29.04.2021. domes sēde (protokols Nr.7)

305. Par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 4.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.305           

          (protokols Nr.7,  81.punkts)

 

Par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 4.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

Priekules novada pašvaldības dome 2021.gada 28.janvārī pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk- ministrija) vēstules Nr.15-2/491 “Par Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumiem” un Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu (turpmāk- Plānojuma grozījumu) izstrādes vadītājas U.Ržepickas ziņojuma pieņēma lēmumu atcelt 2020.gada 29.oktobra saistošos noteikumus Nr.12/20 “Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” un veikt Plānojuma grozījumu pilnveidošanu, izstrādājot 4.0 redakciju. Plānojuma grozījumu izstrādātājs SIA “Baltkonsults” sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem, ievērojot ministrijas vēstulē norādīto, ir sagatavojis to 4.0 redakciju, kura saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk- MKN Nr.628) 90.punktu apstiprināma un nododama publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš nav īsāks par trijām nedēļām.

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta otrās daļas 2.punktā noteikti konkrēti vietējās pašvaldības plānošanas dokumenti, kuriem iespējams organizēt publisko apspriešanu neklātienes formā. Tie ir ilgtspējīgas attīstības stratēģija, attīstības programma, lokālplānojums, detālplānojums un tematiskais plānojums, un tas nozīmē, ka Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 4.0 redakcijas publiskā apspriešana organizējama tiklīdz to pieļauj normatīvie akti.

Ņemot vērā augstāk minēto un ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, MKN Nr. 628 82., 90. punktus, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 4.0 redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 2. Noteikt publiskās apspriešanas laiku 3 (trīs) nedēļas.
 3. Publisko apspriešanu organizēt tiklīdz tas ir iespējams.
 4. Lēmumu un paziņojumu par Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekulesnovads.lv un Teritorijas `attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
 5.  Par lēmuma izpildi atbildīgs Priekules novada teritorijas plānojuma 201-2026.gadam grozījumu izstrādes vadītājs.

Pielikumā:

 1. Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu paskaidrojuma raksts;
 2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
 3. Grafiskā daļa.

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

306. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.306           

          (protokols Nr.7,  82.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

307. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.307           

          (protokols Nr.7, 83 .punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

308. Par grozījumiem 27.08.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 588 “ Par  nekustamā īpašuma „ Kļavas” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.308           

          (protokols Nr.7,  84.punkts)

 

 

Par grozījumiem 27.08.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 588 “ Par  nekustamā īpašuma „ Kļavas” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu”

 

Izskatot jautājumu par grozījumiem 27.08.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 588 “Par  nekustamā īpašuma „ Kļavas” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu” tika konstatēts:

Ar augstāk minēto lēmumu tika pieņemts lēmums atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Kļavas”, kadastra Nr. 6482 008 0036, Priekules pag., Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6482 008 0036, 16,10  ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0222, 18,40 ha platībā.

Atdalītajai zemes vienībai 16,10  ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 008 0036, piešķirot jaunu nosaukumu  „Dižkļavas”.

Lemjošajā daļā 2.punktā nepieciešams jaunā nosaukuma „Dižkļavas” vietā „Kļaviņas”, tā kā nosaukums “Dižkļavas” jau ir reģistrēts Priekules pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Aizstāt konstatējošās daļas ceturtā rindkopā  nosaukumu „Dižkļavas” ar „Kļaviņas”.
 2. Grozīt 27.08.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma Nr. 588 „Par  nekustamā īpašuma „ Kļavas” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu”, lemjošās daļas punktu izsakot to šādā  redakcijā :

Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0036 piešķirt nosaukumu „Kļaviņas”, noteikt NĪLM - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

 1. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

 •  Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;
 • Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv;
 • XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

309. Par iepirkuma procedūras organizēšanu siltumapgādes nodrošināšanai Priekules pilsētas 2. un 3. siltumtrases atzaros

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.309           

          (protokols Nr.7,  85.punkts)

                                                                          

Par iepirkuma procedūras organizēšanu siltumapgādes nodrošināšanai Priekules pilsētas 2. un 3. siltumtrases atzaros

            Lai veicinātu siltumenerģijas ražošanas un pārvades pakalpojumu attīstību Priekules pilsētā, ar mērķi samazināt apkures tarifu patērētājiem ir nepieciešama sistēmas modernizācija, piesaistot stratēģisko investoru.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija: “1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds”,

atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Uzdot  SIA “Priekules nami” veikt iepirkuma procedūru par siltumenerģijas ražošanu un piegādi Priekules pilsētas 2. un 3. siltumtrases atzaros.

 

Lēmums nosūtāms: SIA “Priekules nami”, Finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

310. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/21 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.310           

          (protokols Nr.7,  86.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/21 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu

 

Ir nepieciešami grozījumi Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos (turpmāk – saistošie noteikumi), jo Priekules novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un apstiprinājusi tās nolikumu.

 

Pamatojoties uz Mlikuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9/21 “Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 „Priekules novada pašvaldības nolikums”.
 2. Saistošos noteikumus trīs dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434,

 tālrunis 63461006, e-pasts: dome@priekulesnovads.lv

 

 

APSTIPRINĀTI

ar Priekules novada pašvaldības domes

29.04.2021. lēmumu Nr.310

(prot. Nr. 7, 86.p.)

 

 SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 9/21

 

Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 „PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

                                                                                                                  

 Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”

 34.panta pirmo un otro daļu un 56.panta otro un trešo daļu

 

           

Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 „PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” (turpmāk – Nolikums) šādu grozījumu:

 

 1. Papildināt Nolikumu ar 9.5. punktu šādā redakcijā:

 

”19.5. Priekules pagasta pārvalde.”

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priekules novada pašvaldības

Saistošo noteikumu Nr.9/21

 

Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 „PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

 

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā Priekules novada pašvaldības domes lēmumu par Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu.

2. Īss projekta satura izklāsts

 

Priekules novada domes saistošajos noteikumos iekļauta Priekules pagasta pārvaldes izveidošana, kas paredz pašvaldības funkciju nodrošināšanu Priekules pagasta iedzīvotājiem. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē, jo saistībā ar novadu reformu un Dienvidkurzemes novada izveidošanu nav plānoti papildus darbinieki.

 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras nemainās.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        V.Jablonska

 

 

311. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Pavāri”, Virgas pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.311           

          (protokols Nr.7,  87.punkts)

 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Pavāri”, Virgas pagastā, Priekules novadā

 

2021.gada 22.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/897-S, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Pavāri”, Virgas pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0115 un piešķirt jaunu nosaukumu “Lielpavāri”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Pavāri” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6498 004 0044, Virgas pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.50 uz iesniedzēja vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzējs vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0115, piešķirot jaunu nosaukumu “Lielpavāri”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Pavāri”, kadastra Nr.6498 004 0044, Virgas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0115.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0115 piešķirt jaunu nosaukumu “Lielpavāri” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: XX;   nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska