31.08.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.5)

400.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.400                  

          (protokolsNr.5, 40.punkts)

  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      21.01.2011. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam Nr.11-418” un nosūtīts XX uz viņa tā brīža deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 31.08.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      31.08.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu “Jaunkalni”, Bunkas pagastā (kad.Nr. 6446 003 0103, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 5060) par laiku 01.01.2007. – 31.12.2011. ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 184,63;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 184,62;

KOPĀ                                                             EUR 369,25.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu JAUNKALNI,  Bunkas pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6446 003 0103) par laiku 01.01.2007. – 31.12.2011., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 184,63;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 184,62;

KOPĀ                                                                        EUR 369,25

(Trī simti sešdesmit deviņi euro, 25 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.oktobrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.oktobrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX, adrese XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

401.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr. 401                 

          (protokolsNr.5,41.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      10.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/3215” un nosūtīts XX uz viņas deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 31.08.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      31.08.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par ēku īpašumu “Nākotnes iela 10”, Priekules pagastā (kad.Nr.6482 007 0077, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 15032) par laiku 01.10.2010. – 30.09.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 16,15;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 13,21;

KOPĀ                                                             EUR 29,36;

 

-          par zemes īpašumu “Nākotnes iela 10”, Priekules pagastā (kad.Nr.6482 007 0077, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11366) par laiku 01.01.2003. – 30.09.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 6,48;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 4,75;

KOPĀ                                                             EUR 11,23.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu NĀKOTNES IELA 10 (kad.nr. 6482 007 0077), Priekules pagastā, Priekules novadā par laiku 01.01.2003. – 30.09.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 22,63;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 17,96;

KOPĀ                                                                        EUR 40,59

(Četrdesmit euro, 59 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.oktobrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.oktobrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX, adrese XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

402.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.402                  

          (protokolsNr.5,42.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      26.01.2011. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam Nr.11-1046” un nosūtīts XX uz viņa deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 31.08.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      31.08.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu “Līvu iela 7”, Bunkas pagastā (kad.Nr. 6446 003 0008, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 4244) par laiku 01.10.2004. – 31.12.2011. ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 88,99;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 88,99;

KOPĀ                                                             EUR 177,98.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu LĪVU IELA 7,  Bunkas pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6446 003 0008) par laiku 01.10.2004. – 31.12.2011., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 88,99;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 88,99;

KOPĀ                                                                        EUR 177,98

(Viens simts septiņdesmit septiņi euro, 98 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.oktobrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.oktobrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX, adrese XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

403.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr. 403                  

          (protokolsNr.5,  .punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      03.12.2013. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam Nr.13-5329” un nosūtīts XX uz viņa tā brīža deklarēto dzīvesvietu XX.

29.01.2016. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam Nr.16-1713” un nosūtīts XX uz viņa deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojumi nav apstrīdēti. Līdz pat 31.08.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus.

 

2.      31.08.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

-          par ēku īpašumu “Dārza iela 18”, Priekulē (kad.Nr. 6415 005 0019 001, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 38462) par laiku 01.01.2015. – 31.12.2016.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 11,24;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 3,29;

KOPĀ                                                             EUR 14,53;

-          par zemes īpašumu “Dārza iela 18”, Priekulē (kad.Nr. 6415 005 0019, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 38401) par laiku 01.01.2015. – 31.12.2016.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 2,76;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 0,81;

KOPĀ                                                             EUR 3,57;

-          par zemes īpašumu “Rūķīši”, Priekules pagastā (kad.Nr. 6482 005 0010, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11604) par laiku 01.10.2003. – 31.12.2013.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 25,46;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 23,33

KOPĀ                                                             EUR 48,79.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem DĀRZA IELA 18, Priekulē (kad.Nr. 6415 005 0019) un RŪĶĪŠI, Priekules pagastā (kad.Nr. 6482 005 0010), Priekules novadā par laiku 01.10.2003. – 31.12.2016., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 39,46;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 27,43;

KOPĀ                                                                        EUR 66,89

(Sešdesmit seši euro, 89 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.oktobrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.oktobrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX, adrese XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

404.Par nPar nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XXekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.404                  

          (protokolsNr.5, 44.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      03.12.2013. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam Nr.13-5325” un nosūtīts XX uz viņas deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 31.08.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      31.08.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu “Rūķīši”, Priekules pagastā (kad.Nr.6482 005 0010, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 10982) par laiku 01.10.2003. – 31.12.2013. ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 26,19;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 25,83;

KOPĀ                                                             EUR 54,99.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu RŪĶĪŠI (kad.nr. 6482 005 0010), Priekules pagastā, Priekules novadā par laiku 01.10.2003. – 31.12.2013., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 26,19;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 25,83;

KOPĀ                                                                        EUR 54,99

(Piecdesmit četri euro, 99 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.oktobrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.oktobrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX, adrese XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

405.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.405                  

          (protokolsNr.5, 45.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      15.06.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/4735” un nosūtīts XX uz viņas deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 31.08.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      31.08.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par ēku īpašumu “Altajs”, Priekules pagastā (kad.Nr. 6482 004 0088, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 14910) par laiku 01.01.2010. – 30.09.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 4,56;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 2,74;

KOPĀ                                                             EUR 7,30;

 

-          par zemes īpašumu “Altajs”, Priekules pagastā (kad.Nr. 6482 004 0088, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11384) par laiku 01.01.2003. – 30.09.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 24,82;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 22,91;

KOPĀ                                                             EUR 47,73.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ALTAJS (kad.nr. 6482 004 0088), Priekules pagastā, Priekules novadā par laiku 01.01.2003. – 30.09.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 29,38;

nokavējuma nauda līdz 31.08.2017. –            EUR 25,65;

KOPĀ                                                                        EUR 55,03

(Piecdesmit pieci euro, 03 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.oktobrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.oktobrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX, adrese XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

406.Par nekustamā īpašuma „Rubeņi ”, Priekules pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.406                  

          (protokolsNr.5, 46.punkts)

 Par nekustamā īpašuma „Rubeņi ”, Priekules pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX pilnvarotās personas XX, dzīvojoša XX (13.07.2017. zvērināta notāra XX izsniegts pilnvarojums tālāknodošanai citai personai Nr.1976), iesniegums (Nr.2.1.4/17/2024-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zeme) „Rubeņi”, kadastra Nr.6482 008 0101, Priekules pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Rubeņi”, kadastra Nr.6482 008 0101 – 20,2 ha platībā, Priekules pagastā, Priekules novadā, pieder Priekules novada pašvaldībai, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000531173.

Ar Priekules novada domes 30.09.2010. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.16, 39.§ “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekules novada Gramzdas un Priekules pagastos” XX izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz augstāk minēto zemes vienību un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības, kuras jāizmanto līdz 2011.gada 01.jūnijam.

26.05.2011. starp Priekules novada domi un iesniedzēju tika noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgumu nr. 3/11. Līguma termiņš noteikts līdz 2021.gada 26.maijam.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.

Atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes vienības, novērtēšanu, atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības atsavināšanas ierosinātājs, iekļaujot izdevumus zemes pirkuma noteiktajā cenā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu „Rubeņi”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra  numurs 6482 008 0101, kurš sastāv no zemesgabala 20,2  ha platībā , par brīvu cenu. 

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei, Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, Finanšu nodaļai, XX: adreseXX.

 

 

407.Par nekustamā īpašuma (zemes starpgabala) “Mazkuplēni”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.407                  

          (protokolsNr.5,  47.punkts)

Par nekustamā īpašuma (zemes starpgabala) “Mazkuplēni”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu

 Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (zemes starpgabala) “Mazkuplēni”, Kalētu pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 29.jūnija sēdes lēmumu Nr.249, protokols Nr.2, nekustamais īpašums “Mazkuplēni”, Kalētu pagastā tika nodots atsavināšanai, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

           2017.gada 27.jūlijā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Mazkuplēni”, Kalētu pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 6464 003 0062, tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2017.gada 13.jūlijā, ir 883 EUR ( astoņi simti astoņdesmit trīs eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

PPMAL 44.panta astotās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), vai zemes starpgabalu, kurš ir nepieciešams, lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā kārtībā drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals.

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, 14.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Mazkuplēni”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 003 0062,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 883 EUR (astoņi simti astoņdesmit trīs eiro ).

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams: Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, finanšu nodaļai; Kalētu pagasta pārvaldei; attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

408.Par nekustamā īpašuma “Mazniedras”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                               

Nr.408                  

          (protokolsNr.5, 48.punkts)

Par nekustamā īpašuma “Mazniedras”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Mazniedras”, Kalētu pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmumu Nr.217, protokols Nr.6, nekustamais īpašums “Mazniedras”, Kalētu pagastā tika nodots atsavināšanai, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

           2017.gada 26.jūlijā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Mazniedras”, Kalētu pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 6464 003 004, tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2017.gada 13.jūlijā, ir 6349 EUR (seši tūkstoši trīs simti četrdesmit deviņi eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 7026 EUR (septiņi tūkstoši divdesmit seši eiro), noapaļojot līdz veseliem eiro ko veido:

1)Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 6349 EUR (seši tūkstoši trīs simti četrdesmit deviņi eiro);

2)Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 157,30 EUR (viens simts piecdesmit septiņi eiro un 30 eiro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

  3) Zemesgrāmatu kancelejas nodeva – 35,57 EUR (trīsdesmit pieci eiro un piecdesmit septiņi eiro centi);

 4) izdevumi par zemes instrumentālo uzmērīšanu- 484,00 EUR (četri simti astoņdesmit četri eiro).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Mazniedras”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 003 004,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 7026 EUR (septiņi tūkstoši divdesmit seši eiro)

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazniedras”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 003 0004, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Kalētu pagasta pārvaldei;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

409.Par nekustamā īpašuma “Mežvidi”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                               

Nr.409                  

          (protokolsNr.5, 49.punkts)

Par nekustamā īpašuma “Mežvidi”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Mežvidi”, Kalētu pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu tika konstatēts, ka:

2017.gada 16.maijā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX iesniegums ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu “Mežvidi”, Kalētu pagastā.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmumu Nr.216, protokols Nr.6, nekustamais īpašums “Mežvidi”, Kalētu pagastā tika nodots atsavināšanai, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

           2017.gada 25.jūlijā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Mežvidi”, Kalētu pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 6464 001 0355, tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2017.gada 13.jūnijā, ir 1521 EUR (viens tūkstotis pieci simti divdesmit viens eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1703 EUR (viens tūkstotis septiņi simti trīs eiro), noapaļojot līdz veseliem eiro ko veido:

1)Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 1521 EUR (viens tūkstotis pieci simti divdesmit viens eiro);

2)Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 181,50 EUR (viens simts astoņdesmit viens eiro un 50 eiro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Mežvidi”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 001 0355,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 1703 EUR (viens tūkstotis septiņi simti trīs eiro ).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mežvidi”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 001 0355, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Kalētu pagasta pārvaldei;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

410.Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Atvari”-1, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                               

Nr.410                  

          (protokolsNr.5, 50.punkts)

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Atvari”-1, Virgas pag., Priekules nov.,  nosacītās cenas apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Atvari”-1, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 900 0026, nosacītās cenas apstiprināšanu tika konstatēts, ka:

2017.gada 24.aprīlī Priekules novada pašvaldībā tika saņemts nekustamā īpašuma “Atvari”-2, Virgas pagastā, īpašnieces XX iesniegums ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Atvari”-1.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmumu Nr.214, protokols Nr.6, nekustamais īpašums “Atvari”-1, Virgas pagastā tika nodots atsavināšanai.

2017.gada 26.jūlijā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, noteicis, ka Priekules novada, Virgas pagasta nekustamā īpašuma „Atvari”-1, kadastra Nr. 6498 900 0026, Virgas pagasts, Priekules novads, tirgus vērtība uz 2017.gada 13.jūniju ir 1239 EUR ( viens tūkstotis divi simti trīsdesmit deviņi eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt nekustamās mantas – nekustamā īpašuma „Atvari”-1, kadastra Nr. 6498 900 0026, Virgas pag., Priekules nov., nosacīto cenu 1239 EUR (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit deviņi eiro).

 2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanas  procesu  atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās diena.

 Lēmums 1 eks. izsūtāms: Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai; Finanšu nodaļai; Virgas pagasta pārvaldei, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

411.Par nekustamā īpašuma “Dzeguzītes”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                               

Nr.411                  

          (protokolsNr.5, 51.punkts)

Par nekustamā īpašuma “Dzeguzītes”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Dzeguzītes”, Kalētu pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmumu Nr.217, protokols Nr.6, nekustamais īpašums “Dzeguzītes”, Kalētu pagastā tika nodots atsavināšanai, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

           2017.gada 26.jūlijā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Dzeguzītes”, Kalētu pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 6464 003 0077, tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2017.gada 13.jūlijā, ir 9773 EUR (deviņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 10 450 EUR (desmit tūkstoši četri simti piecdesmit eiro), noapaļojot līdz veseliem eiro ko veido:

1)Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 9773 EUR ( deviņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs eiro);

2)Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 157,30 EUR (viens simts piecdesmit septiņi eiro un 30 eiro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

  3) Zemesgrāmatu kancelejas nodeva – 35,57 EUR (trīsdesmit pieci eiro un piecdesmit septiņi eiro centi);

 4) izdevumi par zemes instrumentālo uzmērīšanu- 484,00 EUR (četri simti astoņdesmit četri eiro).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Dzeguzītes”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 003 0077,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 10 450 EUR (desmit tūkstoši četri simti piecdesmit eiro ).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dzeguzītes”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 001 0077, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Kalētu pagasta pārvaldei;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

412.Par nedzīvojamās telpas- kūtiņas iznomāšanu XX nekustamajā īpašumā “Griezes”, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                               

Nr.412                  

          (protokolsNr.5,52.punkts)

Par nedzīvojamās telpas- kūtiņas iznomāšanu XX nekustamajā īpašumā “Griezes”, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, 15.08.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/2244-S,  ar lūgumu iznomāt kūtiņu nekustamajā īpašumā “Griezes”, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

Nekustamais īpašums „Griezes”, Gramzdas pagastā  ir pašvaldībai piekrītošs. Īpašuma sastāvā ietilpst kūts un zeme. Ēkai nav veikta inventarizācija.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8,12.§):

·         5.punktu- pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiskā fakta iestāšanos vai uz laiku , kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;

·         16.punktu – ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tad tiek piemēroti 1.pielikumā minētie Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi (kūtiņas) – 0.07 EUR/m². Papildus nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un likumos noteiktie nodokļi.

Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt xx kūtiņu Nr.76 – 25.4 m² platībā nekustamajā īpašumā “Griezes”, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., ēkā ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0347 001, saskaņā ar pielikumā pievienoto 9.korpusa plānu (pielikums).

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.08.2022.;

2.2. nomas maksu mēnesī- 0,07 EUR/m². Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekiem divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par nedzīvojamo telpu iznomāšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;xx, adrese XX.

 

PIELIKUMS 

413.Par nekustamā īpašuma “Josti”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                               

Nr.413                  

          (protokolsNr.5, 53.punkts)

Par nekustamā īpašuma “Josti”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Josti”, Kalētu pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 29.jūnija sēdes lēmumu Nr.248, protokols Nr.2, nekustamais īpašums “Josti”, Kalētu pagastā tika nodots atsavināšanai, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

           2017.gada 11.augustā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Latio”, reģ.Nr.41703000843, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 8-10, Rīga, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Josti”, Kalētu pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 6464 006 0063, tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2017.gada 10.augustā, ir 7 800 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 8470 EUR (astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit eiro), noapaļojot līdz veseliem eiro ko veido:

1)Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 7 800 EUR ( septiņi tūkstoši astoņi simti eiro);

2)Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

  3) Zemesgrāmatu kancelejas nodeva – 35,57 EUR (trīsdesmit pieci eiro un piecdesmit septiņi eiro centi);

 4) izdevumi par zemes instrumentālo uzmērīšanu- 484,00 EUR (četri simti astoņdesmit četri eiro).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Josti”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 006 0063,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 8470 EUR (astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit eiro ).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Josti”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 006 0063, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Kalētu pagasta pārvaldei;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

PIELIKUMS

414.Par nekustamā īpašuma “Pazarīši”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 31.augustā                                                                                                                               

Nr. 414                 

          (protokolsNr.5, 54.punkts)

Par nekustamā īpašuma “Pazarīši”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Pazarīši”, Kalētu pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 29.jūnija sēdes lēmumu Nr.251, protokols Nr.2, nekustamais īpašums “Pazarīši”, Kalētu pagastā tika nodots atsavināšanai, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

           2017.gada 11.augustā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Latio”, reģ.Nr.41703000843, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 8-10, Rīga, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Pazarīši”, Kalētu pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 6464 006 0043, tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2017.gada 10.augustā, ir 14 200 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 14 870 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit eiro), noapaļojot līdz veseliem eiro ko veido:

1)Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 14 200 EUR ( četrpadsmit tūkstoši divi simti eiro);

2)Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

  3) Zemesgrāmatu kancelejas nodeva – 35,57 EUR (trīsdesmit pieci eiro un piecdesmit septiņi eiro centi);

 4) izdevumi par zemes instrumentālo uzmērīšanu- 484,00 EUR (četri simti astoņdesmit četri eiro).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Pazarīši”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 006 0043,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 14 870 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit eiro ).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Pazarīši”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 006 0043, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Kalētu pagasta pārvaldei;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

 

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

415.Par projektu “Ekspedīcija cauri gadsimtam”

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                               

Nr. 415                 

          (protokolsNr.5, 54.punkts)

Par projektu “Ekspedīcija cauri gadsimtam

Grobiņas novada pašvaldība plāno piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – LVAF) projekta konkursa aktivitātē „Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” projektā “Ekspedīcija cauri gadsimtam” ,kurā Priekules novada pašvaldība un Rucavas novada pašvaldība tiek aicinātas kā sadarbības partneri. Projekts tiks īstenots no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 30.jūnijam. Uz aktivitātēm tiks aicināti visi Priekules novada iedzīvotāji un pilsētas viesi.

LVAF projektu konkursa mērķis ir īstenot aktivitātes, kuras stiprinātu Latvijas sabiedrības valsts gribu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi. 

Priekules novadā plānotās projekta darbības:

1.      Ruņupes pļavas izpļaušana.

2.      Afišu izlikšana par pasākumu.

3.      Ekspedīcijas aktivitātes:

3.1.Transporta organizēšana dalībnieku piesaistei (Liepāja- Priekule- Liepāja).

3.2.Velo brauciens no Priekules daudzfunkcionālās halles uz Ruņupes ieleju un atpakaļ.

3.3.Pusdienas un launags.

3.4.Pārgājiens pa Ruņupi ar Māri Olti un Jāni Kļaviņu.

3.5.Pasākuma noslēguma aktivitātes pie halles- airsofta atrakcijas, papīra maisiņu apdruka ar siet spiedes metodi.

4.      Interaktīvais materiāls- interneta vietne.

           

Projekta prognozējamās kopējās izmaksas                        EUR  47567.25

 

Priekules novada prognozējamās kopējās izmaksas          EUR  10320.00

Priekules novada pašvaldības finansējums (10%)                   EUR   1032.00

LVAF finansējums (90%)                                                       EUR   9288.00*

 

Atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedalīties, kā sadarbības partneris projektā „ Ekspedīcija cauri gadsimtam”.

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1032.00

3.Atbildīgais par projekta uzraudzību projektu koordinators Guntars Jankus.

 

Lēmums nosūtāms- Priekules novada pašvaldības domes attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai un projektu koordinatoram Guntaram Jankus.

 

*- Finansējums tiek saņemts projektam noslēdzoties.

416.Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas pirmās izsoles rezultātiem

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.416                  

          (protokolsNr.5, 56.punkts)

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas pirmās izsoles rezultātiem

 Ar 2017.gada 25.maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (Nr.215) pirmajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodota pašvaldībai piederoša kustama manta vieglā automašīna OPEL ZAFIRA, reģ.Nr.EJ9226, izlaiduma gads 2001., (turpmāk – izsoles objekts) apstiprināta mantas nosacītā cena un izsoles noteikumi.

Uz 2017.gada 08.augusta izsoli pieteicās un izsolei tika reģistrēti trīs dalībnieki, no kuriem augstāko cenu par izsoles objektu nosolīja XX, dzīvojošs XX (turpmāk – izsoles dalībnieks), iegūstot tiesības slēgt pirkuma līgumu par izsoles objektu par nosolīto cenu 244 EUR bez PVN.  

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu izsolē nosolītā augstākā cena par kustamu mantu jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 25.05.2017. lēmumu (Nr.215) 38.punkts paredz, ka piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles dienas [..].

Izsoles dalībnieks pirkuma maksu EUR 295,24 (t.sk. PVN un iemaksātais nodrošinājums) ir samaksājis.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu [..].

Deputāts Arnis Kvietkausks, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt 2017.gada 08.augusta Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – vieglās automašīnas OPEL ZAFIRA, reģ.Nr.EJ9226, izlaiduma gads 2001., pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētās mantas pirkuma līgumu ar izsoles objekta ieguvēju par pirkuma līguma cenu 244 EUR (divi simti četrdesmit četri euro un 00 euro centi) bez PVN. Pirkuma summa tiek aplikta ar PVN.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Par lēmuma izpildi daļā par pirkuma līguma noslēgšanu un izsoles objekta nodošanu pircējam atbildīgā persona – Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai

417.Par nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.3.2/26 termiņa pagarināšanu Priekulē, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.417                  

          (protokolsNr.5, 57.punkts)

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.3.2/26 termiņa pagarināšanu Priekulē, Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “TAVA skola”, juridiskā adrese Brīvības iela 30, Priekule, valdes locekles XX iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/2251-S, ar lūgumu pagarināt 01.09.2014. Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.3.2/26 termiņu uz pieciem gadiem.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2014.gada 01.septembrī starp Priekules novada pašvaldību (Iznomātājs) un SIA “TAVA skola” (Nomnieks) tika noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums ar Nr.2.3.2/26 par telpu Nr.P13 Priekules vidusskolas ēkā (ēkas kadastra apzīmējums 6415 008 001 4001) Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, autoskolas pakalpojumu sniegšanai. Līguma termiņš noteikts līdz 2017.gada 01.septembrim.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8,12.§) 5.punktu- pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiskā fakta iestāšanos vai uz laiku , kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš.

08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem “ 9. punkts nosaka, ka Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai attiecīgā nomas līguma termiņu pagarināt ar nomnieku (nerīkojot izsoli), kas labticīgi pildījis attiecīgajā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tam nav nenokārtotu parādsaistību pret iznomātāju, kā arī iznomātājam zināmu nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādu, vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmā daļa nosaka, ka ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

Iesniedzējs lūdz pagarināt nomas līguma termiņu uz pieciem gadiem. Kopējais nomas līguma termiņš pagarinot to uz pieciem gadiem, nepārsniedz 12 gadus.

Parādu nav.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 3.punktu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 2014.gada 01.septembrī starp Priekules novada pašvaldību un SIA “TAVA skola” noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.3.2/26 termiņu uz pieciem gadiem.

2. Noteikt nomas līguma termiņu līdz 2022.gada 31.augustam.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot attiecīgus grozījumus līgumā atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par grozījumiem līgumā. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu  nav spēkā.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: SIA “TAVA skola”, Brīvības iela 30, Priekule, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, grāmatvedei I.Sokolovskai.

418.Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Mazpūces”, “Mazaļņi”, “Jaunbrasliņas”, “Jaungriezes”, “Kodoliņi” un “Augšas garnizons” apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu Virgas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.418                  

          (protokolsNr.5, 58.punkts)

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Mazpūces”, “Mazaļņi”, “Jaunbrasliņas”, “Jaungriezes”, “Kodoliņi” un “Augšas garnizons” apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu Virgas pagastā, Priekules novadā

  Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu Virgas pagastā, Priekules novadā tika konstatēts, ka:

Pašvaldībai piekrīt sekojošas zemes vienības Virgas pagastā :

·         „Mazpūces” 1,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0306;

·          „Mazaļņi” 0,74 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0144;

·         „Jaunbrasliņas” 0,5944 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0285;

·         “Jaungriezes” 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0162 un 6498 002 0571- 0,4 ha platībā;

·         “Kodoliņi” 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0292;

·         “Augšas garnizons” 5,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0182.

Augstāk minētās zemes vienības robežojas ar zemes vienību „Augšas garnizons”.

Tā kā ir paredzēta zemes vienības “Augšas garnizons” Virgas pagastā instrumentālā uzmērīšana, tad ir lietderīgi blakus esošās neuzmērītās pašvaldībai piekrītošās zemes vienības apvienot vienā zemes vienībā.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienības ir atsevišķi kadastra objekti.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 18.1 panta otrā daļa nosaka, ka Nekustamā īpašuma objektus apvieno, ja zemes vienībām ir kopīgs vismaz viens robežas posms, […..].

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta pirmās daļas otrajā punktā noteikts, ka Nekustamā īpašuma objekta noteikšanu ierosina valsts institūcija vai vietējā pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 19.panta 4.punktu,  kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem kadastra informācijas sistēmā drīkst  apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apvienot  zemes vienības „Mazpūces”, kadastra apzīmējums 6498 002 0306, „Mazaļņi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0144, „Jaunbrasliņas”, kadastra apzīmējums 6498 002 0285, “Jaungriezes”, kadastra apzīmējums 6498 002 0162 un 6498 002 0571, “Kodoliņi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0292, “Augšas garnizons”, kadastra apzīmējums 6498 002 0182 – vienā zemes vienībā “Augšas garnizons” ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0182, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Precizēt zemes vienības “Augšas garnizons”, kadastra apzīmējums 6498 002 0182 kopplatību no 5,0 ha uz 9,0344 ha ( vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc uzmērīšanas).

 

3. Dzēst no nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas sekojošus nekustamos īpašumus un zemes vienības:

3.1. „Mazpūces”, kadastra Nr.6498 002 0306, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 002 0306;

3.2. „Mazaļņi”, kadastra Nr.6498 002 0144, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 002 0144;

3.3. „Jaunbrasliņas”, kadastra Nr.6498 002 0285, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 002 0285;

3.4. “Jaungriezes”, kadastra Nr.6498 002 0162, zemes vienības kadastra apzīmējumi 6498 002 0162 un 6498 002 0571;

3.5.  “Kodoliņi”, kadastra Nr.6498 002 0292, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 002 0292.

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

PIELIKUMS

419.Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                           

  Nr.419                  

          (protokolsNr.5,59.punkts)

  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX 

1. Priekules novada pašvaldība izskatīja SIA “Priekules nami” iesniegumu, kas saņemts 10.07.2017. Nr. 2.9.1/17/882-N par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības dzīvokļa XX, nedzīvojošo XX, kurai minētājā adresē beidzies Dzīvojamās telpas īres līgums.

2. Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1.XX Dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 219 darbības laiks beidzies 31.12.2015.

 

2.2. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka: 

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas XX minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.5. XX ir deklarēta dzīvesvieta XX no 03.06.2011.

 

2.6. XX pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2017. gada 21. augustam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veikusi.

 

2.7. XX 2017. gada 10. jūlijā, reģ. Nr. 2.9.1/17/882-N, Priekules novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR511714196LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 15.08.2017.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka XX būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu XX XX, personas kods XX, jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
 3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt XX un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.