31.01.2019. domes sēdes publiskie lēmumi

71. Par siltumenerģijas piegādes tarifa noteikšanu Gramzdas pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.71            

          (protokols Nr.1,  71.punkts)

Par siltumenerģijas piegādes tarifa noteikšanu Gramzdas pagastā

           

Sākot 2018./2019. gada apkures sezonu, Gramzdas pagasta pārvaldē tika veikta siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana patēriņa vietās.  Sezonas pirmajos četros mēnešos veikti mērījumi, un, pamatojoties uz skaitītāju mērījumiem, faktiskajām un paredzamajām siltumenerģijas piegādes izmaksām, veikts aprēķins, lai noteiktu maksu par vienu siltumenerģijas megavatstundu.

Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  1 deputāts (Mārtiņš Mikāls); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt siltumenerģijas piegādes pakalpojuma cenrādi Gramzdas pagastā saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2.      Apstiprinātā tarifa 1. punkts stājas spēkā ar 01.03.2019.

3.      Apstiprinātā tarifa 2.punkts tiek piemērots faktiski patērētajam siltumenerģijas daudzumam atbilstoši skaitītāja rādījumiem.

4.      Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Priekules novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmums ‘’Par apkures tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas un Gramzdas pagastos’’(protokols Nr.8, 23.§) attiecībā uz Gramzdas pagasta tarifiem (2.p.).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

Pielikums šeit!