Izsoles 2019

“Kupsīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā

IZSOLES REZULTĀTS

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Kupsīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 003 0181, sastāv no zemes vienības 2,26 ha platībā, no tiem laiksaimniecībā izmantojamā zeme 1,74 ha, ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0119.

 

Īpašuma lietošanas veids – lauksaimniecība.

 

Izsole notiks 2019. gada 06. novembrī plkst. 10.30, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

 

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovad.lv. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

 

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 01. novembrim plkst. 13.00.

 

Izsoles sākumcena 6278,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 627,80 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451.

 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925.

 

Atpakaļ