28.01.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.2)

20. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes vienības ‘’Bezdelīgas’’, Gramzdas pag., Priekules novads, kadastra apzīmējums 64580020277, 6,5 ha platībā

 Pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.735. „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18., 19.punktu,  izsoles noteikumu (apstiprināti ar 30.12.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.17, 17.) 37.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.       Apstiprināt zemes vienības “Bezdelīgas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64580020277, 6,5 ha platībā pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātus.

2.       Noslēgt nomas līgumu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību – “Bezdelīgas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64580020277, 6,5 ha platībā par nomas maksu 131 EUR/1ha gadā bez PVN (simtu trīsdesmit viens euro un 00 euro centi) ar V.B., deklarētā dzīvesvieta,[:], Gramzdas pag., Priekules nov., uz nomas termiņu – 5 gadiem.

3.       Noteikt, papildus nomas maksai nomnieka pienākums ir maksāt visus uz nekustamo īpašumu attiecināmos nodokļus normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

4.       Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

V.B. vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarēto adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedības nodaļai

Grāmatvedei G.Vaičekauskai

 

Pielikumā: 19.pielikums- lēmums ‘’Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes vienības ‘’Bezdelīgas’’, Gramzdas pag., Priekules novads, kadastra apzīmējums 64580020277’’.

21. Par nedzīvojamās telpas ēkā „Garāžas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules novadā, nomas līguma slēgšanu ar V.K.

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu  nomas līgumu. Nomas telpa atrodas „Garāžas” , Bunka, Bunkas pagastā.

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Velgas Kirhneres iesniegumu., atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Iznomāt garāžas telpu, V.K., personas kods [:], [adrese], Bunkas pagasts, Priekules nov., par telpu, ēkā „Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0252 001 par telpu 89.4 m2 platībā (skat. pielikumā izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar melnu līniju) garāžas  vajadzībām, nosakot:

1.    Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr.8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām , ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

2.    Noteikt nomas termiņu no 2016.gada 1.februāra līdz 2020.gada 31.janvārim. 

3.    Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

4.    Uzdot Priekules novada Bunkas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.   Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. V.K. dzīvojošai :[:], Bunkas pagasts, Priekules novads LV-3446;

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai;

1 eks. Bunkas kasierei, nodokļu administratorei.

 

Pielikumā: 20.pielikums- lēmums ‘’Par nedzīvojamās telpas  ēkā „Garāžas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules novadā,  nomas līguma slēgšanu ar V.K.’’.

22. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu E.G. „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pag., Priekules novadā

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts  iesniegums, kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu  nomas līgumu Nr.1 un Nr.6. Nomas telpas atrodas „Krasta iela 3” , Bunkas pagastā.

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Egila Grinberga iesniegumu., atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt lauku virtuves telpu 16.0 m2 platībā un kūtiņas telpu 24.4 m2 platībā E.G. personas kods [:],[dzīvo], Bunka , Bunkas pagasts, Priekules nov., ēkā „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0240 001 (skat. pielikumā izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar zaļu līniju) garāžas  vajadzībām, nosakot:

2. Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” , nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām , ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.Noteikt nomas termiņu no 2016.gada 1.februāra līdz 2020.gada 31.decembrim. 

4.Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.Uzdot Priekules novada Bunkas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.  Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. E.G., dzīvojošam; [:], Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads LV-3446;

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai;

1 eks. Bunkas kasierei, nodokļu administratorei.

 

Pielikumā: 21.pielikums- lēmums ‘’ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu  E.G.  „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pag., Priekules novadā’’.

 

23. Par nedzīvojamo telpas iznomāšanu ēkā „Garāžas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules novadā B.B.

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūgts iznomāt nedzīvojamo telpu  ēkā „Garāžas”  Bunkas pagastā. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Birutas Baužītes iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noslēgt garāžas telpas nomas līgumu B.B., personas kods[:], par telpu, ēkā „Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0252 001 par telpu 25.0 m2 platībā (skat. pielikumā  izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar zaļu līniju ) garāžas  vajadzībām, nosakot:

2. Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr.8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām , ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3 Noteikt nomas termiņu no 2016.gada 1.februāra līdz 2020.gada 31.janvārim. 

4. Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5. Uzdot Priekules novada Bunkas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.   Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. B.B. dzīvojošai : [:], Bunkas pagasts, Priekules novads LV-3446;

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai;

1 eks. Bunkas kasierei, nodokļu administratorei.

 

Pielikumā: 22.pielikums- lēmums ‘’ Par nedzīvojamo telpas iznomāšanu ēkā  „Garāžas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules novadā B.B.’’.

24. Par nekustamā īpašuma [:], Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu

 V.Jablonska- saņemts iesniegums ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu [:], Bunkas pagastā divos atsevišķos īpašumos.

 

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], Bunkas pag., Priekules nov.,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  [:}, saskaņā ar pielikumu- zemes robežu plānu.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirt nosaukumu [:] un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. V. .T.: [:], Liepāja ,  LV-3401;

1 eks. Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401;

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pielikumā: 23.pielikums- lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma [:], Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu’’.

25. Par 01.02.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/5/2011 un 01.04.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/11-2011 termiņa pagarināšanu M. R. par daļu no zemes „Mazā zeme”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu

 V.Jablonska-pašvaldībā saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt 01.02.2011.zemes nomas līguma ar Nr.3-36/5/2011 un 01.04.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/11-2011 termiņu par daļu no zemes vienības „Mazā zeme” 11,5 ha kopplatībā Kalētu pagastā iznomāšanu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 01.02.2011. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/5/2011 un 01.04.2011. zemes nomas līgumā Nr.3-36/11-2011, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un M.R., noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2021.gada 31.martam.

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Papildināt līgumu:

3.1.  trešo daļu ar 3.5. punktu - Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu pēc 2009.gada 30.decembra bez grozījumu izdarīšanas līgumā, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību vai pēc pašvaldības saistošo noteikumu izstrādāšanas, nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu. Šādas iznomātāja noteiktas izmaiņas ir saistošas nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.

3.2. piekto daļu ar 5.1.12.- veikt aizsardzības pasākumus pret iespējamiem medījamo dzīvnieku postījumiem.

 4. Uzdot Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem 01.02.2011. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/5/2011 un 01.04.2011.zemes nomas līgumā Nr.3-36/11-2011 atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

6.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. M. R.,[:] Kalētu pag., Priekules nov.,LV3484;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 24.pielikums- lēmums ‘’ Par 01.02.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/5/2011 un 01.04.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/11-2011 termiņa pagarināšanu M. R. par daļu no zemes „Mazā zeme”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu’’.

26. Par L.K. atteikšanos no nomas zemes “Raibdzeņi”, kad.apz. 6498 002 0295, Virgas pag., Priekules nov.

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts iesniegums  par atteikšanos no zemes „Raibdzeņi” 1,7 ha Virgas pagastā  turpmākās nomas.

 

Pamatojoties uz L.K. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izbeigt zemes nomas tiesības Ludmilai Klunnajai uz zemes vienību „Raibdzeņi” 1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0295, Virgas pag., Priekules nov., ar 2016.gada 31.janvāri.

2. Uzdot zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot Vienošanos par grozījumiem 02.01.2012. zemes nomas līgumā Nr.3-36/1-2012 atbilstoši lēmuma pirmajam punktam.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. L.K.,[:], Virgas pag., Priekules nov., LV-3433;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 25.pielikums- lēmums ‘’Par L.K. atteikšanos no nomas zemes “Raibdzeņi”, kad.apz. 6498 002 0295, Virgas pag., Priekules nov.’’.

27. Par V.J. atteikšanos no zemju nomas Virgas pagastā, Priekules novadā

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts  iesniegums par atteikšanos no zemes „Celiņi” 0,5 ha,  “Vizuļi” 0,3 ha, “Pie Brūveru pļavas” 0,2 ha  un “Purmsātu centra grantsbedres” 0,1 ha Virgas pagastā turpmākās nomas.

 

Pamatojoties uz V.Jurģes iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izbeigt pirms termiņa sekojošus zemes nomas līgumus, kuri noslēgti ar V. J. ar 2016.gada 01.janvāri:

1.1. 01.09.2010. Zemes nomas līgumu Nr. Nr.3-36/41/2010 un 10.12.2012. Vienošanos Nr.3-36V/21-2012;

1.2. 30.03.2012. Zemes nomas līgumu Nr.3-36V/2-2012;

1.3. 02.04.2013. Zemes nomas līgumu Nr. 3-36V/32-2013.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. V.J.,[:], Grobiņas pag., Grobiņas nov., LV 3438

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

Pielikumā: 26.pielikums- lēmums ‘’Par V.J. atteikšanos no zemju nomas Virgas pagastā, Priekules novadā’’.

28. Par zemes “Celiņi”, “Vizuļi” un “Pie Brūveru pļavas” iznomāšanu R. K., Virgas pag., Priekules nov.

 V.Jablonska- saņemts iesniegums ar lūgumu iznomāt sekojošas zemes “Celiņi” 0,5 ha,  “Vizuļi” 0,3 ha,  un “Pie Brūveru pļavas” 0,2 ha, Virgas pagastā, lauksaimniecības vajadzībām.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt ar 01.02.2016. R.K., personas kods [:], slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar grafisko pielikumu sekojošas zemes vienības Virgas pagastā lauksaimniecības vajadzībām:

1.1. “Celiņi” 0,5 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0156;

1.2. “Vizuļi” 0,3 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0513;

1.3. “Pie Brūveru pļavas” 0,2 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0025

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu- noteikt gada nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu zemes nomas līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. R.K.,[:], Virgas pag., Priekules nov., LV- 3485;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 27.pielikums- lēmums ‘’Par zemes “Celiņi”, “Vizuļi” un “Pie Brūveru pļavas” iznomāšanu R. K., Virgas pag., Priekules nov’’.

29. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam [:] Priekules pag. Priekules novadā

 V.Jablonska-izskatam J.Ķ., kurš ir J.V.R.D. pilnvarotā persona iesniegumu par nekustamā īpašuma [:] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

 

Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem 2015. gada 28. augusta lēmumu (sēdes prot.Nr.13,6.§.) Priekules novada dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašumam [:] 24,29 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:] Priekules pagastā, Priekules novadā un apstiprināt Darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei.

2.      No nekustamā īpašuma [:], Priekules pagastā, Priekules nov. atdalīt zemes vienību 20,5 ha platībā, vairāk vai mazāk, kā izradīsies pēc uzmērīšanas dabā, saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no     tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. J.Ķ. ;

1 eks. Guntai Briekmanei.

 

Pielikumā: 28.pielikums- lēmums ‘’Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam [:] Priekules pag., Priekules novadā’’.

30. Par 09.12.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/78-2011 laušanu ar I.V., Virgas pag., Priekules nov.

 V.Jablonska-izskata jautājumu par lauku apvidus zemes nomas līguma laušanu ar I.Visocki par zemes „Vējiņi 1” 0,5830 ha platībā, Virgas pagastā iznomāšanu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Lauzt 09.12.2011 lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.3-36/78-2011, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un I.V., par zemes “Vējiņi 1” 0,5830 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu, ar 2016.gada 31.janvāri.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I.V., [:], Virgas pag., Priekules nov., LV-3433;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 29.pielikums- lēmums ‘’ Par 09.12.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/78-2011 laušanu ar I.V., Virgas pag., Priekules nov.’’.

31. Par grozījumu izdarīšanu 12.08.2013. Zemesgabala nomas līgumā Nr. 3-38/7-2013 par zemes vienības nomu Galvenā iela 25, Priekule

 V.Jablonska- izskata jautājumu par grozījumiem 2013.gada 12.augusta Zemes nomas līgumā Nr.3-38/7-2013, kas ar  2014.gada  30.septembra Pārjaunojuma līgumu 2.3.4/113 noslēgts starp Iznomātāju Priekules novada pašvaldību un Saistību pārņēmēju M. S.

 

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 4. pantu, kas nosaka, ka “ Realizējot vietējo pārvaldi, pašvaldības likumā noteiktajos ietvaros ir publisko tiesību subjekts, bet privāttiesību jomā pašvaldībām ir juridiskās personas tiesības”  un 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”,  un MK Ministru kabineta   30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.apakšpunktu  un 7² punktu,  2016.gada 14.janvāra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.         Izdarīt 2013.gada 12.augusta Zemes nomas līgumā Nr. 3-38/ 7-2013, 3.punkta 3.1.apkšpunktā, (turpmāk –Līgums) kas  ar  2014.gada  30.septembra Pārjaunojuma līgumu 2.3.4/113 noslēgts starp Iznomātāju Priekules novada pašvaldību un Saistību pārņēmēju M.S., personas kods[:], šādus grozījumus:

 

1.1.Izteikt  līguma 3.punkta 3.1.apakšpunktu  jaunā redakcijā:

Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa ir 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā.

1.2 NOMNIEKS papildus OBJEKTA nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

2.    Pārējie 2013.gada 12.augusta Zemes nomas līguma Nr. 3-38/ 7-2013 nosacījumi paliek bez izmaiņām.

3.    Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) viena mēneša laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu vienošanos. 

4.    Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.

           Paziņošanas likuma 8.panta otrajā  daļā noteikts, ja  (2) „Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments”.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Izsūtāms:

 1.eks. M.S.: adrese [:], Priekule Priekules nov., LV-3434,

1.eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei,

1.eks. Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 30.pielikums- lēmums ‘’ Par grozījumu izdarīšanu 12.08.2013. Zemesgabala nomas līgumā Nr. 3-38/7-2013  par zemes vienības nomu Galvenā iela 25, Priekule’’.

32. Par grozījumiem 26.06.2009. Zemes nomas līgumā Nr. 25/2009 par zemes Jaunā iela 6, Priekule, nomu

 V.Jablonska-izskata jautājumu par grozījumiem 26.06.2009. Zemes nomas līgumā Nr. 25/2009 par zemes Jaunā iela 6, Priekulē, nomu.

 

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām”, 4.pantu, kas nosaka, ka”  Realizējot vietējo pārvaldi, pašvaldības likumā noteiktajos ietvaros ir publisko tiesību subjekts, bet privāttiesību jomā pašvaldībām ir juridiskās personas tiesības”, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka     “Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības” , 2016.gada 14.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, 2009.gada 26.jūnija Zemes nomas līguma Nr. 25/2009  3.punkta 3.6.apakšpunktu, 6.punkta 6.2.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.    Izdarīt 2009.gada 26.jūnijā starp Iznomātāju - Priekules  pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldība)  un Nomnieku nomnieks I.M., personas kods [:], dzīvojošs [:], Priekule, Liepājas raj. un rīcības nespējīga G.B., personas kods [:], dzīvojoša [:], Gārsenes pag., Jēkabpils raj. kuras vārdā saskaņā ar Gārsenes pagasta bāriņtiesas 2009.gada 13.maija lēmumu Nr. 1-6/6 rīkojas V.B., personas kods [:],dzīvojošs [:], Priekule, Liepājas raj. V. B., personas kods [:],dzīvojošs [:], Priekule, Liepājas raj. un S. ., dzimis 1936.gada 27.janvārī, Mažeiķos, personas kods [:], dzīv.[:], Lietuvā tika noslēgts zemes nomas līgums Nr. 25/2009 (turpmāk-Līgums) , par pašvaldībai piekrītošās  zemes  Jaunā iela 6, Priekule, 879 m² platībā, nomu šādus grozījumus :

2.    Noslēgt  Līgumu, izsakot jaunā redakcijā (lēmuma 1.punkts) ar V.B. (V. B.), personas kods[:], dzīvojošs[:], Priekule, Priekules nov., G.B., personas kods[:], dzīvojoša [:], Gārsenes pag., Aknīstes nov., kuras vārdā saskaņā ar Gārsenes pagasta bāriņtiesas 2009.gada 13.maija lēmumu Nr. 1-6/6 rīkojas V.B., personas kods [:], dzīvojošs [:], Priekule, Priekules nov., par zemes nomu Jaunā iela 6, Priekule 879 m² platībā ēku un būvju uzturēšanai.

3      Aizstāt visā līguma tekstā vārdus “ Priekules pilsētas dome “ ar vārdiem” Priekules novada pašvaldība”

4.    Izteikt  Līguma 3.punkta 3.1.apakšpunktu jaunā redakcijā:

4.1.Nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu gadā 1,5 % no zemes kadastrālas vērtības,    bet ne mazāk kā 20 EUR  gadā” .

5. Izslēgt Līguma 3.2.apakšpunktu

6. Izteikt līguma 3.3.apakšpunktu jaunā redakcijā:

3.2. Nomniekam maksājumi jāieskaita Iznomātāja kontā, Priekules novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule AS Swedbank, SWIFT HABALV22, norēķinu konts LV30HABA0551018598451 vai samaksājot pašvaldības kasē, darba dienās no 8.00- 12.00- 13.00- 17.00. Nomas maksu samaksā saskaņā ar Iznomātāja piesūtīto rēķinu.

 Nomas kasa maksājama reizi ceturksnī līdz katra ceturkšņa 30.datumam. Nomas maksu var maksāt ar reizi gadā avansa veidā.

7.  Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze)  mēneša laikā sagatavot un nodot parakstīšanai  Vienošanos par grozījumiem  2009.gada 26.jūnija  Zemes nomas līgumā Nr. 25/2009   saskaņā ar Vienošanās projektu lēmuma pielikumu.

8.    Grozījumi līgumā stājas spēkā ar brīdi, kad parakstīta vienošanās par grozījumiem 2009.gada 26.jūnija zemes nomas līgumā Nr. 25/2009.

 

9.    Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. (2.) Uzskatāms, ka administratīvais akts stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

10. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms

1 eks. V. B., adrese: [:],Priekule, Priekules nov., LV-3401;

1 eks. Neksutamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei I.Sokolovskai.

 

Pielikumā: 31.pielikums- lēmums ‘’ Par grozījumiem 26.06.2009. Zemes nomas līgumā Nr. 25/2009 par zemes Jaunā iela 6, Priekule, nomu’’.

33. Par īpašumu apvienošanu

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūgts atļaut apvienot zemes vienības Galvenā iela 2, Priekule ar Aizputes iela 14A, Priekule, piešķirt vienotu adresi un noteikt lietošanas mērķi. 

 

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta  2015. gada 8. decembra noteikumiem  Adresācijas noteikumi” 2.punkta apakšpunktu, 2016.gada 14.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut apvienot A. R., personas kods [:], piederošās zemes vienības Galvenā iela 2, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 002 0108  1380 m² platībā un Aizputes iela 14A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 002 0033 600 m² platībā,  saskaņā ar pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

 

2.      Jaunveidojamai zemes vienībai piešķirt adresi Aizputes iela 14A, Priekule, Priekules nov.

 

3.      Noteikt Andreja Riško, personas kods 181166-11942,  jaunveidojamai zemes vienībai (Aizputes iela 14A, Priekule, Priekules nov.) 1980 m² platībā (platība var tikt precizēta pēc kadastrālās uzmērīšanas) lietošanas mērķi - Komercdarbības objektu apbūvekods 0801(skat pielikumu šī lēmuma 1.punktā).

 

4.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. (2.) Uzskatāms, ka administratīvais akts stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

 

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ,Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms

1 eks. A.R., adrese:[:], Priekule, Priekules nov., LV-3401.

 

Pielikumā: 32.pielikums- lēmums ‘’ Par īpašumu apvienošanu’’.

34. Par 11.03.2011. Zemes nomas līguma Nr. 3-36/8/2011 termiņa pagarināšanu V.B.

 V.Jablonska -saņemts iesniegums, kurā lūgts pagarināt 2011.gada 11.marta līgumu Nr. 3-36/8/2011 par zemes nomu Tirgus iela 2 un Parka iela 19B.

 

Pamatojoties likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, Priekules novada pašvaldības26.09.2013. Saistošie noteikumi Nr.9, „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punkta, 2.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka sakņu dārziem, kuru platība ir līdz 400 m², ne mazāk kā 4,0 EURO gadā, 2.2. apakšpunktu, kas nosaka, ka sakņu dārziem ar platību vairāk kā 400 m² ne mazāk kā 7,00 EURO gadā, V.B. iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 2011.gada 11.martā starp Priekules novada domi un V. B. noslēgto Zemes nomas līgumu Nr. 3-36/8/2011(turpmāk –līgums), izsakot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā, par zemes nomu –daļu no rezerves zemes fonda zemes Tirgus iela 2, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 003 0168 un daļu no rezerves zemes fonda zemes Parka iela 19B, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 003 0156 2000 m² kopplatībā, ganībām , nosakot:

- nomas līguma termiņu no 2016.gada 1.februāri līdz 2021.gada 31.decembrim.

2. Papildināt līguma 3.punkta 3.1.apakšpunkta teikumu ar vārdiem “ no zemes kadastrālās vērtības” ar vārdiem     “ bet ne mazāk kā  7 EUR” .

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumā  noteikto  nekustama  īpašuma nodokli.

3. Līguma 3.punkta 3.3.apakšpunktā aizstāt vārdu “ Priekules novada dome” ar vārdiem “ Priekules novada pašvaldība”

4.Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) viena mēneša laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu līgumu. 

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

6.   Šo lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldībai viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 Lēmums nosūtāms:

1 eks.V.B.: adrese [:], Priekule Priekules nov., LV-3434;

1 eks.Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei I.Sokolovskai.

 

Pielikumā: 33.pielikums- lēmums ‘’ Par 11.03.2011.Zemes nomas līguma Nr.3-36/8/2011 termiņa pagarināšanu V.B.’’.

35. Par grozījumiem 16.01.2015. zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/21 par zemes „Brunči” nomu Virgas pag., Priekules nov.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Veikt grozījumus 16.01.2015. zemes nomas līgumā nr.2.3.4/21, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un SIA „BB Agro”, reģ. Nr.42103050436, precizējot iznomātās zemes vienības „Brunči”, kadastra apzīmējums 6498 002 0129, Virgas pagastā, platību no 2,7 ha uz 2,1390 ha.

2.       Atbildīgā par lēmuma izpildi zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA „BB Agro”, e-pasts: bbagro@inbox.lv;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai;

 

Pielikumā: 34.pielikums- lēmums ‘’ Par grozījumiem 16.01.2015. zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/21 par zemes „Brunči” nomu Virgas pag., Priekules nov.’’.

36.Par daļu no zemes „Doņi”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu L.R.

 V.Jablonska- izskatam iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības „Doņi” 2,1 ha platībā, Kalētu pagastā lauksaimniecības vajadzībām.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Iznomāt ar 01.02.2016. L. R., personas kods [:], daļu no zemes vienības „Doņi”, kadastra apzīmējums 6464 001 0092, 2,1 ha lielā platībā, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 gadiem, saskaņā ar grafisko pielikumu . 

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot Kalētu zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. L.R.,[:], Kalētu pag., Priekules nov.,LV3484;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 35.pielikums- lēmums ‘’ Par daļu no zemes ‘’Doņi’’, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu L.R.’’.

37. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās Priekules pilsētas valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldības īpašumā ir kustamā manta, kura atrodas Priekules pilsētas valdījumā un turpmāk vairs nav nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai.

 

            Manta netiek lietota, tā nav vairs izmantojams saimnieciskajā darbībā un nav  remontējams, līdz ar to tā ir realizējama.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļas 2.punktu; 6.panta 2.un 3.daļu; 37.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izslēgt no Priekules novada pašvaldības  pamatlīdzekļu sastāva un pārdot metāllūžņos sekojošu mantu, kas atrodas Priekules pilsētas valdījumā:

Nr.p.k.

Tehnikas nosaukums

Inventāra Nr.

Atlikusī bilances vērtība EUR

1.

Kravas transporta pašizgāzējs ZIL MMZ 4502, izl.gads 1990., Valsts reģ.Nr. CV171, zilā krāsā, pases nr. AF 028583 VIN 2970831

816

0

2. Izslēgt no Priekules novada pašvaldības  pamatlīdzekļu sastāva un pārdot izsolē par brīvu cenu sekojošu mantu, kas atrodas Priekules pilsētas valdījumā:

 

Nr.p.k.

Tehnikas nosaukums

Inventāra Nr.

Atlikusī bilances vērtība EUR

1.

Vieglais pasažieru, AUDI 100, izl.gads 1989, Valsts reģ.nr. DL 7014, gaiši brūna krāsa, pases nr. AF 137942, VIN  WAUZZZ44KN091271

2808

0

 

3.       Informāciju par pārdošanu publicēt Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv

4.      Tehnikas pārdošanu izsolē nodrošina Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija.

5.      Saņemtos finanšu līdzekļus par  pārdošanu ieskaitīt Priekules novada pašvaldības budžetā un izmantot Priekules pilsētas saimniecisko jautājumu risināšanai.

6.      Par lēmuma izpildi atbildīgs Edgars Rubezis.

7.      Lēmuma izpildes kontroli nodrošina izpilddirektors Andris Razma.

Izsūtāms:

1)Edgars Rubezis;

2) Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija;

3)Finanšu nodaļa.

Pielikumā: 36.pielikums- lēmums ‘’ Par Priekules novada pašvaldībai piederošās Priekules pilsētas valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu’’.

38. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās Bunkas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izslēgt no Priekules novada pašvaldības  pamatlīdzekļu sastāva un pārdot metāllūžņos sekojošu mantu, kas atrodas Bunkas pagasta pārvaldes valdījumā:

1.

Kravas transporta kaste, UAZ 3303, izl.gads 1989, Valsts reģ.nr. BU 4800, tumši zaļa krāsa, pases nr. AE 979213, VIN XTT330300K0020005

3464

0

 

2. Par lēmuma izpildi atbildīgs Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Dargužis

3. Lēmuma izpildes kontroli nodrošina izpilddirektors Andris Razma.

 

Izsūtāms:

1eks.-Bunkas pagasta pārvalde;

1 eks.- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija;

 

 

Pielikumā: 37.pielikums- lēmums ‘’ Par Priekules novada pašvaldībai piederošās Bunkas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva’’.

39. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās Gramzdas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļas 2.punktu; 6.panta 2.un 3.daļu; 37.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izslēgt no Priekules novada pašvaldības  pamatlīdzekļu sastāva un pārdot izsolē sekojošu mantu, kas atrodas Gramzdas pagasta pārvaldes valdījumā:

 

Nr.p.k.

Tehnikas nosaukums

Inventāra Nr.

Atlikusī bilances vērtība EUR

1.

Autobuss pasažieru, Mercedes Benz 0303, izl.gads 1976., Valsts reģ.Nr. DH 5732, ķiršu krāsa, pases nr. AF 137942 VIN 30111213003706, vieta L2

3510

4718,54.-

 

2. Informāciju par pārdošanu publicēt Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv un izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

3.      Tehnikas pārdošanu izsolē nodrošina Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija.

4.      Saņemtos finanšu līdzekļus par  pārdošanu ieskaitīt Priekules novada pašvaldības budžetā un izmantot Gramzdas pagasta pārvaldes saimniecisko jautājumu risināšanai.

5.      Par lēmuma izpildi atbildīgs Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums.

6.      Lēmuma izpildes kontroli nodrošina izpilddirektors Andris Razma.

 

Izsūtāms:

1)Gramzdas pagasta pārvalde;

2) Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija;

3)Finanšu nodaļa.

 

Pielikumā: 38.pielikums- lēmums ‘’ Par Priekules novada pašvaldībai piederošās Gramzdas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu’’.