28.11.2013. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 9)

81.§ Par apbalvojumu piešķiršanu

 Priekules novada pašvaldības dome priekšsēdētāja  Vija Jablonska izdevusi:

 

1. 2013. gada 7. novembrī  rīkojumu Nr. 3-42/80 - par GODA RAKSTA un naudas balvas piešķiršanu un pasniegšanu 2013. gada 9. novembrī Priekulē, senioru biedrības „Zilais lakatiņš” 10 gadu jubilejas pasākumā (37.pielikums).

 

2. 2013. gada 7. novembrī  rīkojumu Nr. 3-42/81 - par ATZINĪBAS RAKSTU un naudas balvu piešķiršanu un pasniegšanu 2013. gada 9. novembrī Priekulē, senioru biedrības „Zilais lakatiņš” 10 gadu jubilejas pasākumā(38.pielikums).

 

3. 2013. gada 7. novembrī  rīkojumu Nr. 3-42/82 - par pateicības izteikšanu un PATEICĪBAS rakstu pasniegšanu 2013. gada 9. novembrī Priekulē, senioru biedrības „Zilais lakatiņš” 10 gadu jubilejas pasākumā(39.pielikums).

 

4. 2013. gada 7. novembrī  rīkojumu Nr. 3-42/83 - par GODA RAKSTU un naudas balvu piešķiršanu un pasniegšanu 2013. gada 18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā(40.pielikums).

 

5. 2013. gada 7. novembrī  rīkojumu Nr. 3-42/84 - par ATZINĪBAS RAKSTU un naudas balvu piešķiršanu un pasniegšanu 2013. gada 18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā (41.pielikums).

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” 2.1., 2.5., 3.1. un 3.4.punktu, 24.10.2013., atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt Goda rakstu un naudas balvu Ls 50,00 apmērā:

1.1.  Rutai Balodei - par nozīmīgo ieguldījumu un entuziasmu Priekules novada biedrību un nodibinājumu aktivizēšanā, par ES finansējuma piesaisti sekmīgai šo biedrību darbībai;

1.2. Imantam Apogam - par mūža ieguldījumu sportistu paaudzes izaudzināšanā un par sporta popularizēšanu Priekulē;

1.3. Andrim Razmam - par sporta popularizēšanu un aktīvu darbību sporta dzīvē Priekules novadā un reģiona līmenī.

2. Piešķirt Atzinības rakstu un naudas balvu Ls 30,00 apmērā:

2.1. Dzidrai Ivanovai – par ilgstošu un pašaizliedzīgu darbību senioru biedrībā „Zilais lakatiņš”;

2.2. Kasparam Dzintaram - par bērnu futbola komandas izveidošanu un aktīvu sporta popularizēšanu Priekules novadā;

2.3. Ģirtam Ločmelim – par aktīvu piedalīšanos sporta aktivitātēs un aktīvu darbību aktivizējot popularizējot sportu Priekules novadā un reģionā;

2.4. Vaclovam Svažam – par sporta dzīves aktivizēšanu novada jauniešiem.

3. Izteikt Pateicību:

3.1.Arnoldam Ašmim -  par aktīvu darbību senioru biedrībā „Zilais lakatiņš”;

3.2. Edmundam Važam- par aktīvu darbību senioru biedrībā „Zilais lakatiņš”;

3.3. Olgai Sudmalei - par aktīvu darbību senioru biedrībā „Zilais lakatiņš”;

3.4. Astrai Feldmanei – par aktīvu darbību senioru biedrībā „Zilais lakatiņš”;

3.5. Anitai Sudmalei- par aktīvu darbību senioru biedrībā „Zilais lakatiņš”;

 

Pielikumā:

37.pielikums- 07.11.2013.rīkojums Nr.3-42/80

38.pielikums  -07.11.2013.rīkojums Nr.3-42/81

39.pielikums  -07.11.2013.rīkojums Nr.3-42/82

40.pielikums – 07.11.2013.rīkojums Nr.3-42/83

41.pielikums – 07.11.2013.rīkojums Nr.3-42/84

 

 

82.§ Par zemes gabala Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi

 2013.gada 16.septembrī (reģistrācijas Nr. 3-13/1187) Priekules novada pašvaldībā iesniegumu (turpmāk-iesniegums) ar lūgumu atdalīt no zemes vienības Raiņa iela 1B, Priekule, kadastra numurs 6415 002 0070 zemesgabalu 1400 m² (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā) iesniedzis A.R.. A.R. iesniegumā norāda, ka zeme nepieciešama jaunas ēkas būvniecībai un ap viņu (ēkas) infrastruktūras izveidei (piebrauktuves, stāvvietu, ietves vajadzībām). Ēka domāta kā publiska, komerciāla, daudzfunkcionāla. 

Lai ievērotu Administratīvā procesa likuma 62.pantu, kas nosaka, ka lemjot par tāda administratīva akta izdošanu, kas varētu būt nelabvēlīgs adresātam, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta viedokli un argumentus, pieaicinot adresātu.

2013.gada 11.oktobrī Priekules novada pašvaldība nosūtīja A. R.uzaicinājumu (ierakstītā vēstulē) uz 2013.gada 31.oktobra Priekules novada domes sēdi.

2013.gada 31.oktobra Priekules novada dome sēdē A.R. izteica viedokli par  projekta izstrādes nepieciešamību.

 2013.gada 31.oktobra Domes sēdē deputāti izteica viedokli –atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules nov.

Ņemot vērā ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:

[1.] Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas Tiesas zemesgrāmatu nodaļā ir reģistrēts nekustamais īpašums Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 002 0070, kas sastāv no vienas zemes vienības 3423 m². Priekules pilsētas nodalījuma Nr. 1000 0047 8540.

[2.] Saskaņā ar Priekules pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafisko pielikumu Priekules pilsētas teritorijas plānojums plānotā un atļautā teritorijas izmantošana  (Apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr. 1, 45§) (turpmāk tekstā Noteikumi) zemesgabals Raiņa iela 1B, Priekule atrodas Sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijā.  

Sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijā galvenais zemju izmantošanas veids ir : sabiedriskas nozīmes objekti, kā arī darījuma iestāžu un komerciāla rakstura apbūve.

[3.] Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešā daļa nosaka, ka  vietējās pašvaldības kompetencē ir „Koordinēt un uzraudzīt  vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu”.

 

[4.] Saskaņā ar Noteikumu 3.2.8. punktu „Citi noteikumi” ir noteikts, ka „plānotās sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijām pirms zemesgabala sadalīšanas, apvienošanas vai būvniecības uzsākšanas ir jāizstrādā detālplānojums, ja uz teritoriju attiecas kāds no Ministru kabineta noteikumu Nr. 883 54-54.8 punktos minētajiem gadījumiem vai bez detālplānojuma izstrādes nav iespējams nodrošināt šo Noteikumu 2.1.3. un 2.1.4. punktu prasības visā vienlaidus plānotās apbūves teritorijā”.

[5.] Savukārt Noteikumu 2.1.3. pirmās un otrās daļas apakšpunktos un 2.1.4. punktos noteikts, ka (1) „Neviena fiziskā vai juridiskā persona nedrīkst ierīkot kādu ēku vai citu būvi un izmantot jebkādu būvi vai zemesgabalu, ja zemesgabalam, kur domāts izvietot ēku vai citu būvi, vai, kur šī būve atrodas, nav nodrošināta piebraukšana, t.i. zemesgabals nerobežojas ar maģistrāli, ielu, piebraucamo ceļu(piebrauktuvi) vai tam piekļūšanu nenodrošina servitūts”.(2) Apbūves teritorijās ēkām un citām būvēm jāparedz piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo ēku un citu būvju projektēšanas būvnormatīviem.

 

[7.]  Saskaņā ar šo noteikumu 2.14. punktu otro daļu, kas nosaka, ka „Nekustamos īpašumus vai zemesgabalus drīkst sadalīt vai apvienot ar kādu citu nekustamo īpašumu vai zemesgabalu tikai gadījumos, kad MK 19.10.2004. noteikumos Nr. 883 noteiktajā kārtībā attiecīgajai teritorijai ir izstrādāts detālplānojums, un nekustamo īpašumu vai zemesgabalu sadalīšana vai apvienošana atbilst pilsētas apbūves noteikumiem, un Priekule pilsētas (tagad novada)  domes sēdē akceptētas zemes ierīcības projekts”.

[8.] Noteikumu 3.2.5. apakšpunkts nosaka, ka zemesgabala minimālais apbūves blīvums ir 60%.

[9.] Zemes ierīcības likuma 5.pantā ir norādītas personas, kurām ir tiesības ierosināt zemes ierīcības projektu un tās ir:

- zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti;

- valsts tiešās pārvaldes iestāde attiecībā uz valstij piekrītošo zemi, ja tas nepieciešams valsts vai sabiedrības interesēs. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais zemes īpašnieks, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi;

- pašvaldība attiecībā uz tai piekrītošo zemi, ja tas nepieciešams šīs pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais zemes īpašnieks, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi;

- valsts tiešās pārvaldes iestāde vai pašvaldība attiecībā uz nekustamiem īpašumiem, kurus paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām;

- (izslēgts ar 17.06.2010. likumu);

- aizsargājamo teritoriju pārvaldes attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

  A. R. iesniegums

  [10.] Andreja Riško ierosinājums neatbilst Zemes ierīcības likuma 5.panta pirmai daļai. Lai ierosinātu nekustama īpašuma sadalīšanu ir nepieciešama zemes īpašnieka piekrišana vai pilnvarojums veikt attiecīgu darbību, vai paša zemes īpašnieka ierosinājums, kā to nosaka Zemes ierīcības likuma 5.panta pirmā daļa.

[11. ]Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts nepieciešams izstrādāt šādiem zemes ierīcības darbiem 3) „zemes vienību sadalīšanai”, savukārt 7.pants paredz zemes ierīcības projekta izstrādi, ievērojot vietējās pašvaldības plānojumu.

 

[12.]Ņemot vērā Noteikumu Priekules pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafisko pielikumu zemesgabals Raiņa iela 1B, Priekule atrodas Sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijā. Saskaņā ar definīciju zemesgabala galvenais izmantošanas veids ir  Sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijā galvenais zemju izmantošanas veids ir : sabiedriskas nozīmes objekti, kā arī darījuma iestāžu un komerciāla rakstura apbūve.

 

[13.] A.R. ierosinājums  uz zemes vienību Raiņa ielā 1B, Priekulē celt jaunas ēkas būvniecībai un ap viņu (ēkas) infrastruktūras izveidei (piebrauktuves, stāvvietu, ietves vajadzībām) un to, ka ēka domāta būs  publiska, komerciāla, daudzfunkcionāla atbilst Priekules pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

 

[14.] Saskaņā ar Zemesgrāmatu nodaļas, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0047 8540, reģistrēto apgrūtinājumu (II daļas 2.iedaļas ieraksta nr. 1.1.) , kas aizliedz piecus gadus nekustamu īpašumu atsavināt, ieķīlāt vai nodibināt uz tā personālservitūtu.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,  Zemes ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. Noteikumu nr. 288 „ Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2. un 11.punktu, 2013.gada  14.novembra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules pilsētas teritorijas plānojumu (Apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr.1, 45.§), A.Riško iesniegumu un tā pielikumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                Pilnvarot A. R., personas kods [:]- veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules nov., zemes ierīcības projekta izstrādē, viena zemesgabala atdalīšanai,  visās iestādēs pieprasīt, iesniegt un saņemt visus šim mērķim nepieciešamos dokumentus.

2.                Atļaut uzsākt nekustamā īpašuma sadalīšanas projekta izstrādi zemes gabalam, kas atrodas Raiņa ielā 1B, Priekule, Priekules , kadastra numurs 6415 002 0070 , atdalot vienu zemes vienību 1400 m² platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā), saskaņā ar pievienoto vietas situācijas plānu (43.pielikumu). 

3.                Projektētajai zemes vienībai 1400 m² platībai (pirms uzmērīšanas) (lēmuma 1.punkts) ierīcības projektu izstrādāt uz saskaņota topogrāfiskā plāna ne vecāka par vienu gadu.

4.                Paliekošajam zemes gabalam saglabāt adresi Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules novads,   kods valsts adrešu reģistrā –  104965511.

5.                Paliekošajam zemesgabalam topogrāfisko plānu neizstrādāt .

6.                Zemes ierīcības projektā norādīt zemesgabala platību m², adresi, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, iespējamos nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, servitūtus un aizsargjoslas atbilstoši Priekules pilsētas apbūves noteikumiem un 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.

7.                Zemesgabala ierīcības projektu uzdot izstrādāt licencētai firmai (licence pievienojama zemes ierīcības projektam”.

8.                Zemes ierīcības projektu saskaņo ar 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktā minētajām institūcijām.

9.                Pēc zemes ierīcības projekta akceptēšanas, nekustamo īpašumu speciālistēm sagatavot lēmumprojektu par adreses piešķiršanu atdalītajam zemesgabalam, lietošanas mērķa noteikšanu, apgrūtinājumu uzlikšanu, kas tiek apstiprināts domes sēdē.

10.            Apstiprināt nekustama īpašuma – Raiņa iela 1B,  Priekule, Priekules nov.,- darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei (42.pielikums).

11.            Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

       Pielikumā:

42.pielikums – darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādei uz 2 lp.

43.pielikums – zemes gabala Raiņa ielā 1B, Priekulē, kad.Nr.6415 002 0070, vietas situācijas plāns uz 1 lp.