Izsoles 2019

Liepājas iela 1-23, Priekulē, Priekules novadā

IZSOLES REZULTĀTS

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Liepājas iela 1-23, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0346, sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 39,80 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 3/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0023 001 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0023.

 

Īpašuma lietošanas veids – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

 

Izsole notiks 2019. gada 13. martā plkst. 10.30, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00; no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

 

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2019. gada 08.martam plkst. 13.00.

 

Izsoles sākumcena 2283,00 EUR (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit trīs euro un 00 centi), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 228,30 EUR (divi simti divdesmit astoņi euroun 30 centi)līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai pašvaldības kasē.

 

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

 

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

  

Atpakaļ