28.04.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.8)

20. Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Pie Saules iela 10 ”, Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov., A.B.

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts A.B. iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārza vajadzībām Bunkas pagastā. Nomas zemesgabals atrodas „Pie Saules iela 10”  448 m² kopplatībā.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt zemi, sakņu dārza vajadzībām, no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra nr. 6446 003 0168, kadastra apzīmējums 6446 003 0168, zemes vienības adrese: „Pie Saules iela 10” , Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekule:

A.B. dzīvojošam [:], Bunkas pagasts, Priekules novads, 448 m² platībā, (pielikums), nosakot:

              1.1. nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

              1.2. nomas līguma termiņu no 2016.gada 01.maija līdz 2021.gada  30.aprīlim.

              1.3. papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

               2. Uzdot Bunkas pagasta zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

               3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 Lēmums izsūtāms:

 1 eks. A.B., dzīvojošam [:], Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3446;

 1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei I.Lācītei.

Pielikumā: 21.pielikums –lēmums’’Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Pie Saules iela 10 ”, Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov., A.B.’’.

 

21. Par pašvaldībai piekritīgās zemes Brīvības iela 62, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu E.M.

 V.Jablonska- saņemts E.M., dzīvojošas [:], Priekulē iesniegums ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemi Brīvības ielā 62, Priekulē 573 m² platībā.

 

Minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas ēka un palīgēka, kas pēc 08.04.2016. pirkuma līguma  ar reģ.nr.43, pieder E.M.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt E.M., personas kods [:], zemi ar nosaukumu Brīvības iela 62, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 004 0083  573 m² platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.05.2016. līdz 30.04.2026., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.     Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. E. M.: [:], Priekule, Priekules novads,  LV-3434;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei.

 

Pielikumā: 22.pielikums –lēmums’’Par pašvaldībai piekritīgās zemes  Brīvības iela 62,  Priekule,  Priekules nov., iznomāšanu E.M.’’.

22. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Brīvības iela 62, Priekule, Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu uz Priekules novada pašvaldības vārda

 V.Jablonska- saņemts  E. M., dzīvojošas[:], Priekule, Priekules nov., kurā lūgts veikt uzmērīšanu  zemes vienībai Brīvības iela 62, Priekulē 573 m² platībā.0083.                 

 

  Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta  6. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Brīvības iela 62, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 004 0083, 573 m² platībā (platība var tikt precizēta veicot instrumentālo uzmērīšanu) uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes  vienības Brīvības iela 62, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 004 0083, uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā

3.     Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības Brīvības iela 62, Priekule, Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā , segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lēmums izsūtāms:                 

1 eks. Finanšu nodaļai ;

1 eks. E.M.:[:], Priekule, Priekules nov.,LV-3434;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei.

 

Pielikumā: 23.pielikums –lēmums ‘’ Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Brīvības iela 62, Priekule, Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu uz Priekules novada pašvaldības vārda’’.

23. Par nosaukuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “ Lagzdiņi”, Priekules pag., Priekules nov.

 V.Jablonska-lai novērstu nesakritību starp dokumentos norādīto nekustamā īpašuma nosaukumu “Lazdiņi” un  nosaukumu “Lagzdiņi” ir nepieciešams apstiprināt  mantotai zemei tagadējo nosaukumu.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, kas nosaka, ka “ Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:20) piešķirt nosaukumus ielām, parkiem un laukumiem, kā arī pārdēvēt tos”, 2016.gada 21.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt mantotai zemei nosaukumu “Lagzdiņi”, Priekules pag., Priekules nov., platība 4,87 ha.

2.     Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

3.     Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.pnata pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.

Lēmums izsūtāms:

1.eks. Z.Z., adrese: [:], Liepāja, LV-3405;

1.eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese: Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401;

1.eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

Pielikumā: 24.pielikums –lēmums ‘’Par nosaukuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “ Lagzdiņi”, Priekules pag., Priekules nov.’’.

 

24. Par telpu Aizputes ielā 6, Priekulē nodošanu nomā

 V.Jablonska- izskatīts A.P., dzīv.[:], Priekules pag., iesniegums, kurā izteikta vēlēšanās nomāt telpu Nr.9, Aizputes ielā 6, paplašinot uzņēmējdarbību. 

 

            Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu otrās daļas 3.punktu , 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.pantu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis,  Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš), deputāts Ainars Cīrulis, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās;; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Iznomāt A.P.Priekules novada pašvaldībai piederošajā ēkā Aizputes ielā 6, Priekule telpu, kas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmēta ar Nr.64150060056001,  21.8 m² kopplatībā, otrajā stāvā, telpu grupa apzīmēta ar Nr. 009, nomnieka saimnieciskās darbības nodrošināšanai, pielikumā izkopējums no kadastrālās uzmērīšanas lietas.

2.     Līgumu noslēgt ar 2015.gada 1.maiju līdz 2026.gada 31.decembrim.

3.     Noteikt nomas maksu 0,50 EUR/m². Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli , atbilstoši  normatīvajos aktos noteiktajam.

4.     Uzdot SIA “ Priekules nami”, reģistrācijas Nr. 42103020465 valdes loceklim Jānim Kaucis noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. A.P., adrese: [:], Priekules pag., Priekules nov., LV-3434;

1 eks. SIA “ Priekules nami” valdes loceklim Jānim Kaucim;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

Pielikumā: 25.pielikums –lēmums ‘’Par telpu Aizputes ielā 6, Priekulē nodošanu nomā’’.

25. Par izbraukuma tirdzniecību Priekules pilsētā, Priekules, Virgas, Bunkas , Kalētu pagastos Priekules novadā

 V.Jablonska-izskata SIA „CP - 23” reģ.nr.421003008439, valdes locekles Svetlanas Marksas iesniegumu, kurā  lūdz atļauju autoveikala tirdzniecībai ar pārtikas un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu  VW Transporter, reģ.nr.HN 127 .

 

            Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu kā pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos,kā arī uz 12.05.2010. MK Noteikumiem Nr.440”Noteikumi par tirdzniecības veidiem,kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 3.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut SIA „CP - 23”reģ.nr.421003008439, tirdzniecību ar pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu ar pārtikas un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu VW Transporter, reģ .nr.HN 127, līdz 2017.gada 1.maijam.

 

1.1.  Virgas pagasta teritorijā ceturtdienās pa maršrutu pie mājām “Smilgas” no plkst.11.50 – 12.10, “Kraujas” no plkst.12.15 – 12.30, “Rūķīši” no plkst.12.35 – 12.45, “ Rožlejas” no plkst.12.50 – 13.10,” Ziediņi” no plkst.13.20 – 13.30.

 

 1.2. Priekules pagasta teritorijā trešdienās pa maršrutu  pie daudzdzīvokļu mājas “Altajs” no plkst.10.10 – 10.30, pie daudzdzīvokļu mājas “Audari” no plkst.10.40 – 11.00, apdzīvotā vietā Liesma no plkst. 11.10 – 11.30, apdzīvota vieta “ Nodegu kalēji” no plkst.11.40 – 11.55, pie mājām “Bamši” no plkst.12.15 – 12.25, pie daudzdzīvokļu mājas “Mucenieki” no plkst.12.30 – 12.40 ,   piektdienās pie mājām “ Ezerveiti” no plkst.10.00 – 10.15.

 

1.3.  Bunkas pagasta teritorijā Tadaiķu ciemā  ceturtdienās pa maršrutu pie ēkas “Tēva nams” no plkst.14.00 – 15.00.

1.4.  Kalētu pagasta teritorijā piektdienās pa maršrutu  Ozolu ciemā   no plkst.10.40 – 11.10. pie ēkas “Brūzis” no plkst.11.30 – 12.00.

1.5. Priekules pilsētas teritorijā ceturtdienās pa maršrutu Parka ielā 29 no plkst.11.00 – 11.15.

 

Lēmums izsniedzams:

1 eks.-SIA’’CP-23’’ valdes loceklei S.Marksai;

1 eks.-Virgas pagasta pārvaldei;

1 eks.-Bunkas pagasta pārvaldei;

1 eks.-Kalētu pagasta pārvaldei;

1 eks.- izpilddirektoram A.Razmam

 

Pielikumā: 26.pielikums –lēmums ‘’Par izbraukuma tirdzniecību Priekules pilsētā, Priekules, Virgas,  Bunkas , Kalētu pagastos Priekules novadā’’.

26. Par zemesgabala (starpgabala) Parka iela 25A, Priekule nodošanu atsavināšanai

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts J.M.iesniegums par zemes Parka iela 25A atsavināšanu.

 

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma   4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta trešo, sesto un septīto daļu, 44.panta astotās daļas 1.punktu, lai nodrošinātu zemes efektīvāku un  racionālāku izmantošanu, 2016.gada 21.aprīļa  Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē,  Priekules novada pašvaldībai piederošu  zemesgabalu (starpgabalu), Parka iela 25A, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējumu 6415 003 0149, 5038 m² platībā.

 

 2.   Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai rīkot zemesgabala (starpgabala)  Parka iela 25A, Priekule, Priekules nov. izsoli.

 

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai    nosūtīt paziņojumu par izsoli šādām pirmpirkumtiesīgām personām:

 J.M., adrese:[:], Priekule, Priekules nov.,LV-3434

 L.B., [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434

    L.U.,[:], Priekule, Priekules nov.,LV-3434

    O.N.,[:], Priekule, Priekules nov.,  LV-3434

    I. B., adrese:[:], Priekule, Priekules nov., LV-3434

   L. D., adrese:[:], Priekule, Priekules nov.,  LV-3434

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules  novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.  

 

5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.

 

6.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas  tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. J.M., adrese:[:], Priekule, Priekules nov.,LV-3434

1 eks. L. B., [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434

1 eks. L. U.,[:], Priekule, Priekules nov.,LV-3434

1 eks. O.N.,[:], Priekule, Priekules nov.,  LV-3434

1 eks. I. B., adrese: [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434

1 eks. L. D., adrese:[:], Priekule, Priekules nov.,  LV-3434

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai A.Mickus;

1 eks. Finanšu nodaļai

 

Pielikumā: 27.pielikums –lēmums ‘’Par zemesgabala (starpgabala) Parka iela 25A, Priekule, nodošanu atsavināšanai’’.

27. Par nekustamā īpašuma “Jaundāmas”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 V.Jablonska- ar 2016.gada 28.janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.2, 1.) nekustamais īpašums “Jaundāmas”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Jaundāmas”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580020059  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 2170 EUR (divi tūkstoši simtu septiņdesmit euro un 00 euro centi).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Jaundāmas”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580020059,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli, izsoles noteikumus un to pielikumus.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas p.i. Inārai Avotiņai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.    

 

28. Par nekustamā īpašuma Rīta iela 7B, Priekule, Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 V.Jablonska- ar 2015.gada 30.decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.17, 18.) nekustamais īpašums Rīta iela 7B, Gramzdas pag., Priekules nov., (turpmāk – nekustamais īpašums)  nodots atsavināšanai.

 

Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu ir M.G., dzīvojošs[:], Priekule, Priekules nov., kuram piederošās būves atrodas uz atsavināmā nekustamā īpašuma.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 44.panta ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības  Rīta iela 7B, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 64150040017, nosacīto un nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 1870 EUR (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit  euro un 00 euro centi).

2. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

3. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu.

4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību neizmantošanas gadījumā ar pirmpirkuma tiesīgo personu turpināms nomas līgums par šā lēmuma 1.punktā minēto īpašumu.

 

Atbildīgā persona par pirkuma līguma noslēgšanu ir pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja A.Mickus.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Inārai Avotiņai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu           

 

Lēmums paziņojams:

M. G., dzīvojošs[:], Priekule, Priekules nov., LV – 3434;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai A.Mickus (2.eks.);

Pašvaldības grāmatvedei G.Vaičekauskai

 

Pielikumā: 29.pielikums –lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma Rīta iela 7B, Priekule, Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu’’.

29. Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 V.Jablonska -ar 2014.gada 30.aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.20, 8.§) nekustamais īpašums Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., nodots atsavināšanai.

 

Ir veikta nekustamā īpašuma mērniecība un ierakstīšana zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050045  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 2960 EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro un 00 euro centi).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050045,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli, izsoles noteikumus un to pielikumus.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas p.i. Inārai Avotiņai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams - Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.     

 

Pielikumā: 30.pielikums –lēmums ‘’Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, izsoles noteikumi ar pielikumiem.

30. Par pašvaldībai piekritīgās neapbūvētas zemes vienības „Vējiņi 1” Virgas pag., Priekules nov. nomas tiesību izsoles rīkošanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemti M. R., adrese [:], Virgas pag., iesniegums un  ZS “Ošenieki-1”, reģ.Nr.42101003916, adrese “Ošenieki”, Virgas pag., par zemes vienības „Vējiņi 1”  iznomāšanu 0,5830 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

 

Konstatēts, ka uz vienu un to pašu zemes vienību pieteikušies divi pretendenti.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izsludināt nomas tiesību izsoli uz zemes vienību „Vējiņi 1”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 001 0027, platība 0,5830 ha.

2. Apstiprināt nomas tiesību izsoles nomas sākumcenu 22,00 EUR (divdesmit divi euro un 00 euro centi) gadā par 0,5830 hektāriem.

3. Noteikt izsoles soli  2 EUR.

4. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus.

5. Noteikt, ka papildus normatīvajos aktos noteiktajam, nomas tiesību izsole izsludināma arī Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv. Pieteikšanās termiņš nomas tiesību izsolei nosakāms, ne mazāks kā divas nedēļas no izsoles izsludināšanas dienas.

6. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nomas tiesību izsoli normatīvajos aktos un izsoles noteikumos paredzētajā kārtībā.

7.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. ZS “Ošenieki-1”.Virgas pag., Priekules nov., LV 3433;

1 eks. M. R., “Dzirnavnieki”, Virga, Virgas pag., Priekules nov., LV3433;

1 eks. zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai;

1 eks. Aijai Mickus;

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 31.pielikums –lēmums’’Par pašvaldībai piekritīgās neapbūvētas zemes vienības „Vējiņi 1” Virgas pag.,  Priekules nov., nomas tiesību izsoles rīkošanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu’’, izsoles noteikumi ar pielikumiem.

31. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I.E.

 V.Jablonska-  Priekules novada dome izskata M.E. iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma [:], Kalētu pag., nedzīvojošo personu I.E., kura minētajā adresē vairs nedzīvo vairākus gadus un nekustamā īpašuma nodokli un komunālos maksājumus nemaksā.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā I.E.,personas kods [:] jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personas tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.
  1. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.
  2. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt Ievai Eversonei un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
  3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: 32.pielikums –lēmums’’ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I.E.’’.

32. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu M. K.

 V.Jablonska-  Priekules novada pašvaldība izskata S.K. iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no dzīvokļa [:], Priekulē, M.K., kurš minētājā adresē vairs nedzīvo. Noslēdzot īres līgumu SIA “Priekules nami”, netika informēts, ka ir deklarēta vēl viena persona.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [:], Priekulē, Priekules novadā M.K., personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt M.K. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: 33.pielikums –lēmums’’ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu M.K.’’.

33. Par nekustamā īpašuma[:] Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 V.Jablonska-  pašvaldībā saņemts R.Z., dzīvojoša [:], Liepāja,  iesniegums lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu [:] Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

 

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], Bunkas pag., Priekules nov.,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  [:], saskaņā ar pielikumu- zemes robežu plānu.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirt nosaukumu [:] un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods-0201.

 

Lēmums izsūtāms :

 1 eks. R. Z. : [:], Liepāja ,  LV-3401.

1 eks. Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei

 

Pielikumā: 34.pielikums –lēmums ’’Par nekustamā īpašuma [:] Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu’’.

 

34. Par nekustamā īpašuma [:] Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts S. M., dzīvojošas [:], Rīga, pilnvarotās personas O.N. iesniegums  ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu [:] Priekules pagastā divos atsevišķos īpašumos.

 

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], Priekules pag., Priekules nov.,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  [:], saskaņā ar pielikumu- zemes robežu plānu.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirt nosaukumu [:] un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

Lēmums izsūtāms :

 1 eks. O.N. : [:], Priekule, Priekules novads ,  LV-3434;

1 eks. Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401;

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei.

 

Pielikumā: 35.pielikums –lēmums ’’Par nekustamā īpašuma [:] Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanu’’ un grafiskais attēls.

35. Par nosaukuma maiņu un plānotas adreses piešķiršanu ēkai/būvei-kūtiņai uz zemes vienības “Apcirkņi” ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0342, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.

 V.Jablonska- saņemts I.B., dzīvojošas [:] Bunkas pagasts iesniegums  ar lūgumu pašvaldībai pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu ēkai-kūtiņai „Apcirkņi”.

 

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu, 5.10. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Mainīt nosaukumu ēkai / būvei – kūtiņa no „Dzirnavas” uz „Apcirkņi”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads.

2.     Piešķirt I.B. piederošai ēkai / būvei- kūtiņai , kas atrodas uz zemes vienības „Apcirkņi”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējumu[:], plānoto adresi : „Apcirkņi”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, saskaņā ar grafisko pielikumu.

  1. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

   

Lēmums izsūtāms:                                          

1 eks. Lēmumu kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā nosūtīt Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. I.B. :[:], Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3446;

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei I.Lācītei.

 

Pielikumā: 36.pielikums –lēmums ‘’Par nosaukuma maiņu un plānotas adreses piešķiršanu ēkai/būvei-kūtiņai uz zemes vienības “Apcirkņi” ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0342, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.’’ un grafiskais attēls.

36. Par zemes nomas līgumu pirmstermiņa izbeigšanu A.S. uz pašvaldībai piekritīgo zemi „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov. un „Lejas Kārkli”, Bunkas pag., Priekules nov.

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta zemeslietu speciālistes Ilzes Lācītes iesniegums  ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumus, kas noslēgti ar A.S., jo minētā persona mirusi.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

             Izbeigt  ar 2016.gada 1.maiju ar A. S., personas kods [:], noslēgtos zemes nomas līgumus Nr. 3-36B/18-2013 un Nr.2.3.4/59(2015).

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei

 

Pielikumā: 37.pielikums –lēmums ‘’Par  zemes nomas līgumu pirmstermiņa izbeigšanu A.S. uz pašvaldībai piekritīgo zemi „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov. un „Lejas Kārkli’’, Bunkas pag., Priekules nov.’’

37. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Celtnieku iela 17 ”, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu uz Priekules novada pašvaldības vārda

               V.Jablonska-  saņemts  Dz.L., dzīvojošas[:], Priekules pag., kurā lūgts  veikt uzmērīšanu  zemes vienībai „ Celtnieku iela 17 ”, Mazgramzda, Priekules pag.,  Priekules novads, 0.60  ha platībā.                 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.punkta 1.apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Celtnieku iela 17”, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 009 0038, 0.60 ha platībā (platība var tikt precizēta veicot instrumentālo uzmērīšanu) uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes  vienības „Celtnieku iela 17”, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 009 0038, uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības „Celtnieku iela 17”, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lēmums izsūtāms:                

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. Dz.L.: [:], Priekules pagasts, Priekules nov., LV-3486;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

 

Pielikumā: 38.pielikums –lēmums ‘Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Celtnieku iela 17 ”, Mazgramzda,  Priekules pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu uz Priekules novada pašvaldības vārda’’ un grafiskais attēls.

38. Par zemes „Pagasta palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0153, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.S.

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts A.S., dzīvojoša [:], Gramzdas pag., iesniegums, ar lūgumu iznomāt zemi 1,16 ha platībā Gramzdas pagastā lauksaimniecības

 

Pamatojoties uz likuma „Zemes pārvaldības likuma” 17.panta 1.un 2.daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt ar 01.05.2016. A.S., personas kods [:], zemes vienību „Pagasta palīgsaimniecības” 1,16 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 002 0153, Gramzdas pag., lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 01.05.2021.;

2.2. nomas maksu gadā- 1,5% no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Zemes nomas līgumā paredzēt punktu, ka līgums var tikt vienpusēji izbeigts, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

4. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

6.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A.S.,[:], Gramzdas pag., Priekules nov.,LV3487;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

Pielikumā: 39.pielikums –lēmums ‘’Par zemes „Pagasta palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0153, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.S.’’ un grafiskais attēls.

39. Par zemes ”Pagasta palīgsaimniecības ”, kad. apz. 6458 002 0157, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu R.K.

 V.Jablonska- saņemts R.K., dzīvojošas [:], Gramzdas pag., iesniegums, ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Pagasta palīgsaimniecības” 3,4 ha platībā, Gramzdas pagastā,  lauksaimniecības vajadzībām.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Zemes pārvaldības likuma” 17.panta 1.un 2.daļu, MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Iznomāt ar 01.05.2016. R. K., personas kods [:], zemes vienību „Pagasta palīgsaimniecības” 3.4 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6458 002 0157, Gramzdas pagastā, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 gadiem, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Zemes nomas līgumā paredzēt punktu, ka līgums var tikt vienpusēji izbeigts, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

4. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

6.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. R.K.,[:], Gramzdas pag., Priekules nov.,LV3487;

1 eks. zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

Pielikumā: 40.pielikums –lēmums ‘’ Par zemes ”Pagasta palīgsaimniecības ”, kad. apz. 6458 002 0157, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu R.K.’’.