31.08.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.5)

380.Par adreses maiņu adresācijas objektiem Kalētu un Virgas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                               

Nr.380                  

          (protokolsNr.5, 20.punkts)

Par adreses maiņu adresācijas objektiem Kalētu un Virgas pagastā, Priekules novadā

 2017.gada 21.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas elektroniski sūtīta vēstule, iereģistrēta ar Nr.2.1.7/17/2052-S, Par informācijas precizēšanu, kurā lūgts izvērtēt pielikumā pievienoto informāciju.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Sarakstā ir adresācijas objekti, kuriem ir jāmaina adreses atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- Adresācijas noteikumi):

·         14.punktam, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam;

·         19.punktam, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju.

Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 9.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

Par sarakstā iekļautajiem objektiem:

·         Ēka (graudu klēts), adrese “Kanropakas”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., atrodas pie ielas “Liepu aleja” Kalētos;

·         apbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0146 un dzīvojamā māja ar adresi “Dārzi”, Kalēti, Kalētu pagasts nepiekļaujas pašvaldības ielai “Liepu aleja”. Līdz ar to adrese netiek mainīta. Īpašnieks iebilst pret adreses maiņu;

·         piekļuve pašvaldībai piederošai apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0376 un daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ar adresi “Vārtājas”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., piekļuve ir no Dārza ielas puses. Līdz ar to ir jāmaina adrese.

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 2.8.apakšpunktu 9., 14., 29., atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.  Mainīt adreses objektiem, kuri neatbilst Adresācijas noteikumu 14.punktam:

1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0098 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0098 001, no “Kanropakas”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., adreses kods 103936688, uz Liepu aleja 1, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.;

1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0376 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0376 001, no “Vārtājas”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., adreses kods 103820513, uz Dārza iela 9, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai (elektroniski parakstītu) uz adresi: kurzeme@vzd.gov.lv , nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

381.Par 2007.gada Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.16 termiņa pagarināšanu XX Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.381                  

          (protokolsNr.5, 21.punkts)

Par 2007.gada Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.16 termiņa pagarināšanu XX Gramzdas pag., Priekules nov.

 2017.gada 25.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums ar lūgumu pagarināt 2007.gada Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6 termiņu par zemes vienību “Kalnbērzi” Gramzdas pagastā, kadastra apzīmējumi 6458 003 0127 un 6458 003 0128 iznomāšanu kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2007.gada 01.augustā starp Gramzdas pagasta pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.6 par zemes vienību “Kalnbērzi” ar kadastra apzīmējumiem 6458 003 0127- 2.0 ha un 6458 003 0128- 3.6 ha platībā Gramzdas pagastā, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš noteikts līdz 01.08.2017.

Jāprecizē iznomāto zemju platības: zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0127 no 2.0 ha uz 2.1 ha un 6458 003 0128 no 3,6 ha uz 4,3979 ha.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” (turpmāk- Noteikumi) 2. punktu lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un 7. punktu nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 01.08.2007.Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6 noteikto termiņu par 10 gadiem, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.07.2027.;

2.2. nomas maksu gadā- 0,5% no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Precizēt iznomājamo platību zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu 6458 003 0127 no 2.0 ha uz 2.1 ha un 6458 003 0128 no 3,6 ha uz 4,3979 ha.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX,adrese XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

382.Par nekustamā īpašuma “Vecais karjers”, Gramzdas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                               

Nr.382                  

          (protokolsNr.5, 22.punkts)

Par  nekustamā īpašuma “Vecais karjers”, Gramzdas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda       

 Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Vecais karjers”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tika konstatēts, ka:

Ar Gramzdas pagasta padomes 2008.gada 22.septembra ārkārtas sēdes protokola izrakstu Nr.10,4.§ „Par lauku apvidus zemes piekritību Gramzdas pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” zemes vienībai “Vecais karjers” 7,25 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0237, Gramzdas pagastā, noteikts statuss – pašvaldībai piekritīgā zeme.

Zemes vienība ir instrumentāli uzmērīta.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu “Vecais karjers”, kadastra Nr.6458 001 0237, zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 001 0237Gramzdas pagastā.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

 

  Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai, Finanšu nodaļai.

383.Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Lāčplēši ”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.383                  

          (protokolsNr.5, 23.punkts)

 

Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Lāčplēši ”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.,  XX

 

 2017.gada 20.jūlijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/2036-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, dzīvojošas XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt platību 60 m2 sakņu dārzam. Nomas zeme atrodas „Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 005 0201.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu protokols Nr.14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

 01.05.2016. ar XX noslēgts mazdārziņa nomas līgumus Nr. 2.3.4/57(2016) NĪ “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., kadastra apzīmējums 6446 005 0201 238 m2 platībā. Nomas un nekustamā īpašuma nodokļu parādu XX nav. Zeme nepieciešama mazdārziņa paplašināšanai.

Saskaņā ar „Noteikumi par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām” (apstiprināti ar 31.10.2013.sēdes lēmumu Nr.14, protokols Nr.8)  3.2.punktu- pašvaldībai piekrītošie zemes gabali tiek iznomāti uz laiku līdz 5 gadiem un 11.punktu- nomas maksa gadā tiek noteikta 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

               1. Iznomāt XX, dzīvojošai XX, daļu no zemes vienības „Lāčplēši” 60  m² platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0201, Bunkas pagastā, Priekules novadā, mazdārziņa vajadzībām, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu, nosakot:    

              1.1. nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

              1.2. nomas līguma termiņu no 2017.gada 01.septembra līdz 2022.gada  31.augustam.

              1.3. papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

               2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

               3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

             

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX, adrese XX

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMS

384.Par daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057, iznomāšanu biedrībai “Garadoks”

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                          

Nr.384                  

          (protokolsNr.5, 24.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Par daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057, iznomāšanu biedrībai “Garadoks”

 Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “Garadoks”, reģ.nr. 40008266888 valdes priekšsēdētāja XX 04.08.2017. iesniegumu Nr.2.1.4/17/2154-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 006 0057, 2100 m2  platībā garāžas uzturēšanas vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057, Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules novadā ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr. 14,  ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs. Uz minētās zemes vienības atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.

Ar biedrību “Garadoks” zemes nomas līgums nav slēgts. Minētā zemes vienība nepieciešama garāžu uzturēšanai.

            Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

 

          Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt biedrībai “Garadoks”, daļu no zemes ar nosaukumu Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 006 0057  2100 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.09.2017. līdz 31.08.2027., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. biedrības “Garadoks” valdes priekšsēdētājam XX, dzīvojošam XX;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMS

385.Par zemes nomas līguma Nr. Prp/20 pagarināšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                          

Nr.385                  

          (protokolsNr.5, 25.punkts)

 

Par zemes nomas līguma Nr. Prp/20 pagarināšanu ar XX

 2017.gada 14.augustā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/2227-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX dzīvojošas XX, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr.Prp/20 uz zemi  „Lapas”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6482 009 0027, 1,5 ha platībā  un kadastra apz. 6482 009 0156  2,1 ha platībā.,

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.9, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Lapas”, Priekules pagasts, Priekules novads, ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā lauksaimniecības zeme.

Zeme sastāv no divām atsevišķām zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 6482 009 0027 – 1,5 ha platībā un 6482 009 0156 – 2,1 ha platībā.

Nomas līgums uz zemi „Lapas” ar XX  noslēgts 01.01.2011. Nomas līguma beigu  termiņš 01.11.2017.

Uz minētajām zemi XX nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma Nr. Prp/20pagarināšanu uz zemi „Lapas”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr.  6482 009 0156 3,60 ha platībā, ar XX, personas kods XX, dzīv. XX, (1.,2 pielikumi), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 2.novembra  līdz 2022.gada 1.novembrim.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.                              Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.                              Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

  1 eks. XX : XX.

 

   PIELIKUMS

386.Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu 2017.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.20, 19.§)

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.386                  

          (protokolsNr.5, 26.punkts)

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu  2017.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.20, 19.§)

 

 Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu  2017.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.20, 19.§)  šādus grozījumus:

 

1. Noteikt no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumu ar sekojošu Priekules novada pašvaldības darbinieku, kurš ieņem šādu amatu :

 

 

1)       Virgas pamatskolas saimniecības vadītājam.                 20,- EUR mēn.             

387.Par siltumapgādes tarifu noteikšanu dzīvokļos Brūzis Nr.1 un Brūzis Nr.5 Kalētu pagastā

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.387                  

          (protokolsNr.5, 27.punkts)

Par siltumapgādes tarifu noteikšanu dzīvokļos Brūzis Nr.1 un Brūzis Nr.5 Kalētu pagastā

1.Daudzdzīvokļu mājas ‘’Brūzis’’ dzīvokļiem Nr.1 un Nr.5 siltumapgāde tiek nodrošināta no Sociālā dienas atbalsta centra. Dzīvokļi ir pieslēgti pie Sociālā dienas atbalsta centra apkures sistēmas.

2.Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Ievērojot siltumapgādes izdevumus un, paredzot, ka maksājumi par siltumapgādi tiek veikti visus 12 mēnešus gadā, tika aprēķināts tarifs 0.45 EUR/m2 bez PVN.

2.2. Minētajos dzīvokļos plānots ievietot maznodrošinātas personas (bērni bāreņi, vientuļie Kalētu pagasta iedzīvotāji, iedzīvotāji kuriem nepieciešama regulāra sociālā aprūpe u.c.).

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Noteikt tarifu 0.45 EUR/m2 bez PVN par siltumapgādi Kalētu pagastā dzīvokļos Brūzis Nr.1 un Brūzis Nr. 5 ar 2017.gada 1.septembri.

388.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.388                  

          (protokolsNr.5, 28.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      03.12.2013. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam Nr.13-5327” un nosūtīts XX (XX) uz viņas tā brīža deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 31.08.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      31.08.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu “Rūķīši”, Priekules pagastā (kad.Nr. 6482 005 0010, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11600) par laiku 01.10.2004. – 31.12.2014. ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 26,51;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 23,66;

KOPĀ                                                             EUR 50,17.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX (XX), personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu RŪĶĪŠI, Priekules pagastā (kad.Nr. 6482 005 0010), Priekules novadā par laiku 01.10.2004. – 31.12.2014., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 26,51;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 23,66;

KOPĀ                                                                        EUR 50,17

(Piecdesmit euro, 17 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.oktobrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.oktobrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX,adrese XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

389.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.389                  

          (protokolsNr.5, 29.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      02.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/2541” un nosūtīts XX uz viņa deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 31.08.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      31.08.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu “Celtnieku iela 8”, Priekules pagastā (kad.Nr. 6482 009 0140, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11335) par laiku 01.07.2005. – 30.09.2017. ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 310,63;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 211,88;

KOPĀ                                                             EUR 522,51.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu CELTNIEKU IELA 8,  Priekules pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6482 009 0140) par laiku 01.07.2005. – 30.09.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 310,63;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 211,88;

KOPĀ                                                                        EUR 522,51

(Pieci simti divdesmit divi euro, 51 cents).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.oktobrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.oktobrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX, adreseXX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

390.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.390                  

          (protokolsNr.5, 30.punkts)

 

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      04.02.2013. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam Nr.13-2214” un nosūtīts XX uz viņas norādīto korespondences saņemšanas vietu XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 31.08.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      31.08.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu “Jaunoši”, Gramzdas pagastā (kad.Nr. 6458 003 0153, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 6045) par laiku 01.10.2005. – 31.12.2013. ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 183,72;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 170,86;

KOPĀ                                                             EUR 354,58.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu JAUNOŠI, Gramzdas pagastā (kad.Nr. 6458 003 0153), Priekules novadā par laiku 01.10.2005. – 31.12.2013., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 183,72;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 170,86;

KOPĀ                                                                        EUR 354,58

(Trīs simti piecdesmit četri euro, 58 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,                    reģ. Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.oktobrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.oktobrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks.XX, adrese XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

391.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.391                  

          (protokolsNr.5, 31.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      02.04.2014. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam Nr.14-5294” un nosūtīts XX uz deklarēto dzīvesvietas adresi XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 31.08.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      31.08.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par ēku īpašumu “Lielās Gobas”, Priekules pagastā (kad.Nr. 6482 006 0130 001, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 14762) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2014.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 9,69;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 8,52;

KOPĀ                                                             EUR 18,21;

 

-          par zemes īpašumu “Lielās Gobas”, Priekules pagastā (kad.Nr. 6482 006 0130, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11346) par laiku 01.01.2005. – 31.12.2014.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 32,66;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 26,86;

KOPĀ                                                             EUR 59,52.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu LIELĀS GOBAS, Priekules pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6482 006 0130) par laiku 01.01.2005. – 31.12.2014., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 42,35;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 35,38;

KOPĀ                                                                        EUR 77,73

(Septiņdesmit septiņi euro, 73 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.oktobrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.oktobrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX, adrese XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

392.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr. 392                  

          (protokolsNr.5, 32.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      20.01.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/496” un nosūtīts XX uz norādīto korespondences saņemšanas adresi XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 31.08.2017.XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      31.08.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par ēku īpašumu “Sarmas”, Virgas pagastā (kad.Nr. 6498 002 0123, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 17773) par laiku 01.01.2011. – 30.09.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 2,08;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 1,33;

KOPĀ                                                             EUR 3,41;

 

-          par zemes īpašumu “Sarmas”, Virgas pagastā (kad.Nr. 6498 002 0123, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 974) par laiku 01.01.2005. – 30.09.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 17,97;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 17,74;

KOPĀ                                                             EUR 35,71.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu SARMAS, Virgas pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6498 002 0123) par laiku 01.01.2005. – 30.09.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 20,05;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 19,07;

KOPĀ                                                                        EUR 39,12

(Trīsdesmit deviņi euro, 12 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.oktobrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.oktobrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX, adrese XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

393.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.393                  

          (protokolsNr.5, 33.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      25.01.2013.. tika sagatavoti „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam Nr.13-482” un “Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam Nr. 13-481” un nosūtīti XX uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi XX.

Maksāšanas paziņojumi nav apstrīdēti. Līdz pat 31.08.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus.

 

2.      31.08.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

-          par zemes īpašumu “Jauneglieni”, Virgas pagastā (kad.Nr. 6498 004 0232, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 9634) par laiku 01.10.2006. – 31.12.2011.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 146,67;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 146,72;

KOPĀ                                                             EUR 293,39;

-          par ēku īpašumu “Eglieni”, Virgas pagastā (kad.Nr. 6498 004 0088, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 16998) par laiku 01.07.2010. – 31.12.2013.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 15,04;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 13,30;

KOPĀ                                                             EUR 28,34;

-          par zemes īpašumu “Eglieni”, Virgas pagastā (kad.Nr. 6498 004 0088, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 9467) par laiku 01.01.2008. – 31.12.2013.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 37,48;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 33,82;

KOPĀ                                                             EUR 71,30.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem JAUNEGLIENI (kad. Nr. 6498 004 0232) un EGLIENI (kad. Nr. 6498 004 0088),  Virgas pagastā, Priekules novadā par laiku 01.10.2006. – 31.12.2013., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 199,19;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 193,84;

KOPĀ                                                                        EUR 393,03

(Trī simti deviņdesmit trīs euro, 03 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.oktobrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.oktobrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX, adrese XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

394.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.394                  

          (protokolsNr.5, 34.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      24.01.2016. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam Nr. 16-681” un nosūtīts XX uz deklarēto dzīvesvietas adresi XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 31.08.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      31.08.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par ēku īpašumu “Dangas”-1, Virgas pagastā (kad. Nr. 6498 900 0012, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 503590) par laiku 01.07.2010. – 31.12.2016.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 15,53;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 10,11;

KOPĀ                                                             EUR 25,64;

 

-          par zemes īpašumu “Dangas”-1, Virgas pagastā (kad. Nr. 6498 900 0012, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 502996; 10633) par laiku 01.01.2006. – 31.12.2016.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 39,42;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 29,11;

KOPĀ                                                             EUR 68,53.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu DANGAS-1, Virgas pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6498 900 0012) par laiku 01.01.2006. – 31.12.2016., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 54,95;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 39,22;

KOPĀ                                                                        EUR 94,17

(Deviņdesmit četri euro, 17 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.oktobrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.oktobrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX,adere XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

395.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.395                  

          (protokolsNr.5, 35.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      02.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr. 2.6.48/17/2345” un nosūtīts XX uz deklarēto dzīvesvietas adresi XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 31.08.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      31.08.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par ēku īpašumu “Audari”, Priekules pagastā (kad.Nr. 6482 004 0086 001, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 14902) par laiku 01.01.2011. – 30.09.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 16,63;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 9,78;

KOPĀ                                                             EUR 26,41;

 

-          par zemes īpašumu “Audari”, Priekules pagastā (kad.Nr. 6482 004 0086, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11402) par laiku 01.01.2007. – 30.09.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 39,07;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 23,93;

KOPĀ                                                             EUR 63,00.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu AUDARI, Priekules pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6482 004 0086) par laiku 01.01.2007. – 30.09.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 55,70;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 33,71;

KOPĀ                                                                        EUR 89,41

(Astoņdesmit deviņi euro, 41 cents).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.oktobrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.oktobrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks.XX, adrese XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

396.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.396                  

          (protokolsNr.5, 36.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      29.01.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr. 15-858” un nosūtīts XX uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 31.08.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      31.08.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu “Airītes”, Priekules pagastā (kad.Nr. 6482 008 0083, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11581) par laiku 01.01.2007. – 31.12.2015. ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 53,31;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 42,66;

KOPĀ                                                             EUR 95,97.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu AIRĪTES (kad. Nr. 6482 008 0083),  Priekules pagastā, Priekules novadā par laiku 01.01.2007. – 31.12.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 53,31;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 42,66;

KOPĀ                                                                        EUR 95,97

(Deviņdesmit pieci euro, 97 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.oktobrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.oktobrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX, adrese XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

397.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.397                  

          (protokolsNr.5, 37.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      02.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr. 2.6.48/17/2361” un nosūtīts XX uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 31.08.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus.

 

2.      31.08.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

-          par zemes īpašumu “Ādami”, Priekules pagastā (kad.Nr. 6482 008 0026, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11221) par laiku 01.01.2008. – 30.09.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 469,05;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 284,19;

KOPĀ                                                             EUR 753,24;

-          par ēku īpašumu “Ādami”, Priekules pagastā (kad.Nr. 6482 008 0026, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 15008) par laiku 01.07.2010. – 30.09.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 16,87;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 7,70;

KOPĀ                                                             EUR 24,57.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ĀDAMI (kad. Nr. 6482 008 0026),  Priekules pagastā, Priekules novadā par laiku 01.01.2008. – 30.09.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 485,92;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 291,89;

KOPĀ                                                                        EUR 777,81

(Septiņi simti septiņdesmit septiņi euro, 81 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.oktobrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.oktobrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX,adrese XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

398.Par parāda piedziņu no SIA „Alberta saimniecība”

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.398                  

          (protokolsNr.5, 38.punkts)

 Par parāda piedziņu no SIA „Alberta saimniecība”

 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      Starp Priekules novada pašvaldību un SIA „Alberta saimniecība”, reģ.nr. 40103201824, noslēgti sekojoši līgumi:

-          Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 3-39/24-2011 no 11.10.2011. par telpu nomu Miera ielā 3, Gramzdā 334,2 m2 platībā. Līgums spēkā līdz 31.12.2016.;

-          Līgums Nr. 2.2.2/306 par elektroenerģijas piegādi un lietošanu no 12.11.2014. par elektroenerģijas piegādi nomas objektā Miera ielā 3, Gramzdā. Līgums spēkā līdz 31.12.2016.

 

2.      Tā kā nomnieks nav telpas atbrīvojis, tad faktiskās nomas attiecības turpinās joprojām.

 

3.      Nomnieks SIA „Alberta saimniecība” nav izpildījis augstāk minēto līgumu nosacījumus – nav pilnībā norēķinājies par nomas maksu un patērēto elektroenerģiju, tāpēc izveidojies parāds EUR 1223,53 apmērā.

      Parāds sastāv no:  

-          telpu nomas maksa – 01.03.2016. – 31.12.2016.; 01.02.2017. – 31.03.2017.; 01.05.2017. – 31.08.2017. EUR 792,69;

-          elektroenerģijas patēriņš 01.02.2016. – 31.12.2016.; 01.02.2017. – 31.03.2017.; 01.05.2017. – 31.08.2017. 371,54 EUR.

 

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 31.08.2017. SIA Alberta saimniecība ir šādi neapmaksāti rēķini:

Rēķins Nr.

Rēķina datums

Apmaksas termiņš

Saturs

Summa

(EUR)

Neapmaksātā summa

(EUR)

0060

16.02.2016.

25.02.2016.

Telpu noma 2016.g.febr.

56,62

0,00

Elektroenerģija

2016.g. febr.

26,14

5,58

0108

11.03.2016.

25.03.2016.

Telpu noma 2016.g. martā

56,62

56,62

Elektroenerģija

2016.g. martā

26,14

26,14

0152

05.04.2016.

25.04.2016.

Telpu noma 2016.g. aprīlī

56,62

56,62

Elektroenerģija

2016.g. aprīlī

26,14

26,14

0200

10.05.2016.

25.05.2016.

Telpu noma 2016.g. maijā

56,62

56,62

Elektroenerģija

2016.g. maijā

26,14

26,14

0257

09.06.2016.

25.06.2016.

Telpu noma 2016.g. jūnijā

56,62

56,62

Elektroenerģija

2016.g. jūnijā

26,14

26,14

0326

04.07.2016.

25.07.2016.

Telpu noma 2016.g. jūlijā

56,62

56,62

Elektroenerģija

2016.g. jūlijā

26,14

26,14

0382

03.08.2016.

25.08.2016.

Telpu noma 2016.g. augustā

56,62

56,62

Elektroenerģija

2016.g. augustā

26,14

26,14

0437

12.09.2016.

25.09.2016.

Telpu noma 2016.g. sept.

56,62

56,62

Elektroenerģija

2016.g. sept.

26,14

26,14

0500

04.10.2016.

25.10.2016.

Telpu noma 2016.g. oktobrī

56,62

56,62

Elektroenerģija

2016.g. oktobrī

26,14

26,14

0557

04.11.2016.

25.11.2016.

Telpu noma 2016.g. novembrī

56,62

56,62

Elektroenerģija

2016.g. novembrī

26,14

26,14

0638

06.12.2016.

25.12.2016.

Telpu noma 2016.g. decembrī

56,62

56,62

Elektroenerģija

2016.g. decembrī

26,14

26,14

0291

31.05.2017.

08.06.2017.

Telpu noma 2017.g. martā, jūnijā

71,72

71,72

Elektroenerģija

2017.g. martā, jūnijā

33,11

33,11

0374

04.07.2017.

14.07.2017.

Telpu noma 2017.g.jūnijā

41,53

41,53

Elektroenerģija 2017.g.jūnijā

19,17

19,17

0375

04.07.2017.

30.07.2017.

Telpu noma 2017.g.jūlijā

56,62

56,62

Elektroenerģija 2017.g.jūlijā

26,14

26,14

0467

09.08.2017.

25.08.2017.

Telpu noma 2017.g.augustā

56,62

56,62

Elektroenerģija 2017.g.augustā

26,14

26,14

 

 

4.      29.03.2017. ar SIA „Alberta saimniecība” tika noslēgta “Vienošanās par parāda labprātīgu samaksu” (Nr. 2.3.2/17/453 no 29.03.2017.), kas paredzēja, ka līdz 31.08.2017. jāsamaksā parāda un 2017.gada telpu nomas maksa un maksa par elektroenerģijas patēriņu vismaz EUR 1262,09 apmērā.

Līdz 31.08.2017. samaksāti EUR 571,04.

 

5.      “Vienošanās par parāda labprātīgu samaksu” Nr. 2.3.2/17/453 no 29.03.2017. 6. punkts: Gadījumā, ja maksājumi netiek veikti saskaņā ar šo Vienošanos, pašvaldībai ir tiesības nekavējoši vienpusēji izbeigt Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 3-39/24-2011; Līgumu Nr.2.2.2/306 par elektroenerģijas piegādi un lietošanu un šo vienošanos, trīs darba dienas iepriekš rakstiski brīdinot maksātāju par līgumu izbeigšanu un piedzīt maksājumus no maksātāja bezstrīdus kārtībā tiesā.

 

6.      31.05.2017. Priekules novada pašvaldība nosūtīja SIA “Alberta saimniecība” vēstuli (Nr.2.1.8/17/737-N), kurā informēja par “Vienošanās par parāda labprātīgu samaksu” (Nr.2.3.2/17/453 no 29.03.2017.) izbeigšanu ar 08.06.2017., lūdza līdz 08.06.2017. atbrīvot nedzīvojamās telpas Miera ielā 3, Gramzdā, lūdza esošo parādu un aprēķināto nomas maksu par 2017.gadu samaksāt līdz 08.06.2017. un brīdināja, ka parāda nesamaksāšanas gadījumā tas tiks piedzīts tiesā. 

 

7.      07.06.2017. no SIA “Alberta saimniecība” saņemta vēstule, kurā uzņēmums apliecina, ka ir informēts par esošo parāda summu, apņemas to samaksāt līdz 31.12.2017., apņemas maksāt kārtējos maksājumus, lūdz atļauju telpas atbrīvot līdz 31.08.2017. un lūdz samazināt elektropieslēguma jaudu.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, otrās daļas 3), 4) un 6) punktu, Civilprocesa likuma 41.panta 1.daļu, 29.03.2017. Vienošanās par parāda labprātīgu samaksu Nr. 2.3.2/17/453 6.punktu un Finanšu komitejas 24.08.2017. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par telpu nomas un elektroenerģijas patēriņa maksājumu parāda piedziņu no SIA „Alberta saimniecība”, reģistrācijas numurs 40103201824, par nedzīvojamo telpu nomu un elektroenerģijas piegādi Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā par laiku 01.02.2016. – 31.08.2017.    EUR 1164,23  (Viens tūkstotis viens simts sešdesmit četri euro, 23 centi) apmērā.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un līdz 30.09.2017. iesniegt to tiesā.

 

3.      Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

4.      Lēmums nosūtāms:

 

1 eks. SIA „Alberta saimniecība”, reģ.nr. 40103201824, „Stūri”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, LV 3486;

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

399.Par parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.399                  

          (protokolsNr.5, 40.punkts)

 Par parāda piedziņu no XX

 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      Starp Priekules novada pašvaldību un XX 10.10.2014. noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/119 (turpmāk Līgums) par zemes nomu Parka ielā 31, Priekulē.

 

2.      29.06.2017. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr.255 (protokols Nr. 2, 19.punkts) ar 29.06.2017. pārtraukt minēto zemes nomas līgumu un noteikt, ka parāds un zemes noma par 2017.gadu samaksājami līdz 17.07.2017.

 

3.      Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 31.08.2017. Mārtiņam Ceriņam ir šādi neapmaksāti rēķini par zemes nomu:

Rēķins Nr.

Rēķina datums

Apmaksas termiņš

Summa

(EUR)

Neapmaksātā summa

(EUR)

PS000003AT2787

04.10.2016.

30.11.2016.

423,50

192,29

PS000002AU1718

20.06.2017.

17.07.2017.

105,88

105,88

PS000003AU1717

20.06.2017.

17.07.2017.

105,88

105,88

KOPĀ

404,05

 

4.      Saskaņā ar Līguma 3.4.punktu aprēķinātā nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. ir              EUR 1,35.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, otrās daļas 3), 4) un 6) punktu, Civilprocesa likuma 41.panta 1.daļu, 29.06.2017. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.255 (protokols Nr. 2, 19.punkts) un Finanšu komitejas 24.08.2017. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par zemes nomas maksas parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas piedziņu no XX, personas kods XX, par zemes nomu Parka ielā 31, Priekulē, Priekules novadā par laiku 18.07.2016. – 29.06.2017.   EUR 405,40  (Četri simti pieci euro, 40 centi) apmērā.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un līdz 30.09.2017. iesniegt to tiesā.

 

3.      Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

4.      Lēmums nosūtāms:

 

1 eks. XX,adreseXX;

1 eks.XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.