ja nepieciešams, — arī ceļa starpposmu galveno apdzīvoto vietu nosaukumi. Autoceļa nosaukumā var arī norādīt tikai galapunkta apdzīvotas vietas vai ģeogrāfiskā objekta nosaukumu.

 

Atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt nosaukumus sekojošām inženierbūvēm-ceļiem Virgas pagastā, saskaņā ar grafiskiem pielikumiem :

1.1.      Dīķa ceļš (19.pielikums);

1.2.Irmas ceļš (20.pielikums);

1.3.Paplakas kalnu ceļš (21.pielikums);

1.4.Paplakas NAI ceļš (22.pielikums).

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: 19.,20.,21.,22. pielikumi – grafiskie pielikumi inženierbūvēm – ceļiem uz 1 lp.