29.12.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 20)

61. Par nekustamā īpašuma „ Akmentiņi” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

61.

Par  nekustamā īpašuma „ Akmentiņi” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts L.S., dzīvojošas X, Bunkas pag., Priekules nov., 02.11.2016. iesniegums (Nr.2.1.4/1780) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Akmentiņi”, kadastra Nr.X, Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Akmentiņi”, Bunkas pag., Priekules nov., ir L.S. īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000009844.

Nekustamais īpašums „ Akmentiņi” 8,20 ha kopplatībā, kadastra Nr.X, sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām –zemes vienība 3,50 ha, kadastra apzīmējumu X, zemes vienība  4,70 ha, kadastra apzīmējumu X.

Īpašniece vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „ Akmentiņi”, kadastra Nr.X, atdalot zemes vienību 3,50 ha platībā, kadastra apzīmējums X, piešķirot nosaukumu  „Upes Akmentiņi”, atdalītajiem zemes gabaliem nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, ( NĪLM kods- 0101).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Nekustamajam īpašumam „Akmentiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. X noteikts aizliegums bez PrivatBank AS, reģistrācijas nr.50003086271 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām (05.07.2016 ķīlas līgums nr.HK/RIL1/Z/312/K/2016).

Priekules novada pašvaldībā L.S. iesniegusi AS PrivatBank 16.11.2016. rakstiski izsniegtu atļauju Nr.10.6-17.2/ L. S. sadalīt nekustamo īpašumu (pielikums nr.2).

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Akmentiņi” kadastra Nr.X Bunkas pagasts, Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X saskaņā ar pielikumu- zemes robežu plānu..

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0133 piešķirt nosaukumu „Upes Akmentiņi” un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. L. S.: X.

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

62. Par nomas līguma termiņa pagarinājumu SIA “Latvijas Mobilais Telefons”

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

62.

Par nomas līguma termiņa pagarinājumu SIA “Latvijas Mobilais Telefons”  ___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldības domē saņemts SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, reģ.Nr.50003050931, juridiskā adrese: Ropažu iela 6, Rīga, administratīvā dienesta direktora J.Brieža (J.Briedis) 22.11.2016. vēstule Nr.1736/ZN, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/1339, ar lūgumu pagarināt 2007.gada 20.marta nomas līguma termiņu, sakarā ar investīciju projekta  “Nākamās paaudzes mobilo sakaru tīkla attīstība Latvijas mazāk blīvi apdzīvotās teritorijās” īstenošanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 2005.gada 31.marta ierakstu Liepājas tiesas zemesgrāmatas nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000170506 īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Veldzes”, kadastra Nr.6464 001 0149, reģistrētas uz Priekules novada pašvaldības vārda.

2007.gada 20.martā. starp Kalētu pagasta padomi un SIA “Latvijas Mobilais Telefons” tika noslēgts nomas līgums par daļu no zemes vienības „Veldzes” – 7 m² platībā, kadastra apzīmējums 64640010149 un ūdenstorņa ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0149 002 atsevišķas daļas, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 2017.gada 01.martam.

2009.gada 30.novembrī tika noslēgta Vienošanās par saistību pārņemšanu, kurā Priekules novada pašvaldība pārņēma Kalētu pagasta padomes  saistības.

Sakarā ar investīciju projekta “Nākamās paaudzes mobilo sakaru tīkla attīstība Latvijas mazāk blīvi apdzīvotās teritorijās” īstenošanu SIA “Latvijas Mobilais Telefons” lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu par 15 (piecpadsmit) gadiem un vēlas nostiprināt nomas tiesības zemesgrāmatā.

Atbilstoši 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 75.punktu- ja nomnieks iesniedz pieteikumu Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda vai citu ārvalstu finanšu instrumentu projekta īstenošanai, kas paredz ieguldīt finanšu līdzekļus nomas objektā, iznomātājam ir tiesības pagarināt nomas objekta nomas līguma termiņu uz ilgāku laiku nekā 12 gadi, ievērojot nosacījumu, ka līguma termiņš nepārsniedz 30 gadu. Nomas līgumā paredz, ka gadījumā, ja nomnieks neiegūst tiesības īstenot minēto projektu vai līgums par projekta īstenošanu ar nomnieku tiek lauzts, iznomātājam ir tiesības vienpusēji mainīt nomas līguma termiņu.

Līguma kopējais termiņš, pagarinot to uz 15 (piecpadsmit) gadiem nepārsniedz 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 75.punktā minēto kopējo līguma termiņu, t.i., 30 gadus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 75.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 20.03.2007. nomas līgumā un 30.11.2009. Vienošanās par saistību pārņemšanu, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, reģ.Nr.50003050931, līguma termiņu līdz 2032.gada 31.martam, izsakot nomas līgumu jaunā redakcijā.

2. Pilnvarot SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, reģ.Nr.50003050931, nomas tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Apstiprināt Nomas līguma projektu (pielikums).

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

 

  Pielikums: NOMNIEKA bāzes stacijas izvietojuma shēma

 

   Lēmums izsūtāms:

1  eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, Inga.Barkane@lmt.lv;

  1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

63. Par 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.242 termiņa pagarināšanu I.K. par zemes „Pauzeri”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                            

 Nr.20

63.

Par 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.242 termiņa pagarināšanu I.K. par zemes „Pauzeri”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu  ___________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts I.K., dzīvojoša X, 16.11.2016. iesniegums, ar lūgumu pagarināt 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma ar Nr.242 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2007.gada 08.maijā starp Kalētu pagasta pašvaldību un I.K. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.242 par apbūvētas zemes vienības ar nosaukumu „Pauzeri” 3,2 ha platībā, kadastra apzīmējums X, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš  noteikts līdz 31.12.2016.

Uz zemes vienības atrodas I.K. piederošas ēkas- dzīvojamā māja un palīgēkas. I.K. lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 08.05.2007. Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.242, kas noslēgts starp Kalētu pagasta pašvaldību un I. K., noteikto līguma termiņu par 10 gadiem un noteikt to līdz 2026.gada 31.decembrim, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I.K., X;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

64. Par daļu no zemes „Kūtiņas Saules” , Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov. nomu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

64.

Par daļu no zemes „Kūtiņas Saules” , Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov. nomu

 

2016.gada 16.novembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1887) Priekules novada pašvaldībā saņemts  A.B. dzīvojoša X , iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpas 40,2 m2 platībā. Nomas telpas atrodas „Kūtiņas Saules” , Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov..

2016.gada 15.novembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1879) Priekules novada pašvaldībā saņemts  I. Z., dzīvojošas X, iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpas 20,1 m2 platībā. Nomas telpas atrodas „Kūtiņas Saules” , Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov..

2016.gada 15.novembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1878) Priekules novada pašvaldībā saņemts  G. J., dzīvojoša X, iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpas 80,4 m2 platībā. Nomas telpas atrodas „Kūtiņas Saules” , Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov..

2016.gada 15.novembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1876) Priekules novada pašvaldībā saņemts  R. B., dzīvojošas, X, iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpas 20,1 m2 platībā. Nomas telpas atrodas „Kūtiņas Saules” , Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov..

2016.gada 15.novembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1875) Priekules novada pašvaldībā saņemts  R.P., dzīvojošas X, iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpas 20,1 m2 platībā. Nomas telpas atrodas „Kūtiņas Saules” , Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov..

2016.gada 15.novembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1873) Priekules novada pašvaldībā saņemts  G. G., dzīvojošas, X, iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpas 20,1 m2 platībā. Nomas telpas atrodas „Kūtiņas Saules” , Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov..

2016.gada 11.novembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1845) Priekules novada pašvaldībā saņemts  O. E., dzīvojoša, X, iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpas 20,1 m2 platībā. Nomas telpas atrodas „Kūtiņas Saules” , Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov..

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

      Pēc Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem nekustamajā īpašumā „Kūtiņas Saules”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 003 0412, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0412 atrodas ēkas – kūts ar šķūni ar kadastra apzīmējumiem: 6446 003 0412 002 , ar kopējo platību 608,4 m2 un 6446 003 0412 003 , ar kopējo platību 694,00 m2 platībā. .

Ēkas- kūts ar šķūni ar kadastra apzīmējumiem 6446 003 0412 002 un 6446 003 0412 003  atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes. Minētās ēkas neatrodas Priekules novada pašvaldības bilancē.

Pieprasītās  kūtiņas , kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0412  , nomas līgumi nav slēgts, nepieciešams slēgt zemes nomas līgumu ēku uzturēšanai.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt A.B., personas kods X, daļu no zemes ar nosaukumu Kūtiņas Saules , apzīmējums kadastrā 6446 003 0412  0.0402 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.01.2017. līdz 31.12.2021. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.   Iznomāt I. Z., personas kods, X, daļu no zemes ar nosaukumu „Kūtiņas Saules ”, apzīmējums kadastrā 6446 003 0412  0.0201 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.01.2017. līdz 31.12.2021. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

3.   Iznomāt G.G., personas kods X, daļu no zemes ar nosaukumu „Kūtiņas Saules ”, apzīmējums kadastrā 6446 003 0412  0.0201 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.01.2017. līdz 31.12.2021. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

4.   Iznomāt G.J., personas kods X, daļu no zemes ar nosaukumu „Kūtiņas Saules ”, apzīmējums kadastrā 6446 003 0412  0.0804 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.01.2017. līdz 31.12.2021. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

5.   Iznomāt R. B., personas kods X, daļu no zemes ar nosaukumu „Kūtiņas Saules ”, apzīmējums kadastrā 6446 003 0412  0.0201 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.01.2017. līdz 31.12.2021. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

6.   Iznomāt R.P., personas kods X, daļu no zemes ar nosaukumu „Kūtiņas Saules ”, apzīmējums kadastrā 6446 003 0412  0.0201 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.01.2017. līdz 31.12.2021. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

7.   Iznomāt O.E., personas kods X, daļu no zemes ar nosaukumu „Kūtiņas Saules ”, apzīmējums kadastrā 6446 003 0412  0.0201 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.01.2017. līdz 31.12.2021. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

8.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

9.     Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

10.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 Lēmums izsūtāms:

 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. A. B., dzīvojošam X,

1 eks. I. Z., dzīvojošai, X,

1 eks. R. B., X,

1 eks. R. P., dzīvojošai, X,

1 eks. G. G., dzīvojošai, X,

1 eks. O. E., dzīvojošam, X,

1 eks. G. J., dzīvojošam X.                                                       

65. Par daļu no zemes „Pie Saules iela 10” , Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov. nomu R.H.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                            

 Nr.20

65.

Par daļu no zemes „Pie Saules iela 10” , Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov. nomu R.H.

 

2016.gada 15.novembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1870) Priekules novada pašvaldībā saņemts R.H.s dzīvojošas X, iesniegums, kurā lūgts iznomāt garāžu 29,2 m2 platībā. Nomas telpas atrodas „Pie Saules iela 10” , Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

      Pēc Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem nekustamajā īpašumā „Pie Saules iela 10”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 003 0412, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0168 atrodas ēkas –šķūnis ar kadastra apzīmējumiem: 6446 003 0152 004 , ar kopējo platību 105,6 m2 un garāža ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0152 002 , ar kopējo platību 178,8 m2 platībā. .

Ēkas- garāža un šķūnis ar kadastra apzīmējumiem 6446 003 0152 002 un 6446 003 0152 004 atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes. Minētā garāžas ēka neatrodas Priekules novada pašvaldības bilancē.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                         Iznomāt R.H., personas kods X, daļu no zemes ar nosaukumu Pie Saules iela 10 , apzīmējums kadastrā 6446 003 168  0.0292 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.01.2017. līdz 31.12.2021. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.     Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.     Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

 Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. R. H., dzīvojošai X.

66. Par 03.02.2011. Zemes nomas līguma Nr. 3-38/2-2011 termiņa pagarināšanu N. Ķ

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī 

 Nr.20

66.

Par 03.02.2011. Zemes nomas līguma Nr. 3-38/2-2011 termiņa pagarināšanu N. Ķ.

 

2016.gada 8.decembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/2019) Priekules novada pašvaldībā saņemts N.Ķ., dzīvojošas X., iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līguma Nr.3-38/2-2011 termiņu, par daļu no zemes gabala  Aizputes ielā 21. nomas zemes platība ir 32 m².

 

Izvērtējot Priekules novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:

 

[1.] Ar Priekules novada domes 27.01.2011. lēmumu (prot.Nr.2) 48.§ „Par daļu zemesgabala Aizputes ielā 21, Priekule, Priekules nov. iznomāšanu N. Ķ.” 2011.gada 3.februārī tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.3-38/2-2011 par daļu no zemesgabala Aizputes ielā 21, Priekulē, 32 m² nomu, mērķis- kioska uzturēšanai tirdzniecībai ar rūpniecības precēm. Nomas līguma termiņš  ir  līdz 2016.gada 31.decembrim.

[2.] Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 6.1 panta pirmā daļa Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi nosaka, (1) „Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem”.

 [3.] Pagarinot 2011.gada 3.februārī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr. 3-38/2-2011 uz 5 gadiem nepārsniedz likumā Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma maksimālo termiņu.

[4.]  Nomniekam, N. Ķ., nav nomas maksas  parādu. Nomas maksa ir nomaksāta līdz 2016. gada 31. decembrim.

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka “ Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr.735 “ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 7. punktu, kas nosaka, ka “Apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: 7.2 Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā” , 2016.gada 15. decembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Neldas Ķikales 08.12.2016. iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 03.02.2011. Zemes nomas līgumu Nr. 3-38/2-2011, kas noslēgts starp Priekules novada domi un N.Ķ. par daļu no pašvaldībai piederoša zemesgabala Aizputes iela 21, Priekule, Priekules nov., 32 m² nomu, kioska uzturēšanai –tirdzniecībai ar rūpniecības precēm, nosakot:

- nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet nemazāk kā 28 EURO gadā ;

- nomas līguma termiņu līdz 2021. gada 31.decembrim.

 

2. Nomnieks papildus nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

 

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanas dienas. 

 

4. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu netiek noslēgts  nomnieka    vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

5.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

 

6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai  (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments .

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, (Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmā daļa).

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. N.Ķ., adrese X,

1 eks. V.Rubezei,

1 eks. Finanšu nodaļai.

67. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņu pagarināšanu G. T.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             Nr.20

67.

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņu pagarināšanu  G. T.

2016.gada 14.decembrī (reģ. nr. 2.1.4/2054)  Priekules novada pašvaldībā saņemts G.T., dzīv. X, iesniegums (turpmāk tekstā -Iesniegums), kurā lūgts ar 01.01.2017. pagarināt nomas līgumu termiņu Aizputes ielā 6, (nomas telpu platība 12.56 m²)  platībā, frizieru  pakalpojumu sniegšanai.    

Izvērtējot Priekules novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:

[1.] 2008.gada 2.janvārī starp Priekules pilsētas  pašvaldību (tagad Priekules novada pašvaldība)  un G.T. tika noslēgts Nedzīvojamo telpu  nomas līgums Nr.4 par telpu, (kas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmēta ar Nr. 4),  ēkā kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001), adrese:  Aizputes iela 6, Priekule,  kas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmēta ar Nr. 4, nomu.  Nomas maksa  noteikta  0,50 EUR/m²  par vienu kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot PVN. Nomas maksa neietver maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem. Telpu lietošanas mērķis –  friziera pakalpojumu sniegšanai.

[2.] Pamatojoties uz 26.03.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 5) 33.§ “ Par Priekules pilsētā esošā nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanās SIA “Priekules nami”, un  Aktu par nekustamā īpašuma Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 506 0004 pieņemšanu-nodošanu Priekules novada pašvaldība nodevusi ēku - SPK pakalpojumi  un katlu māju SIA “Priekules nami” apsaimniekošanā. 01.06.2015. SIA “Priekules nami” noslēdzis Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 1.17/49 ar G.T.

[3.] Atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 9.punktam, kas  nosaka, “ ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus” .

[4.] Likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.1 panta pirmā daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

[5.] Līguma kopējais termiņš, pagarinot to uz 3 gadiem, kopā nepārsniedz likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma maksimālo termiņu. Šobrīd Nomniekam iznomātā Telpa nav nepieciešams Priekules  novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

 [6.] Līdz šim ar Nomnieku izveidojusies laba sadarbība Līgumā minēto saistību izpildē, Nomnieks veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpis Līguma noteikumus, kā arī Priekules  novada un tās apkārtnes iedzīvotājiem ir  iespēja saņemt  friziera   pakalpojumus.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, 21.panta pirmās daļas 14. punktu, 77.panta trešo daļu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, 22.12.2016. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Slēgt Nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar G.T. par 1/3 daļas telpu, (kas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmēta ar Nr.4, Nr.5, Nr.6)  ēkā (kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001) Aizputes ielā 6,  Priekulē  nomu,  nosakot:

 

1.1.nomas līguma termiņu līdz 2019. gada 31.decembrim.

1.2  Nomas maksu mēnesī 0,50 EUR/m² (bez PVN) (Pamatojums 24.11.2016. Priekules novada pašvaldības domes lēmums (prot. Nr. 19) 4. “Par Priekules novada pašvaldības domes  2013.gada 31.oktobra noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu“ 1.pielikumā noteiktās nedzīvojamo telpu nomas maksas termiņa pagarināšanu.

 Papildus nomas maksai tiks aprēķināts   pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei. Nomas maksā nav ietverti maksājumi par saņemtiem komunālajiem /ekspluatācijas un/vai citiem pakalpojumiem.

 

2.     Uzdot  SIA  “Priekules nami”, reģistrācijas Nr. 42103020465, valdes loceklim Jānim Kaucim noslēgt līgumu.

3.     Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

4.     Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

5.     Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks.  G. T. adrese: X

 e-pasta adrese: guntat2@inbox.lv

1 eks. SIA “ Priekules nami” valdes loceklim Jānim Kaucim, e-pasta adrese: priekulesnami@inbox.lv ;

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļai  V.Rubezei;

 

1 eks. Finanšu nodaļai 

 

68. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņu pagarināšanu I. F.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

68.

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņu pagarināšanu  I. F.

2016.gada 14.decembrī (reģ. nr. 2.1.4/2053)  Priekules novada pašvaldībā saņemts I.F., dzīv.X, iesniegums (turpmāk tekstā -Iesniegums), kurā lūgts ar 01.01.2017. pagarināt nomas līgumu Aizputes ielā 6, (nomas telpu platība 12.56 m²), friziera  pakalpojumu sniegšanai.  

Izvērtējot Priekules novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:

[1.] 2008.gada 2.janvārī   starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldība)   un  I.F. tika  noslēgts Nedzīvojamo telpu  nomas līgums Nr. 2 par telpas ēkā kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001), adrese: Aizputes iela 6, Priekule, kas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmēta ar Nr. 4, nomu.  Nomas maksa  noteikta  0,50 EUR/m²  par vienu kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot PVN. Nomas maksa neietver maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem. Telpu lietošanas mērķis –  friziera  pakalpojumu sniegšanai.

[2.] Pamatojoties uz 26.03.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 5) 33.§ “ Par Priekules pilsētā esošā nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanās SIA “ Priekules nami”, un  Aktu par nekustamā īpašuma Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 506 0004 pieņemšanu-nodošanu Priekules novada pašvaldība nodevusi ēku - SPK pakalpojumi  un katlu māju SIA “ Priekules nami” apsaimniekošanā. 01.06.2015. SIA “Priekules nami” noslēdzis Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.1.17/50 ar I.F.

[3.] Atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 9.punktam, kas nosaka, “ ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus” .

[4.] Likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.1 panta pirmā daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

[5.] Līguma kopējais termiņš, pagarinot to uz 3 gadiem, kopā nepārsniedz likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma maksimālo termiņu. Šobrīd Nomniekam iznomātā Telpa nav nepieciešama Priekules  novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

 [6.] Līdz šim ar Nomnieku izveidojusies laba sadarbība Līgumā minēto saistību izpildē, Nomnieks veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpis Līguma noteikumus, kā arī Priekules  novada un tās apkārtnes iedzīvotājiem ir  iespēja saņemt  friziera pakalpojumus.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, 21.panta pirmās daļas 14. punktu, 77.panta trešo daļu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, 22.12.2016. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Slēgt Nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar I.F. par 1/3 daļas  telpu, (kas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmētas ar Nr.4, Nr.5, Nr.6 ),  ēkā (kadastra apzīmējums  6415 006 0056 001 ) Aizputes ielā 6,  Priekulē  nomu,  nosakot:

 

1.1.nomas līguma termiņu līdz 2019. gada 31.decembrim,

1.2  Nomas maksu mēnesī 0,50 EUR/m² (bez PVN) (Pamatojums 24.11.2016. Priekules novada pašvaldības domes lēmums (prot. Nr. 19) 4. “ Par Priekules novada pašvaldības domes  2013.gada 31.oktobra noteikumu “ Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu“ 1.pielikumā noteiktās nedzīvojamo telpu nomas maksas termiņa pagarināšanu.

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts   pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis   atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei. Nomas maksā nav ietverti maksājumi par saņemtiem komunālajiem /ekspluatācijas un/vai citiem pakalpojumiem.

 

2.     Uzdot  SIA “Priekules nami”,  reģistrācijas Nr. 42103020465, valdes loceklim Jānim Kaucim noslēgt līgumu.

3.     Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

4.     Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

5.     Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks.  I.F., adrese X

 e-pasta adrese:  itafe@inbox.lv

1 eks. SIA “Priekules nami” valdes loceklim Jānim Kaucim, e-pasta adrese: priekulesnami@inbox.lv ;

 

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļai  V.Rubezei; 1 eks. Finanšu nodaļai.

69. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņu pagarināšanu I. Z.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

69.

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņu pagarināšanu  I. Z.

2016.gada 14.decembrī (reģ.nr.2.1.4/2052) Priekules novada pašvaldībā saņemts I.Z., dzīv. X, iesniegums (turpmāk tekstā-Iesniegums), kurā lūgts  01.01.2017. pagarināt nomas līguma termiņu Aizputes ielā 6, 13,90 m² platībā, šūšanas pakalpojumu sniegšanai.  

Izvērtējot Priekules novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:

[1.] 2013.gada 6.septembrī  starp Priekules novada pašvaldību  un  I.Z. tika  noslēgts Nedzīvojamo telpu  nomas līgums Nr. 3-39/8-2013 par telpas ēkā kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001), adrese:  Aizputes iela 6, Priekule,  kas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmēta ar Nr. 11.  Nomas maksa  noteikta  0,50 EUR/m²  par vienu kvadrātmetru mēnesī,   neieskaitot PVN. Nomas maksa neietver maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem. Telpu lietošanas mērķis –  šūšanas pakalpojumu sniegšanai.

[2.] Pamatojoties uz 26.03.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 5) 33.§ “ Par Priekules pilsētā esošā nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanās SIA “ Priekules nami”, un  Aktu par nekustamā īpašuma Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 506 0004 pieņemšanu-nodošanu Priekules novada pašvaldība nodevusi ēku - SPK pakalpojumi  un katlu māju SIA “Priekules nami” apsaimniekošanā. 01.06.2015. SIA “Priekules nami” noslēdzis Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 1.17/53 ar I.Z.

[3.] Atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 9.punktam, kas  nosaka, “ ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus” .

[4.] Likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.1 panta pirmā daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

[5.] Līguma kopējais termiņš, pagarinot to uz 3 gadiem, kopā nepārsniedz likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma maksimālo termiņu. Šobrīd Nomniekam iznomātā Telpa nav nepieciešams Priekules  novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

 [6.] Līdz šim ar Nomnieku izveidojusies laba sadarbība Līgumā minēto saistību izpildē, Nomnieks veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpis Līguma noteikumus, kā arī Priekules  novada un tās apkārtnes iedzīvotājiem ir  iespēja saņemt  šūšanas  pakalpojumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, 21.panta pirmās daļas 14. punktu, 77.panta trešo daļu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, 22.12.2016. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Slēgt  Nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar I.Z. par telpas, (kas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmēta ar Nr.11), ēkā (kadastra apzīmējums  6415 006 0056 001) Aizputes ielā 6,  Priekulē  13.9  m² platībā nomu,  nosakot:

 

1.1.nomas līguma termiņu līdz 2019. gada 31.decembrim

1.2  Nomas maksu mēnesī 0,50 EUR/m² (bez PVN) (Pamatojums 24.11.2016. Priekules novada pašvaldības domes lēmums (prot. Nr. 19) 4. “ Par Priekules novada pašvaldības domes  2013.gada 31.oktobra noteikumu “ Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu“ 1.pielikumā noteiktās nedzīvojamo telpu nomas maksas termiņu pagarināšanu.

 Papildus nomas maksai tiks aprēķināts  pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei. Nomas maksā nav ietverti maksājumi par saņemtiem komunālajiem /ekspluatācijas un/vai citiem pakalpojumiem.

 

2.     Uzdot SIA “Priekules nami”,  reģistrācijas Nr. 42103020465, valdes loceklim Jānim Kaucim noslēgt līgumu.

3.     Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

4.     Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

5.     Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks.  I. Z., adrese: X;

 e-pasta adrese: zeibe@tvnet.lv

1eks. SIA “Priekules nami” valdes loceklim Jānim Kaucim, e-pasta adrese: priekulesnami@inbox.lv;

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļai  V.Rubezei;

 

1 eks. Finanšu nodaļai.

70. Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

70.

Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu

            Pamatojoties uz 2001.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” pašvaldība izveido komisiju programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei. Komisijā iekļauj izglītības pārvaldes iestādes pārstāvjus vai izglītības speciālistu, biedrību, nodibinājumu un citu institūciju un organizāciju pārstāvjus, kuri atbalsta interešu izglītības programmu mērķauditorijas intereses. Komisijā neiekļauj ar interešu izglītības programmu īstenošanu saistītās personas.

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Apstiprināt Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju 6 cilvēku sastāvā:

1.1. Aija Birze;

               1.2. Kristiana Cetrovska;

    1.3. Sanita Pāvila;

           1.4. Dzintars Kudums;

       1.5. Agrita Purviņa;

    1.6. Anita Zviedre.

 

71. Par sadarbību ar tūrisma jomā

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

71.

Par sadarbību ar tūrisma jomā

Pamatojoties uz Tūrisma likuma 8.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldība saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem nodrošina pasākumus tūrisma, tai skaitā kūrortu, attīstībai, kā arī vispusīgas un precīzas informācijas sniegšanu Latvijā un ārvalstīs par tūrisma iespējām, dabas dziednieciskajiem resursiem un kūrortu pakalpojumiem savā teritorijā un šā panta ceturto daļu, kas nosaka, ka pašvaldība piedalās tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā, Priekules novada pašvaldības dome nolemj sadarboties ar SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” tūrisma informācijas publicitātes, kursu, apmācību un tūrisma attīstības veicināšanas jomā.

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.pantu pirmo daļu persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē.

 

SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” ir tiesīga veikt deleģējamos uzdevumus, tai ir pietiekama pieredze, reputācija, resursi un tās rīcībā ir kvalificēts personāls uzdevumu izpildei.

 

Pamatojoties uz Tūrisma likuma 8.panta otro un ceturto daļu un Valsts pārvaldes iekārtās likuma 40.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Sadarboties tūrisma attīstības un veicināšanas jomā ar SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”, noslēdzot attiecīgu deleģēšanas līgumu uz vienu gadu.

2.     Piešķirt finanšu līdzekļus deleģēto uzdevumu veikšanai 3093 EUR  (trīs tūkstoši deviņdesmit trīs euro) apmērā.

3.     Par līguma noslēgšanu atbildīgs Priekules novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītājs.

4.     Piecu dienu laikā no šā līguma noslēgšanas dienas publicēt līgumu pašvaldības mājas lapā.

 

Lēmums paziņojams:

Kultūras nodaļas vadītājam; Finanšu nodaļas vadītājai.

 

72. Par projekta “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas liegumā “Ruņupes ieleja”” līdzfinansējuma apmēru un avotu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.decembrī                                                                                                             

Nr.20

72.

Par projekta “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas liegumā “Ruņupes ieleja”” līdzfinansējuma apmēru un avotu

 

            2016.gada 24.novembrī Priekules novada pašvaldības dome nolēma piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā projektu iesniegumu atlasē darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākumā “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” (turpmāk SAM 5.4.1.1.) ar projektu “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas liegumā “Ruņupes ieleja””. 

            Prasības projekta iesniedzējiem un iesniedzamie dokumenti ir noteikti SAM 5.4.1.1. projektu iesniegumu atlases nolikumā. Nolikuma 4.14.punktā ir noteikts, ka iesniedzot projekta pieteikumu ir jāiesniedz arī domes lēmums par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu un finansējuma avotiem.

Saskaņā ar SAM 5.4.1.1. Ministru kabineta noteikumu Nr.514 (turpmāk- noteikumi) 9.punktu maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs projektā nepārsniedz 85 procentus no kopējām attiecināmajām izmaksām. Savukārt noteikumu 10.punkts nosaka, ka projekta iesniedzēja līdzfinansējumā paredz valsts budžeta dotāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai.

 

ERAF

85%

28 099,17

EUR

Pašvaldība

15%

4 958,68

EUR

t.sk. VBD*

30%

1 487,60

EUR

Attiecināmās izmaksas kopā

100%

33 057,85

EUR

Neattiecināmās izmaksas (PVN)

-

6 942.15

EUR

Projekta kopējās izmaksas

-

40 000,00

EUR

*VBD- Valsts budžeta dotācija

             

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu projekta “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas liegumā “Ruņupes ieleja”” realizēšanai.

2. Līdzfinansējumu nodrošināt no dabas resursu nodokļa.

 

Lēmums nosūtams -attīstības plānošanas nodaļas vadītājai, Finanšu nodaļai un tūrisma organizatoram.