30.11.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.8)

589. Par Priekules novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Jaunie Jaunzemji”, Bunkas pag., Priekules nov., pirmās izsoles rezultātiem

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.589                  

          (protokols Nr.8,  59.punkts)

Par Priekules novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Jaunie Jaunzemji”, Bunkas pag., Priekules nov., pirmās izsoles rezultātiem

 

Ar 2017.gada 26.oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (Nr.494) pirmajā mutiskā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodota pašvaldībai piekritīga zemes vienība “Jaunie Jaunzemji”, Bunkas pag., Priekules nov., 4,60 platībā, kadastra apzīmējums 6446 007 0052 (turpmāk – izsoles objekts), apstiprināta izsoles objekta nosacītā cena un izsoles noteikumi.

Uz 2017.gada 22.novembra izsolei pieteicās un izsolei tika reģistrētai trīs dalībnieki, no kuriem augstāko nomas maksu piedāvāja dalībniece ar kārtas Nr. 3 Z/S “AUSTRUMI”, reģ.Nr.42101005226, juridiskā adrese “Austrumi”, Durbes pag., Durbes novads, (turpmāk – izsoles dalībnieks), iegūstot tiesības slēgt zemes nomas līgumu par izsolē augstāko piedāvāto cenu 952 EUR bez PVN par 4,60 ha gadā.  

Informācija par izsoli publicēta Priekules novada pašvaldības mājas lapā un pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – MK noteikumi NR.735) 19.punktu, ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti 26.10.2017. Priekules novada pašvaldības domes sēdē (lēmums Nr.494) 36.punktu izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

 

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19., 22.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.                  Apstiprināt 2017.gada 22.novembra pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Jaunie Jaunzemji”, Bunkas pag., Priekules nov., 4,60 ha platībā pirmās rakstiskās izsoles rezultātus.

2.                  Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līgumu ar nomas tiesību ieguvēju par nomas maksu 952 EUR (deviņi simti piecdesmit divi euro centi) bez PVN par 4,60 ha gadā.

3.                  Papildus nomas maksai, nomniekam jāveic visi ar nekustamo īpašumu saistītie nodokļu maksājumi.

4.                  Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

Z/S “AUSTRUMI” vienkāršā pasta sūtījumā uz juridisko adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai; Finanšu nodaļai

590. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Upes ielā 3, Priekulē, Priekules nov., pirmās izsoles rezultātiem

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.590                  

          (protokols Nr.8, 60.punkts)

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Upes ielā 3, Priekulē, Priekules nov., pirmās izsoles rezultātiem

 

Ar 2017.gada 26.oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (Nr.492) pirmajā rakstiskā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodots pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums daļa no nedzīvojamām telpām Upes ielā 3, Priekulē, Priekules nov., 442,5 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 005 0044 001 (turpmāk – izsoles objekts), apstiprināta izsoles objekta nomas nosacītā cena un izsoles noteikumi.

Uz 2017.gada 22.novembra izsoli pieteicās un izsolei tika reģistrēta viena dalībniece, SIA “DIG DREAM”, reģ.Nr.42103080074, juridiskā adrese Tirgoņu iela 3, Priekule, Priekules nov., (turpmāk – izsoles dalībnieks), iegūstot tiesības slēgt telpu nomas līgumu par izsolē augstāko piedāvāto cenu 0,15 EUR bez PVN par 1 m2 mēnesī.  

Informācija par izsoli publicēta Priekules novada pašvaldības mājas lapā un pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (turpmāk – MK noteikumi NR.515) 34.punktu iznomātājs apstiprina rakstiskās izsoles rezultātus un divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu attiecīgi šo noteikumu 13., 14. vai 15.punktā minētajā mājaslapā internetā.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.515 37.punktu iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. [..].

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti 26.10.2017. Priekules novada pašvaldības domes sēdē (lēmums Nr.492) 31.punktu izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības tuvākajā domes sēdē no izsoles rezultātu paziņošanas dienas.

 

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 34.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.                  Apstiprināt 2017.gada 22.novembra nedzīvojamo telpu Upes ielā 3, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 005 0044 001, ar kopējo platību 442,5 m2 pirmās rakstiskās izsoles rezultātus.

2.                  Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minēto nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar nomas tiesību ieguvēju par nomas maksu 0,15 EUR bez PVN par 1 m2 (piecpadsmit euro centi) mēnesī.

3.                  Nomas līguma darbības laikā nomniekam jāveic ar nekustamo īpašumu saistītie nodokļu maksājumi.

4.                  Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

SIA “BIG DREAM” vienkāršā pasta sūtījumā uz juridisko adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai; Finanšu nodaļai.