29.12.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 20)

20. Par sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

20.

Par sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu

 

05.12.2015.Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi Liepājas rajona sporta skolas  iesniegumu ar lūgumu atbalstīt un apstiprināt sadarbību ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona Sporta skolu un piešķirt finansējumu administratīviem izdevumiem un administrācijas atalgojumam 2017. gadā  2834 eiro apmērā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atbalstīt un apstiprināt sadarbību ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona Sporta skolu un piešķirt finansējumu administratīviem izdevumiem un administrācijas atalgojumam 2017. gadā  2834 eiro apmērā.

 

Lēmums izsniedzams:

Finanšu nodaļai; Liepājas rajona Sporta skolai; M.Mikālam.

21. Par pašvaldību dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

21.

Par pašvaldību dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam

 

Saskaņā ar savstarpēji noslēgtajiem līgumiem starp Kurzemes plānošanas reģionu (turpmāk KPR) un pašvaldībām par dotācijas piešķiršanu plānošanas reģionam, KPR administrācija pateicas par KPR piešķirto finansējumu 2016.gadā, kas ļāva gan piesaistīt tās darbības nodrošināšanai papildus cilvēkresursus, gan arī organizēt pašvaldībām labās prakses apguves braucienu.

Atbilstoši finansējumam, KPR administrācijā tika piesaistīti cilvēkresursi, lai nodrošinātu projektu ideju izstrādi un pieteikumu sagatavošanu (kopumā 15 idejas un projekti) izsludinātajiem konkursiem Baltijas jūras reģiona programmā, Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā, ERASMUS + programmā, kā arī nodrošināta reģiona viedokļu pārstāvība minēto programmu uzraudzības komitejās, aizstāvot visus no Kurzemes reģiona iesniegtos projektus vai projektu idejas.

Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 17 1.panta 1.daļas 3. punktu, KPR lūdz  pašvaldībām izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma 1500.00 EUR apmērā piešķiršanu plānošanas reģionam 2017.gadam Pašvaldību līdzfinansējuma izlietojuma mērķis tiek saglabāts nemainīgs, un līdzīgi kā 2016.gadā, tas tiks novirzīts Administrācijas kapacitātes stiprināšanai, kā arī labās prakses apgūšanas brauciena organizēšanai.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Piešķirt līdzfinansējumu 1500.00 EUR apmērā Kurzemes plānošanas reģionam 2017.gadam administrācijas kapacitātes stiprināšanai, kā arī labās prakses apgūšanas brauciena organizēšanai.

 

Lēmums nosūtāms: KPR; Finanšu nodaļai

23. Par Priekules novada pašvaldības būvvaldes funkcijas deleģēšanas līguma slēgšanu 2017.gadam ar Vaiņodes novada pašvaldību

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                               

   Nr.20

23.

Par Priekules novada pašvaldības būvvaldes funkcijas deleģēšanas līguma slēgšanu 2017.gadam ar Vaiņodes novada pašvaldību

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu.

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta trešā daļa paredz, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmā daļa paredz, ka publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punkta noteikto - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, Vaiņodes novada pašvaldība lūdz 2017.gadam noslēgt deleģēšanas līgumu, nosakot, ka deleģēto pārvaldes uzdevumu veic Priekules novada pašvaldības būvvalde.

Vaiņodes novada dome būvvaldes uzturēšanas izmaksu segšanai laika periodam no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim  piešķirs finansējumu  EUR  14571.

Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu, trešo daļu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, Valsts pārvaldes likuma 45. panta otro daļu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Vaiņodes novada domi par likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14. punktā noteiktās autonomās funkcijas - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, veikšanu 2017.gadam.

2. Uzturēšanas izmaksu finansēšanu būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanai Vaiņodes novada teritorijā viena gada periodam – EUR 14 571 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens ) sedz Vaiņodes novada dome.

3. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. panta otrajai daļai, informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par deleģēšanas līguma noslēgšanu.

4. Informāciju par likumā „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktā noteiktā pārvaldes uzdevuma deleģēšanu līguma noslēgšanu, piecu darba dienu laikā pēc deleģēšanas līguma noslēgšanas publicēt Priekules novada pašvaldības interneta mājas lapā: www.priekules novads.lv

 

Izsūtāms: 1 eks. – būvvalde; 1 eks.- Fin.nod.; 1 eks. -. Vaiņodes novada dome; 1 eks. – juriste I.Avotiņa

24. Par finanšu līdzekļu kompensēšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                   

Nr.20

24.

Par finanšu līdzekļu kompensēšanu

 

1. 2016.gada 30.novembrī ar reģ.Nr. 2.1.4/1953 Priekules novada pašvaldībā saņemts J. Ž. iesniegums ar lūgumu kompensēt dzīvojamās telpās MUCENIEKI dz.4, Priekules pagastā ielikto logu vērtību, ņemot vērā to, ka īrniekiem jāpārvietojas uz citu dzīvojamo telpu.

2.  Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. J. Ž. deklarējis dzīvesvietu [:]., kopš 27.11.2011.

2.2.Priekules novada pašvaldības būvvalde 13.10.2016. ar Nr. BIS/BV-5.8-2016-2 pieņēmusi lēmumu “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mucenieki Priekules pagastā Priekules novadā tehnisko stāvokli”, kurā noteikts, ka Priekules novada pašvaldībai nekavējoši jāpārtrauc dzīvojamās ēkas Mucenieki, Priekules pagastā ekspluatācija un ēkā esošie īrnieki ir izvietojami citās dzīvošanai piemērotās telpās.

2.3. J. Ž. dzīvojamās telpās Mucenieki – 4, Priekules pagastā veicis četru logu nomaiņu, 2012.gada 26.jūnijā noslēdzot Līgumu Nr. L1326 ar SIA “Logu servisa centrs” par summu LVL 575,49. (EUR 818,84.-)

Ņemot vērā to, ka dzīvojamā ēka Mucenieki, Priekules pagastā nav ekspluatējama un dzīvošanai derīga un īrnieki tiek izvietoti uz citām pašvaldībai piederošām telpām, J.Ž. veiktā logu nomaiņa būtu kompensējama no pašvaldības budžeta.

3. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Kompensēt J.Ž., personas kods,  EUR 818,84.- (astoņi simti astoņpadsmit euro un 84 centi) par četru logu nomaiņu dzīvojamās telpās Mucenieki dz.4, Priekules pagastā.

 

Izsūtāms: J.Ž., SIA”Priekules nami” .

25. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu dzīvojamo telpu sakārtošanai

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

25.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu dzīvojamo telpu sakārtošanai

 

Priekules novada pašvaldības būvvalde 13.10.2016. ar Nr.BIS/BV-5.8-2016-2 pieņēmusi lēmumu “Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mucenieki Priekules pagastā Priekules novadā tehnisko stāvokli”, kurā noteikts, ka Priekules novada pašvaldībai nekavējoši jāpārtrauc dzīvojamās ēkas Mucenieku, Priekules pagastā ekspluatācija un ēkā esošie īrnieki ir izvietojami citās dzīvošanai piemērotās telpās.

Iedzīvotāji tiks izvietoti sekojošos dzīvokļos:

Vaiņodes iela 2 – 8, Priekule;

Dzirnavu iela 4 – 20, Priekule;

“Altajs – 8”, Priekules pagasts.

Dzīvojamās telpas sakārtojamas dzīvošanai derīgā stāvoklī, veicot remontu, lai dzīvojamās telpas varētu izmantot īrnieku izvietošanai no dzīvojamās mājas Mucenieki.

Apsaimniekotājs SIA “Priekules nami” iesniedzis tāmes un veicamo darbu aprakstus remontu veikšanai dzīvojamās telpās.

Dzīvojamo telpu Vaiņodes iela 2 – 8, Priekule sakārtošanai nepieciešami EUR 3242,17.- saskaņā ar 21.12.2016. tāmi Nr.04 – 12/2106.

Dzīvojamo telpu Dzirnavu iela 4 – 20, Priekule sakārtošanai nepieciešami EUR 438,13.- saskaņā ar 21.12.2016. tāmi Nr. 03 – 12/2016.

Dzīvojamo telpu “Altajs – 8”, Priekules pagasts sakārtošanai nepieciešami EUR 257,84.- saskaņā ar 21.12.2016.tāmi Nr. 02 – 12/2016.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Dzīvojamo telpu Vaiņodes iela 2 dz. 8, Priekulē remonta veikšanai un sakārtošanai dzīvošanai derīgā stāvoklī piešķirt finanšu līdzekļus EUR 3242,17.-

2.Dzīvojamo telpu Dzirnavu iela 4 dz. 20, Priekulē remonta veikšanai un sakārtošanai dzīvošanai derīgā stāvoklī piešķirt finanšu līdzekļus EUR 438,13.-

3.Dzīvojamo telpu “Altajs – 8”, Priekules pagastā remonta veikšanai un  sakārtošanai dzīvošanai derīgā stāvoklī piešķirt finanšu līdzekļus EUR 257,84.-

4.Noteikt, ka apsaimniekotājs SIA “Priekules nami” veic nepieciešamos remonta darbus līdz 2017.gada 20.janvārim.

 

 

Izsūtāms: Finanšu nodaļai, SIA ”Priekules nami”

 

26. Par ziedojuma pieņemšanu no Norvēģijas pilsoņa Terjes Bindera

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

26.

Par ziedojuma pieņemšanu  no Norvēģijas pilsoņa Terjes Bindera

 

            Pamatojoties uz Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores iesniegumu, kurā lūgts atļaut pieņemt ziedojumu EUR 550.00 no  Norvēģijas pilsoņa Terjes Bindera.  Dāvinājums ir ieskaitīts pašvaldības ziedojumu kontā. Tas tiks izmantots Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas testa iegādes daļējai apmaksai (testa pilna cena 900 – 1000 EURO).

              Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas testu pielieto agrīnai bērna attīstības traucējumu diagnostikai.

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Apstiprināt saņemto dāvinājumu (ziedojumu) EUR 550.00 no  Norvēģijas pilsoņa Terjes Bindera. 

2.     Minēto ziedojumu izlietot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas testa iegādes daļējai apmaksai

3.     Par lēmuma izpildi atbild Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore Anitra Šneidere.

 

Lēmums nosūtāms: Purmsātu speciālā internātpamatskola, Finanšu nodaļa

27. Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

27.

Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu

 

             2016.gada 12.novembrī noslēgts ziedojuma līgums Nr.2.2.2./380 starp Ēriku Ešenvaldu un Priekules novada pašvaldību par dāvinājumu EUR 1000.00 apmērā Priekules mūzikas un mākslas skolai mūzikas instrumentu iegādei.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,Priekules novada pašvaldības domesnolikumu “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Priekules novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Apstiprināt 2016.gada 10.novembrī  noslēgto ziedojuma līgumu līgums Nr.2.2.2./380 starp Ēriku Ešenvaldu un Priekules novada pašvaldību par dāvinājumu EUR 1000.00 apmērā Priekules mūzikas un mākslas skolai mūzikas instrumentu iegādei.

2.     Par lēmuma izpildi atbild Priekules mūzikas un mākslas skolas direktore.

 

Lēmums nosūtāms:

Finanšu nodaļai ; Priekules MMS

28. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 62, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

28.

Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 62, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

2016.gada 8.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts E.M., dzīvojošas [:], iesniegums, ar lūgumu uzmērīt un atsavināt ēku  uzturēšanai zemes gabalu, kas atrodas Brīvības ielā 62, Priekulē, Priekules novadā.

Uz zemes vienības atrodas E.M. piederošas ēkas/būves ar kadastra apzīmējumu [:] un [:] 2), reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000554267. Par zemes vienību Brīvības iela 62, Priekule, Priekules nov., 2016.gada 16.maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/70.

Īpašuma tiesības uz zemi 2016.gada 21.septembrī reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000559772 uz pašvaldības vārda. Īpašums sastāv no zemes vienības 714 m2 platībā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve)(….).

 Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, noteicis, ka zemes vienības Brīvības iela 62, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 64150040083 tirgus vērtība ir 509 EUR ( pieci simti deviņi euro).

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1163,30 EUR (viens tūkstotis simtu sešdesmit trīs euro un 30 euro centi), ko veido:

1) noteiktā nekustamā īpašuma tirgus vērtība – 509 EUR (pieci simti deviņi euro);

2) izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 139,15 EUR (simtu trīsdesmit deviņi euro un 15 euro centi) ,saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3) izdevumi par zemes instrumentālo uzmērīšanu- 481,58 EUR ( četri simti astoņdesmit viens euro un piecdesmit astoņi euro centi);

4) izdevumi par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā – 35,57 EUR ( trīsdesmit pieci euro un 57 euro centi).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un ceturto daļu, 9.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Brīvības iela 62, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. 64150040083, pirmpirkuma tiesīgajai personai.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes vienības  Brīvības iela 62, Priekule, Priekules novads nosacīto cenu 1165 EUR (viens tūkstotis simtu trīsdesmit euro), noapaļojot uz leju līdz veseliem euro.

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikumā).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības uz zemes vienību vai jāsniedz informācija par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Pirmpirkuma tiesību atteikšanās gadījumā ar pirmpirkuma tiesīgo personu turpināms nomas līgums par šā lēmuma 1.punktā minēto īpašumu atbilstoši nomas līgumā noteiktajam termiņam.

Atbildīgā persona par pirkuma līguma noslēgšanu ir pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja A.Mickus.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- E.M. uz personas deklarēto dzīvesvietu;

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Virgas pagasta pārvaldei;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.          

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

29. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                              

          Nr.20

29.

Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 

            2016.gada 19.decembrī (reģ.Nr.2.1.4/2068) Priekules novada pašvaldībā saņemts A. S., dzīvojošs [:], iesniegums (turpmāk tekstā –iesniegums), kurā A.S. lūdz ierosināt  Priekules novada pašvaldībai nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146 atsavināšanu. Iesniegumā minēts, ka īpašuma izmantošanas mērķis: Pansionāta izveide. 

 

 Izskatot  A. S.  iesniegumu par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā  tiek konstatēts, ka:

 

[1.] Nekustamais īpašums Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 003 0166, pieder Priekules novada pašvaldībai, ko apliecina ieraksts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0051 6185. Nekustamais īpašuma Brīvības iela 41, Priekule sastāv no  vienas zemes vienības (kadastra apzīmējums 6415 0083 0146), 5431 m² platībā. Īpašuma kadastra numurs 6415 003 0146.

 

 [2.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā –likums) 4.panta pirmajā daļā teikts, ka (1) „Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”.  Proti, pašvaldībai ir pastāvīgi jāvērtē tās īpašumā un valdījumā esošo nekustamo īpašumu izmantošana un jālemj par racionālāko izmantošanas veidu, kas var ietvert nekustamo īpašumu nodošanu nomai vai atsavināšanai. Lai nodrošinātu darbību tiesiskumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punkts nosaka, ka tikai dome ir tiesīga lemt par pašvaldības nekustamā esošo īpašumu atsavināšanu.

[3.] Likuma „Par pašvaldībām” 77. panta trešajā daļā teikts, ka To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama pakalpojumus sniegšanai (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes), pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu”.

[4.]Nekustamais īpašums  nav nepieciešams pašvaldības,  un tai pakļauto iestāžu noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai. Lai pašvaldība iegūtu labumu, nepieciešams atsavināt.

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,kas nosaka, ka pašvaldībai, “ pildot savas funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības” ;, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,   Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma   5.panta pirmo daļu,    2016.gada 22. decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.               Atļaut nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov.,  kadastra numurs 64150030146, kas sastāv no  vienas zemes vienības  zemes vienības (kadastra apzīmējums 6415 0083 0146) , 5431 m² platībā. Uz zemes atrodas:

1.1.               būve (internāts) ar kadastra apzīmējumu 64150030146001;

1.2.               būve(sūkņu māja) ar kadastra apzīmējumu 64150030146002;

1.3.               būve(šķūnis) ar kadastra apzīmējumu 64150030146004;

1.4.               būve(garāža) ar kadastra apzīmējumu 64150030146005. 

Pārdodot nekustamo īpašumu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

 

2.  Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustama īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

3. Kontroli par uzdevuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

 

Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.

 

Lēmums izsūtāms

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai A.Mickus;

1 eks. A. S., adrese:[:]

1 eks. Finanšu nodaļai.

30. Par grozījumiem apsaimniekošanā nododamā Priekules pagasta nekustamā īpašuma sarakstā

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī 

Nr.20

30.

Par grozījumiem apsaimniekošanā nododamā Priekules pagasta nekustamā īpašuma sarakstā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Priekules nami” valdes locekļa Jāņa Kauča 24.10.2016. iesniegums  ar lūgumu izņemt no apsaimniekojamo ēku saraksta, kas nodotas apsaimniekot SIA „Priekules nami”, dzīvojamo ēku Celtnieku iela 5, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

30.12.2014. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu prot. Nr.23,16.§ „Par Priekules pagastā esošā nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā SIA „Priekules nami””, klāt pievienoti 4. un 5. pielikumi.

            Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 201-2 reģistrēts 23.05.2016. pirkuma līgums Nr. 2.3.9/5, īpašuma tiesības uz ½ domājamās daļas no būves Celtnieku 5, reģistrētas uz Zentas Sisenes vārda.

           Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 201 1 reģistrēta 30.08.2016. vienošanās par zemes nodošanu bez atlīdzības nr. 2.3.4/104 uz Annas Duļķinas vārda, īpašuma tiesības uz ½ domājamās daļas no būves Celtnieku 5, reģistrētas uz Annas Duļķinas vārda..

           Nekustamā īpašuma Celtnieku iela 5, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr.6482 009 0142 001 domājamo daļu īpašnieces A.Duļķina un  Z.Sisene ar SIA „Priekules nami” nav noslēgušas līgumu par apsaimniekošanas pakalpojumu saņemšanu minētajā īpašumā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 15.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Izņemt no apsaimniekojamo ēku saraksta dzīvojamo ēku Celtnieku iela 5, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 009 0142001 87,5 m2 platībā (4.pielikuma ieraksts Nr. 25).
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:          

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei,

1 eks. SIA „Priekules nami”: Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, LV-3434,

1 eks. Finanšu nodaļai.

31. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem D. K.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

31.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem D. K.

 

2016.gada 22.novembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/1910) Priekules novada pašvaldībā saņemts D. K., dzīvojošas X , iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu X  ar kadastra Nr.X, kas netiek izmantots saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

D. K. īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1.Zeme un ēkas X kadastra Nr. X 0.826 ha platībā.

Augstāk minētais zemes gabals īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.6400699 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

              Piemērot 2017.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai D. K., personas  kods X, par zemi X ar kadastra Nr.X  0.826 ha platībā kā represētajai  personai.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

32. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem E.G., Virgas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                   

Nr.20

32.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem E.G., Virgas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts E. G., dzīvojošas X, 08.12.2016. iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu X, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6401251 kopija.

 Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā X 3,4311 ha kopplatībā ar kadastra Nr.X,Virgas pagastā, Priekules novadā, saimnieciskā darbība netiek veikta. 

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2017.gadā E.G., personas kods X, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu X, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr. X, zemes vienības kadastra apzīmējums X- 2,46 ha, X- 0,9711 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. E. G., X

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

33. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu V.V., Virgas pagastā, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                   

Nr.20

33.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu V.V., Virgas pagastā, Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts V.V., dzīvojošas X, 29.11.2016. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1951, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par nekustamo īpašumu X, Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.1700321 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā X ar kadastra Nr.X, Virgas pagastā,  11,5 ha platībā, saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums X 26,63 ha kopplatībā, Virgas pagastā, ir V.V. īpašumā vairāk kā piecus gadus.        

                Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai samazinājums netiek piemērots, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un ir iesniegušas iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, 35.punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2017.gadā V.V., personas kods X, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu X, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.X,  nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par 11,5 ha.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. V..V,  X.

1 eks. Nekustamā īpašuma speciālistei M.Kokovihinai.

34. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Z.Š. par nekustamo īpašumu Virgas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                   

Nr.20

34.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Z.Š. par nekustamo īpašumu Virgas pagastā, Priekules novadā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Z.Š., dzīvojošas X, 31.10.2016. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1825, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā represētai personai, par nekustamo īpašumu X, kadastra Nr.X, Virgas pagastā, Priekules novadā. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6400426 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā X 4,26 ha platībā ar kadastra Nr.X, Virgas pagastā, saimnieciskā darbība netiek veikta.       

Nekustamais īpašums X, Virgas pagastā atrodas tiesiskajā valdījumā Z.Š. vairāk kā piecus gadus.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un ir iesniegušas iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, 35. Punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piemērot 2017.gadā Z.Š., personas kods X, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu X, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.X, zemes vienības kad. apz.X - 4,26 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Z. Š., X.

1 eks.  nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

35. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem S. M.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī     

 Nr.20

35.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem S. M.

 2016.gada 15.decembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/2064) Priekules novada pašvaldībā saņemts S.M., dzīvojošas X iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Priekules pagasta īpašumu  X,  ar kadastra Nr. X, kas netiek izmantots saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

S. M. īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Zeme X, Priekules pagastā , Priekules novadā, kadastra Nr.X  25.87  ha platībā

Augstāk minētais zemes gabals īpašumā ir vismaz piecus gadus.

S. M. lūdz nodokļa atvieglojumu daļai no zemes X, Priekules pag., Priekules nov., 5.23 ha platībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.0102800 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

              Piemērot 2017. gadā   nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai S. M.  pers. kodsX  par zemi  X ar kadastra Nr.X  5.23  ha platībā kā represētajai  personai.

 

Lēmums izsūtāms: 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

36. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem S.G. Virgas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                   

Nr.20

36.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem S.G. Virgas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts S.G., dzīvojošas X, 09.12.2016. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/2031, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā represētai personai, par nekustamo īpašumu X, kadastra Nr.X, Virgas pagastā, Priekules novadā.  

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6400458 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā X 5,27 ha platībā ar kadastra Nr.X, Virgas pagastā, saimnieciskā darbība netiek veikta.       

Nekustamais īpašums X, Virgas pagastā ir S.G. īpašumā vairāk kā piecus gadus.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un ir iesniegušas iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, 35. Punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2017.gadā S. G., personas kods X, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu X, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.X, zemes vienības kadastra apzīmējums X- 5,27 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. S. G., X;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

37. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Z. B.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                   

Nr.20

37.

Par nekustamā īpašuma  nodokļa atvieglojuma  piešķiršanu Z. B.

 

2016.gada 23.novembrī (reģ.nr.2.1.4/71) Priekules novada pašvaldībā saņemts  Z.B., dzīvojoša X iesniegumu (turpmāk  –Iesniegums), kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu, kā politiski  represētai personai par īpašumiem X, Priekule, kadastra Nr.X, X, Priekule, kadastra numurs X un daļai X, Priekule, kadastra numurs X. Iesniegumā minēts, ka nekustamais īpašums X daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā  600m² platībā.

 Pārējos Z.B. piederošajos, nekustamajos īpašumos saimnieciskā darbība nenotiek (tā iesniegumā).

 Izskatot iesniegumu, Priekules novada pašvaldības dome konstatēja, ka : 

[1.] iesniegti dokumenti  apliecina, ka Z. B. ir politiski represētā persona un zeme ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus.

[2.] Z.B. ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumos X un  X.

[3.] Saimnieciskā  darbība daļēji norisinās  īpašumā X, Priekule (660 m²).

[4.] Iesniegumam pievienots politiski represētās personas apliecības kopija.

 

Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas, nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), 2016.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piešķirtnekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Z.B. par 50%, kā represētai personai īpašumiem X, Priekule, apzīmējums kadastrā X, platība 4589 m² un X, Priekule, apzīmējums kadastrā X, platība 4190 m².

2.Piešķirt   nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu,  par daļu  7120  m² platībā no īpašuma X Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā X.

Par 600 m²,  no īpašuma X, Priekule,  nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu nepiešķirt.

 

Piezīme-  X, Priekule, Priekules nov. kopplatība ir 7720 m². 600 m² no īpašuma X, Priekule tiek izmantoti saimnieciskai darbībai, pārējā platība 7120 m² netiek izmantoti saimnieciskajā darbībā.

 

2.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likumu 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1eks.Z.B.adrese: X

38. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem M.V., Virgas pagastā, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

38.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem M.V., Virgas pagastā, Priekules nov.

 

2016.gada 16.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts M. V., dzīvojošas X, 15.12.2016. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/2065, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par nekustamo īpašumu X, Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6400259 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā X ar kadastra Nr.X, Virgas pagastā 6,8 ha platībā saimnieciskā darbība netiek veikta. M.V. iesniegumā norāda, ka 8 ha zemes tiek iznomāta.

Nekustamais īpašums X 14,8 ha kopplatībā, Virgas pagastā ir M. V. piederošs īpašums vairāk kā piecus gadus.       

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2017.gadā M. V., personas kods X, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu X, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.X, zemes vienības kadastra apzīmējums X, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par 6,8 ha.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. M.V., X, Virgas pag., Priekules nov., LV 3433;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

39. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem A.R., Virgas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                            

 Nr.20

39.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem A.R., Virgas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts A.R., dzīvojošas X, 05.12.2016. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/2083, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu X, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.8400831 kopija.

 Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā X 4,1 ha kopplatībā, Virgas pagastā, kadastra Nr. X, 3,6 ha zemes tiek iznomāta un uz 0,5 ha zemes saimnieciskā darbība netiek veikta.  

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2017.gadā A.R., personas kods X, kā politiski represētai personai, par nekustamā īpašuma X, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.X, zemes vienības kadastra apzīmējums X, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā uz zemi 0,5 ha un ēkām.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A. R., X;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

40. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem M.G., Gramzdas pagastā, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

40.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem M.G., Gramzdas pagastā, Priekules nov.

 

2016.gada 23.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts M.G., dzīvojošas X, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/2114, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par nekustamo īpašumu X, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6400162 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā X ar kadastra Nr.X, Gramzdas pagastā, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X-3,2 ha, saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums X, Gramzdas pagastā ir M. G. piederošs.     

            Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2017.gadā M. G., personas kods X, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu X, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.X sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X 3,2 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmuma 1eks. izsūtāms:. M.G., X, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.