31.08.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.5)

420.Par Priekules vidusskolas dalību ERASMUS + partnerības projektā Nr. 2017-1-FRO1-KA219-037166¬_2 “EUROPE des ARTS-EUROPE des CORPS”

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.420                  

          (protokolsNr.5, 60.punkts)

Par Priekules vidusskolas dalību ERASMUS + partnerības projektā Nr. 2017-1-FRO1-KA219-037166­_2 “EUROPE des ARTS-EUROPE des CORPS”

Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules vidusskolas direktores iesniegums, kurā lūgts atbalstīt vidusskolas skolēnu un skolotāju dalību ERASMUS + partnerības projektā Nr. 2017-1-FRO1-KA219-037166­_2 “EUROPE des ARTS-EUROPE des CORPS”. Projekta ilgums 36 mēneši, sākums 2017.gada 1.septembris. Projektā iesaistītas piecas  valstis- Spānija, Francija, Itālija, Čehija un Latvija.

Projekta mērķis: veidot sadarbību starp dažādu valstu skolēniem un skolotajiem, radīt skolēnos interesi par kultūru, apgūt mūzikas instrumentu spēli, iesaistīties kolektīvā muzicēšanā, dziedāšanā, dejošanā u.c. aktivitātēs.

Erasmus+ partnerības projekts atbalsta:

1.      Dažādu valstu skolēnu apmaiņu, atbilstoši viņu interesēm,

2.      Pedagoģiskā personāla un skolēnu pieredzes apmaiņu.

2017.gadā nepieciešams finansējums koordinatora braucienam uz Franciju projekta plānošanai. Lūgt nodrošināt priekšfinansējumu, kuru atmaksās pēc projekta īstenošanas. Kopējais projekta finansējums 38 245.00EUR.

Atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atbalstīt Priekules vidusskolas dalību ERASMUS + partnerības projektā Nr.2017-1-FRO1-KA219-037166_2 ‘’EUROPE des ARTS-EUROPE des CORPS’’.

2.      Nodrošināt no pašvaldības budžeta 2017.gadā nepieciešamo priekšfinansējumu.

3.      Par lēmuma izpildi atbild skolas direktore I.Tiesnese.

421.Par zemes ”Pie Zaķīšiem” (starpgabals) Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.421                  

          (protokolsNr.5, 61.punkts)

Par zemes ”Pie Zaķīšiem” (starpgabals) Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 23.08.2017. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar nosaukumu „Pie Zaķīšiem” 1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0415, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Pie Zaķīšiem” 1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0415, Kalētu pagastā piekrīt pašvaldībai. Zemes vienībai noteikts statuss- starpgabals.

Zemes vienība robežojas ar iesniedzējam piederošo nekustamo īpašumu “Zaķīši”.

Zemes vienība kopš 01.04.2017. ir brīva un netiek apstrādāta.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 16.1. punktu šo noteikumu 15.punktā (pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemes­gabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā) minētās informācijas publiskošana nav obligāta, ja tiek iznomāti šādi neapbūvēti valsts vai pašvaldības zemesgabali bez apbūves tiesībām: zemesgabali, kuri ir starpgabali.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Iesniedzējam parādu nav.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt XX, personas kods XX, zemes vienību „Pie Zaķīšiem”  1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0415, Kalētu pagastā, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 gadiem, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, adrese XX; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

PIELIKUMS

422.Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 10, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.422                  

          (protokolsNr.5, 62.punkts)

Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 10, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.marta lēmumu (Nr.99) nekustamais īpašums Celtnieku iela 10, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads, kadastra numurs 6482 009 0141, 1,16 ha platībā (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai uz pirmpirkuma tiesīgās personās – dzīvojamās ēkas īrnieka atsavināšanas  ierosinājuma pamata.

Nekustamais īpašums reģistrēts uz Priekules novada pašvaldības vārda reģistrēts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.192. Par nekustamo īpašumu 2003.gada 3.jūlijā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un 2016.gada 1.decembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/139.

Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju, par kuras lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punktu atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju [..].

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 3434 EUR (trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit četri euro).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 21.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt nekustamā īpašuma Celtnieku iela 10, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads, kadastra numurs 6482 009 0141, 1,16 ha platībā, nosacīto cenu 3434 EUR (trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit četri euro).

2.      Noteikt, ka pirkuma maksa, pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, jāsamaksā viena mēneša laikāno dienas, kad pašvaldībā saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas paziņojuma apstiprinājums.

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikumā).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikšanos no tām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgajai personai ir pienākums pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikuma pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai – pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- XX uz personas deklarēto dzīvesvietu;

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.


PIELIKUMS

423.Par Priekules novada vēlēšanu komisijas izveidošanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.423                  

          (protokolsNr.5,63.punkts)

Par Priekules novada vēlēšanu komisijas izveidošanu

 Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu Nr.346 “Par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu” vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikumu par kandidātu izvirzīšanu Priekules novada vēlēšanu komisijai noteiktajā termiņā (līdz 2017.gada 11.augustam) iesniegusi Nacionālās apvienības “Visu Latvijai” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” deputāte Vija Jablonska un Centriskās partijas “Latvijas zemnieku savienība”, partija “Vienotība” deputāte Vizma Garkalne.

Deputātes Vijas Jablonskas vēlēšanu komisijas locekļa amatam izvirzītie kandidāti:

1.      Iveta Juškeviča, Priekules novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja;

2.      Anita Tetere, Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēkas vadītāja;

3.      Indra Zvirbule, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas skolotāja;

4.      Daiga Egle, Priekules novada pašvaldības Virgas pagasta pārvaldes vadītāja;

5.      Ivars Poļjaščenko, Priekules novada pašvaldības informācijas sistēmu uzturētājs;

6.      Modra Runte, SIA “Priekules nami” galvenā grāmatvede;

7.      Ina Dalbiņa, Priekules pirmsskolas izglītības iestādes “Dzirnaviņas” vadītāja.

 

Deputātes Vizmas Garkalnes vēlēšanu komisijas locekļa amatam izvirzītā kandidāte:

8.      Inese Paulauska, Priekules novada pašvaldības grāmatvede.

Atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktajam, pieteikumi par kandidātu izvirzīšanu Priekules novada vēlēšanu komisijai satur katra kandidāta rakstveida piekrišanu savas kandidatūras izvirzīšanai komisijas locekļa amatam un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām.

Visi izvirzītie kandidāti atbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.panta pirmajā daļā vēlēšanu komisijas locekļiem noteiktajām prasībām par pilsonību, izglītības līmeni un latviešu valodas prasmēm, kā arī uz viņiem nav attiecināmi šā likuma 6.panta otrajā un trešajā daļā minētie ierobežojumi.

 

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta pirmo daļu, vēlēšanu komisiju ievēlē novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas.

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo daļu un 10.panta otro daļu, atklāti balsojot

 

1. PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

ievēlēt par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekli Ivetu JUŠKEVIČU.

 

2. PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

ievēlēt par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekli Anitu TETERI.

 

3. PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

ievēlēt par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekli INDRU ZVIRBULI

 

4. PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

ievēlēt par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekli Daigu EGLI.

 

5. PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

ievēlēt par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekli IVARU POĻJAŠČENKO.

 

6. PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

ievēlēt par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekli Modru RUNTI.

 

7. PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  1 (Inese Meļķe); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

ievēlēt par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekli INU DALBIŅU.

 

8.      PAR – 8 (Inese Meļķe, Ruta Balode, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Tatjana Ešenvalde, Sarmīte Eidinta, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls); PRET – 4 ( Inita Rubeze, Malda Andersone, Rogonda Džeriņa, Gražina Ķervija); ATTURAS – 3 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

ievēlēt par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekli INESI PAULAUSKU.

 

9.                         Izveidot  Priekules novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:

9.1. Iveta JUŠKEVIČA

9.2. Anita TETERE

9.3. Indra ZVIRBULE

9.4.Daiga EGLE

9.5.Ivars POLJAŠČENKO

9.6.Modra RUNTE

9.7.Ina DALBIŅA

10. Iekļaut vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā  Inesi Paulausku.

11. Uzdot dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājai piecu dienu laikā pēc vēlēšanu komisijas ievēlēšanas atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 10.panta piektajā daļā noteiktajai kārtībai nosūtīt paziņojumu Centrālajai vēlēšanu komisijai par vēlēšanu komisijas izveidošanu un tās sastāvu.

 

424.Par grozījumiem Priekules novada domes pastāvīgo komiteju sastāvā

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                           

Nr.424                  

          (protokolsNr.5,  64.punkts)

 Par grozījumiem Priekules novada domes pastāvīgo komiteju sastāvā

 

            Priekules novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) 2017.gada 13.jūlijā saņemts domes priekšsēdētājai adresēts deputātu Arņa Kvietkauska, Toma Šteina, Ineses Meļķes, Rutas Balodes iesniegums Nr.2.1.4/17/2014 – S, kurā norādīts, ka Priekules novada pašvaldības dome, 2017.gada 15.jūnijā, vēlot domes pastāvīgās komitejas, nav ievērojusi proporcionalitātes principu atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 54.pantam un pašvaldības nolikuma 29.punktam.

            Pašvaldībā 2017.gada 25.jūlijā saņemts deputātes Maldas Andersones iesniegums Nr.2.1.4/17/2083 – S, kurā deputāte lūgusi izslēgt viņu no domes izglītības, kultūras un sporta komitejas sastāva, iekļaujot domes tautsaimniecības un attīstības komitejā.

            Pašvaldībā 2017.gada 25.jūlijā saņemts deputātes Rigondas Džeriņas iesniegums Nr.2.1.4/17/2084 – S, kurā deputāte lūgusi izslēgt viņu no domes tautsaimniecības un attīstības komitejas sastāva.

            Pašvaldībā 2017.gada 25.jūlijā saņemts deputātes Vizmas Garkalnes iesniegums Nr.2.1.4/17/2077 – S, kurā deputāte lūgusi izslēgt viņu no domes finanšu komitejas.

            Pašvaldībā 2017.gada 25.jūlijā saņemts domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums Nr.2.1.4/17/2082 – S, kurā domes priekšsēdētāja lūgusi izslēgt viņu no domes tautsaimniecības un attīstības komitejas sastāva.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 50.panta pirmo daļu,  55.pantu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.         Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 15.jūnija lēmuma Nr.236 “Priekules novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana” šādus grozījumus:

1.1.Izslēgt no Priekules novada pašvaldības domes pastāvīgās tautsaimniecības un attīstības komitejas sastāva Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Viju Jablonsku un deputāti Rigondu Džeriņu, ievēlot šīs komitejas sastāvā Priekules novada pašvaldības domes deputātu Arni Kvietkauski un deputāti Maldu Andersoni .

1.2.Izslēgt no Priekules novada pašvaldības domes pastāvīgās finanšu komitejas sastāva Priekules novada pašvaldības domes deputāti Vizmu Garkalni, ievēlot šīs komitejas sastāvā Priekules novada pašvaldības domes deputāti Inesi Meļķi.

1.3.Izslēgt no Priekules novada pašvaldības domes pastāvīgās izglītības, kultūras un sporta komitejas Priekules novada pašvaldības domes deputāti Maldu Andersoni, ievēlot šīs komitejas sastāvā Priekules novada pašvaldības domes deputāti Rutu Balodi.

 

2.         Noraidīt deputātu Arņa Kvietkauska, Toma Šteina, Ineses Meļķes, Rutas Balodes iesniegumu daļā par Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 15.jūnija lēmuma Nr.236 “Priekules novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana” atcelšanu.

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.

Lēmums apstrīdams valsts pārvaldes padotības kārtībā augstākā iestādē.

 

425.Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas sastāvā

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                           

Nr. 425                  

          (protokolsNr.5, 65.punkts)

 Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas sastāvā

            Priekules novada pašvaldība 2017.gada 28.augustā saņemts Bunkas pārvaldes vadītāja E.Darguža iesniegums Nr.2.1.3/17/2351 – S, kurā lūgts atbrīvot viņu no Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas  locekļa amata pienākumu pildīšanas.

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts paredz, ka komisiju izveidošana un komisijas locekļu ievēlēšana ir pašvaldības domes kompetencē.

            Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas 2013.gada 29.augusta nolikuma 2.punkts nosaka, ka komisiju izveido ne mazāk kā 5 locekļu sastāvā [..].

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas 2013.gada 29.augusta nolikuma 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atbrīvot Bunkas pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru Darguži no Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas locekļa amata ar 31.08.2017.

2.      Ievēlēt Patriciju ANDERSONI Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas sastāvā.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

426.Par ikgadējā atvaļinājuma otrās daļas piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                          

Nr.426                  

          (protokolsNr.5, 66.punkts)

           

Par ikgadējā atvaļinājuma otrās daļas piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 Priekules novada pašvaldībā 2017.gada 28.augustā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums Nr.2.1.4/17/2360 – S, ar lūgumu piešķirt ikgadējā atvaļinājuma otro daļu – divas kalendārās nedēļas no 2017.gada 11.septembra.

           

 Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

            Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba likuma 149.panta otro daļu un Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 67.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai ikgadējā atvaļinājuma otro daļu – divas kalendārās nedēļās no 2017.gada 11.septembra līdz 2017.gada 24.septembrim par periodu no 19.01.2017.-18.01.2018.

 

Lēmums paziņojams: personāla speciālistei; algu grāmatvedei.

 

427.Par būves ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0190 001 pievienošanu nekustamajam īpašumam Raiņa iela 5, Priekulē, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                          

Nr.427                 

          (protokolsNr.5, 66.punkts)

Par būves ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0190 001 pievienošanu nekustamajam īpašumam Raiņa iela 5, Priekulē, Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Arājs AB” (turpmāk tekstā- iesniedzējs), reģ.Nr.42103021314, juridiskā adrese Aizputes iela 7, Priekule, valdes locekles XX iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/1302-S, ar lūgumu atļaut apvienot zemi Raiņa iela 5, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 003 0190 ar būvi ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0190 001, kas atrodas būvju īpašumā Raiņa iela 3/5, kadastra Nr.6415 503 0004 un piešķirt būvei adresi Raiņa iela 5, Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Raiņa iela 5”, kadastra Nr.6415 003 0190, Priekulē, Priekules novadā, reģistrētas zemesgrāmatā uz iesniedzēja vārda nodalījumā Nr.100000484290.

Nekustamais īpašums “Raiņa iela 5”, Priekulē sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0190  2224 m² platībā. Uz tās atrodas ēka/būve- noliktava ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0190 001, kura reģistrēta būvju īpašumā “Raiņa iela 3/5” Priekulē ar kadastra Nr.6415 503 0004.

Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu “Raiņa iela 3/5”, Priekulē reģistrētas zemesgrāmatā uz iesniedzēja vārda nodalījumā Nr.100000467991.

Iesniedzējs vēlas apvienot zemi Raiņa iela 5, kadastra apzīmējums 6415 003 0190 ar būvi ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0190 001 vienā īpašumā.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, tam pievienojot nekustamā īpašuma objektu.

 

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi ” 9.punktu , atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no ēku/būvju īpašuma “Raiņa iela 3/5”, kadastra Nr.6415 503 0004, Priekulē, ēku/būvi ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0190 001 un  pievienot nekustamā īpašuma “Raiņa iela 5”, kadastra Nr. 6415 003 0190, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0190.

2. Mainīt adresi ēkai/būvei ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0190 001 no Raiņa iela 3/5, Priekule, Priekules novads, ARIS kods- 103484356, uz Raiņa iela 5, Priekule, Priekules novads.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: SIA “Arājs AB”, Aizputes iela 7, Priekule, Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai kac.liepaja@vzd.gov.lv, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

428.Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.428                  

          (protokolsNr.5,  68.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 1. 2017.gada 29.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX iesniegums (ind.2.1.5/17/2382-S) ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Raiņa ielā 31 dz. Nr. 6, Priekule, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX deklarējis dzīvesvietu, XX no 13.10.2004.

2.2. XX dzīvokli ir apsekojis un apņemas nepieciešamos remontdarbus veikt par saviem līdzekļiem.

2.3. Dzīvoklis ir brīvs kopš 15.12.2016.

2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz vienistabas dzīvokli Raiņa ielā 31 dz. Nr. 6, Priekule, Priekules novads ar kopējo platību 18,80 m², tai skaitā dzīvojamā platība 13,70 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

429.Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2017./2018.mācību gadam

LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.429                  

          (protokolsNr.5, 69.punkts)

 Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2017./2018.mācību gadam

            2017.gada 29.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieka A. Cīruļa  iesniegums par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2017./2018. mācību gadam.

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  2 (Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Apstiprināt Priekules novada domes skolēnu pārvadājumu maršrutus 2017./2018. mācību gadam.
  2. Maršruti stājas spēkā ar 2017.gada 1.septembri

 

 

Pielikumā: Priekules novada domes skolēnu pārvadājumu maršruti 2017./2018. mācību gadam un 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,9.,10.,11.,12.,13.,14.pielikumi.

 

PIELIKUMS