29.04.2021. domes sēde (protokols Nr.7)

265.
266. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.266           

          (protokols Nr.7,  42.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

           

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

267. Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.267           

          (protokols Nr.7,  43.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

268. Par  īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.268           

          (protokols Nr.7,  44.punkts)

 

Par  īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

269. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Puķes”, kadastra apzīmējums 6498 001 0236, Virgas pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.269           

          (protokols Nr.7,  45.punkts)

 

 

Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Puķes”, kadastra apzīmējums 6498 001 0236, Virgas pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemti piecu personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Puķes” 4,7 ha platībā, Virgas pagastā:

 1. 2021.gada 22.martā zemnieku saimniecības “Dāres”, reģ.Nr.42101025241, adrese  “Dāres”, Virgas pag., Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/631-S.
 2. 2021.gada 22.martā XX, personas kods XX, adrese XX, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/638-S.
 3. 2021.gada 29.martā zemnieku saimniecības “Pumpuri”, reģ.Nr.42101025010, adrese “Pumpuri”, Virgas pag., Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/678-S.
 4. 2021.gada 30.martā SIA “Ievkalni Agro”, reģ.Nr.42103050224, juridiskā adrese “Gravas”, Gaviezes pag., Grobiņas nov., pilnvarotā persona Edgars Balodis, kurš rīkojas uz 30.06.2011. ģenerālpilnvaras ar reģistra Nr.3817, kuru sastādījusi un apliecinājusi zvērināta notāre Aija Burbecka, pamata, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/700-S.
 5. 2021.gada 31.martā zemnieku saimniecības “Ošenieki-1”, reģ.Nr.42101003916, adrese “Ošenieki”, Virgas pag., Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/718-S.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība “Puķes” 6,0 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 64980010236, Virgas pagastā. Tiek iznomāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

Sludinājums par iznomājamo zemes vienības daļu “Puķes” 4,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980010236, Virgas pagastā, tika ievietots pašvaldības mājas lapā. Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2021.gada 31.martam.

Izsole rīkojama starp iesniegumu iesniedzējiem- pretendentiem.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Virgas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 68,00 EUR.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Saskaņā ar likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums20.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes vienības daļai “Puķes” 4,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980010236, Virgas pag., Priekules nov.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas rīkot pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Puķes” 4,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980010236, Virgas pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp pretendentiem zemnieku saimniecību “Dāres”, XX, zemnieku saimniecību “Pumpuri”, SIA “Ievkalni Agro” un zemnieku saimniecību “Ošenieki-1”.

4. Noteikt izsoles dienu starp pretendentiem 2021.gada 26.maijā   plkst.11.00.

5. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 68,00 EUR bez PVN (sešdesmit astoņi euro un 00 centi).

6. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).

7. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu.

8. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

9. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

10. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

-Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai;

- Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai:  finkomisija@dkn.lv;

- ZS “Dāres”, zsdaares@gmail.com ; lēmums ar pielikumu.

- ZS “Pumpuri”, “Pumpuri”, Virgas pag., Priekules nov., lēmums ar pielikumu.

- XX, lēmums ar pielikumu.

- “Ievkalni Agro”, Eduarda Tisē iela 73-13, Liepāja, lēmums ar pielikumu.

- ZS “Ošenieki-1”, “Ošenieki”, Virgas pag., Priekules nov., lēmums ar pielikumu.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Pie Ziediņiem”, kadastra apzīmējums 6498 001 0260, Virgas pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr. 270          

          (protokols Nr.7,  46.punkts)

 

Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Pie Ziediņiem”, kadastra apzīmējums 6498 001 0260, Virgas pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem

 

Priekules novada pašvaldībā saņemti četru personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Pie Ziediņiem” 2,2 ha platībā, Virgas pagastā:

 1. 2021.gada 22.martā zemnieku saimniecības “Dāres”, reģ.Nr.42101025241, adrese  “Dāres”, Virgas pag., Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/631-S.
 2. 2021.gada 22.martā XX, personas kods XX, adrese XX, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/638-S.
 3. 2021.gada 30.martā SIA “Ievkalni Agro”, reģ.Nr.42103050224, juridiskā adrese “Gravas”, Gaviezes pag., Grobiņas nov., pilnvarotā persona Edgars Balodis, kurš rīkojas uz 30.06.2011. ģenerālpilnvaras ar reģistra Nr.3817, kuru sastādījusi un apliecinājusi zvērināta notāre Aija Burbecka, pamata, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/700-S.
 4. 2021.gada 31.martā zemnieku saimniecības “Ošenieki-1”, reģ.Nr.42101003916, adrese “Ošenieki”, Virgas pag., Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/718-S.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība “Pie Ziediņiem” 2,7 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 64980010260, Virgas pagastā. Daļa no zemes vienības ir iznomāta citai personai.

Sludinājums par iznomājamo zemes vienības daļu “Pie Ziediņiem” 2,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980010260, Virgas pagastā, tika ievietots pašvaldības mājas lapā. Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2021.gada 31.martam.

Izsole rīkojama starp iesniegumu iesniedzējiem- pretendentiem.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Virgas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 68,00 EUR.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Saskaņā ar likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes vienības daļai “Pie Ziediņiem” 2,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980010260, Virgas pag., Priekules nov.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas rīkot pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Pie Ziediņiem” 2,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980010260, Virgas pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp pretendentiem zemnieku saimniecību “Dāres”, XX, SIA “Ievkalni Agro” un zemnieku saimniecību “Ošenieki-1”.

4. Noteikt izsoles dienu starp pretendentiem 2021.gada 26.maijā  plkst.10.00.

5. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 68,00 EUR bez PVN (sešdesmit astoņi euro un 00 centi).

6. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).

7. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu.

8. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

9. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

10. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

-Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai;

- Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai:  finkomisija@dkn.lv;

- ZS “Dāres”, zsdaares@gmail.com ; lēmums ar pielikumu.

-XX, lēmums ar pielikumu.

- SIA “Ievkalni Agro”, Eduarda Tisē iela 73-13, Liepāja, lēmums ar pielikumu.

- ZS “Ošenieki-1”, “Ošenieki”, Virgas pag., Priekules nov., lēmums ar pielikumu.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

271. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Centrs pie meža”, kadastra apzīmējums 64640010093, Kalētu pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.271           

          (protokols Nr.7,  47.punkts)

 

Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Centrs pie meža”, kadastra apzīmējums 64640010093, Kalētu pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem

 

Priekules novada pašvaldībā saņemti četru personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Centrs pie meža” 5,0 ha platībā, Kalētu pagastā:

 1. 2021.gada 22.martā zemnieku saimniecības “Dāres”, reģ.Nr.42101025241, adrese  “Dāres”, Virgas pag., Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/631-S.
 2. 2021.gada 23.martā zemnieku saimniecības “Ļaudupi”, reģ.Nr.42101025133, adrese “Karuļi”, Kalētu pag., Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/643-S.
 3. 2021.gada 30.martā XX, personas kods XX, adrese XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/690-S.
 4. 2021.gada 31.martā XX, personas kods XX, adrese XX, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/703-S.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība “Centrs pie meža” 13,6198 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 64640010093, Kalētu pagastā. Daļa no zemes vienības ir iznomāta citai personai.

Sludinājums par iznomājamo zemes vienības daļu “Centrs pie meža” 5,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640010093, Kalētu pagastā, tika ievietots pašvaldības mājas lapā. Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2021.gada 31.martam.

Izsole rīkojama starp iesniegumu iesniedzējiem- pretendentiem.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Kalētu pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 69,00 EUR.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Saskaņā ar likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes vienības daļai “Centrs pie meža” 5,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640010093, Kalētu pag., Priekules nov.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas rīkot pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Centrs pie meža” 5,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640010093, Kalētu pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp pretendentiem zemnieku saimniecību “Dāres”, zemnieku saimniecību “Ļaudupi”, XX un XX.

4. Noteikt izsoles dienu starp pretendentiem 2021.gada 19.maiju  plkst.10.40.

5. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 69,00 EUR bez PVN (sešdesmit deviņi euro un 00 centi).

6. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).

7. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu.

8. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

9. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

10. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

-Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai;

- Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai:  finkomisija@dkn.lv;

- ZS “Dāres”, zsdaares@gmail.com , lēmums ar pielikumu.

- ZS “Ļaudupi”, “Karuļi”, Kalētu pag., Priekules nov., lēmums ar pielikumu.

- XX,XX, lēmums ar pielikumu.

- XX, XX, lēmums ar pielikumu

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

272. Par nekustamā īpašuma  “Meistari”, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.272           

          (protokols Nr.7, 48.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  “Meistari”, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX 24.03.2021. iesniegums, reģ.nr. 2.1.4/21/660-S,  kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību “Meistari”, Bunkas pagasts, Priekules nov., 2,50 ha platībā,  kadastra apzīmējums 6446 005 0153 , Bunkas pagastā, Priekules novadā.                 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Meistari”, kadastra Nr. 6446 005 0257 , kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0153 2,50 ha platībā, Bunkas pagastā , ir Priekules novada pašvaldībai piekrītošs.

Ar XX  24.08.2011. noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 3-36B/31-2012,  nomas līguma beigu termiņš 23.08.2021.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt  persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 8. punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Reģistrēt Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Meistari”, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra nr. 6446 005 0257 uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 2. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu “Meistari”, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra  numurs 6446 005 0257, kurš sastāv no zemesgabala 2,50 ha platībā, par nosacītu cenu. 
 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” pantu.
 4. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.
 5. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei:
 •  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;
 •  Finanšu nodaļai;
 •  XX   

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

273. Par zemes vienības “Vagari”, Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu IK “Līga JV”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.273           

          (protokols Nr.7,  49.punkts)

 

Par zemes vienības “Vagari”, Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu

IK “Līga JV”

 

2021.gada 15.martā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/571-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts IK “Līga JV” XX  iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemes vienību  „Vagari”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 007 0106, kadastra apzīmējums 6446 007 0009  3,25  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Vagari” 3,25 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6446 007 0009, Bunkas pagastā ir pašvaldībai piekrītošā zeme. Zemes vienība ir starpgabals- nav piekļuves.

Sludinājums par iznomājamo zemes vienību “Vagari” (starpgabals) 3,25 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 007 0009, Bunkas pagastā, tika ievietots pašvaldības mājaslapā.

Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2021.gada 24.martam -  nosacījums , ka uz zemes nomu var pretendēt pieguļošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0014 (“Mazkrūzēni”); 6446 007 0021 (“Maliņas”) un 6446 003 0048 (“Akmeņkalni”) un 6446 007 0045 (“Jaunie Aplociņi”) zemes īpašnieki vai šo zemju nomnieki, ja nomas līgums reģistrēts pašvaldībā vai zemesgrāmatā.

Līdz norādītajam datumam saņemts viens iesniegums.

IK “Līga JV” nav pierobežnieks, bet 15.03.2021.noslēdzis zemes nomas līgumu ar nekustamā īpašuma  “Mazkrūzēni”, Bunkas pag., Priekules novads īpašniekiem, līgums 15.03.2021. reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar Nr. 2.3.10/21/288. Nomas līguma beigu termiņš 15.03.2026..

Nekustamais īpašums “Mazkrūzēni”, Bunkas pag., robežojas ar nekustamo īpašumu “Vagari”, Bunkas pag..

Iesniedzējai nav parādsaistību pret pašvaldību.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.1. apakšpunktu šo noteikumu 32.,40.,41.,42.,43.,44.,45. un 46.punktu (netiek rīkota izsole) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas ir starpgabals, un tiek iznomāts tikai piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības 28.02.2019. saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.1.apakšpunktu neapbūvētam zemesgabalam, kas ir starpgabals, vai neapbūvētam zemesgabalam (tostarp zemesgabalam ielu sarkanajās līnijās), kas nav iznomājams patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa gadā ir 5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 28.00 EUR (divdesmit astoņi euro, 00 centi).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.1.apakšpunktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.1. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par zemes vienības “Vagari” 3,25 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 007 0009, Bunkas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv.
 3.  Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt IK “Līga JV”, reģ.nr. 42102036308, zemes vienību “Vagari” 3,25 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 007 0009, Bunkas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar grafisko pielikumu.
 4. Noteikt:

4.1. nomas līguma termiņu līdz 2026.gada 15.martam;

4.2. nomas maksu gadā- 5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 28.00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

5. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

XX;

nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

finkomisija@dkn.lv

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

Pielikums

274. Par 24.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/28 un 29.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/21/31 termiņu pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.274           

          (protokols Nr.7,  50.punkts)

 

Par 24.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/28 un 29.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/21/31 termiņu pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā

 

2021.gada 30.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša  XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/699-S, ar lūgumu pagarināt 24.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/28 un 29.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/31 termiņus.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2016.gada 24.martā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/28 par daļu no zemes vienības “Pie Siksnām” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0542, Gramzdas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 2021.gada 01.aprīlim.

2016.gada 29.martā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/31 par daļu no zemes vienības “Pagasta palīgsaimniecības” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0177, Gramzdas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 2021.gada 01.aprīlim.

Iesniedzējs lūdz pagarināt zemes nomas līgumu termiņus.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi) 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Noteikumu 56.punkts nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.[…].

Pagarinot līguma termiņu jāpārskata noteiktā zemes nomas maksa.

Ar 2019.gada 31.janvāra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Gramzdas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 70,00 EUR.

Zemes nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 24.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/28 un 29.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/31 termiņu pagarināšanu.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt 24.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/28 un 29.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/31 termiņus uz pieciem gadiem,  izsakot zemes nomas līgumus jaunā redakcijā.

4. Noteikt:

4.1. zemes nomas līgumu termiņus līdz 30.04.2026.;

4.2. zemes nomas maksu par 1 ha gadā- 70,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot līgumus atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

275. Par 24.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/29 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.275           

          (protokols Nr.7,  51.punkts)

 

Par 24.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/29 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

2021.gada 30.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/698-S, ar lūgumu pagarināt 24.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/29 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2016.gada 24.martā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/29 (turpmāk- līgums) par daļu no zemes vienības “Pie Siksnām” 0,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0542, Gramzdas pagastā, iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām.

Līguma termiņš noteikts līdz 2021.gada 01.aprīlim.

Iesniedzējai nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Iesniedzēja lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu-  neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts zemes nomas maksu gadā nosaka – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 5,00 EUR gadā.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem un 56.punkts- pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.

Zemes nomas līgumu kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 24.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/29 termiņa pagarināšanu.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt 24.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/29 termiņu uz pieciem gadiem.

4. Noteikt:

4.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 2026.gada 30.aprīlim;

4.2. zemes nomas maksu gadā- 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5.00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

5. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot vienošanos par līguma termiņa pagarināšanu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv ,

XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

276. Par daļu no zemes “Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.276           

          (protokols Nr.7,  52.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Par daļu no zemes “Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., nomu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  personas kods XX, 08.04.2021. iesniegums Nr.2.1.4/21/765-S  ar iznomāt daļu no zemes  “Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 006 0190.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  “Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 006 0028 ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000493424 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.              

XX  Saulainē, Priekules pag., Priekules nov., atrodas viena garāža  .

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt XX daļu no zemes “Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pagastā , Priekules novadā, kadastra nr. 6482 006 0028, kadastra apzīmējums 6482 006 0190  678 m2, slēdzot zemes nomas līgumu, nosakot:
  • nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.
  •  nomas līguma termiņu no 2021.gada 01.maija līdz 2030.gada 31.decembrim.
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
 3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
  • XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

277.   Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.32 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.277           

          (protokols Nr.7,  53.punkts)

 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.32 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 21.04.2021. iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.5/21/880-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Liepājas 1-32,  Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0023, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 82  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Dzīvoklim Nr.32 nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

 Dzīvoklis Nr. 32 izīrēts XX.

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0023 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.32  30,0 m² - 2/100;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv; nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei; Finanšu nodaļai; XX.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

278. Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/88-2016  pagarināšanu ar XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.278           

          (protokols Nr.7,  54.punkts)

 

 

Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/88-2016  pagarināšanu ar XX

 

2021.gada 21.aprīlī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/884-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX  iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/88-2016,  uz zemes vienību  „Krotes Ziedkalni”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 001 0021, kadastra apzīmējums 6446 001 0222  1,80  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Krotes Ziedkalni”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ir  pašvaldībai piekritīga zeme .Īpašums sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6446 001 0164  0,48 ha platībā un 6446 001 0222 1,8 ha platībā.

Nomas līgums Nr. 2.3.4/88-2016 uz zemes vienību “Krotes Ziedkalni” ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0222  1,80  ha platībā ar XX  noslēgts 01.05.2016..

Nomas līgums beigsies 30.04.2021..

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr. 1, 8.punkts “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”. Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nomas līguma pagarināšanai ar XX, personas kods XX, uz zemes vienību „Krotes Ziedkalni”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 001 0021, kadastra apzīmējums 6446 001 0222, 1,80  ha platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu nomas līguma pagarināšanai ar XX, uz zemes vienību „Krotes Ziedkalni”, Bunkas pagastā, Priekules novads, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt zemes nomas līgumu Nr.2.4/88-2016, uz zemes vienību „Krotes Ziedkalni”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 001 0021, kadastra apzīmējums 6446 001 0222, 1,80 ha platībā, ar XX, personas kods XX, slēdzot papildus vienošanos un  nosakot :
  • nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha.
  • nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.maija līdz 2026.gada 30.aprīlim.
  • Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus.
 4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.
 5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;
 • finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

279. Par nekustamā īpašuma  “Uzvaras”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.279           

          (protokols Nr.7,  55.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma  “Uzvaras”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību “Uzvaras”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov., 1,00 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 001 0184 .                 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

           Nekustamais īpašums “Uzvaras”, kadastra Nr.6446 001 0184  – 1,00 ha platībā, Krotē, Bunkas pagastā , Priekules novadā, ar 29.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr.14, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs.

            Nekustamais īpašums nav kadastrāli uzmērīts un reģistrēts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Uz nekustamā īpašuma “Uzvaras”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads atrodas dzīvojamā ēka, ar adresi “Uzvaras”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 001 0184 001, kura nav apdzīvota un , atbilstoši Civillikuma 968.pantam, ir uzskatāma par zemes īpašnieka, t.i. pašvaldības, īpašumu.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu, tas kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Daļa no zemes 0,7 ha platībā iznomāta XX.

 Nomas līguma beigu termiņš noteikts 31.12.2024.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Reģistrēt Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Uzvaras”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra nr. 6446 001 0184 uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 2. Atkārtoti jautājumu par atsavināšanas ierosinājumu skatīt pēc nekustamā īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un pēc zemes nomas līguma termiņa beigām.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei
 •  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;
 •  Finanšu nodaļai;
 • XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

280. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.280           

          (protokols Nr.7,  56.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 20.04.2021. iesniegums Nr. 2.1.4/21/873-S  ar lūgumu atļaut izmantot daļu no zemes Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 114 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu  slēgts 30.10.2015., nomas līgums beidzies 31.12.2017..

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanu Liepājas ielā 13a, Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0075, kadastra apzīmējums 6415 001 0086  114 m² platībā, XX.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 114 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (pielikums), nosakot:
  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.maija līdz 2026.gada  30.aprīlim.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 -  finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

Pielikums

281. Par 16.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.65/2011 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.281           

          (protokols Nr.7,  57.punkts)

 

Par 16.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.65/2011 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā

 

2021.gada  20.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/864-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes Uzvaras iela 5, Gramzdas pagastā nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2011.gada 16.maijā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.5/2011 par zemes vienību Uzvaras iela 5, kadastra apzīmējums 6458 001 0045- 0,1480 ha un 6458 001 0046- 0,7680 ha, Gramzdas pagastā iznomāšanu kā pirmnomas personai.

 Līguma termiņš noteikts līdz 2021.gada 16.maijam.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 16.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.5/2011 termiņu uz desmit gadiem, līdz 31.05.2031.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

282. Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.282           

          (protokols Nr.7,  58.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2021.gada 29.aprīļa sēdes lēmumu tika nodots atsavināšanai nekustamais īpašums Jasmīnu iela 3, kadastra Nr.6458 001 0219, Gramzdas pagastā. Atsavināšanas ierosinātājs- pirmtiesīgā persona.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-PPMAL) 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

2021.gada 21.aprīlī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Interbaltija”, reģ.Nr.40003518352, noteicis, ka nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 64580010219, tirgus vērtība uz 2021.gada  17. aprīli ir  1860 EUR ( viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit eiro).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Apstiprinātnekustamā īpašuma Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6458 001 0219, nosacīto cenu 1860EUR(viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit eiro).

2.Nosūtītpaziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

3.Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. paziņojams:

-XX,

-Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-finanšu nodaļai;

-nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

Pielikums

283. Par nekustamā īpašuma „Vecbrieži”, Virgas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.283           

          (protokols Nr.7,  59.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma „Vecbrieži”, Virgas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu

 

2021.gada 22.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/897-S, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Vecbrieži”, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Vecbrieži” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6498 003 0002, Virgas pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.9 uz iesniedzēja vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no trim atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzējs vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0003 piešķirot jaunu nosaukumu “Briedīši” un 6498 003 0004 piešķirot jaunu nosaukumu “Jaunbrieži”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Vecbrieži”, kadastra Nr.6498 003 0002, Virgas pagastā, Priekules novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0003 un 6498 003 0004.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0003 piešķirt jaunu nosaukumu “Briedīši” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0004 piešķirt jaunu nosaukumu “Jaunbrieži” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms:XX ; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

284. Par medību tiesību iznomāšanu biedrībai “Mednieku klubs “Mežābele 1””, Kalētu pagastā 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.284           

          (protokols Nr.7,  60.punkts)

 

Par medību tiesību iznomāšanu biedrībai “Mednieku klubs “Mežābele 1””, Kalētu pagastā 

 

2021.gada 22.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “Mednieku klubs “Mežābele 1” ”, reģ.Nr.40008051965, juridiskā adrese Liepu aleja 3A-12, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., valdes priekšsēdētāja XX, 20.04.2021. iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 2.1.4/21/891-S, ar lūgumu iznomāt medību tiesības uz pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6464 002 0051, 6464 004 0022 un 6464 004 0413, Kalētu pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” (turpmāk-Noteikumi) (apstiprināti ar domes 24.04.2014. sēdes lēmumu, protokols Nr.9,24.§) 3.punktu informācija par brīvajām iznomājamām pašvaldības medību platībām tika ievietota novada mājas lapā. Tika izsludināta pieteikšanās uz medību tiesībām uz sekojošām zemes vienībām Kalētu pagastā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Lazdenieki (Pļurpe)

6464 002 0051

3,6286

Baltskudriņi

6464 004 0022

4,9

Ozolu galā

6464 004 0413

2,3161

 

Pieteikšanās termiņš tika noteikts līdz 2021.gada 22.aprīlim.

Uz medību tiesību nomu pieteicās viens pretendents- biedrība “Mednieku klubs “Mežābele 1””.

Noteikumu 6.1.punktā minētie iesniedzamie dokumenti ir jau iepriekš iesniegti pašvaldībā.

Atbilstoši noteikumu 8.punktam, ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts medību tiesību nomas līgums par šajos Noteikumos 2. Punktā minēto nomas maksu par hektāru.

Atbilstoši Noteikumu 13.punktam […] Medību tiesību nomas līgumu var slēgt tikai tad, ja ir samaksāta izsolē nosolītā summa par vienu gadu avansā. Tā, kā, gadījumos, kad uz medību platībām pieteicies viens pretendents, medību tiesību nomas izsoli nerīko, konstatējams, ka šī norma piemērojama tādējādi, ka pretendentam ir jāveic avansa maksājums par medību tiesību nomas maksu, kas noteikta Noteikumu 2.punktā (t.i. 0,40 EUR) par 1 (vienu) hektāru.

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13.punktu, Priekules novada pašvaldības 24.04.2014.noteikumiem “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” 8., 13.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt medību tiesības biedrībai “Mednieku klubs “Mežābele 1””, reģ.Nr.40008051965, uz sekojošām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Kalētu pagastā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Lazdenieki (Pļurpe)

6464 002 0051

3,6286

Baltskudriņi

6464 004 0022

4,9

Ozolu galā

6464 004 0413

2,3161

 

Kopā:

10,8447

 

2. Noslēgt medību tiesību nomas līgumu par medību tiesību nomas maksu 0,40 EUR (četrdesmit euro centi) bez PVN gadā par 1 ha (vienu hektāru) uz 5 (pieciem) gadiem 15 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3. Atbildīgā par šā lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste M.Kokovihina.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms:  biedrībai “Mednieku klubs “Mežābele 1”, Liepu aleja 3A-12, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska