29.12.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 20)

41. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ē.V. J.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī 

Nr.20

41.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ē.V. J.

 

2016.gada 22.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/2112) Priekules novada pašvaldībā saņemts Ē. V. J., dzīvojošs X, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai, kas netiek izmantots saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ē.V. J. īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1.     Dzīvoklis X, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs X,

52,30 m² platībā.

Augstāk minētais  dzīvoklis  īpašumā ir vismaz piecus gadus.

2.     Iesniegumā ir apliecinājums, ka nekustamais īpašums – dzīvoklis netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

3.     Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6401020 kopija (skat. pielikumā).

4.     Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

5. 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, Ērika, Viļņa Jānaiša iesniegumu,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

              Piemērot 2017.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai Ē.V. J.,  personas  kods X, par dzīvokļa īpašumu  X , Priekule  kadastra Nr. X, 52.30 m² platībā.

   

Lēmums izsūtāms:                                         

     1 eks. Ē. V. J., X,

     1 eks.  nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei.

42. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem L.P. Virgas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

42.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem L.P. Virgas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts L. P., dzīvojošas X, 22.12.2016. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/2109, ar lūgumu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu X Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6400397 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā X ar kadastra Nr.X, Virgas pagastā saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums X, kadastra Nr.X 10 ha kopplatībā, sastāv no divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu X- 2 ha un X- 8 ha.

Pašvaldības rīcībā ir informācija, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X  8 ha platībā ir iznomāta. Līdz ar to nodokļa atvieglojums par šo zemes vienību nepienākas.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2017.gadā L. P., personas kods X, kā politiski represētai personai, par nekustamā īpašuma X, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.X, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X-2,0 ha un ēkām, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2. Nepiemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X  8 ha platībā.

3.  Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmuma 1 eks. izsūtāms: L. P., X; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

43. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu G. P.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

43.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu G. P.

 

1. Priekules novada pašvaldība izskatīja V. K. iesniegumu, kas saņemts 31.10.2016. Nr. 2.9.1/1740 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu dzīvoklī X, Priekules pagastā, Priekules nov., nedzīvojošo G. P., kurš minētāja adresē nedzīvo.

 

2. Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1.V.K. īpašuma tiesības nostiprinātas uz minēto dzīvokli Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.187-2, kadastra Nr. X, lēmuma datums 19.10.2016.

 

2.2. V.K. dzīvojamās telpas īres līgumu ar G. P. nav slēdzis.

 

2.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka: 

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas G. P. minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.6. G. P. ir deklarēta dzīvesvieta X, Priekules pagastā, Priekules novadā no 18.11.2014.

 

2.7. G. P. pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2016. gada 19. decembrim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

 

2.8. G.P. 2016. gada 1. novembrī, reģ. Nr.2.9.1/1271, Priekules novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR490850083LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 02.12.2016.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka G.P. būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu X, Priekules pagastā, Priekules novadā G.P., personas kods X, jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
  3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt G. P. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
  4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
44. Par 01.12.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/68-2011 termiņa pagarināšanu N.T. par daļu zemes „Augšas garnizons”, Virgas pag., Priekules nov., nomu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                            

 Nr.20

44.

Par 01.12.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/68-2011 termiņa pagarināšanu N.T. par daļu zemes „Augšas garnizons”, Virgas pag., Priekules nov., nomu  ___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts N.T., adrese: X, 02.12.2016. iesniegums ar lūgumu pagarināt 01.12.2011.zemes nomas līguma ar Nr.3-36/68-2011 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2011.gada 01.decembrī starp Priekules novada pašvaldību un N. T. tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36/68-2011( turpmāk- Līgums) par daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Augšas garnizons” 0,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0182, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš  noteikts līdz 31.12.2016.

N.T. lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 01.12.2011. zemes nomas līgumā Nr.3-36/68-2011, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un N.T., noteikto līguma termiņu par 5 gadiem.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot Vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par grozījumiem. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu Vienošanās par grozījumiem slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. N. T., X;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

45. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam un ielai “Uzvaras ielas turpinājums” Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                            

 Nr.20

45.

Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam un ielai “Uzvaras ielas turpinājums” Gramzdas pag., Priekules nov.

_____________________________________________________________­­­­­­­­_____________

 Izskatot jautājumu par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam “Uzvaras ielas turpinājums”, kadastra Nr.6458 001 0428, Gramzdas pagastā tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums “Uzvaras ielas turpinājums”, kadastra Nr.6458 001 0428, Gramzdas pagastā, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0428- 0,2458 ha platībā, ir pašvaldībai piekrītošs.

 Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0428 noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.

Priekules novada pašvaldības ielu sarakstā apdzīvotā vietā Gramzdas pagastā ir reģistrēta iela – Uzvaras ielas turpinājums, ielas Nr. D58.

Uz šīs ielas atrodas četri nekustamie īpašumi (viens no tiem pašvaldības), kuriem ir jāsakārto adreses. Nekustamo īpašumu īpašnieki iebilst pret ielas pašreizējo nosaukumu.

Gramzdas pagasta pārvalde sagatavoja Aptaujas anketu par “Nosaukuma maiņu ielai ar nosaukumu “Uzvaras ielas turpinājums””, kurā lūdza šīs ielas iedzīvotājiem iesniegt priekšlikumus jaunajam nosaukumam. Gramzdas pagasta pārvaldē tika saņemtas divas anketas. Ierosinājums ir mainīt nosaukumu uz “Jasmīnu iela”.

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums. Saskaņā ar šā likuma 14.panta otro un trešo daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu, kuru pēc tam pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas, nosūta Valsts zemes dienestam.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu dome var piešķirt nosaukumus ielām, parkiem un laukumiem, kā arī pārdēvēt tos.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daļas 20.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam un ielai (ielas Nr.D58) “Uzvaras ielas turpinājums”, kadastra Nr.6458 001 0428, Gramzdas pag., Priekules nov., sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0428, uz “Jasmīnu iela”.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, elektroniski parakstītu uz adresi: kac.liepaja@vzd.gov.lv

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

1 eks. VAS “Latvijas valsts ceļi” Kurzemes reģiona Liepājas nodaļai, Ūliha iela 44, liepāja, LV3401 

46. Par adreses piešķiršanu Jasmīnu ielai un adreses maiņu adresācijas objektiem, kuri piekļaujas ielai Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

46.

Par adreses piešķiršanu Jasmīnu ielai un adreses maiņu adresācijas objektiem, kuri piekļaujas ielai Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov.

___________________________________________________________________________

 

Izskatot jautājumu par adreses piešķiršanu Jasmīnu ielai un adreses maiņu adresācijas objektiem, kuri piekļaujas ielai Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā tika konstatēts, ka:

            Nekustamajam īpašumam “Uzvaras ielas turpinājums”, kadastra Nr.6458 001 0428, sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0428, Gramzdas pagastā mainīts nosaukums uz “Jasmīnu iela”.

Pašvaldības ceļu un ielu sarakstā reģistrētai ielai (ielas Nr.D58) Uzvaras ielas turpinājums Gramzdas ciemā mainīts nosaukums uz “Jasmīnu iela”.

08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- Adresācijas noteikumi) 2.6.apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir iela.

Adresācijas noteikumu 14.punkts nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam.(….) un             19.punkts nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju.

Adresācijas noteikumu 9.punkts nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 31.1. punktu- grafisko pielikumu pievieno lēmumam par nosaukuma piešķiršanu ielai vai laukumam- attēlojot ielas vai laukuma telpisko novietojumu.

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.6.apakšpunktu, 9., 14., 19., 31.1.punktiem, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt adresi Jasmīnu ielai, zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 001 0428:  Jasmīnu iela, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, saskaņā ar grafisko pielikumu (pielikums).

2. Mainīt adreses objektiem, kuri neatbilst Adresācijas noteikumu 19.punktam:

2.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0044 un ēkām, no “Morēnas”, Gramzdas pag., Priekules nov., adreses kods 103792352, uz Jasmīnu iela 2, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.;

2.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0062 un ēkām, no Nākotnes iela 11, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., adreses kods 103792988, uz Jasmīnu iela 1, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.;

2.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0219 un ēkām, no Nākotnes iela 9, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., adreses kods 102213317, uz Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.;

2.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0049 un ēkām, no Nākotnes iela 7, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., adreses kods 102681601, uz Jasmīnu iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.;

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 vai elektroniski parakstītu uz adresi: kurzeme@vzd.gov.lv ;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

1 eks.:

- lēmuma 2.1.p.- V.B., X;

- lēmuma 2.2.p.-  J. I., X;

- lēmuma 2.3.p.- B. B., X;

- lēmuma 2.4.p.- P. J.,X;

47. Par zemes ierīcības projekta „Ievas”, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                                     

 Nr.20 

47.

   Par zemes ierīcības projekta  „Ievas”, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 

        Priekules novada pašvaldības domē 19.12.2016. saņemts SIA ,,Metrum”, Liepājas biroja Reģistrācijas numurs 40003388748 sertificētas zemes ierīkotājas Daces Baumanes, iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Ievas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.X, sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „Ievas” Priekules pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.16, īpašnieks J. J.

Priekules novada Priekules pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.

20.10.2016. J.J. Priekules novada pašvaldībā saņēmis Zemes ierīcības izstrādes noteikumus (iereģistrēti ar Nr.2.1.4/1233) nekustamā īpašuma „Ievas”, Priekules pag., Priekules nov., sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Ievas”, Priekules pag., Priekules nov.,  kadastra Nr.6482 008 0007, sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt SIA „Metrum”, reģ.Nr.40003388748 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ievas”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.X, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem X un X sadalīšanai.

2.     Atļaut veikt zemes vienības ”Ievas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.X sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 10,4 ha platībā vienu zemes gabalu Nr.1 un atdalot 2,08  ha platībā vienu zemes gabalu Nr.3.

3.     Plānotajām zemes vienībām Nr.2 2,3 ha platībā un Nr.4  2,78 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt nosaukumu „Ievas”, Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.

4.     Atdalītajiem zemes gabaliem 10,4 ha platībā un 2,08 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt nosaukumu „Birzītes” un noteikt atdalāmajiem zemes gabaliem, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101 .

5.     Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei,

1 eks. SIA „Metrum”: metrum@metrum.lv , dace.baumane@metrum.lv  

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

 

48. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem ”Dižbārtnieki” un “Bārtnieki”, Virgas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                   

Nr.20

48.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem ”Dižbārtnieki” un “Bārtnieki”, Virgas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada pašvaldības domē saņemts SIA “Topoprojekts”, reģ. Nr.42103041630, adrese K.Ukstiņa iela 8, Liepāja, sertificētas zemes ierīkotāja Mārtiņa Zgirska 14.12.2016. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/1436, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Dižbārtnieki” un “Bārtnieki”, Virgas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamos īpašumu “Dižbārtnieki” 2,5 ha kopplatībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6498 001 0203, reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.87 uz M. B. vārda.

Īpašuma tiesības uz nekustamos īpašumu “Bārtnieki” 9,0 ha kopplatībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 001 0003, reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2 uz SIA “Beksagro” vārda.

Zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar nekustamo īpašumu īpašnieku iesniegumiem, 20.09.2016. Priekules novada pašvaldības izsniegtajiem Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem Nr.2.1.4/1112. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi SIA “Topoprojekts”.

Zemes ierīcības projekts paredz no zemes vienības “Dižbārtnieki”, kadastra apzīmējums 6498 001 0203 atdalīt daļu aptuveni 1,5 ha platībā un neveidojot jaunu zemes vienību to pievienot zemes vienībai “Bārtnieki”, kadastra apzīmējums 6498 001 0003.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt SIA “Topoprojekts”, reģ.Nr.42103041630,, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem ”Dižbārtnieki”, kadastra Nr.6498 001 0203 un “Bārtnieki”, kadastra Nr.6498 001 0003, Virgas pagastā, Priekules novadā, saskaņā ar projekta grafiskās daļas kopiju (pielikums).

2. Projektētai zemes vienībai Nr.1, platība 1,0 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), kadastra apzīmējums 6498 001 0203, saglabāt nosaukumu „Dižbārtnieki” un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

3. Projektētai zemes vienībai Nr.2, platība 10,5 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), kadastra apzīmējums 6498 001 0003, saglabāt nosaukumu „Bārtnieki” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Lēmums, elektroniski parakstīts, izsūtāms: 10 darbadienu laikā Valsts zemes dienestam, kac.liepaja@vzd.gov.lv un SIA “Topoprojekts”, martins.zgirskis@apollo.lv,

1 eks. nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

49. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma ”Launagi”, Kalētu pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0109 sadalīšanai

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

49.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma  ”Launagi”, Kalētu pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0109 sadalīšanai

 

Priekules novada pašvaldības domē saņemta SIA “Metrum K” Liepājas biroja sertificētas zemes ierīkotājas Daces Baumanes 10.12.2016. iesniegums Nr.305/a/K-2016, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/1412, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Launagi”, Kalētu pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0109 sadalīšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Launagi” 8,48 ha kopplatībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.X  (turpmāk- īpašums “Launagi”), sastāvošs no vienas zemes vienības, 2007.gada 25.aprīlī reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000350256 uz A.A. vārda.

A. A. vēlas sadalīt īpašuma “Launagi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X 8,48 ha platībā divās zemes vienībās.

Īpašuma “Launagi” zemes vienības sadalīšanai zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta saskaņā ar 11.10.2016. Priekules novada pašvaldības izsniegtajiem Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem Nr.2.1.4/1205 un pašvaldības 27.10.2016. izziņu Nr.2.1.7/1262 “Par jauno grafisko pielikumu”, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 06.10.2016. nosacījumiem Nr.05-05/3144. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi SIA “Metrum K” Liepājas birojs.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt SIA “Metrum K” Liepājas biroja, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Launagi”, kadastra Nr.X, Kalētu pagastā, Priekules novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X sadalīšanai divās zemes vienībās saskaņā ar projekta grafiskās daļas kopiju ( pielikums).

2. Projektētai zemes vienībai Nr.1, platība 1,55 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), jaunais kadastra apzīmējums X, saglabāt nosaukumu „Launagi” un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

3. Projektētai zemes vienībai Nr.2, platība 6,93 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), jaunais kadastra apzīmējums X, apstiprināt nosaukumu „Rīti” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Lēmums, elektroniski parakstīts, izsūtāms: 10 darbadienu laikā Valsts zemes dienestam, kac.liepaja@vzd.gov.lv un SIA “Metrum K”, liepaja@liepaja.lv ; 1 eks. nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

50. Par nekustamā īpašuma „ Lankopi” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                   

Nr.20

50.

Par  nekustamā īpašuma „ Lankopi” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts J.Dž., dzīvojoša
X., 13.12.2016. iesniegums (Nr.2.1.4/ 2041) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lankopi”, kadastra Nr.X, Priekules pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Lankopi”, Priekules pag., Priekules nov., ir J.Dž. īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.97.

Nekustamais īpašums „ Lankopi” 42,48  ha kopplatībā, kadastra Nr.X, sastāv no 4 (četrām) atsevišķām zemes vienībām –zemes vienība 0,87 ha, kadastra apzīmējumu X, zemes vienība  3,2 ha, kadastra apzīmējumu X, zemes vienība 28,25 ha , kadastra apzīmējums X un zemes vienība 9,91 ha , kadastra apzīmējums X.

Īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „ Lankopi”, kadastra Nr.X, atdalot zemes vienības 28,25 ha platībā, kadastra apzīmējums X un 9,91 ha platībā, kadastra apzīmējums X, atdalītajām zemes vienībām piešķirot jaunu nosaukumu  „Dižozoli”, nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, ( NĪLM kods- 0101).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš,  Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks) (deputāte Rigonda Džeriņa, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Lankopi” kadastra Nr.X  Priekules pagasts, Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem X un X saskaņā ar pielikumu- zemes robežu plānu..

2. Atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem X un X piešķirt vienotu nosaukumu „Dižozoli” un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

 1 eks. J. Dž., X,

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv,

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

51. Par nekustamā īpašuma „Nākotnes iela 7”, Kalētu pagasts, Priekules novads sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

51.

Par nekustamā īpašuma „Nākotnes iela 7”, Kalētu pagasts, Priekules novads sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts E. R., dzīvojošas X, 24.11.2016. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1930, ar lūgumu atļaut atdalīt divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem-X un X no nekustamā īpašuma „Nākotnes iela 7”, kadastra Nr.X, Kalētu pagastā, Priekules novadā un  piešķirt jaunus nosaukumus „Dīķīši” un “Līņi”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Nākotnes iela 7”, kadastra Nr.X, Kalētu pagastā, Priekules novadā, pieder R.E. Īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.61.

Nekustamais īpašums „Nākotnes iela 7” 37,4526 ha kopplatībā, kadastra Nr.X, Kalētu pagastā sastāv no 6 (sešām) atsevišķām zemes vienībām.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma (turpmāk-likums) 19., 32. un 33.pantiem pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

 Likuma 1.panta 14.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Nākotnes iela 7”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.X, saskaņā ar grafisko pielikumu, atdalot no tā sekojošas zemes vienības (pielikums):

1.1. ar kadastra apzīmējumu X 3,0 ha platībā un piešķirt jaunu nosaukumu “Dīķīši”. Noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101;

1.2. ar kadastra apzīmējumu X  1,45 ha platībā un piešķirt jaunu nosaukumu “Līņi”. Noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. E. R.,X;

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai,  kac.liepaja@vzd.gov.lv

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

52. Par 16.03.2007. zemes nomas līguma Nr.265 termiņa pagarināšanu L.R. par daļu no zemes „Doņi”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

52.

Par 16.03.2007. zemes nomas līguma Nr.265 termiņa pagarināšanu L.R. par daļu no zemes „Doņi”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu  ___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts L.R., dzīvojošas X, 07.12.2016. iesniegums, ar lūgumu pagarināt 16.03.2007. zemes nomas līguma ar Nr.265 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2007.gada 16.martā starp Kalētu pagasta pašvaldību un L.R. tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.265 par daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Doņi” 4,07 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0092, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš  noteikts līdz 31.12.2016.

L.R. lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Ar 2014.gada 29.maija domes lēmumu, protokols Nr.10, zemes vienībai „Doņi”, kadastra apzīmējums 6464 001 0092, precizēta platība no 7,7 ha uz 10,0336 ha.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 16.03.2007. zemes nomas līgumā Nr.265, kas noslēgts starp Kalētu pagasta pašvaldību un L.R., noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2021.gada 31.decembrim.

2. Precizēt iznomāto zemes platību uz 5,9 ha.

3. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot attiecīgus grozījumus zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par grozījumiem zemes nomas līgumā . Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. L. R.,X;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

53. Par 01.11.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/63-2011 termiņa pagarināšanu J.R. par zemes „Lazdenieki (Pļurpe)”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

53.

Par 01.11.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/63-2011 termiņa pagarināšanu J.R. par zemes „Lazdenieki (Pļurpe)”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu

  ___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts J.R., dzīvojoša X, 07.12.2016. iesniegums, ar lūgumu pagarināt 01.11.2011. zemes nomas līguma ar Nr.3-36/63-2011 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2011.gada 01.novembrī starp Priekules novada pašvaldību un J. R. tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36/63-2011 par zemes vienības ar nosaukumu „Lazdenieki (Pļurpe)” 3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 002 0051, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš  noteikts līdz 31.12.2016.

J.R. lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Ar 2014.gada 29.maija domes lēmumu, protokols Nr.10, zemes vienībai „Lazdenieki (Pļurpe)”, Kalētu pagastā, precizēta platība no 3 ha uz 3,6286 ha.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 01.11.2011. zemes nomas līgumā Nr.3-36/63-2011, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un J.R., noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2021.gada 31.decembrim.

2. Precizēt iznomāto zemes platību uz 3,6286 ha.

3. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot attiecīgus grozījumus zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par grozījumiem zemes nomas līgumā. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. J. R.,X;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

54. Par 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.246 termiņa pagarināšanu A.Š. par zemes „Robežnieki”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

54.

Par 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.246 termiņa pagarināšanu A.Š. par zemes „Robežnieki”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu  ___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts A.Š., dzīvojošas X, 07.12.2016. iesniegums, ar lūgumu pagarināt 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma ar Nr.246 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2007.gada 08.maijā starp Kalētu pagasta pašvaldību un A.Š. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.246 par apbūvētas zemes vienības ar nosaukumu „Robežnieki” 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0019, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš noteikts līdz 31.12.2016.

Uz zemes vienības atrodas A.Š. piederošas ēkas- dzīvojamā māja un palīgēkas. A.Š. lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 08.05.2007. Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.246, kas noslēgts starp Kalētu pagasta pašvaldību un A.Š., noteikto līguma termiņu par 10 gadiem un noteikt to līdz 2026.gada 31.decembrim, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A. Š., X;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

55. Par 04.01.2006. zemes nomas līguma Nr.187 termiņa pagarināšanu Ž.S. par zemes „Pie Vīksnām” un „Zvaigžņi”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

55.

Par 04.01.2006. zemes nomas līguma Nr.187 termiņa pagarināšanu Ž.S. par zemes „Pie Vīksnām” un „Zvaigžņi”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu  ___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Ž.S., dzīvojoša X, 23.11.2016. iesniegums, ar lūgumu pagarināt 04.01.2006. zemes nomas līguma ar Nr.187 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2006.gada 04.janvārī starp Kalētu pagasta pašvaldību un Ž. S. tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.187 par daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Pie Vīksnām” 1,34 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0094 un „Zvaigžņi” 2,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0126, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš  noteikts līdz 31.12.2016.

Ž.S. lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 04.01.2006. zemes nomas līgumā Nr.187, kas noslēgts starp Kalētu pagasta pašvaldību un Ž.S., noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2021.gada 31.decembrim, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Ž.S., X;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

56. Par 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.222 termiņa pagarināšanu D.Š. par zemes „Centrs-1”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

56.

Par 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.222 termiņa pagarināšanu D.Š. par zemes „Centrs-1”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu  ___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts D.Š., dzīvojošas X, 16.11.2016. iesniegums, ar lūgumu pagarināt 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma ar Nr.222 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2007.gada 08.maijā starp Kalētu pagasta pašvaldību un D.Š. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.222 par zemes vienības ar nosaukumu „Centrs-1” 2,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0241, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš  noteikts līdz 31.12.2016.

D.Š. lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 08.05.2007. Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.222, kas noslēgts starp Kalētu pagasta pašvaldību un D.Š., noteikto līguma termiņu par 10 gadiem un noteikt to līdz 2026.gada 31.decembrim, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. D. Š., X;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

57. Par daļu no zemesgabala “ Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., nomas līguma (garāžas uzturēšanai) izbeigšanu I.G.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

57.

Par daļu no zemesgabala “ Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag.,   nomas līguma (garāžas uzturēšanai)  izbeigšanu  I.G.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tiek konstatēts, ka:

 

1.     2011.gada 12.septembrī starp Iznomātāju Priekules novada pašvaldību  un Nomnieku I.G., dzīv.X. tika noslēgts Zemesgabala nomas līgums Nr. 3-38/10-2011 par daļu no zemesgabala “ Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., 1356 m² platībā nomu, divu (2) garāžu uzturēšanai. 

2.     Pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām I. G.  mirusi - 2016.gada 3.aprīlī.

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izlemt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 2016.gada  … novembra  Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Izbeigt 2011.gada 12.septembrī  starp Iznomātāju Priekules novada pašvaldību  un Nomnieku I. G., personas kodsX,   noslēgto Zemesgabala nomas līgumu Nr.3-38/10-2011 par daļu no zemesgabala “Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., 1356 m² platībā  divu garāžu (Nr.1,Nr.2) nomu, sakarā ar nomnieka nāvi. 

2.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei, 1 eks. Finanšu nodaļai 

58. Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36/85-2011; 3-36/86-2011 pagarināšanu ar V. P.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

58.

Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36/85-2011; 3-36/86-2011 pagarināšanu ar V. P.

 

2016.gada 15.novembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/1868) Priekules novada pašvaldībā saņemts V. P., dzīvojoša X, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/85-2011 uz daļu no nekustamā īpašuma „Jaunais Karjers”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0115, 5,60 ha platībā , zemes nomas līgumu Nr. 3-36/86-2011 uz nekustamo īpašumu „Paulas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0131, 1,5430 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Jaunais Karjers” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Ar Priekules novada domes 28.10.2010. lēmumu,  protokols Nr.18, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Paulas” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā lauksaimniecības zeme.

Nomas līgumi Nr.3-36/85-2011 un 3-36/86-2011  ar V.P. slēgti 09.12.2011. Nomas līgumu beigu  termiņš 09.12.2016.

Uz minētajām zemes vienībām V. P. nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m² un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līgumu Nr.3-36/85-2011; 3-36/86-2011 pagarināšanu, „Jaunais Karjers”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0115  5,60 ha  platībā, “Paulas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apz.6446 003 0131 1,5430 ha platībā ar V.P.,  personas kods X, dzīv. X, (1), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2016.gada 10.decembra līdz 2018.gada 9.decembrim,

 - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                          

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

1 eks. V. P.,X.

59. Par pašvaldībai piekritīgās zemes Dīķmaļi, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., iznomāšanu U.R.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

59.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes Dīķmaļi, Bunka, Bunkas pagasts,  Priekules nov., iznomāšanu U.R.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts U. R.dra Liekni, dzīvojoša X, 12.12.2016. iesniegums ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemi Dīķmaļi, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0084,  0.3426 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu , protokols Nr.10, nekustamais īpašums ar nosaukumu Dīķmaļi, Bunka, Bunkas pagasts., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 005 0084 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs .

Uz nekustamā īpašuma Dīķmaļi, Bunka, Bunkas pagasts., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 005 0084 atrodas dzīvojamā ēka un četras palīgēkas, kas pēc Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem pieder R. R.

R. R. mirusi 04.01.2014. Mantojumu U.R. nav nokārtojis.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Iznomāt U. R., zemi ar nosaukumu Dīķmaļi, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0084 0.3426 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.01.2017. līdz 31.12.2026., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.     Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

    1 eks. U.R.:X;

    2 eks. nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

 

60. Par nekustamā īpašuma „ Vismini” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

60.

Par  nekustamā īpašuma „ Vismini” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts G.V., dzīvojoša
X., 01.11.2016. iesniegums ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Vismini”, kadastra Nr. X, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, trīs atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Vismini”, Rucavas pag., Rucavas nov., ir G.V. īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.80.

Nekustamais īpašums „ Vismini” 100,16 ha kopplatībā, kadastra Nr.X, sastāv no 4 (četrām) atsevišķām zemes vienībām. Nekustamais īpašums atrodas Rucavas pagasta, Priekules pagasta un Vaiņodes pagasta administratīvajās teritorijās.

Īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „ Vismini”, kadastra Nr.X, atdalot zemes vienību 25,20 ha platībā, kadastra apzīmējumsXX, atstājot nosaukumu   „Vismini” , atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, ( NĪLM kods- 0101).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Vismini” kadastra Nr. X  Rucavas pagasts, Rucavas nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X saskaņā ar pielikumu.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X atstājot  nosaukumu „Vismini” un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Pielikums

Lēmums izsūtāms :

 1 eks. G.V., X.

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei