28.11.2013. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 9)

61.§ Par nosaukuma piešķiršanu inženierbūvēm( ceļiem) Priekules pag., Gramzdas pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja Guntas Briekmanes 07.11.2013. iesniegumu, par nosaukumu        piešķiršanu un maiņu inženierbūvēm( ceļiem) Priekules pag. Priekules novadā un Gramzdas pag., Priekules nov.

Konstatēja:

Lai deklarētu inženierbūves (ceļus)  Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nepieciešams inženierbūvēm piešķirt nosaukumus.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009.

Atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.        Piešķirt nosaukumusinženierbūvēm „Senču ceļš”, „Saulaines kalte-Gūžas”, „Cīruļi-Dzidras”, „Indrānu ceļš”, „Vairogu ceļš”, Priekules pagastā, Priekules novadā un „Piķeļu ceļš, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

2.        Mainīt nosaukumu ceļam (zemes vienībai un inženierbūvei) „Nākotnes iela – Jermuši”, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 007 0067 uz nosaukumu „Elkas kapi- Jermuši”, Priekules pag., Priekules nov.

3.        Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā  stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

           

Pielikumā: 23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.pielikumi – grafiskie pielikumi inženierbūvēm – ceļiem uz 1 lp.

           

 

62.§ Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Viļņi”, Virgas pag., Priekules nov. un nosaukuma „Jaunie viļņi” piešķiršanu

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts SIA”BB Agro”, reģ.Nr.42103050436, juridiskā adrese: „Lielarāji”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., pilnvarotās personas E. B. (pilnvarojums iekļauts 13.09.2013. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma 6.punktā, ko izsniegusi un apliecinājusi Kurzemes apgabaltiesas zvērināta notāre Aija Burbecka, iereģistrēts ar Nr.5324) 14.11.2013. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-13/1563, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0085  5,2 ha platībā atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Viļņi”, kadastra Nr. 6498 002 0085, Virgas pagastā, Priekules novadā un nosaukuma „Jaunie viļņi” piešķiršanu. Noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Viļņi”, Virgas pag., Priekules nov., pieder Annai Piļipčukai, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.64.

Nekustamais īpašums „Viļņi” 6,61 ha kopplatībā, kadastra Nr.6498 002 0085, sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām.

Īpašnieka vārdā nekustamā īpašuma „Viļņi”, Virgas pag., Priekules nov., sadalīšanu ierosina un visas formalitātes kārto SIA „BB Agro” pilnvarotais pārstāvis E. B. (saskaņā ar 13.09.2013. Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, ko izsniegusi un apliecinājusi Kurzemes apgabaltiesas zvērināta notāre Aija Burbecka, iereģistrēts ar Nr.5324).

Iesnieguma iesniedzējs lūdz atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma „Viļņi”, kad.Nr.6498 002 0085, zemes vienību 5,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0085, piešķirot nosaukumu „Jaunie viļņi” un nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Viļņi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6498 002 0085, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0085  5,2 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu (30.pielikums).

2.      Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0085 piešķirt nosaukumu „Jaunie viļņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un E. B., [adrese], Liepāja, LV-3416.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

   Pielikumā: 30.pielikums – nekustamā  īpašuma ‘’Viļņi’’, kad Nr.6498 002 0085 grafiskais pielikums uz 1 lp.

 

63.§ Par zemes “Šķūnis- Ēka” iznomāšanu SIA”Tele2”, Kalētu pag., Priekules nov

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts SIA “Jaunmāja”,reģ.Nr.40003706622, juridiskā adrese: Rīga, Nīcgales iela 33-19, projektu vadītājas A. P. ( 30.07.2013. SIA “Jaunmāja” izdota pilvara Nr.42/07), kā SIA „Tele2” pilnvarotais pārstāvis (24.01.2013. SIA “Tele2” izdota pilnvara Nr.2013/42), 11.11.2013., iereģistrēts ar Nr.3-06/992, iesniegums ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piederošu zemes gabalu “Šķūnis- Ēka”, kadastra apz.6464 001 0265, Kalētu pagastā, Priekules novadā, 200 m² platībā 60 m augsta sakaru masta un aparatūras izvietošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 15.septembra lēmumu, protokols Nr.9, 5.§, zemes vienība “Šķūnis- Ēka” 0,27 ha platībā, kadastra apz.6464 001 0265, Kalētu pag., Priekules nov., piekrīt pašvaldībai. Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas šķūnis, kurš pieder divām privātpersonām.

Apsekojot dabā augstāk minēto zemes vienību, konstatēts, ka zemes vienību šķērso piebraucamie ceļi uz blakus esošajiem objektiem un nav brīvas vietas sakaru mastu uzstādīšanai.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atteikt SIA „Tele2”, pilnvarotam pārstāvim SIA „Jaunmāja”, reģ.Nr.40003706622, zemes „Šķūnis-Ēka”, kadastra apzīmējums 6464 001 0265, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu.

2.      Pieņemto lēmumu nosūtīt SIA „Jaunmāja”, Mārupes iela 4-30, Rīga, LV-1002 .

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

64.§ Par Liepājas rajona Priekules pilsētas zemes komisijas 1996.gada 28.jūnija lēmumaNr. 57 „Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Pumpura iela 9, Priekule A.G. atcelšanu”

 Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts, ka ar Liepājas rajona Priekules pilsētas zemes komisijas 1996.g.28.jūnija lēmumu Nr. 57 „Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Pumpura iela 9, Priekule” atjaunotas īpašuma tiesības A.G. uz zemes vienību [adrese], Priekulē. 8052 kv. m platībā.

Pēc iesniegtajiem radniecību apliecinošiem dokumentiem un Latvijas valsts vēstures arhīva izziņas var secināt, ka īpašuma tiesības bija atjaunojamas M.W.. Uzskatāms, ka Liepājas rajona Priekules pilsētas zemes komisijas 1996.g.28.jūnija lēmumu Nr. 8.57§  „Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi [adrese], Priekule A. G.’’ ir pieņemts kļūdaini.

26.01.2012.g A. G. Priekules novada domei iesniedza iesniegumu ar lūgumu pārskatīt situāciju par nodokļa aprēķināšanu īpašumam [adrese], Priekule, kā par neesošu īpašumu.

Priekules novada dome ar 22.03.2012.g. lēmumu Nr. 4 pieņēma lēmumu neaprēķināt nekustamā īpašuma nodokli īpašumam [adrese], Priekule.

Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR likumiem un Priekules pilsētas, Priekules novada spēkā esošo Teritorijas plānojumu, pārapstiprinātu 27.08.2009. (Priekules novada domes sēdes protokols Nr. 6.1§)

 

Atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atcelt Liepājas rajona Priekules pilsētas zemes komisijas 1996.g.28.jūnija lēmumu Nr. 57 „Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi [adrese], Priekule A.G.”.

2.      Noteikt statusu zemes vienībai Pumpura iela 9, Priekule – rezerves zemes fonds.

3.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

65. § Par līguma pirmstermiņa izbeigšanu ar SIA „GS Termo”

 [1.] 2011.gada 2.maijā starp Priekules novada domi (IZNOMĀTĀJS) un sabiedrību ar ierobežotu atbildību SIA „GS Termo”, reģistrācijas Nr. 4210305739, (NOMNIEKS) tās valdes locekļa Ģ. Š. personā tika noslēgts Nomas līgums Nr. 3-39/11-2011(turpmāk Nomas līgums) par nekustamā īpašuma ēkas – katlu mājas (apzīmējums kadastrā  6415 007 0011 007 ) nomu, kuras adrese ir Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov. Nomnieka saimnieciskās darbības nodrošināšanai un siltuma ražošanai un piegādei patērētājam. Nomas līguma termiņš ir līdz 2021.gada 31.decembrim.

[2.] Ar 2013.gada 29.augusta Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 5 30§) tika nodota atkārtoti (trešā izsole) atsavināšanai izsolē ar augšupejošu soli nekustams īpašums viena ēku –katlu māju, kuras adrese ir Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 507 0013.2013.gada 16.oktobrī SIA „GS Termo”, reģ. nr. Nr. 4210305739, kā vienīgais izsoles dalībnieks piekrita iegādāties izsolāmo objektu par izsoles cenu 6158 LVL (seši tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi lati).  

[3.]Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 8) ..§ ”Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – nedzīvojamā ēka (katlu māja), Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu” 2.punktu SIA „GS Termo” jāsamaksā visa pirkuma maksa par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., atsavināšanu par kopējo līguma summu 6158 LVL. Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības datiem, SIA „GS Termo” ir veicis visu samaksu (par nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 4A, Priekule, katlu mājas pirkšanu.

            [4.] Civillikuma 2168.pants nosaka, ka Nomas un īres līgumi izbeidzas paši no sevis arī pirms līguma termiņa notecējuma:

1) kad iznomātā vai izīrētā lieta iet bojā;

2) kad izbeidzas tiesība, kas iznomātājam vai izīrētājam piederējusi uz līguma priekšmetu, bet viņš ir noklusējis par to, ka tiesība rīkoties ar lietu viņam piedējusi uz zināmu laiku, viņš labticīgam nomniekam vai īrniekam atbild ar viltu;

3) kad tiesības sakrīt, t.i., kad nomnieks vai īrnieks iegūst iznomāto vai izīrēto lietu par īpašumu.

            [5.] Savukārt Civillikuma 994. pants nosaka, ka „Par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatās”.

 

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Civillikuma 2168.panta 3.punktu  un 994.pantu, 2013.gada 21.novembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); deputāts Ilgonis Šteins, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pieņemt, ka 2011.gada 2.maijā starp Priekules novada domi (IZNOMĀTĀJS) un sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA „GS Termo”, reģistrācijas Nr. 4210305739, (NOMNIEKS) tās valdes locekļa Ģ. Š. personā noslēgtais Nomas līgums Nr. 3-39/11-2011 par nekustamā īpašuma ēkas – katlu mājas (apzīmējums kadastrā 6415 007 0011 007 ) nomu, kuras adrese ir Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., Nomnieka saimnieciskās darbības nodrošināšanai un siltuma ražošanai un piegādei patērētājam, izbeidzas ar brīdi, kad NOMNIEKS –SIA „GS Termo”, reģ. Nr. 4210305739, ir samaksājis visu pirkuma maksu.

 1. Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā dzēst nomas tiesību ierakstu īpašumam Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 507 0013, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0006 1768 .

3.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Lēmums nosūtāms :

-          1 eks. SIA „GS Termo” valdes loceklim Ģ. Š., adrese:  [:], Priekule, Priekules nov.

-          1 eks. finanšu nodaļai I.Sokolovskai

-          3 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

 

66.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu IK „I.Balodes birojs”, reģistrācijas Nr. 42102031349

 2013.gada 12. novembrī (reģistrācijas Nr. 3-13/ 1535) Priekules novada pašvaldībā saņemts IK „I.Balodes birojs” reģistrācijas Nr. 42102031349 I. B.iesniegums, kurā lūgts pagarināt  telpu nomas  līgumu Aizputes ielā 6, Priekulē, saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju, tiek konstatēts, ka:

 

[1.] 2010.gada 2.augustā starp Priekules novada domi un IK „I.Balodes birojs”,reģistrācijas Nr. 42102031349 IK I. B.tika noslēgts Telpu nomas līgums Nr. 3-39/21-2010  par telpas 14,5 m² kopplatībā nomu, kas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmēta ar Nr. 010 (turpmāk tekstā –Telpa), noteikta maksa 0,35 Ls/² (neieskaitot PVN). Nomas maksa ir noteikta par telpu nomu. Nomas maksā nav ietverta maksa par komunālajiem un u.tml. maksājumiem. 02.01.2012. tika noslēgta Vienošanās grozījumiem 02.08.2010. Telpu nomas līgumā Nr. 3-39/21-10 , pagarinot līguma termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim.

[2.]Pamatojoties uz Priekules novada domes 29.08.2013.(prot. Nr. 5) 54 §”Par grozījumu izdarīšanu 01.08.2010. Telpu nomas līgumā Nr. 3-39/21-2010 un 29.11.2010. Telpu nomas līgumā Nr. 3-39/25/2010 27.09.2013. tika noslēgta Vienošanās Nr. 3-39/9-2013 par telpas nomu ēkā Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules nov., 2.stāvā , kas inventarizācijas plānā  ir atzīmēta ar Nr. 007. 21 m² platībā. 

[3.] Līguma termiņš ir līdz 31.12.2013. Telpu lietošanas mērķis- IK „I.Balodes birojs” darbības nodrošināšanai, grāmatvedības pakalpojumu sniegšanai.

[2.] 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem”  9.punktu , kas nosaka, ka Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.

[3.] Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmā daļas nosaka, (1) Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

[4.] Nomnieks veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpis līguma noteikumus. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt augstāk minēto telpu. Līguma kopējais termiņš pagarinot uz 3 gadiem kopā nepārsniedz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma maksimālo termiņu. Šobrīd iznomātā telpa nav nepieciešama Priekules novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

 

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.panta trešo daļu, IK ”I.Balodes birojs” Ingūnas Balodes 12.11.2013. iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 02.08.2010. Telpu nomas līgumu Nr. 3-39/21-2010, kas noslēgts starp Priekules novada domi un IK ”I.Balodes birojs” IK I. B. par telpas ēkā (kadastra numurs 6415 506 0004 ) Aizputes ielā 6, Priekulē, kas inventarizācijas plānā ir atzīmēta ar Nr. 007. 21 m² platībānomu, IK „I.Balodes birojs” darbības nodrošināšanai, grāmatvedības pakalpojumu sniegšanai, nosakot:

1.1.nomas termiņu līdz 2016. gada 31.decembrim.

1.2.nomas maksu mēnesī 0,50 EUR/m² (bez PVN) saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 8), 12§ ”Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim apstiprināšanu” pielikumu Nr. 1.

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei .

 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

4.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

 1 eks. IK. „I.Balodes birojs” I. B.,[adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks.  Attīstības un plānošanas nodaļai

 

67.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu SIA „B.K.J.””, reģistrācijas Nr. 400020113584

 2013.gada 12. novembrī (reģistrācijas Nr. 3-13/ 1536) Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „B.K.J.” reģistrācijas Nr. 40002013584 valdes priekšsēdētājas B.J. iesniegums, kurā lūgts pagarināt  telpu nomas  nomai līgumu Aizputes ielā 21.

Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju, tiek konstatēts, ka:

                                                                                                

[1.] 2006.gada 3.oktobrī starp Priekules pilsētas domi un SIA „B.K.J.” reģistrācijas Nr. 400020113584, valdes priekšsēdētāju B. J.tika noslēgts Telpu nomas līgums Nr. 84 par telpu 62 m² kopplatībā nomu, kas atrodas ēkā Aizputes ielā 21, Priekulē, Priekules nov., 1.stāvā. Nedzīvojamo telpu grupas apzīmējums kadastrā 6415 001 0057 001 004. Nomas noteikta maksa 0,35 Ls/m² (neieskaitot PVN).Nomas maksa ir noteikta tikai par telpu nomu, kuras tiek izmantotas veikala vajadzībām. Nomas maksā nav ietverta maksa par komunālajiem un u.tml. maksājumiem.

[2.] 01.09.2011. tika noslēgta Vienošanās Nr. 3-39/21-2011 par grozījumiem 2006.gada 3.oktobra līgumā Nr. 84, pagarinot līguma termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim.

 

[3.] 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem”  9.punktu , kas nosaka, ka Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.

[4.] Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmā daļas nosaka, (1) Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

[5.] Nomnieks veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpis līguma noteikumus. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt augstāk minētās telpas. Līguma kopējais termiņš pagarinot uz 3 gadiem kopā nepārsniedz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma maksimālo termiņu. Šobrīd iznomātā telpa nav nepieciešama Priekules novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

 

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.panta trešo daļu, SIA „B.K.J.” valdes priekšsēdētājas B.J. 12.11.2013. iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 03.10.2006. Telpu nomas līgumu Nr. 84, kas noslēgts starp Priekules pilsētas    domi (tagad Priekules novada dome 10.08.2009. Pārjaunojuma līgums Nr. 6/2009 ) un SIA „B.K.J.” valdes priekšsēdētāju B. J. par telpu ēkā (kadastra apzīmējums 6415 001 0057 001 ), adrese: Aizputes ielā 21, Priekule, 1.stāvā 62 m² platībānomu, SIA „B.K.J.” veikala vajadzībām, nosakot:

1.1  nomas termiņu līdz 2016. gada 31.decembrim.

1.2.nomas maksu mēnesī 0,50 EUR/m² (bez PVN) saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 8), 12§ ”Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim apstiprināšanu”.

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli”.

 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam ,viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

4.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

 1 eks. SIA „B.K.J.” valdes priekšsēdētājai B.J., adrese [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Attīstības un plānošanas nodaļai

 

68.§ Par grozījumiem 01.02.2010. Zemes nomas līgumā Nr. 3-38/5-2010 par zemesgabala nomu Parka ielā 19A, Priekulē, Priekules nov.

 2010.gada 1.februārī starp Priekules pilsētas domi un I. J., dzīvojošas [adrese], Priekulē, tika noslēgts Zemes nomas līgums 3-38/5-2010 par pašvaldībai piekrītoša zemesgabala  Parka ielā 19A,  Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 003 0042  1248  m² (pirms uzmērīšanas ) nomu. Nomas līgums noslēgts uz laiku līdz 2020.gada 31.janvārim.

  Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007. gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”4.punktu, 7.² punktu, 2013.gada 21.novembra  finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt grozījumus 17.02.2009. Zemes nomas līgumā Nr3-38/5-2010 :

 

1.      Aizstāt visā līguma tekstā „Priekules pilsētas dome” ar „Priekules novada pašvaldība”.

2.      Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

3.      Atbilstoši 2007..gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.² punktam, noteikt, ka minimālā nomas maksa sākot ar 2013.gada 1.janvāri ir 20 lati gadā ar 2014.gada 1.janvāri 28,46 euro .

4.      Uzdot nekustamo īpašuma speciālistei (V.Rubezei) veikt atbilstošus grozījumus 01.02.2010. Zemes nomas līgumā Nr. 3-38/5-2010.

5.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I. J., adrese: [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

 

Par grozījumiem 01.11.2011. Zemes nomas līgumā Nr. 3-38/17-2011 par zemesgabala nomu Brīvības ielā 62, Priekulē, Priekules nov.

   2011.gada 1.novembrī starp Priekules pilsētas domi un A.Ž. (A. Ž.), dzīv.[adrese], Priekulē, tika noslēgts Zemes nomas līgums 3-38/17-2011 par pašvaldībai piekrītoša zemesgabala Brīvības iela 62, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 004 0083 573 m² (pirms uzmērīšanas ) nomu. Nomas līgums noslēgts uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim.

             Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2007..gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 7.² punktu, 2013.gada 21.novembra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt grozījumus 01.11.2011. Zemes nomas līgumā Nr. 3-38/17-2011:

1.            Aizstāt visā līguma tekstā „Priekules pilsētas dome” ar „Priekules novada pašvaldība”.

2.            Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

3.            Atbilstoši 2007..gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.² punktam, noteikt, ka minimālā nomas maksa sākot ar 2013.gada 1.janvāri ir 20 lati gadā ar 2014.gada 1.janvāri 28,46 euro .

4.            Uzdot nekustamo īpašuma speciālistei (V.Rubezei) veikt atbilstošus grozījumus 01.11.2011. Zemes nomas līgumā Nr. 3-38/17-2011.

5.            Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A. Ž., adrese: [:], Priekule, Priekules  nov., LV-3434;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

 

70.§ Par 05.01.2009.zemes nomas līguma Nr.323 pirmstermiņa izbeigšanu ZS „Asni-1” uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Kalētu pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 12.11.2013. iesniegumu ar lūgumu Priekules novada pašvaldības domi pieņemt lēmumu par 05.01.2009.zemes nomas līguma Nr.323 pirmstermiņa izbeigšanu ZS „Asni-1”, reģ.Nr.42101003102 uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0366, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Kalētu pagasta padomes 2008. gada 15.septembra lēmumu, protokols Nr.9, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0366 ieskaitīta zemēs zemes reformas pabeigšanai.

05.01.2009. Kalētu pagasta padome iznomājusi augstāk minēto zemes vienību ZS „Asni-1” un noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.323 ar termiņu līdz tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes vienību.

Saskaņā ar LR Centrālās zemes komisijas 26.08.2013. atzinumu Nr.9191 „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi”, I. V. atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Kalētu pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0366.

Kalētu pagasta pārvalde ZS „Asni-1” 2013.gada 12.jūnijā nosūtīja brīdinājumu ar Nr.72 par zemes nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Izbeigt pirms termiņa 05.01.2009. zemes nomas līgumu Nr.323 par zemes vienības ar kad.apz.6464 001 0366 iznomāšanu ZS „Asni-1”, reģ.Nr.42101003102, Kalētu pagastā, Priekules novadā.
 2. Pieņemto lēmumu nosūtīt ZS „Asni-1”, Nākotnes iela 9, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.
 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

71.§ Par daļu no zemes „Virgas skola”, Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu A.S

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi A. S., dzīvojošas [adrese], Medzes pagastā, Grobiņas novadā, 24.10.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no pašvaldībai piederošās zemes “Virgas skola”, kadastra apzīmējums 6498 001 0241- 3,0 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamie īpašums „Virgas skola” ,sastāvošs no diviem zemes gabaliem, Virgas pagastā, Priekules novadā pieder pašvaldībai un ir reģistrēts zemesgrāmatā. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0241 kopplatība ir 8,33 ha. Daļu no lauksaimniecībā izmantojamās zemes skola neizmanto.

A. S. iesniegumā norāda, ka ir iegādājusies nekustamo īpašumu [adrese], Virgas pagastā un plāno pārcelties šeit uz dzīvi. Tā kā saimniecībā ir lopi, tad ir nepieciešamas papildus platības ganībām.

Atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009.gada lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.,18.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A.S., personas kods [:], par daļu no zemes vienības „Virgas skola”, kadastra apzīmējums 6498 001 0241 – 3,0 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5( pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu (31.pielikums).
 2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.
 3. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
 4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 5. Pieņemto lēmumu nosūtīt A.S., [adrese], Medzes pag., Grobiņas novads.
 6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: 31.pielikums  - zemes vienības ‘’Virgas skola’’, kad.apz.6498 001 0241, grafiskais pielikums uz 1 lp.

 

 

72.§ Par daļu no zemes „Lauciņi” un „Blāzmas”, Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu S.Valantinam

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi S. V., dzīvojoša [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, 24.10.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no pašvaldībai piederošās zemes „Lauciņi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0499- 1,13 ha platībā un “Blāzmas”, kadastra apzīmējums 6498 002 0185 – 0,8 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamie īpašumi “Lauciņi” un “Blāzmas” Virgas pagastā, Priekules novadā pieder pašvaldībai un ir reģistrēti zemesgrāmatā.

Zemes vienības “Lauciņi” kopplatība ir 1,35 ha un  ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja (nodegusi) ar palīgēkām. Ēku piederība nav noskaidrota. Zeme netiek apstrādāta.

Zemes vienības “Blāzmas” kopplatība ir 2,27 ha un ir apbūvēta. Uz tās atrodas daudzdzīvokļu māja. Lielākā daļa lauksaimniecības zemes netiek apstrādāta.

Atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009.gada lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.,18.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Slēgt zemes nomas līgumu ar S. V., personas kods [:], par daļu no zemes vienības „Lauciņi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0499 – 1,13 ha platībā, un „Blāzmas”, kadastra apzīmējums 6498 002 0185- 0,8 ha platībā Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu ( 32.pielikums).

2.      Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4.      Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5.      Pieņemto lēmumu nosūtīt S.V., [adrese], Virgas pag., Priekules novads.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: 32.pielikums – zemes vienības ‘’Lauciņi’’, kad.apz.6498 002 0185, un ‘’Blāzmas’’, kad.apz.6498 002 0185, grafiskais pielikums uz 1 lp.

 

 

73.§ Par grozījumiem 09.12.2011. Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.3-36/82-2011, Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M. Kokovihinas, 04.11.2013. iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus 09.12.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/82-2011 1.1.apakšpunktā aizstājot ciparu „5,4” ar „4,6”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Priekules novada pašvaldību un I. P. ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.3-36/82-2011 par zemes „Āduži” 5,4 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu kā ar pirmnomas personu.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 29.08.2013. sēdes lēmumu, protokols Nr.5, 38.§, zemes vienībai „Āduži”, kadastra apzīmējums Nr.6498 003 0059, Virgas pagastā, precizēta platība no 5,4 ha uz 4,6 ha.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 14.11.2013. tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izdarīt grozījumus 09.12.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/82-2011 1.1.apakšpunktā aizstājot ciparu „5,4” ar „4,6”.

2.      Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

 

74.§ Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu A.Strjukai uz zemi „Pie Vīksnām”, Kalētu pag., Priekules nov

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi A. S., personas kods [:], dzīvojošas [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., 06.11.2013. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-13/1502, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma ar Nr.119, noslēgts Kalētu pagastā, termiņu par daļu no zemes vienības „Pie Vīksnām”, kadastra apzīmējums 6464 004 0094, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

19.11.2003. starp Kalētu pagasta padomi un A. S. noslēgts zemes nomas līgums Nr.119 par daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Vīksnām” – 1,96 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0094, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2013.

Augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītoša kā palīgsaimniecības zeme.

A.S. ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7§, protokols Nr.17) 11.punktu personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz A.Strjukas iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pagarināt 2003.gada 19.novembrī starp Kalētu pagasta padomi un A. S. noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar A. S., personas kods [:], par daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Pie Vīksnām” -1,96 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0094, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem.

2.      Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

3.      Uzdot Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5.      Pieņemto lēmumu nosūtīt A.S., [adrese], Kalētu pag., Priekules nov.

 

 

75.§ Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu I.K. uz zemi „Dārza iela 10”, Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatījusi I. K., personas kods [:], dzīvojošas [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, 28.10.2013. iesniegumu, ar lūgumu pagarināt 30.05.2008.zemes nomas līguma Nr.VPP-2008/4, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienības „Dārza iela 10”, kadastra apzīmējums 6498 004 0200, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

30.05.2008. starp Virgas pagasta padomi un I. K. noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2008/4 par zemes vienības ar nosaukumu „Dārza iela 10” –0,6 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0200, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2013.

Zemes vienība „Dārza iela 10”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols nr.10. Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām. Ēku piederību dokumenti nav iesniegti.

            Saskaņā ar 30.10.2007. MK noteikumu „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” 4. pantu- zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.pantu- apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.7.2 pants nosaka, ka apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa sākot ar 2013.gada 1.janvāri ir 20 latu gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 20 latu gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 I.K. ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²pantu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pagarināt 2008.gada 30.maijā starp Virgas pagasta padomi un I.K. noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar I. K., personas kods [:], par zemes vienības ar nosaukumu „Dārza iela 10”, kadastra apzīmējums 6498 004 0200, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici (33.pielikums).

2.      Noteikt gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 20.00 Ls (28.46 EUR) gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3.      Zemes nomas līgumā iekļaut punktu, ka pašvaldībai ir vienpusējas tiesības lauzt zemes nomas līgumu pirms minētā termiņa, ja mantošanas ceļā ēkas īpašumā iegūst cita persona.

4.      Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5.      Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

6.      Pieņemto lēmumu nosūtīt I.K., [adrese], Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov.

7.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: 33.pielikums – zemes vienības ‘’Dārza iela 10’’, kad.apz.6498 004 0200, zemesgabala robežu skice uz 1 lp.

 

76.§ Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu M.J. uz zemi „Māri”, Kalētu pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi M. J., personas kods [:], dzīvojoša [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., 30.10.2013. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-13/1439, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma ar Nr.62, noslēgts Kalētu pagastā, termiņu par zemes vienības „Māri”, kadastra apzīmējums 6464 001 0342, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

13.09.2003. starp Kalētu pagasta padomi un M. J. noslēgts zemes nomas līgums Nr.62 par zemes ar nosaukumu „Māri” – 1,1 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0342, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2013.

Augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītoša kā palīgsaimniecības zeme.

M.J. ir izteicis vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7§, protokols Nr.17) 11.punktu personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz M.J. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Pagarināt 2003.gada 13.septembrī starp Kalētu pagasta padomi un M. J. noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar M. J., personas kods [:], par zemes vienības ar nosaukumu „Māri” -1,1 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0342, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem.
 2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 
 3. Uzdot Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
 4. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 5. Pieņemto lēmumu nosūtīt M.J., [adrese], Kalētu pag., Priekules nov.

  

77.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Z. V.

 2013.gada 23.oktobrī (reģistrācijas Nr. 3-13/1393) Priekules novada pašvaldībā saņemts  Z. V. iesniegums, kurā lūgts pagarināt  telpu nomas  līgumu Aizputes ielā 6, Priekulē līdz 2016. gada 31.decembrim.

Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju, tiek konstatēts, ka:

[1.] 2010.gada 4.janvārī starp Priekules novada domi un Z.V. tika noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums par telpu 21.8 m² kopplatībā nomu, kas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmēta ar Nr. 009 (turpmāk tekstā –Telpa), noteikta maksa 0,35 Ls/² (neieskaitot PVN). Nomas maksa ir noteikta par telpu nomu. Nomas maksā nav ietverta maksa par komunālajiem un u.tml. maksājumiem. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2013. Telpu lietošanas mērķis- kosmētisko pakalpojumu un masāžas veikšanai. Z.V. augstāk minētās telpas nomā no 21.02.2006. (pamatojums 21.02.2006. nomas līgums Nr. 41).

[2.] 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem”  9.punktu, kas nosaka, ka Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.

[3.] Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmā daļas nosaka, (1) Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

[4.] Nomniece veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpis līguma noteikumus. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt augstāk minēto telpu. Līguma kopējais termiņš pagarinot uz 3 gadiem kopā nepārsniedz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma maksimālo termiņu. Šobrīd iznomātā telpa nav nepieciešama Priekules novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.panta trešo daļu,  Zitas Važas 23.10.2013. iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Pagarināt 04.01.2010. Telpu nomas līgumu Nr.  3-39/5-2010,  kas noslēgts starp Priekules novada domi un Z. V. par telpas  ēkā (kadastra numurs 6415 506 0004 ) Aizputes ielā 6, Priekulē  21.8  m² platībā nomu, nosakot:

nomas termiņu līdz 2016. gada 31.decembrim

Nomas maksu mēnesī 0,50 EUR/m² (bez PVN) saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 8), 12§ ”Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim apstiprināšanu” pielikumu Nr.

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

4.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Z.V.;

1 eks. Attīstības un plānošanas nodaļai.

 

78.§ Par zemes vienības ar kad.apz.6498 004 0173, Virgas pagastā, Priekules novadā, grafiskā pielikuma apstiprināšanu

 Priekules novada dome izskatījusi SIA „Latvijasmernieks.lv”,reģ.Nr.40003783960, juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, Dienvidkurzemes biroja administratores S. Č. 06.11.2013.iesniegumu Nr.13LI-03.3/33 ar lūgumu pieņemt lēmumu par grafiskā pielikuma apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā. Iesniegumam pievienots grafiskais pielikums.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. sēdes lēmumu, protokols Nr.10, 1.23.§, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [:]- 3,0 ha platībā ieskaitīta zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Ar Centrālās zemes komisijas 14.11.2011. lēmumu(atzinumu) Nr.8282 M. F. atzītas īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] – 3,00 ha platībā.

M.F. pasūtījis SIA „Latvijasmernieks.lv” zemes vienības robežu uzmērīšanu. Kadastra informācijas sistēmā grafiskajā daļā(kartē) zemes vienības  platība ir 2,6 ha. Reģistrētā platība  un platība uz kuru atzītas īpašuma tiesības ir 3,0 ha.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [:], Virgas pagastā robežojas ar pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0179, kura nav instrumentāli uzmērīta. Zemes vienības robežu mainīs uz zemes vienības [adrese], kad.apz.[:], pusi.

            Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  Apstiprināt Centrālās zemes komisijas 14.11.2011. lēmuma (atzinuma) Nr.8282 jaunu grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:], Virgas pag., Priekules nov. atbilstoši mantotai platībai 3,0 ha, saskaņā ar grafisko pielikumu (34.pielikums).

2.  Samazināt platību Priekules novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai „Pieniņi”, kad.apz.6498 004 0179, par 0,4 ha (vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas).

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un SIA „Latvijasmernieks.lv” Dienvidkurzemes birojam, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3412.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

             

Pielikumā: 34.pielikums –grafiskais pielikums zemes vienībai ar kad. apz.6498 004 0173 uz 1 lp.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala atdalīšanai no nekustamā īpašuma [adrese], Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi S.Z. pilnvarotās personas I. I., personas kods [:], dzīvojošas Priekules novadā, Virgas pagastā, [adrese], (Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Baibas Spirģes 24.01.2013. izdota ģenerālpilnvara Nr.81), 04.11.2013. iesniegumu iereģistrēts ar Nr.3-13/1468,  par zemes vienības [adrese], kadastra apzīmējums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu četros zemes gabalos: Nr.1- 2,0 ha lielā platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), Nr.2- 0,5 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), Nr.3-2,3 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), Nr.4-2,22 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas). Kā arī nosaukumu piešķiršanu: zemes gabalam Nr.1- „Puķītes”, Nr.2- „Oši”, Nr.3- „Īves”, Nr.4- „Zvirbuļi”. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība.

Iesniegumam pievienots:

1.      Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Baibas Spirģes 24.01.2013. izdotās ģenerālpilnvaras Nr.81 kopija.

2.      Informatīvā izdruka no kadastra informācijas sistēmas uz kuras redzama plānotā zemes gabala, kadastra apzīmējums [:], sadalīšana.

 

Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Projekta izstrādes ierosinātāja ir nekustamā īpašuma īpašniece S. Z., kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, kas sastāv no viena zemes gabala 7,02 ha platībā, nostiprinātas Liepājas zemesgrāmatu nodaļā Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.16.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Virgas pagasta Teritorijas plānojuma grafisko daļu nekustamais īpašums [adrese] ar kadastra Nr.[:], Priekules novada Virgas pagastā atrodas plānotajā un atļautajā teritorijā - lauksaimniecībā izmantojamā teritorija.

Priekules novada Virgas pagasta Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 5.9.1.6. punkts nosaka, ka minimālā lauksaimniecībā izmantojamās zemes  nesadalāmā zemes vienības platība ir 2,0 ha.

Tautsaimniecības un attīstības komitejas 14.11.2013.sēdē domes deputāti iebilda par zemes gabala Nr.2 0,5 ha platībā atdalīšanu (saskaņā ar iesniegto grafisko pielikumu), jo tas ir pretrunā ar teritorijas plānojumu. Iesnieguma iesniedzējai kopā ar Virgas pagasta zemes lietu speciālisti tika uzdots sagatavot jaunu grafisko plānu ar plānoto zemes sadalījumu atbilstoši teritorijas plānojumam.

Tika sagatavots jauns grafiskais pielikums ar plānoto zemes vienības [adrese], kad. apz.[:], sadalījumu trīs zemes gabalos.

            Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu,22.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2., 11. punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus, pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, 25.11.2013.tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanai atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam. Grafiskais plāns ar plānoto sadalījumu 35.pielikumā.

2.       Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (36.pielikums).

3.      Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.punktu, nosaukumus atdalāmajiem zemes gabaliem tiks piešķirti, pēc zemes ierīcības projekta izstrādes, pieņemot pašvaldības domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un I.I., [adrese], Virgas pag., Priekules nov.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā:

35.pielikums – zemes vienības ‘’Zvirbuļi’’, kad.apz.6498 002 0003, grafiskais plāns uz 1 lp.

36.pielikums – zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi uz 2 lp.

 

80.§ Dzīvokļu jautājumi

 80.1.§

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Z. U.

 

1.2013.gada 9.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Z.U.iesniegums (reģ.Nr.1-14/1306), deklarētā dzīvesvieta [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nr.16, daudzdzīvokļu mājā „Lāčplēšos” Bunkas pagastā.

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Z. U. šobrīd dzīvo un no 08.12.2011. ir deklarēta dzīvoklī [adrese], Bunkas pagastā. Dzīvoklis ir 2 – istabu, īres tiesības ir piešķirtas Z.U. mātei Dz. U.

2.2.Dzīvoklis [Nr.16 „Lāčplēšos” ir divistabu ar kopējo platību 47,4 m2 . Dzīvoklis ir remontējams, jo tur šobrīd nav apkure, nav elektrība.

Dzīvoklis ilgstoši nav bijis apdzīvots, tajā nav santehnika. Lai tur dzīvotu, nepieciešami naudas līdzekļi, kurus ieguldīt remontā.

Pašvaldība 2013.gadā daļēji sakārtojusi dzīvokli - ielikusi dzīvoklim jaunas ārdurvis un vannas istabas durvis.

            Z.U.apņemas par saviem līdzekļiem turpināt dzīvokli remontēt un sakārtot dzīvošanai, vēlas veidot ģimeni.

3.Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu:

„2. pants. Dzīvojamās telpas īre

Dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu. Dzīvojamās telpas lietošanas tiesības citai personai var nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī pašvaldība, ja tā atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" uz likumīga pamata ieguvusi attiecīgo dzīvojamo telpu lietojumā.

Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

            Atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt Z.U. dzīvojamās telpas īres tiesības divistabu dzīvoklim LĀČPLĒŠI dz.16, Bunkas pagastā  ar kopējo platību 47,4 m².
 2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības, dzīvojamā telpa nekavējoši jāatbrīvo.
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
 4. Z.U. dzīvojamās telpas īres līgums ar Bunkas pagasta pārvaldi jānoslēdz mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
 5. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā Z.U. vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.
 6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

80. 2.§

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu

 

1.2013.gada 15.oktobrī Priekules novada domē saņemts A.A.R. p/k.[:] iesniegums ar lūgumu atzīt par īrnieci un piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli Galvenā ielā 7 dz.9, Priekulē, Priekules novadā, LV-3434, sakarā ar vīra Ž.R. nāvi (19.09.2013.).

 

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Dzīvojamās telpas beztermiņa īres līgums Galvenā ielā 7 dz.9, 1999.gada 05.janvārī noslēgts ar Ž. R. p/k [:].

2.2. A.A.R. minētajā dzīvoklī deklarējusi savu dzīvesvietu no 1997.gada 09.aprīļa, un dzīvo deklarētajā adresē.

 

3.Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”14.panta 4.daļu:

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”

4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt A.A.R. beztermiņa īres tiesības uz divistabu dzīvokli Galvenā ielā 7 dz.9 ar kopējo platību 40,90m², tai skaitā apdzīvojamā platība 27,30m²
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. A. A. R. īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA „Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no ,minētajiem, līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā A.A. R. vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
 4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

80.3.§

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu

 

1.2013.gada 31.oktobrī Priekules novada domē saņemts A.P. iesniegums ar lūgumu izbeigt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli Ganību ielā 3 dz. 4, Priekulē, Priekules nov., LV-3434, „ar nosacījumu, ka dzīvoklis tiek piešķirts Z.D. un Z. D.iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli Ganību ielā 3 dz. 4, Priekulē, Priekules nov., LV-3434

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvojamās telpas beztermiņa īres līgums Ganību ielā 3 dz.4, 1999.gada 30.martā noslēgts ar A. P. p/k.[:].

2.2. 2013.gada 01.oktobrī saņemts Priekules vidusskolas direktores I.Tiesneses iesniegums ar lūgumu „rast iespēju nodrošināt ar dzīvokli Priekules vidusskolas vizuālās mākslas skolotāju Z. D., jo Z.D. ir Priekules vidusskolai nepieciešama speciāliste, lai nodrošinātu mācību procesu skolā”.

 3.Saskaņā ar Priekules novada domes saistošiem noteikumiem Nr.16

„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību”

„4. Personas, kurām sniedz dzīvokļu jautājumu palīdzību

4.3. vispārējā kārtībāir:

4.3.1. pašvaldības funkciju izpildei vai novadā nepieciešamu iestāžu, uzņēmumu darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem darbiniekiem.”

4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt Z. D. p/k [:] īres tiesības divistabu dzīvoklim Ganību ielā 3 Nr.4 ar kopējo platību 49,30m², tai skaitā apdzīvojamā platība 29,10m².
 2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. Z. D. īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA „Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no ,minētajiem, līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā Z.D. vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku
 4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
 5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.